Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení min. vnitra a informatiky I. Langera na půdě PS...

[01.01.1970]

Vystoupení min. vnitra a informatiky I. Langera na půdě PS PČR k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (projekt Czech POINT) - sněmovní tisk 158, 1. čtení

Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy vypadá na první pohled jako technická změna technické normy. Chci vás ujistit, že to je pouze na první pohled, neboť tato novela přináší zásadní, a to kvalitativní změnu, resp. příležitost pro zásadní kvalitativní změnu komunikace mezi občany a státem ve všech jeho úrovních, tak jak je známe.

Víte, že se v minulosti opakovaně, a už se to stalo evergreenem, hovořilo o tom, jak je potřeba odstranit to nekonečné obíhání lidí od úřadu k úřadu, že je třeba odstranit ty nekonečné koloběhy papírů, štosy spisů. Všechny tyto debaty trochu připomínaly úvahy o existenci či neexistenci Yettiho, a to v tom smyslu, že všichni o Yettim mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Tak nějak to fungovalo i v minulosti a bohužel v celé řadě případů funguje i v podobě české veřejné správy, a to jak na úrovni centrální, tak na úrovni té nejnižší, komunální.

Návrh tohoto zákona resp. této novely je příležitostí tento stav změnit. Nicméně je to návrh, který sám o sobě ještě celý systém fungování veřejné správy a zavedení skutečně e-Governmentu do reality změnit nedokázal. Návrh této novely, který směřuje k vybudování základní kontaktní sítě veřejné správy, tedy projekt, pro který se vžil název Czech point, vychází z promyšlené strategie v oblasti e-Governmentu a navazuje na kroky, které se buď již realizují, nebo již byly realizovány, resp. budou realizovány.

Jde v první řadě o to, a budeme mít možnost o tom rozhodnout zítra v případě kompetenčního zákona, kompetenčně sjednotit oblast informatiky ve veřejné správě, která existencí Ministerstva vnitra a Ministerstva informatiky byla roztříštěná, nepůsobila koordinovaně a to byla jedna z příčin problémů, o kterých hovořím. Druhým krokem je novela tohoto zákona a zřízení husté sítě tzv. Czech pointů. Za třetí je to předložení novely, nebo nového zákona o elektronizaci procesů, tzv. e-Government Act, který už byl předložen do meziresortního připomínkového řízení a v případě úspěšného vypořádání připomínek bude vládou projednán a předložen do Poslanecké sněmovny. Čtvrtým klíčovým bodem v rámci rozvoje e-Governmentu je zákon o základních registrech a pátým základním předpokladem pro fungování e-Governmentu je jednotná komunikačníinfrastruktura veřejné správy, jejíž rámcový tendr na zajištění poskytování těchto služeb pro jednotlivé resorty probíhá a je v konečné fázi vyhodnocování.

Smyslem projektu Czech point je vytvoření kontaktních míst, na kterých bude moci veřejnost, občané, a to podnikatelé, cizinci, kdokoliv, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou uvedeny v centrálních evidencích a registrech. Budou moci získat údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, ke svým právům a ke svým věcem. Díky této síti budou moci dosáhnout ověření dokumentů, listin a také provedení konverze dokumentů do elektronické formy. O tom se zmíním později a to je právě zákon o elektronizaci procesů.

Budou mít možnost také učinit v té konečné fázi podání k jakémukoliv orgánu a úřadu státní správy z jednoho místa, aniž by museli fyzicky na ten úřad jít. Budou mít možnost také v případě propojení a splnění všech těch pěti předpokladů, jak jsem o nich hovořil, získávat informace o průběhu řízení, které je v jejich věci vedeno, resp. které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci.

Základem sítě Czech pointů - a to, co se vžilo, Czech point má jakýsi přenesený význam, český jako Czech. Nicméně foneticky ček (check) je také kontrola a to souvisí s tím posledním bodem, co jsem před chvílí zmiňoval. A point je podací ověřovací informační
národní terminál. Tedy takováto zkratka, nicméně v rámci legislativního procesu takto s ním potom dále nepracujeme, to je jakési logo a symbol těchto kontaktních míst.

Ta páteřní síť bude velmi hustá. Bude ji tvořit v případě úspěšné podpory a úspěchu tohoto návrhu zákona ve sněmovně a v Senátu zhruba 1 300 míst matričních úřadů, ke kterým připojujeme zhruba 2000 poboček České pošty. Vzniká tedy nesmírně hustá síť kontaktních míst, které ve svém důsledku a na závěr toho procesu budou tvořit místo, ze kterého budete moci komunikovat s jakýmkoliv orgánem veřejné moci. Kouzlo toho návrhu spočívá v tom, že všechno jsou to místa, na která jsou občané zvyklí chodit. Jsou to přirozená místa, na která jsou zvyklí chodit, v podobě obecních úřadů, tedy těch matričních, nebo poboček České pošty. Tedy nevytváří se něco nového, využívá se toho, co už existuje, navzájem se to propojuje do fungujícího systému.

V tomto smyslu má také v projektu rozvoje e-Governmentu další působnost a podoba České pošty nezastupitelné místo, protože zejména hustá pobočková síť České pošty je jako stvořena pro to, aby nesloužila jen k podávání dopisů, vyzvedávání balíků a peněz, ale i ke komunikaci lidí se státem ve všech jeho podobách z místa, kam jsou zvyklí chodit a považují to za zcela přirozené. K této páteřní síti bude možné připočíst ještě kontaktní místa Hospodářské komory, notáře, krajské úřady, vybrané zastupitelské úřady.

Návrh zákona také počítá s jakousi mírou konkurence mezi těmito jednotlivými kontaktními místy v tom smyslu, že nestanovuje fixní správní poplatek za ty jednotlivé služby, ale stanovuje rozpětí tak, aby se dalo přihlédnout při poskytování té služby například k místu, k regionu, k sociální situaci, která tam je. Určitě jiná sociální situace je v Praze na Národní třídě a jiná někde ve výběžku Moravy v okrese Jeseník.

Co považuji za důležité, je, že tímto jakoby přenosem další agendy, zejména ty matriční úřady, měníme současně trend, kterého jsme byli svědky v minulosti, kdy na obecní úřady přecházely různé povinnosti a nepřicházely na ně také dostatečné finanční prostředky. Takže příjem z těchto poplatků bude příjmem té obce, která vedle toho tedy, že rozšíří služby pro své občany, také získává službu, která je hrazena a na kterou tedy nedoplácí a může dokonce i vydělávat.

V této chvíli stojíme na začátku projektu Czech point, a proto cílem navrhované právní úpravy je určit subjekty, které se stanou Czech pointem a výpisy, které bude možné v první fázi, a to zdůrazňuji, že se jedná o první fázi, protože jsem vám popisoval jednotlivé etapy včetně té poslední, které bude možné obdržet na každém Czech pointu. Výpis z katastru nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a rejstřík trestu. Rozdíl oproti stávající úpravě je v razantním rozšíření počtu subjektů, které tyto výpisy mohou poskytovat, rozšíření o vydávání výpisů z rejstříku trestů a možnost snížení výše resp. určení výše správního poplatku, který bude vybírán.

Chci garantovat, protože mezi poslanci i senátory je celá řada kolegů a kolegyň, kteří mají zkušenost se samosprávou, působili ve funkcích starostů, místostarostů, radních, zastupitelů, chci garantovat to, co jsem řekl před chvílí, tedy že navrhovaná úprava nezatíží obce, neboť využívá zaprvé dovednosti, které na těch obcích jsou. To jsou agendy, jsou lidé, kteří jsou tam zaměstnáni, schopni vykonávat velmi jednoduše, protože mají, jsou, jak a i ti gramotní, tak jsou zvyklí s takovýmito dokumenty pracovat. Zaprvé projekt Czech point bude hrazen z rozpočtu Ministerstva vnitra, resp. Ministerstva informatiky, stejně jako pilotní projekt, který startujeme na Praze 13 v tomto měsíci, a současně také, že správní poplatky za tyto služby budou příjmem obce. Je to tedy služba, která je zpoplatněna ve prospěch obce.

Další fáze rozvoje toho projektu Czech point souvisí s dalšími zákony, které jsem již avizoval, tedy zejména zákon o elektronizaci některých procesů veřejné správy tzv. eGovernmentu ect., který sám o sobě vlastně jakousi živou vodou pro fungování eGovernmentu, protože jeho přijetí znamená to, co je základní podmínkou, a to je zrovnoprávnění elektronického a písemného dokumentu a tento návrh zákona umožní ověření dokumentů, listin, podpis a také provedení konverze dokumentů z písemné do elektronické podoby. A to, co já považuji za největší kouzlo této služby, v té konečné fázi umožní získávání každému občanovi informaci v průběhu řízení, které je vedeno k jeho osobě, k jeho právům, k jeho věcem a současně také umožní učinit podání k jakémukoliv úřadu státní správy.

Omlouvám se, kolegyně a kolegové, za možná trochu obsáhlejší úvod tohoto zákona, ale chtěl jsem využít této příležitosti k tomu, abych vás více seznámil se strategií Ministerstva vnitra, resp. Ministerstva informatiky eGovernmentu, abych vás přesvědčil o tom, že tento návrh nejenom že není technickou normou, ale že to je norma, která dává šanci kvalitativně změnit charakter, rozsah, způsob služeb, které poskytuje veřejná správa občanům této republiky. Velmi vás proto prosím o propuštění do dalšího čtení a deklaruji jednoznačnou připravenost na projednávání této normy se aktivně účastnit. Děkuji vám za pozornost.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 20. března 2007