Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera v rozpravě k návrhu...

[01.01.1970]

Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera v rozpravě k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane předsedo, pane premiére, kolegyně a kolegové, je právem opozice vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry. Je povinností vlády být kdykoliv v průběhu volebního období schopna skládat účty z toho, co dělá. Současně také platí, že rozumný člověk ví, co je možné změnit hned, co během roku a na co potřebujete let několik. A ještě rozumnější člověk ví, že k tomu, aby mohl získat objektivní závěr o tom, jak věci ve skutečnosti jsou, musí udělat srovnání. A myslím si, že srovnání i v resortu Ministerstva vnitra je třeba udělat a já jsem současně připraven kdykoliv. A jsem rád svým způsobem za to, že probíhá toto hlasování nebo projednávání tohoto bodu, skládat účty.

Na jedné straně je zde nepochybně dvoumandátové vládnutí vlád za účasti sociální demokracie, tedy osm let, kdy vládě v ČR dominovala Česká strana sociálně demokratická, tedy osm let, a na straně druhé je to de facto necelý rok této koaliční vlády. A myslím si, že je důležité pro to, abychom udělali objektivní závěr, nepominout tedy tento časový faktor - osm celých let, rok jeden necelý! To je první věc, kterou jsem chtěl říct na úvod.

Druhou věcí je moje otázka a moje přání, abychom byli schopni, chceme-li tedy srovnávat a říkat, jak jsou věci, a nečekám z úst opozice prakticky nic jiného než kritiku vlády, a v parlamentní demokracii je to přirozený jev, říci si, co je symbolem těch dvou období např. v resortu Ministerstva vnitra, co je tedy symbolem osmi let, kdy funkci ministra vnitra, nepletu-li se, za sociální demokracii vykonávali tři ministři vnitra, a co je symbolem necelého roku koaličního vládnutí na Ministerstvu vnitra nyní. A velmi bych prosil, je-li vyslovován kritický soud, aby z těch samých úst, pokud možno od toho samého řečníka, zazněly výsledky práce a zhodnocení toho, co se tedy za osm let v resortu Ministerstva vnitra odehrálo a co bychom si mohli spojit s těmi osmi lety. Velmi rád takovéto zhodnocení vyslechnu, protože nechci zde působit velmi jednoduchou rétorikou a říkat: ale toto všechno špatně a my dobře. Řekněte to dobré, co je za vámi za osm let v resortu Ministerstva vnitra, já vám řeknu, já budu skládat účty za to, co je za námi za rok.

Když jsme přišli na Ministerstvo vnitra, řekli jsme, že chceme od prvopočátku provést a zrealizovat celou řadu auditů, které by měly vést k tomu, co chceme od prvopočátku - proměnit Ministerstvo vnitra z Ministerstva policie v Ministerstvo vnitřních věcí, rovnovážně rozložit působnost na dva základní pilíře: veřejná správa a oblast vnitřní bezpečnosti.

Provedli jsme celou řadu auditů, jejichž výsledkem je jednodušší struktura Ministerstva vnitra a jejichž výsledkem je fakt, že do konce roku 2007 z vlastního ministerstva odchází 12 % zaměstnanců. Mínus 12 %! Ale to není cíl, to je jen prostředek k tomu, abychom byli schopni mj. respektovat restrikce dané státním rozpočtem a nutností šetřit, když se v minulosti nešetřilo, ale současně s touto restrikcí dát jasnou motivaci i těm, kteří zůstávají. Na rozdíl od jiných resortů zřejmě, na Ministerstvu vnitra přes plánovaný nárůst mzdových prostředků o 1, 5 % v roce příštím, porostou platy o 7 %. Řekněte mi, co na této změně je špatného, neřeknete-li přímo, že to je změna dobrá!

Dodávám současně, že tím strukturální změny, personální změny vedoucí k větší efektivitě úřadu nekončí a stejnou ambici máme i v roce 2008, a to je dotažení změny struktury a personálních auditů na Ministerstva vnitra v oblasti informatiky a současně také organizací, které jsou zřizovány Ministerstvem vnitra, ať již je to Zařízení služeb Ministerstva vnitra, kde se doopravdy nedomnívám, na rozdíl možná od mých předchůdců, že Ministerstvo vnitra má mít svoji cukrárnu; na rozdíl od svých předchůdců se doopravdy nedomnívám, že máme šít sedla a brašny; jezdecká sedla, aby bylo jasno; na rozdíl od svých předchůdců se skutečně nedomnívám, že Ministerstvo vnitra má mít tak rozsáhlý bytový fond a že je cesta prodat tyto byty a tyto nemovitosti těm, kteří v bytech bydlí; na rozdíl od svých předchůdců se nedomnívám, že doopravdy potřebujeme desítky, ne-li stovky zbytečných budov, které neslouží nikomu a jenom spotřebovávají energii a personální náklady, které by mohly být určeny úplně někam jinam.

O tom jsou změny, které proběhly v rámci samotného resortu, v rámci vlastního Ministerstva vnitra a změny, které budou probíhat i nadále. Jsem připraven čelit kritice za to, v čem tyto změny jsou změnami špatnými a v čem původní stav, který měníme, byl lepší.

Hovořil-li jsem o dvou pilířích, tedy veřejná správa a oblast vnitřní bezpečnosti, velmi dobře víte, že jsme přišli s úplně novým pojetím eGovernmentu v ČR a ve veřejné správě. I zde si položme otázku, zda jsme přesvědčeni, že miliardy, a zdůrazňuji miliardy korun z peněz daňových poplatků, jež byly investovány do informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, přinesly očekávaný efekt! A velmi prosím o to, abych zde byl přesvědčen, a já jsem k tomu otevřen, přesvědčen, co je symbolem eGovernmentu za uplynulých osm let, kdy ve vládě dominovala Česká strana sociálně demokratická, ve srovnání s tím, co je symbolem eGovernmentu za uplynulý rok.

My jsme přišli s pojetím Egona, tedy propojeného koncepčního pojetí eGovernmentu složeného z několika klíčových projektů. Je to projekt Czech Point, komunikační infrastruktura veřejné správy, zákon o eGovernmentu a zákon o základních registrech. Máme za sebou projekt jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy. Mohu říct, že toto jednotné pojetí komunikační infrastruktury přineslo v úvodním roce, kdy primárně nebyly cílem jen úspory v nákladech, ale zejména audit a zjištění, v jakém stavu komunikační infrastruktura v ČR je, tak již v prvním roce na základě velkého tenderu, z něhož vzešli tři poskytovatelé v rámci rámcové smlouvy, jsme dosáhli v některých případech 5procentních, v některých případech až 7procentních úspor. Současně také víme, že je asi zbytečné, aby na jeden úřad existovalo tři, čtyři, pět přípojek v situaci, kdy stačí dostatečně jedna.

Pokud hovořím o další části Egona neboli eGovernmentu projektu, který jsme spustili před rokem, a to je Czech Point, myslím si, že v tomto se dá navázat na některé věci, které byly v minulosti. Nicméně uvědomíme-li si, že od 1. ledna tohoto roku bude pokryta celá Česká republika úžasně hustou sítí kontaktních míst, na kterých budou občané mít možnost v této pilotní fázi, v této prvotní fázi získávat na jednom místě výpis z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí, a dále v okamžiku, kdy bude v tom existovat souhra s ostatními resorty, například živnostenského listu, živnostenského oprávnění u volných živností, například bodového systému, domluvíme-li se s Ministerstvem dopravy, potom těchto 1 300 míst, které když obohatíme o dva tisíce poboček České pošty, vytvoří něco, co zde dosud nebylo. A to je začátek a bude otázkou společné vůle, zda budeme chtít pokračovat. A já jsem přesvědčen, že si tato vize a tento projekt pokračování zaslouží.

Pokud hovoříme o policii, velmi dobře víme a myslím si, že při vší kritice, která zde zazněla a možná ještě zazní, si přinejmenším ti z vás, kteří působili v Poslanecké sněmovně i v minulém volebním období, mohou udělat srovnání o tom, jaká kvalita komunikace byla a je mezi zákonodárným sborem a Ministerstvem vnitra, jaká míra otevřenosti při poskytování informací byla a je nyní. Velmi dobře víme a víte to také, že přinejmenším ekonomická situace, ve které se nachází Policie České republiky, je situací, která říká zcela jednoznačně: Nezmění-li se zásadním způsobem struktura, způsob hospodaření policie, potom do tří let to bude v uvozovkách státní firma, jejíž příjmy pokryjí mandatorní výdaje a nebude schopná zajistit vlastní reprodukci majetku, se kterým pracuje.

A to není věc, kterou jsem si vymyslel. To není věc, která vznikla v uplynulém roce. To je věc, která musela vznikat a vznikala dlouhodobě. A můžeme si položit otázku, zda ten základ byl položen před třemi, čtyřmi, pěti, osmi nebo deseti lety.

Z úst mého předřečníka zde byl ironizován a karikován jeden z deseti pilířů, na nichž je postavena reforma policie, a to je zlepšení pracovních podmínek pro policisty. A tady by mě velmi zajímalo ono srovnání. Přijdete-li v roce 2007 na jakýkoli obecní úřad, na jakýkoli úřad práce, na okresní úřad sociálního zabezpečení, na finanční úřad, tak jste si vědomi toho, že jste v moderních úřadech třetího tisíciletí.

Přijdete-li na 99 % policejních služeben, můžete jen hádat, zda se píše rok 1960, 1970 nebo 1980. Kde jsou ty miliardy korun, se kterými hospodařilo Ministerstvo vnitra v minulých letech? Kde jsou ty dobré podmínky pro práci policistů? A to je otázka, na kterou by měl odpovědět z logických důvodů někdo jiný než ministr vnitra, který je ve své funkci něco přes rok. A právě proto, že jsme přesvědčeni, že je potřeba postupovat koncepčně, právě proto, že jsme si jasně řekli, že je nezbytně nutné pro to, aby člověk byl hrdý na svoji práci, aby měl odpovídající technické vybavení, odpovídající pracovní podmínky, tak jako jeden z deseti pilířů, na nichž stojí reforma policie, vznikl projekt P1000.

Vidím, že pracujete s notebooky, předpokládám, že jste on line připojeni a doporučuji vlídně se usmívajícímu kolegovi Plocovi, zda by se nemohl přelogovat například na webovské stránky www. P1000. cz . Podívá-li se na tyto stránky pan kolega Ploc nebo kdokoliv jiný, velmi dobře zjistí, že projekt P1000 zdaleka není jen v uvozovkách o vápnu, maltě, cihlách, cementu, ale že i v rámci toho, že to je součást deseti pilířů, na nichž stojí reforma policie, ucelený a koncepční projekt, jehož cílem není nic jiného, než dát těm lidem slušné pracovní podmínky, kvalitní vybavení a pocit, že pracují ve firmě ve třetím tisíciletí.

Na tento projekt, aby bylo možné ho zrealizovat, jsme vyčlenili speciální prostředky. A ty prostředky pocházejí - a tady spojujeme dvě věci - větší efektivitu fungování Ministerstva vnitra, z toho plynoucí snižování provozních nákladů, z toho plynoucí snižování také personálních nákladů, tak abychom na tento projekt měli dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů, proto jsme se rozhodli pro poměrně rozsáhlý prodej zbytného majetku Ministerstva vnitra. A je to proto, aby majetek, který neslouží nikomu a jenom požírá peníze, bylo možné transformovat ve finance a následně v majetek, který slouží jak policistům, tak také občanům České republiky.

Podívejte se na ty webovské stránky, podívejte se na ten projekt a pokud zjistíte, že jsme doopravdy rozvrhli celý tento projekt do několika let, že částka, která je na to vyčleněna včetně evropských prostředků - ale na ty musíte nejdříve vymyslet projekt, na ty musíte vyčlenit vlastní prostředky - dosahuje částky tři a půl miliardy korun.

Nevím, opravdu nevím, co je zde ke karikování. Myslím si, že spíš je to o uvědomění si toho, proč až teď. Proč až v roce 2006, 2007 a v letech 2008, 2009 je takovýto projekt realizován?

Tedy www. P1000. cz .

Víte, že tato vláda se rozhodla přistoupit k dalšímu tématu, který je ústředním bodem a je to součástí vládního prohlášení, tedy boj proti korupci, opět koncepčně. Na rozdíl od našich předchůdců jsme se rozhodli vyváženě stavět na třech pilířích - prevenci, průhlednosti, postihu. A všechny tyto pilíře, které jsou obsaženy ve strategii vlády, máte možnost - a jsem přesvědčen, že pokud vám jde o věc - si zkontrolovat, že jsou tam obsaženy v konkrétní podobě, že se nejedná jen o obecná ustanovení a že také ty projekty, o nichž částečně hovořil pan premiér při výčtu toho, co má vláda za úkol, co plní a co neplní, že jsou také plněny.

Na této schůzi jsme projednávali novelu trestního řádu související se vznikem protikorupčního agenta. Tato vláda dosáhla velmi zajímavého projektu, kdy spojuje iniciativu občanů, neziskového sektoru a exekutivy v rámci prevence tohoto druhu kriminality. A to je ona proti korupční linka 199. Je zcela na místě si položit otázku, jestli je to dost. A i když odpovím, že to zdaleka není dost a budeme pokračovat, tak jestli toto je málo při srovnání s tím, co se v této oblasti udělalo v uplynulých osmi letech. A věřte mi, že se takového srovnání opravdu upřímně nebojím.

Tato vláda si dala za jeden ze základních úkolů dosáhnout také rovnoprávnějšího postavení České republiky v Evropské unii, rovnoprávnějšího postavení občanů České republiky vůči občanům jiných členských zemí Evropské unie. A víte, že po letech přešlapování a váhání a oddalování spuštění tzv. Schengenského informačního systému druhé kategorie to byla tato vláda, která velmi iniciativně v první fázi podpořila, a to na diplomatickém poli, iniciativu Portugalska zvanou SIS one for all.

A byla to tato vláda, která dala zelenou tomuto projektu a díky tvrdé práci týmu nejenom na Ministerstvu vnitra, resortu Ministerstva vnitra, ale i v dalších resortech vznikla strategie. Na základě této strategie byly připraveny zákony. Na základě této strategie byla nakoupena technika. Na základě této strategie byli vyškoleny osoby. Na základě této strategie došlo k reformě Služby Cizinecké a pohraniční policie na Službu Cizinecké policie.

Výsledkem tohoto úsilí, které je nepochybně úspěchem nás všech, protože i Poslanecká sněmovna v podobě opozice se podílela aktivně na projednání těch návrhů, které ale někdo musel připravit, je skutečnost, že v noci z 20. na 21. prosince skončí hraniční kontroly na našich hranicích a naši občané budou mít za sebou další krok na cestě k plné rovnoprávnosti vůči občanům tzv. starých členských zemí.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Opět si můžeme srovnat, zda toto je věc, která je předmětem kritiky či nikoli. Nechci zde jít do detailů, jak důležitá je při prosazování těchto záměrů v rámci celé EU schopnost vyvinout enormní diplomatické úsilí, schopnost být respektovaným partnerem, a to vše postavené na velmi prozaické věci - schopnost domluvit se alespoň jedním cizím jazykem.

Když jsem měl možnost reprezentovat Ministerstvo vnitra ještě v první vládě Mirka Topolánka, dostalo za úkol provést sjednocení agend, které byly paradoxně roztříštěné shromážděny pod jednu střechu, a to je bývalé Ministerstvo informatiky. Myslím se, že kompetenční zákon, který byl výsledkem této dohody a prostředkem ke zrušení Ministerstva informatiky, jasně řekl, jak nehomogenní to byla instituce. Zvládli jsme to, Ministerstvo informatiky zaniklo plynule díky tomu, že jednotlivé kompetence byly přesunuty tam, kam logicky patřily a patří. Ministerstvo vnitra se stalo podle kompetenčního zákona koordinátorem v oblasti informačních technologií ve veřejné správě. Zvládli jsme také velmi nelehký proces delimitace. Děkuji kontrolnímu výboru za spolupráci při dohledávání veškerého majetku a závazkových vztahů. Víte, že jsme řešili věci, které nevznikaly v druhém pololetí roku 2006, že jsme díky vašemu tlaku byli donuceni se podívat hlouběji do sklepení Ministerstva informatiky, abychom veškerý majetek, smlouvy, veškeré závazkové vztahy dali do pořádku.

Uvádím to jen proto, že díky této kompetenci, kterou jsme měli necelého půl roku, jsme dostali za úkol také dotáhnout do konce proces, který byl v té době v nedohlednu, a to je proces přechodu analogového na digitální televizní vysílání. Zde musel být opět někdo, kdo si celý projekt vzal za vlastní, kdo ho nastartoval, kdo sestavil tým schopných lidí, který nalezl řešení, tým, který obsahoval lidi, kteří byli schopni komunikovat s vámi se všemi. Výsledkem toho byl společný projekt, společné dílo, kdy v této Poslanecké sněmovně jsme společně tento úkol zvládli. Neříkám to proto, že bychchtěl říci, že je to naše zásluha - a na to nám nesahejte. Uvádím to jako jeden z dalších příkladů toho, že musíte mít jasnou vizi, musíte mít schopný tým a musíte být schopen najít spolupráci po celé Poslanecké sněmovně, a potom výsledné dílo je dílo nás všech.

Kolegyně a kolegové, myslím si, že bych dokázal hovořit ještě déle například o stavu v české policii, o tom, co jsou příčiny toho, že v tuto chvíli česká policie má podstav zhruba pět tisíc tabulkových míst. Musel bych zde ale znovu připomenout, že každý z členů výboru pro bezpečnost má velmi obsáhlé analytické materiály, které přesně analyzují příčiny stavu a říkají, jaké mají být výstupy a způsoby řešení. Tady jen dodávám - srovnejme si míru otevřenosti ze strany vedení Ministerstva vnitra nyní a míru otevřenosti a komunikace do budoucna.

Mám-li shrnout své vystoupení, nemohu skončit jinak než jak jsem začínal. Je právem opozice vyvolat hlasování o nedůvěře, kritizovat vládu, je povinností vlády umět skládat účty za své konání, ale je přirozenou součástí myšlení každého inteligentního tvora umět srovnávat. Kolegyně a kolegové, takovému srovnání se v žádném případě nebráním. Děkuji za pozornost. (potlesk)

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna, 4. prosince 2007