Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení Ivana Langera ke Zprávě vlády k akci CzechTek

[01.01.1970]

Vystoupení Ivana Langera ke Zprávě vlády k akci CzechTek

Pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně a kolegové,

ve svém vystoupení se

  1. chci vyjádřit k některým mýtům, které provázejí policejní zásah na akci zvané CzechTek a upozornit na skutečnou podstatu sporu, který na toto téma vedeme.

  2. Chci zhodnotit samotnou zprávu, a to nejenom z pohledu toho, co obsahuje, ale také z pohledu toho, co neobsahuje, což považuji za velmi důležité.

  3. Chci se vyjádřit k avizovanému záměru přijmout speciální zákon upravující konání takovýchto akcí a navrhnout postoj, který by k této zprávě měla zaujmout Poslanecká sněmovna.

 

Jaké jsou mýty provázející zásah policie a jaká je oproti tomu podstata tohoto sporu

1.

Platí, že nic není černobílé, že neplatí, že všichni účastníci technoparty jsou zlí a všichni policisté hodní a neplatí to také naopak, že všichni účastníci technoparty jsou hodní a policisté zlí, pokud jsem to řekl správně. Současně také neplatí, že ten, kdo je kritický k policejnímu zásahu, schvaluje poškozování soukromého majetku. Není pravda ani to, že ten, kdo je kritický ke způsobu, jakým policie zasáhla, souhlasí současně s tím, aby si kdokoliv mohl dělat cokoliv, a to bez ohledu na práva druhých. To za prvé.

2.

Spor není o tom, jestli má být chráněn soukromý majetek či nikoliv. Odpověď je jednoznačná, soukromý majetek musí být chráněn.

3

Spor oproti tomu je o tom, jakým způsobem má být soukromý majetek chráněn a jakým způsobem má být zajišťován veřejný pořádek. Spor je tedy o přiměřenosti, o adekvátnosti tohoto zákroku a spor je o tom, jakým uvážlivým způsobem zajistit ochranu tří základních hodnot - svobody, soukromého majetku a bezpečnosti. V tomto případě svobody shromažďování, ochrany soukromého majetku a zajištění veřejného pořádku. Spor je tedy o tom, jakým způsobem zajistit ochranu těchto hodnot, pokud se dostanou do vzájemného střetu a o tom, v jakém okamžiku, a to je důležité, jakým způsobem je stát oprávněn použít svůj represivní aparát k potlačení jedné z těchto hodnot na úkor druhých.

4.

Jsem přesvědčen o tom, že cílem každého policejního zásahu musí být ochrana zákonem garantovaných práv a svobod. V tomto případě tedy mělo být dosaženo ochrany soukromého vlastnictví, ochrany ústavně zaručeného práva na svobodné shromažďování a v neposlední řadě též ochrany veřejného pořádku. A já jsem opravdu přesvědčen o tom, a v tom tkví podstata sporu, že policie musí umět individuálně vycházet z míry narušení či ohrožení těchto hodnot, přičemž platí, že intenzita zásahu musí být přímo úměrná míře jejich narušení. Musí tedy platit, že jsem-li si jist, že dojde k vážnému ohrožení soukromého majetku, k hrubému narušení veřejného pořádku, pak je na místě omezení svobody shromažďování.

Mám-li tedy shrnout první část svého vystoupení, tedy souboj s mýty a připomenutí podstaty sporu, který vedeme nad policejním zákrokem, shrnutí zní: Spor je o přiměřenosti a adekvátnosti policejního zásahu.


Nyní mi dovolte vyjádřit se k samotné zprávě

Vláda se nás ve své zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005 snaží přesvědčit o tom, že příčinou zásahu bylo od samotného počátku chování účastníků technoparty, zatímco zákrok byl jen nevyhnutelným a dobře zvládnutým důsledkem. Zpráva na první pohled vypadá velmi rozsáhle, komplexně, pracuje s celou řadou materiálů a právních rozborů. Po přečtení této zprávy ale každému, trochu jen bystrému pozorovateli musí dojít, že v ní něco chybí, že je to pouze jednostranný pohled na celou problematiku, pohled prezentovaný Policií České republiky a Ministerstvem vnitra, neboť srovnáte-li tuto zprávu s důkazními materiály, které nabízí druhá strana, a já neříkám, že mají být brány absolutně stoprocentně jako platné a věrohodné, nicméně nabízí je k diskusi, musí každý čtenář dospět k závěru, že tato zpráva je účelová, zavádějící a úmyslně nekompletní.

Pokud totiž tuto zprávu, a dáte-li si tuto práci - a já si myslím, že bychom si ji měli dát - konfrontujeme s materiály a důkazy a svědeckými výpověďmi z jiných zdrojů, než jsou ty policejní, a tyto informace, tyto důkazy a tato svědectví zohledníme při tvorbě časového harmonogramu, tak jak je obsahuje tato zpráva, začnou se z původních příčin zásahu vytvářet důsledky předchozího špatného a netaktického postupu Policie České republiky, respektive zodpovědných funkcionářů policie.

Proč to tvrdím? Mám k tomu přinejmenším čtyři základní argumenty.

1.

Platí, že účastníci technoparty se dostávali na pronajatý pozemek přes pozemky vlastníků, kteří k tomu nedali souhlas. To nepochybně platí, nicméně příčinou toho jednání byla skutečnost, že jedinou veřejně přístupnou komunikaci k pronajatému pozemku policie uzavřeli. Tedy teď si položme otázku, co je příčinou a co je důsledkem. Podle stanoviska odboru dopravy a silničního hospodářství Plzeňského kraje neměla policie k takovému postupu zákonné oprávnění. Komunikace totiž je veřejně přístupná, na čemž nic nezmění ani fakt, že pozemky, na kterých se komunikace nachází, patří soukromým majitelům a ti k průjezdu nedali souhlas.

Vlastníkům totiž chybí rozhodnutí o omezení přístupu na komunikaci, které by musel vydat jiný úřad, a to Silničně správní úřad v Přimdě. A to, že takovéto omezení k využívání veřejně přístupné komunikace nebylo vydáno, to potvrdil i samotný pan starosta obce Přimda. Mám-li shrnout toto první srovnání, policie podle mého názoru zatím bezdůvodně, nebo ten důvod zde nebyl prezentován, zabránila dostat se účastníkům této akce na pronajatý pozemek po veřejné komunikaci, v důsledku čehož byli nuceni pohybovat se po nepronajatých pozemcích. Tedy tolik první zaměňování příčiny a důsledku.

2.

Určitě platí, že auta účastníků technoparty zablokovala dálnici. Ale proč se tak stalo? Stalo se tak proto, že účastníci nebyli vpuštěni na ony pronajaté pozemky a policie i vzhledem k malému počtu přítomných policistů nebyla schopná nastalou situaci několik hodin řešit. Na tomto místě musím říci, že nemohu akceptovat tvrzení ministra vnitra, že za zablokování dálnice jsou zodpovědni jen účastníci technoparty. Podle svědeckých výpovědí byl onen nákladní automobil technařů vyproštěn v časných ranních hodinách a následný dopravní kolaps na dálnici byl zapříčiněn nikoliv tedy zablokováním té komunikace ze strany technařů, ale zablokováním ze strany policie a policejních automobilů.

Tedy opět si kladu otázku, co bylo příčinou a co bylo důsledkem. Ptám se, proč zpráva tuto skutečnost neuvádí a proč vinu za zablokování dálnice zcela svaluje na účastníky technoparty. A kladu si jinou otázku ještě: Proč policie při akci ParoubTek, která se uskutečnila tento víkend, tu samou cestu znovu neuzavřela? Pokud několik měsíců předtím byla přesvědčena o tom, že to není veřejně přístupná komunikace, že na ni nemají účastníci technoparty nárok vjet, proč tehdy tuto komunikaci zablokovala a proč tento víkend nikoliv? Účastníky technoparty ParoubTek volně propouštěla na tentýž pronajatý pozemek. Možná to bylo proto, že se akce jmenovala jinak. Ale to už je spekulace.

3.

Je pravdou to, co tvrdí zpráva vlády, respektive ministra vnitra, že se účastníci technoparty zdržovali i na pozemcích soukromých vlastníků, kteří k tomu nedali souhlas. To je argument, proti kterému nelze nic namítat, a mnozí z nás, kteří měli možnost vidět ty letecké snímky nebo ty materiály, musí potvrdit, že tomu tak bylo.

Ale položme si otázku, proč tomu tak skutečně bylo. Pan Šroub, který je označován za organizátora a který si pronajal pozemek od společnosti Italinvest, podle mého přesvědčení a podle argumentů, které předkládá druhá strana a se kterými se ale zpráva vlády nikterak nevypořádala, tvrdí, že učinil kroky k tomu, aby takovémuto stavu zabránil. Na jeho výzvu se přihlásil geodet Jan Štefánek, který společně s měřickou skupinou byl na místě konání technoparty za účelem vymezení přesněji stanovených pozemků, na které se vztahovala nájemní smlouva a na které již nikoliv.

Podle informací, které já mám k dispozici a o kterých zpráva taktně, takticky, nevím jak, mlčí, po příjezdu pana Štefánka a jeho skupiny odmítla Policie České republiky tyto lidi vpustit na pozemky a tudíž nebylo možné provést ony geodetické práce. Tato situace se měla odehrávat i druhý den poté. Kladu si otázku, jestli tedy paradoxně policie tímto svým postupem nezapříčinila to, že se účastníci technoparty pohybovali na jiných pozemcích, než byly ty, které měli pronajaty.

4.

Je pravdou, a to si myslím, že opět nemůže nikdo popřít, že na probíhající akci nebyly dodržovány hygienické předpisy. Není však pravdou, a o tom zpráva vlády - myslím - opět taktně nebo takticky mlčí, že nebyla zajištěna organizátory přítomnost hygienického zázemí. Organizátoři CzechTeku - a přikládají k tomu písemné podklady - tvrdí, že pro konání akce objednali čtyřicet mobilních toalet včetně pravidelného čištění. Současně také tvrdí, že řidiči společnosti, která zařízení dodávala, nebyli Policií České republiky na pozemky vpuštěni.

Potom si tedy položme otázku, proč nebylo při konání technoparty zajištěno dostatečné hygienické zázemí. Zda to bylo z důvodu špatného chování organizátorů technoparty nebo zda příčina byla úplně někde jinde, totiž že mobilní toalety nebyly na louku puštěny Policií České republiky.

Mám-li tedy shrnout tuto část zprávy, musím říci, že vláda zaměňuje příčiny a důsledky, že to, co vydává ve správě za příčiny zásahu, jsou ve skutečnosti jen důsledky předchozí neprofesionální práce policie.

Jsem přesvědčen a vyplývá to i z některých prohlášení, vyplývá to i z tohoto postupu policie, který předcházel samotnému silovému řešení, že pan ministr nemluví pravdu, a znovu říkám, opět nemluví pravdu, když tvrdí, že postup policie měl směřovat k udržení pořádku a snaze řešit možné problémy. Jsem přesvědčen z toho, co zde předkládá, že postup policie směřoval k jednomu jedinému cíli - a to k tvrdému zákroku směřujícímu k násilnému ukončení akce.

Kromě záměn příčin a důsledků navozuje zpráva celou řadu dalších otázek, které je dobré objasnit.

Zpráva dokumentuje například způsobené škody. Při stanovení majetkových škod zpráva pracuje s jedním jediným odborným vyjádřením, kterým je odborný posudek Státní rostlinolékařské správy v Tachově. Pracovníci Státní rostlinolékařské správy se zabývali škodami způsobenými na porostech dotčených pozemků a dospěli k závěru, že na porostech dotčených pozemků nezaznamenali žádné závažné či trvalé poškození. I o nejpoškozenějším místu pak posudek uvádí, že vzhledem ke skladbě porostu a jeho regeneračním schopnostem se nedá zřejmě hovořit o trvalém poškození.

Vedle tohoto odborného posudku zpráva vyčísluje škody, které ovšem vycházejí jen z odhadů vlastníků pozemků, a jsou uvozeny slovy jako "pravděpodobně" nebo slovem "patrně". Musím si položit otázku, proč když od doby konání technoparty uplynuly přinejmenším dva měsíce, proč zpráva vlády neobsahuje soudně znalecký posudek, proč neobsahuje odborný odhad způsobených škod. Je to z neznalosti, z liknavosti nebo z obavy, - a to připouštím, že je spekulativní otázka - že takovýto odborný posudek by musel dát za pravdu odbornému posudku Státní rostlinolékařské správy, tedy že škody jsou minimální a že tedy jeden z důvodů pro policejní zásah - škody na soukromém majetku - prostě neplatí.

Zpráva na mnoha místech dále dokumentuje páchání přestupků a dokonce trestních činů účastníky technoparty. Myslím, že v této souvislosti je třeba se zeptat, jak toto jednání policie řešila, kolik bylo uděleno blokových pokut, kolik bylo dáno podnětů k zahájení správního řízení, proti kolika osobám bylo zahájeno trestní stíhání. Čísla uvedená ve zprávě mě vedou ke dvěma možným závěrům. Buď si policie vymýšlí a k hromadnému porušování předpisů nedocházelo, a o tom mám upřímně řečeno opravdu pochybnost, a nebo ještě v horším případě a v pravděpodobnějším případě policie toto individuální porušení zákonů neřešila a jen vyčkávala, až bude vydán rozkaz k násilnému ukončení akce.

Klíčová otázka, kterou bychom si měli opět položit, zní, proč policie postupovala diametrálně odlišným způsobem v případě CzechTeku a v případě ParoubTeku. Proč v jednom případě policie konstatuje hromadné porušování právních předpisů, nicméně individuálně toto porušování právních předpisů nesankcionuje, to byl případ CzechTeku, a proč v případě ParoubTeku je schopna takovéhoto individuálního postupu v individuálních případech, kdy se domnívá, že je skutečně porušen zákon. Myslím si, že to je otázka, na kterou by nám měl pan ministr odpovědět. Jenom tak by byl schopen vyvrátit ona důvodná podezření z toho, že záměrem policejní akce nebylo nic jiného, než jen násilné rozpuštění akce.

Zpráva, jakkoliv je rozsáhlá, nedává odpověď na řadu dalších otázek a dovolte mi, abych je tedy položil. Technoparty takovéhoto velkého rozsahu je na území České republiky konají již od roku 1999.

Otázka první:

Proč se policie nedokázala poučit z předchozích let. Co dělala minulý uplynulý rok, který uběhl od konání jiné akce, která se zásadním způsobem odlišovala od CzechTeku, neboť se nekonala na legálně pronajatých soukromých pozemcích. Proč nebyl do té doby vypracován onen manuál, který sliboval bývalý ministr vnitra a bývalý předseda vlády a současný předseda ČSSD Stanislav Gross? Materiál, který by obsahoval různá variantní řešení, a to ve spolupráci s právníky, psychology a sociology, kteří se zabývají studiem davu a společenských skupin? Proč bude proveden výcvik pořádkových jednotek Policie České republiky teprve až po tomto zásahu na CzechTeku? Proč až nyní se uvažuje o zapojení a vytvoření tzv. antikonfliktních týmů na řešení těchto situací? Co dělala Policie České republiky, policejní prezident, ministr vnitra celý uplynulý rok?

Otázka druhá:

Byl velitel policejního zásahu, okresní ředitel policie v Tachově skutečně dostatečně zkušení a kvalifikovaný k velení takového rozsáhlého zákroku, ve kterém zakročovalo více než tisíc policistů pořádkových jednotek? Bylo správné svěření zásahu člověku, u kterého dodnes není došetřeno, zda se nedopustil pochybení při velení podobné akce v loňském roce? A proč až nyní policie uvažuje o vyškolení policejních funkcionářů na úrovni vyšších organizačních stupňů řízení pro organizaci policejních opatření takového rozsahu?

Přiznám se, že si nedovedu představit, že by takovéto akci takového rozsahu měl velet okresní ředitel policie. Neberte to, prosím, jako apriorní vyjádření nedůvěry, ale pokud se stahují policisté z celé České republiky, potom si nedokáži skutečně představit, že takovémuto zásahu nevelí někdo z krajské správy policie, resp. přímo z Policejního prezidia.

Otázka třetí:

Proč předseda vlády vyzýval policii k razantnímu zákroku a následně uváděl nepravdivé informace o výši způsobených škod?

Otázka čtvrtá:

Proč ministr vnitra opakovaně v médiích v průběhu zásahu lhal, např. o tom, že majitel pozemku akci nepovolil, např. to, že akce probíhá na pokyn a pod dozorem státního zástupce?

Otázka pátá:

Proč policejní mluvčí opakovaně uváděla nepravdivé informace veřejnosti, proč zatajila petici občanů obce žádající policii, aby umožnila účastníkům technoparty dostat se na pronajatý pozemek.

Otázka šestá:

Kolika konkrétních excesů a porušení zákona se dopustili zasahující policisté, jak probíhá jejich vyšetřování a zda kontrolní orgány při svých zjištěních vycházejí i z materiálů druhé strany nebo jen z policejních materiálů.

Otázka sedmá:

Na území České republiky v minulosti již proběhly desítky větších či menších technoparty. Proč policie postupuje v těchto případech různě? Proč dříve nezasahovala, když se akce konaly bez povolení majitelů pozemků, proč zasahuje teď, když se akce koná se souhlasem majitele pozemku, když je zajištěn geodet na zaměření pozemku, když je zajištěno hygienické zázemí?

Srovnejte si, prosím, - ještě jednou po tom volám - postup policie v případě CzechTeku a ParoubTeku a položte si otázku, v čem se lišil právní stav věci, když se tak zásadně lišil faktický stav policejního zákroku.

Otázka osmá:

Jaký je důvod pro odlišný přístup policie v případech shromáždění neonacistů, průvodu skinheadů a anarchistů ulicemi, při shromáždění komunistů na Letné, při akci CzechTek, při demonstraci u budovy Ministerstva vnitra a posprejování její fasády?

Položme si otázku, proč proti technařům na louce u Mlýnce jsou použity obušky a vodní děla a shromáždění neonacistů v Křtěticích je policií jenom monitorováno. To jsou všechno otázky, které podle mne je třeba si položit při hledání odpovědi na klíčovou otázku, a to zda policejní zásah byl přiměřený či nepřiměřený a zda pak ve své podstatě byl či nebyl zbytečný.

Povinností orgánů činných v trestním řízení je odhalit a postihnout porušení zákona bez ohledu na to, kdo se ho dopustil, povinností nás, členů parlamentu kontrolujícího moc výkonnou, je potvrdit či vyvrátit podezření, že ministr vnitra, policie a předseda vlády také nezvládli danou situaci.

Co říci závěrem

Na rozdíl od pana ministra nejsem zastáncem vytvoření speciálního zákona, který by měl regulovat pořádání těchto akcí. Takový zákon skutečně považuji za zbytečný, neboť otázky, kterými by se zabýval, jsou už řešeny jinými platnými a účinnými právními předpisy. A věřím, že k tomu není potřeba, abychom byli právníci, abychom věděli, že takovéto zákony existují - zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o požární ochraně a další protipožární předpisy, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o obcích, případně občanský zákoník, trestní zákon a další předpisy. Ze zkušeností z předchozích akcí i akcí, které se uskutečnily po zásahu na CzechTeku 2005, je zjevné, že organizátoři podobných akcí znají tyto předpisy dostatečně.

Podle mne daleko větší význam než vytváření speciální normy by mělo skutečně dát si práci s vytvořením metodického pokynu pro policisty, jak v takových akcích postupovat s přihlédnutím k různým variantám vývoje, aby již nedocházelo k rozdílnému přístupu policistů k podobným akcím. Je třeba vytvořit speciální manuál, který bude počítat s tím, že u takto velkých akcí nebude zasahovat jen policie, nýbrž budou jí asistovat také odborné týmy složené, tak jak jsem již zmiňoval, z právníků, psychologů, či sociologů, expertů na krizovou komunikaci.

Vážené kolegyně a kolegové, já jsem skutečně přesvědčen, že při projednávání této zprávy nejde o to, zda někomu fandíme nebo nefandíme, zda je nám někdo sympatický nebo není. Jde o to, zda jsme přesvědčeni o tom, že se všem měří podle jednoho metru a že policisté nejsou zneužívání v politické hře jejich nadřízených.

A já respektuji fakt, že máme na věc odlišný názor, nicméně ať již ten názor máme odlišný či nikoli, někde se přeci jen musela stát chyba, chyba, jejímž důsledkem jsou desítky zraněných policistů a technařů, velké materiální škody, utracené miliony korun z kapes daňových poplatníků, výrazným způsobem znejistěná policie a rozpolcená společnost.

Musím říci, že je mi skutečně líto policistů, s výjimkou těch, kteří se dopustili excesů a porušení zákona, kteří zasahovali za neuvěřitelně obtížných podmínek. Současně je mi líto těch, kteří se přijeli bavit a byli pokropeni vodními děly a zmláceni. Je mi líto těch, kteříjeli na dovolenou a zůstali trčet v zácpě na dálnici. Je mi líto těch, ke kterým nedojely včas sanitky, protože byly staženy na tento zásah. Ale je to podle mého přesvědčení jen a jen proto, že zodpovědní policisté, ministr vnitra, lidé ve vedení policie neodvedli sovu práci.

Jsem přesvědčen, že zpráva, kterou vláda předložila, je účelová a nekompletní, že zaměňuje příčiny a důsledky, že vychází jen z materiálů, které vládě předložila policie, a přitom tato zpráva nebrala v úvahu argumenty a důkazy druhé strany. Jsem přesvědčen o tom, že na základě takto nekompletní a jednostranné zprávy nemůžeme zodpovědně rozhodnout o tom, zda zásah byl profesionální, zda zásah musel proběhnout v té podobě, v jaké proběhl, zda zásah byl přiměřený a zda nebyl politicky motivovaný.

Z těchto důvodů navrhuji nejenom že tuto zprávu neschválit, současně ale také nevzít ani vědomí. Jsem přesvědčen, že pouze takovýto postoj Poslanecké sněmovny může přimět pana ministra vnitra a celou vládu k předložení skutečně objektivní zprávy o příčinách, průběhu a důsledcích události na technoparty CzechTek 2005. Děkuji za pozornost.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 20. září 2005