Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve...

[01.01.1970]

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích v rámci Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES (senátní tisk č. N 87/05)

Ministr vlády ČR Ivan Langer: Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás v míře maximálně stručné, což ovšem neznamená, že úplně krátce, seznámil s problematikou regulace mezinárodního roamingu.

Evropská komise připravila a publikovala v červenci letošního roku návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezinárodním roamingu ve veřejných mobilních sítích v rámci Evropských společenství a dílčí úpravě směrnice 2002/21/ES o společném regulačním rámci pro sítě a služby elektronických komunikací.

Cílem tohoto návrhu je doplnit současný regulační rámec pro elektronické komunikace takovým způsobem, aby byl zajištěn právní základ pro administrativní postup, který by měl přinést snížení v roamingovém volání. K tomuto kroku evropskou komisi vedl fakt, že společný postoj evropských regulátorů nebylo možné dosáhnout a nebylo možné tedy vyřešit regulaci roamingových cen za stávajícího právního rámce.

Podle návrhu má být dosaženo snížení cen koncepcí domácího evropského trhu, jehož zavedení znemožní podle návrhu Evropské komise neodůvodnění vysoké poplatky za mezinárodní roaming v rámci evropského společenství. To je ovšem otázka. Musíme si sami položit otázku, jestli občané Evropské unie jsou rukojmím svého mobilního operátora, který z nich ždíme peníze za mezinárodní roaming nebo zda ty ceny jsou právě tak vysoké, protože pokrývají reálné náklady operátorů tak, že je nedokáží stlačit dolů.

V současné době probíhají intenzivní jednání na půdě pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikaci a informační společnost, kterých se účastní zástupci ministerstva informatiky a národního regulátora, což je Český telekomunikační úřad. Na radě ministrů pro telekomunikace, která proběhla letos v prosinci jedenáctého, byly ministrům v rámci jednání položeny otázky o vytyčení dalšího směru jednání.

Rád bych vás informoval o tom, že členské státy v naprosté většině zpochybnily způsob regulace navržený Evropskou komisí a přiklonily se k přepracování návrhu nařízení ve smyslu pozměňovacích návrhů zástupců Velké Británie, Francie a Německa. Velká Británie a Francie ve svém návrhu zmírňují takto navrženou regulaci zavedením odkládací podmínky pro regulaci na maloobchodním trhu, Německo předkládá návrh zřízení tzv. záchytného tarifu, který bude regulován podle podmínek Evropské komise, ale operátor bude moci nabízet i jiné tarify, které budou lépe odpovídat potřebám zákazníka.

Česká republika - to je pozice, o které vás chci informovat - Česká republika nepodporuje uplatnění regulace v takovém rozsahu, jak je definován v návrhu nařízení. Zejména i nadále nesouhlasíme s aplikací regulace na úrovni maloobchodních cen, považujeme za nezbytné, aby jakákoli regulace na maloobchodním trhu byla podmíněna nejprve pečlivou analýzou trhu velkoobchodního po zavedení těch regulačních opatření v této oblasti.

Česká republika navrhuje dále, aby Evropská komise v nařízení definovala větší míru volitelnosti případných dalších regulačních zásahů tak, aby jejich případná aplikace byla vázána na provedení analýzy dopadu na velkoobchodní ceny a v jejím rámci se skutečně prokázal nedostatečný efekt regulace jak na této úrovni, tak, aby se muselo sahat k regulaci další.

Já velmi přivítám kritický zásadní postoj Senátu. Mohu říci, že děkuji za projednání tohoto materiálu ve výboru pro evropské záležitosti a domnívám se, že pozice ČR by měla být sjednocena na té pozici, jak jsem ji zde definoval, tedy velmi velká obezřetnost při zavádění regulačních opatření v této oblasti, posílit možnost volitelnosti národních států o způsob regulace, v každém případě v tuto chvíli odmítnu jakékoli úvahy regulace na úrovni maloobchodních cen a teprve po provedení důkladné analýzy či případných regulačních zásahů na úrovni velkoobchodních cen se zamýšlet nad tím, jak pokračovat dál. Děkuji vám za to, že jste m ě vyslechli.

Ministr vlády ČR Ivan Langer: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k rozpravě, za niž děkuji, jakkoli z ní zazněly dva zcela protichůdné názory. Já považuji za zcela legitimní položenou otázku paní senátorkou Gajdůškovou, na čí straně stojí vláda. Je to naprosto legitimní otázka, myslím si, že je velmi korektní na ni odpovědět. Moje odpověď zní: Jednoznačně na straně národních zájmů České republiky, na straně zájmů českých občanů. Nikoli na straně zájmů velkých operátorů, jak zde bylo naznačeno. A ujišťuji vás všechny o tom proto, že fakt, když se odlišným způsobem díváme na to, jak zasáhnout do tohoto prostředí, tak ještě neznamená, že ten, kdo se hlásí pro regulaci, je ten, který hájí zájmy českých občanů, zatímco ten, kdo je obezřetný k regulaci, ty zájmy nehájí. Byl bych moc rád, kdybychom k tomu takto přistupovali, respektive abychom nespojovali dvě nespojitelné věci dohromady. Tedy zastánce regulace je zastánce zájmů českých občanů, odpůrce regulace není zastáncem zájmů českých občanů.

Analýza, ze které paní senátorka citovala je analýza, která předcházela úvahám o zavedení tohoto regulačního rámce. Je to analýza, která byla platná v době kdy vznikla, nicméně to prostředí je nesmírně dynamické a já na konkrétním případu vám ukážu, jak se dynamicky vyvíjí, a čísla, která zde byla zmiňována, tak už neplatí. To jsou čísla, která existovala kdysi, na které operátoři zareagovali a zareagovali takovým způsobem, že se ceny od té doby snížily.

A teď konkrétní příklad toho, jak se situace vyvíjí. Na Radě ministrů v prosinci oznámilo Irsko, že zrušilo roaming s Velkou Británií. Tedy, že jednotliví operátoři, aniž by k tomu potřebovali regulační zásah, regulační úpravu, tuto službu, resp. zpoplatnění této služby, a tuto službu zrušili. Já to uvádím jako důkaz toho, že situace se skutečně vyvíjí, ta situace je velmi dynamická a byl bych moc rád, kdybychom na ni dokázali zareagovat velmi obezřetně tak, abychom nepromyšleným regulačním zásahem trh, resp. podmínky na trhu nepetrifikovali, neuzavřeli je a ve svém důsledku nepoškodili naše občany, kteří volají takto do zahraničí.

Já nechci zasahovat do rozhodování Senátu, budu respektovat vaše hlasování a vaše usnesení. Já se domnívám, že pozměňovací návrh pana senátora Oberfalzera je tím návrhem, který připouští jakousi míru tlaku na operátory v tom, že může hrozit nějaký regulační zásah, současně neříkám, jaký charakter ten regulační zásah má mít. Současně konstatuje, že se něco změnit musí, ale vedle toho je velmi obezřetný jak k tomu právnímu rámci takovéto regulace, tak k obsahu této regulace a je velmi obezřetný i z pohledu občanů České republiky a pozice vlády v tom smyslu, aby vláda velmi pečlivě vyhodnotila situaci, která bude existovat za nějaký čas a teprve podle nové analýzy, nových čísel, nově definovaných podmínek na trhu se přiklonila buď k tvrdšímu regulačnímu zásahu, nebo zastávala liberálnější postoj. To je moje vyjádření a děkuji vám za to, že jste mě vyslechli.

Senát Parlamentu ČR (www.senat.cz), 20. prosince 2006