Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci...

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci reorganizace ÚOOZ

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stačí to? Stačí. Ukončíme tuto interpelaci. Další je pan poslanec Jeroným Tejc na Ivana Langera ve věci reorganizace. Prosím, máte slovo.

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane ministře, v médiích se v poslední době objevují informace a spekulace o tom, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu má být reorganizován ještě před rozhodnutím o reformě Policie České republiky a že budou možná rušeny některé jeho odbory. Dále, že tento útvar má pátrat po odcizených vozidlech a starožitnostech na úkor odhalování organizovaného zločinu. Sociální demokracie, já konkrétně, jsme vždy byli asi těmi nejhlasitějšími kritiky vedení tohoto útvaru. Nicméně jsme přesvědčeni, že v tomto útvaru pracuje řada schopných a slušných lidí, kteří mají zájem odhalovat nejzávažnější trestnou činnost. Tito lidé by asi neměli být znejisťováni informacemi a spekulacemi o jejich budoucnosti a o budoucnosti útvaru, ve kterém pracují.

Proto si vám dovolím položit několik otázek, konkrétních, a budu očekávat konkrétní odpovědi.

Za prvé: Bude provedena reorganizace tohoto útvaru ještě před definitivním rozhodnutím o podobě reformy Policie České republiky?

Za druhé: Budou některé odbory tohoto útvaru úplně zrušeny, z jakého důvodu a kam bude přesunuta problematika těchto zrušených odborů, pokud se tomu tak stane?

Za třetí: Dotkne se reorganizace, případně rušení některých odborů tohoto útvaru příslušníků, kteří zde slouží, a kam budou případně přeřazeni?

Za čtvrté: Rozšíří se v rámci reorganizace problematika vyšetřování organizované trestné činnosti na další předměty zájmu organizovaných skupin pachatelů, to znamená ty jmenované krádeže motorových vozidel, uměleckých předmětů apod. ?

Jistě, pane ministře, chápete mé obavy o další bezproblémový a profesionální chod tohoto útvaru a samozřejmě i obavy o to, aby vysoce kvalifikovaní lidé, kteří v tomto útvaru také nepochybně jsou, neodešli do jiných částí policie či přímo od policie a nebyla poté nevyužita jejich vysoká kvalifikace a zkušenost. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace a teď požádám pana ministra Langera, aby se s ní vypořádal maximálně v těch pěti minutách.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, děkuji panu poslanci za dotazy, protože to jsou přesně dotazy, které souvisejí s tématy, o kterých dlouhodobě diskutujeme na výboru pro bezpečnost, a souvisejí s fungováním policie jako takové, a zejména jedné z klíčových složek, útvaru s celorepublikovou působností, a souvisejí bezprostředně s reformou jako takovou.

Já mohu říci, že reorganizace ještě před reformou - a tady bych si troufl jakoby trochu opravit pana kolegu - není ta správná formulace. Reorganizace je součástí reformy, část reformy, ta, která je postavena na legislativním základě a má být spuštěna podle plánu k 1. 1. 2009. Nicméně rok 2007 je přípravnou fází, rok 2008 již částečně i realizační fází v té oblasti, kde nejsou nutné legislativní změny.

Chci garantovat to, co jsem garantoval od prvopočátku. Tak jak podstata reformy policie byla obšírně diskutována na výboru pro bezpečnost, tak jako konkrétní problematika týkající se personální situace bude diskutována, stejně tak i ty části reformy policie, které nemají bezprostřední legislativní charakter, ale jsou velmi významné, budou diskutovány a budete s nimi v okamžiku, kdy budou připraveny, seznámeni na příslušném výboru.

Co se nyní odehrálo? Odehrálo se to, že došlo ke zjednodušení struktury v rámci Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, ten zbytný článek, ředitel, byl odstraněn a dojde ke zjednodušení struktury Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování tak, aby se garantovala jednotná metodika v práci jednotlivých útvarů s celorepublikovou působností. Současně bylo uloženo jednotlivým ředitelům všech těch útvarů, aby sami provedli vnitřní kontrolu a sebehodnocení fungování těchto útvarů, aby na základě svých zkušeností navrhli z jejich pohledu optimální strukturu a působnost jednotlivých útvarů s celorepublikovou působností. Následně bude provedena kontrola zvenčí, která by měla konfrontovat to sebehodnocení, a bude provedeno vyhodnocení tak, aby bylo jasné, jaký útvar jakou působnost bude mít, aby nedocházelo k překryvům, aby některé agendy, které logičtěji patří do jednoho útvaru a jsou vykonávány jiným, byly proměněny.

Jinými slovy - teď jsme v té přípravné analytické fázi, ze které já očekávám výstupy prostřednictvím policejního prezidenta, které budou dvojího zdroje, jak z těch útvarů samotných, tak potom následně od náměstka pro trestní řízení.

Myslím si, že některé věci v médiích jsou skutečně nepřesně interpretovány. Jako například to, že policisté ÚOOZ budou namísto mafiánů hledat kradená auta. Oba dva se nepochybně shodneme na tom, že problematika krádeží aut a starožitností je nesmírně závažnou formou trestné činnosti, která má charakter organizovaného zločinu a měla by být v působnosti tohoto útvaru. Nicméně nikoli v té podobě, že by se tam vytvořil velký odbor a ten jako jediný v celé České republice by se věnoval této problematice. Představa je následná - že vznikne speciální odbor, který bude odpovídajícím způsobem personálně zajištěn a který bude z té celostátní působnosti spolupracovat následně s jednotlivými útvary v teritoriích. Jinými slovy, v žádném případě se nejedná o oslabení boje proti organizovanému zločinu v té podobě, jak ho známe, nicméně chceme se zaměřit na problematiku, která je například veřejností vnímána jako klíčová pro hodnocení práce policie. Česká republika z pohledu kradených aut, jejich počtu a nalezení, je na jednom z nejhorších míst v Evropě vůbec a považuji to za důležitou prioritu.

Stejně tak ty organizační změny, ke kterým bude docházet, by neměly být konány tak, aby se odrazily na znejistění policistů, kteří tam pracují. A tady říkám, že mám zájem o to, aby zůstal každý, kdo je na svoji funkci dostatečně odborně připraven, sdostatek disponuje odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi.

Já očekávám, že první výstupy z toho procesu, tak jak jsem naznačil, budou k dispozici zhruba do dvou měsíců, a budu velmi rád, když společně najdeme termín, abych v okamžiku, když bude jasno, jaká bude struktura těch jednotlivých útvarů, jaká bude jejich působnost navzájem, aby se nepřekrývaly, o tomto mohl informovat vás i celý výbor pro bezpečnost. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě požádám pana poslance Tejce, aby to doplnil.

Poslanec Jeroným Tejc: Já jen velmi stručně. Já osobně se domnívám, že by asi nebylo vhodné ještě předtím, než se rozhodne, zda tyto útvary budou definitivně samostatné, či budou spadat pod jednotné vedení či analytiku, aby bylo do nich nějakým výrazným způsobem zasahováno, protože to by skutečně mohlo znamenat, že tito lidé odejdou. A proto bych se přimlouval za to, aby tak činěno nebylo.

Nicméně poprosím vás, abyste ty otázky, které byly vzneseny, se pokusil zodpovědět písemně, pokud je to možné, abychom skutečně měli konkrétní otázky konkrétně zodpovězeny. Já chápu, že v této chvíli to asi úplně není možné, ale žádám vás o to. Děkuji.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Určitě. Nicméně prosím o pochopení, že jsme uprostřed nějakého procesu a na některé věci není možné odpovědět ne proto, že by neexistovala vůle, ale protože je proces a to definitivní rozhodnutí ještě není stanoveno.

Co mohu v touto chvíli říci, že výsledek těch analýz, tak jak je máme zpracovány, se kloní k tomu, ponechat samostatnost jednotlivých útvarů s celorepublikovou působností, nicméně zastřešit je společnou metodikou, společnou analytikou, sdílením informací, ovšem s absolutním důrazem na ochranu těchto informací před možností jejich zneužití. To je první věc.

Druhá věc. Já bych chtěl zdůraznit ten proces, jakým chceme dospět k definování optimální struktury. Právě proto je zde důležité, aby jednotliví ředitelé útvarů provedli sebehodnocení sami, aby sami navrhli podle jejich zkušeností optimální strukturu toho útvaru, který řídí, aby toto sdělení bylo konfrontováno pohledem zvenčí, a proto tedy ona prověrka a seznámení se s působností, kvalitou práce, strukturou. A teprve na základě této konfrontace potom bude provedena definice té výsledné podoby. Tedy není to něco násilím implementováno zvenčí, bude to v dobrém slova smyslu tvůrčí jiskření, které bude mít, doufám, jiný charakter než jedna ze zmiňovaných porad ředitelů těch útvarů s celorepublikovou působností. Tedy tvůrčí jiskření. A věřím, že bude nalezena nová, lépe fungující struktura těchto klíčových policejních složek.

Poslanecká sněmovna, 27. září 2007