Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věcí hodnocení...

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věcí hodnocení práce policistů

Poslanec Jeroným Tejc : Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolte mi citovat z pokynu, který byl podle mých informací zaslán vedoucímu obvodního ředitelství Policie České republiky Praha 1, Služby kriminální policie vyšetřování svým podřízeným a který se týkal způsobu hodnocení policistů za jejich práci. Dovolím si krátce citovat výběr z e-mailu:
Každý vedoucí si povinně vytiskne přiloženou tabulku a povinně vyvěsí někde v kanceláři. Do této tabulky bude psát vždycky čárku každému policistovi za objasněný trestný čin. Pokud dva policisté objasní spolu jeden trestný čin, napíše pouze jednu čárku jednomu z nich. Všichni si budou své čárky hlídat. V nadcházejícím čtvrtletí kdo nebude mít dvě čárky měsíčně, nedostane odměnu.

Přes to vlak nejede. Ať chceme nebo ne, jsme hodnoceni za objasněnost, ne za rozpracování další věci. Dříve jsme vyhrožovali, pak jsme stejně odměny dali. Ale teď to tak nebude. Seznamte s tím policisty. Slouží noční, odpolední, kde mají zpravidla volné ruce a můžou si, když budou ve srabu, chytit nějakou pouliční kriminalitu.

Je vidět, pane ministře, že někteří velitelé si pletou hodnocení policistů spíše se společenskou hrou ve stylu křížků a koleček. Nicméně před i po svém nástupu jste sliboval nový systém práce policie. Jistě odpovíte, že vše připravujete v reformě. Přece jenom ale jste ministrem více než rok a tyto změny určitě lze učinit i bez reformy. Jak dlouho ještě budete, pane ministře, tolerovat neprofesionální a demotivační přístup vedoucích Služby kriminální policie vyšetřování?A hlavně jaké kroky jste učinil v této věci, aby toto se již nemohlo opakovat. Děkuji.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi i za dodržení času a slova se ujme ministr vnitra Ivan Langer. Pane ministře, máte slovo.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, sice se usmívám, ale tuhne mi krev v žilách po tom, co jsem vyslechl. A velmi bych prosil pana poslance Tejce, se kterým mě spojuje zájem o zlepšení stavu v naší policii reformou, rozděluje nás mnohdy odborný názor na to, co a jak by mělo být měněno, kdyby mi tento pokyn dal k dispozici. Neboť jedná-li se o oficiální dokument nějakého policejního funkcionáře, jsem bytostně přesvědčen, že by policejní funkcionář měl zítra oznámit svému nadřízenému, že končí a odchází do civilu. Kladu si otázku, zda by odcházel do civilu se všemi výsluhovými nároky. Kdyby záleželo jen na mně, odpovídám na tuto otázku, odešel by s prázdnou kapsou a bez výsluh. Je-li toto reálný dokument, tak to bohužel jen dokresluje ne lichotivý stav na mnoha řídících funkcích v policii, se kterým se znovu a znovu, jsa v kontaktu "s řadovými policisty" setkávám dnes a denně, kdy nejenom, že služební funkcionáři neznají dostatečně dobře služební zákon, nejenom tudíž že ho neumí aplikovat, nejenom že se nechovají jako manažeři, nejenom že nejsou schopni správně plnit pokyny svých nadřízených např. v souvislosti se služebním zákonem a existujícími propady příjmu, ale chovají se ke svým lidem jako - a teď nevím, jak na této půdě zvolit správný termín - prostě nechovají se jako lidi. To je první poznámka. Moc prosím o ten dokument a věřte, že na něj budu určitě reagovat.

Druhá poznámka. Víte velmi dobře, neboť na téma reformy Policie České republiky diskutujeme již několik měsíců, že jedním z klíčových pilířů a prvků v reformě je kromě působnosti, pravomocí policie, organizačního uspořádání, vzdělávání, materiálně technického vybavení systému, systému ekonomického řízení policie, také hodnocení kvality práce policistů. Jsem bytostně přesvědčen, že nás všechny spojuje jednoznačné odmítnutí toho kvantitativního čárkového systému a mohu vás ujistit, že právě nový způsob hodnocení práce policie je součástí reformy, je součástí připravovaného nového zákona o policii a je součástí také úkolů, které má speciální řídící tým pro reformu policie.

Víte, že je-li něco, co spojuje všechny členy vedení policie, tedy počínaje policejním prezidentem a jeho náměstky, tak je to jejich přístup k tzv. community policing a jejich přístup k tzv. EFQM - hodnocení kvality práce v policii. To jsou všechno věci, o kterých se v minulosti dlouhá léta hovořilo, dokonce byly vydány pokyny. A já jsem se na vás zkusil připravit a zjistil jsem, že formálně existuje již závazný pokyn policejního prezidenta 97 z roku 2002, ve kterém jasně popisuje, že mají být preferována kvalitativní kritéria, nicméně realita je úplně odlišná. A já vám chci garantovat a také garantuji, že při hodnocení kvality práce policistů, jednotlivých útvarů policie bude brán v potaz a bude kladen důraz zejména na kvalitu odváděné práce, na hodnocení ze strany jejich partnerů, tedy ze strany obecních, místních a krajských samospráv. Nepochybně také v rámci služebního hodnocení jednotlivých funkcionářů budou mít také vliv průzkumy veřejného mínění z pohledu důvěryhodnosti policie, hodnocení jejich práce a samozřejmě také kvalita jejich práce v oblasti prevence kriminality.

Všechno začíná od hlav a policie má několik řídících struktur. Každý z těch funkcionářů je vrcholem jakési pyramidy, a proto také nový zákon hovoří o služebním hodnocení a já tlačím a budu tlačit na vedení policie - a věřím, že ten tlak půjde směrem dolů úplně stejně - aby v rámci za prvé obsazování těchto funkcí byly důsledně uplatňovány metody assessement center, aby byl kladen důraz na manažerské schopnosti těchto velitelů.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Pane ministře, vyčerpal jste svůj čas. Když tak v doplňující odpovědi, prosím.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Prosím o onen pokyn, abych si ho verifikoval a učinil patřičné kroky.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Pan poslanec Jeroným Tejc s doplňující otázkou. Prosím, pane poslanče.


Poslanec Jeroným Tejc : Já vám určitě ten pokyn po skončení interpelace, pane ministře, předám. V tom určitě není problém. Já jsem rád, že dnes jste přijal ani ne odpovědnost, ale skutečně snahu řešit tuto věc, že dnes jste ministrem policie, na rozdíl od některých mých předchozích interpelací. Každopádně není cílem této interpelace, aby tuto věc odskákal jeden člověk, který udělal určitě chybu při tom, jakým způsobem naplňoval možná pokyny shora. A proto cituji, v tom pokynu je jasně napsáno: ať chceme nebo ne, jsme hodnoceni za objasněnost, ne za rozpracování věci. To znamená, že předpokládám, že tento služební funkcionář vycházel ať už z ústních nebo písemných pokynů svých také nadřízených. A v tom je asi ten problém. Takže mým cílem je, aby se změnil systém, nikoli aby se našel obětní beránek. Mě zajímá spíše, co skutečně už jste v této věci udělal, případně co uděláte v nejbližší době a to si, myslím, rozumíme.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Děkuji. Pan ministr Ivan Langer s doplňující odpovědí.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já nechci určitě hledat obětního beránka, ale pokud nějaký služební funkcionář vydá takový pokyn nebo rozešle takovýto mail, tak mám vážné pochybnosti o jeho způsobilosti zastávat svou funkci.

K tomu, aby se situace změnila a změnil se přístup, o kterém hovoříme a o který nám jde, nezbývá než na řadě míst provést výraznou personální obměnu. Mohu říci, že v tuto chvíli je nové vedení policie, míněno policejní prezident a jeho náměstci, je nový šéf služby pořádkové policie, dopravní policie. Do konce tohoto roku budou podle mě obsazena uvolněná místa ředitele Úřadu pro odhalování korupce a závažné finanční kriminality, útvaru pro boj s organizovaným zločinem, a předpokládám, že do konce roku bude také obsazeno pět míst krajských ředitelů novými lidmi. U všech těchto lidí očekávám nejenom zkušenost, odbornou erudici, ale také znalost problematiky, lidově řečeno, z první linie. Přichází čas pro mladé rozhněvané muže a oni mají teď možnost na těch řídících funkcích dokázat, jestli jsou schopni změnit to, co dlouhá léta kritizovali.

Poslanecká sněmovna, 29. listopadu 2007