Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení stínového ministra vnitra ODS Ivana Langera ke...

[01.01.1970]

Vystoupení stínového ministra vnitra ODS Ivana Langera ke "Zprávě vlády o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti". HODNOCENÍ KAPITOLY "BEZPEČNOST" TÉTO ZPRÁVY.

Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně a kolegové,

v tuto chvíli projednáváme zprávu o činnosti, kterou sama o své činnosti sepsala vláda České republiky, a myslím, že z logiky věci vyplývá, že je-li ten, jehož činnost má být hodnocena, sám svým hodnotitelem, není možné z objektivních důvodů považovat takovéto hodnocení za objektivní a nepodjatý pohled na skutkový stav věci. A proto také podle mého hlubokého přesvědčení svět kolem nás se zdaleka nepodobá obrazu, který nám maluje tato vláda ve své "Zprávě o stavu realizace programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března roku 2000 až do současnosti".

Je samozřejmě stejně tak možné namítnout, že ani pohled opozičního politika nemusí a nemůže být dokonce považován za objektivní, nebo rolí opozičního politika je být velmi kritický, velmi negativní vůči činnosti vlády. A já s takovýmto pohledem souhlasím, a proto ve svém vystoupení, které by mělo mít za cíl hodnocení vlády, navrhuji zvolit úplně jiný způsob, abychom se dobrali co možná nejobjektivnějšího pohledu na to, co nám vláda od okamžiku své existence dosud převedla a ukázala.

Metodika, jak toho dosáhnout, jak docílit toho nejobjektivnějšího pohledu, je podle mého názoru relativně jednoduchá. Nabízím srovnání mezi tím, co je obsaženo v "Programovém prohlášení vlády" ze srpna 1998, s tím, co je, resp. mnohdy co není, obsaženo v textu "Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti". Myslím, že to je metoda, jak je možné se nad dvěma texty stejného autora, kterým je tento kolektivní orgán, dobrat možného objektivního posouzení skutečné činnosti či nečinnosti vlády.

Nehodlám se ve svém vystoupení věnovat zprávě jako celku, nýbrž pouze jedné jeho části a zaměřím se na kapitolu "Bezpečnost". Ve svém hodnocení této kapitoly hodlám tedy postupovat podle způsobu, který jsem již zmiňoval. Nejprve ocituji příslušný závazek vlády, který si sama napsala do svého programového prohlášení, následně je srovnám s tím, jak se s tímto svým závazkem vyrovnala v předložené zprávě a k tomu bych si dovolil přidat své slovní hodnocení, resp. hodnocení podle školní stupnice, tak jak jsme na to zvyklí někteří z nás z našich dětských let, stupněm 1 až 5.

ZÁVAZEK PRVNÍ, který je obsažen v programovém prohlášení vlády ze srpna 1998 v kapitole "Bezpečnost": "Vláda urychleně připraví novelizace a přijatí příslušných zákonů za účelem zrychlení a zkvalitnění trestního řízení a zvýšení možnosti postihu ekonomických trestných činů". Tato urychlená novelizace - a teď se již vracím k realitě - byla přijata výhradně a pouze díky obrovskému úsilí této Poslanecké sněmovny poté, co velmi nekvalitní původní vládní předloha byla zamítnuta a tato novelizace příslušných zákonů byla přijata nikoliv urychleně, nýbrž až v letošním, třetím roce existence této vlády. Mé subjektivní hodnocení zní: Pozdě, ale přeci, a klasifikace ve stupni 1 až 5 je tedy 2. Myslím si, že chvalitebně je odpovídající hodnocení plnění tohoto závazku vlády.

ZÁVAZEK DRUHÝ: "Vláda učiní opatření ke zlepšení činnosti policie, jejího personálního složení a odborné přípravy a také sociálního a finančního zajištění policistů. Uskuteční razantní opatření proti přebujelému byrokratickému aparátu Ministerstva vnitra a policie, odstraní dvojkolejnost v jejich činnostech a zajistí spolupráci jejich složek. K zajištění tohoto úkolu budou vytvořeny příslušné systémové, organizační i personální podmínky. " Tolik vládní prohlášení. Skutečnost zprávy, kterou projednáváme: Vláda o plnění tohoto úkolu ve své zprávě mlčí. Já konstatuji, že nic z tohoto záměru splněno nebylo, nebo i nadále existuje dvojkolejnost řízení v resortu Ministerstva vnitra, i nadále existují duplicitní instituce na úseku Ministerstva vnitra a policejního prezidenta, a myslím, že tedy byrokracie si v tomto resortu spokojeně pobrukuje. Mé hodnocení zní tedy: nesplněno. Slovo nesplněno má jediný možný ekvivalent na stupnici 1 až 5, tedy nedostatečně.

ZÁVAZEK TŘETÍ: "Vláda zajistí trvalý a účinný boj proti korupci na všech úrovních a bude trvat vždy na vyvození trestně právní, finanční a politické odpovědnosti. " Tolik vládní prohlášení. Skutečnost je následující: Vláda svůj závazek zmiňuje tím, že ministr vnitra informoval vládu o "opatřeních" a aktivitách v boji proti korupci", ovšem o tom, jaké jsou výsledky těchto opatření a aktivit, vláda ve své zprávě mlčí. Oproti tomu z nedávno zveřejněného výsledku průzkumu společnosti Transparency International vyplývá, že v uplynulém roce se Česká republika v hodnocení korupce propadla z loňského 42. na 47. místo. Slovní hodnocení zní: mohlo to dopadnout ještě hůře, klasifikace 4 - dostatečně.

ZÁVAZEK ČTVRTÝ: "Vláda bude důsledně postupovat proti projevům rasismu, xenofobie a jiným projevům nesnášenlivosti. " Skutečnost: Vláda o plnění, resp. možném neplnění této své priority z programového prohlášení v této své zprávě mlčí. Oproti tomu ministr vnitra alespoň několikrát v minulosti slovně deklaroval svůj nesmlouvavý postoj vůči těmto jevům. Nicméně kromě objevu více používání možností prostředků operativní techniky nic konkrétního dosud nepředložil. Slovní hodnocení tedy zní: málo, ale alespoň něco. Stupeň: dobře.

ZÁVAZEK PÁTÝ: "Vláda přizpůsobí vízovou a přistěhovaleckou politiku evropským standardům ochrany zájmů státu a podnikne nezbytná opatření k odhalování trestné činnosti mezi cizineckými komunitami". Skutečnost této zprávy zní, že vláda v ní připomíná pouze fakt, že došlo k nárůstu počtu žadatelů o azyl, ovšem nic více. Podotýkám, že původní vládou předložený cizinecký zákon musel být velmi urychleně novelizován pro svoji přespřílišnou byrokratičnost do přijatelné podoby, nicméně ona nezbytná opatření, ke kterým se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení, v této zprávě obsažena nejsou, zpráva o nich cudně mlčí, takže je těžké provést hodnocení. Já jsem se o nějaké pokusil, říkám: alespoň něco, hodnocení - dobře.

ZÁVAZEK ŠESTÝ: "Podstatnou podmínkou pro vstup do NATO je důsledné naplnění nového zákona o ochraně utajovaných skutečností. V této souvislosti je vláda připravena přijmout zásadní opatření, která se týkají zřízení, postavení a vlastního chodu Národního bezpečnostního úřadu." Skutečnost: Zpráva se o plnění tohoto úkolu vůbec nezmiňuje. Realita: Po nekonečných průtazích byla zakoupena Národnímu bezpečnostnímu úřadu vlastní budova, ovšem v žádném případě rozhodně ne nejlacinější a už vůbec ne budova pro činnost úřadu nejvhodnější. Vlastní činnost NBÚ vyvrcholila nedávným odstoupením bezpečnostního ředitele tohoto úřadu, ostrým sporem mezi NBÚ a BIS a velkými pochybnostmi o způsobu provádění bezpečnostních prověrek. Hodnocení plnění tohoto závazku vlády zní: Je to špatné a obávám se, že to bude ještě horší, tedy dostatečně.

ZÁVAZEK SEDMÝ: "Vláda předloží návrhy novel zákonů o zpravodajských službách, o Bezpečnostní informační službě, o Vojenském obranném zpravodajství a návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem České republiky." Skutečnost: Zpráva vlády se tomuto problému vůbec nevěnuje. Realita: Do dnešního dne nebyla poslanecké sněmovně předložena ani čárka, ani slovo, ani jeden paragraf těchto novel zákonů, ke kterým se vláda zavázala, že je předloží. Hodnocení tedy musí znít pouze tak, že i ten, kdo nic nedělá, může něco pokazit, a tedy nedostatečně.

ZÁVAZEK OSMÝ: "Zpráva vlády, aniž by to bylo uvedeno jako její záměr v programovém prohlášení, zmiňuje v kapitole "Bezpečnost" reorganizaci služby Kriminální policie ČR, ke které došlo s účinností od 15. ledna tohoto roku. Touto změnou mělo být slovy vlády v její zprávě dosaženo sjednocení a efektivní koordinace při řízení složek policie podílející se na boji s trestnou činností." Jsem přesvědčen, že takovéto hodnocení je třeba jednoznačně a razantně odmítnout, nebo opak je pravdou a zcela stranou ponechávám způsob, jakým bylo k této reorganizaci přistoupeno, prakticky utajeně. O reorganizaci se příslušný parlamentní výbor dozvěděl až následně a teprve následně ministr vnitra vysvětloval svůj záměr. Já jen musím konstatovat, že tento nový systém vytváří další dva nefunkční stupně řízení. Je tedy složitější a současně navíc vytváří tzv. úzké informační hrdlo, které neznamená nic jiného než vysoké riziko zneužití citlivých informací a je tedy jako takový tento systém rozhodně méně funkční než původní. Hodnocení nemůže znít podle mne nijak jinak než, že nepromyšlené změny jsou změnami k horšímu, a tedy nedostatečně.

Pokud bych měl shrnout těchto osm bodů, ke kterým se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení a se kterými se různým způsobem vyrovnává nebo nevyrovnává ve své zprávě o činnosti za uplynulý rok, zní to tedy dvě, pět, tři, čtyři, tři, čtyři, pět, pět, což jsem si dovolil spočítat, pane premiére, a vyšla mi průměrná známka čtyři, tedy dostatečně.
Dá se jistě namítnout, že čtyřka je docela dobrá známka. Já si to ovšem nemyslím a obzvláš si to nemyslím v případě, jde-li o hodnocení činnosti vlády v tak citlivém resortu, jako je resort vnitřní bezpečnosti nebo bezpečnost státu.

Pan premiér ve svém úvodním vystoupení, kterým uváděl tuto zprávu vlády, použil příměr o padajícím letadle, kterým má být tato zem předtím, než se vlády ujala ČSSD a zjevně přirovnal sebe a svoji vládu k pilotovi, který zabránil pádu tohoto letadla. Já bych si dovolil prostřednictvím paní předsedající premiérovi této vlády doporučit, aby ten pilot nebo ten člen posádky, který je zodpovědný za oblast bezpečnosti, ještě nějaký čas zůstal na zemi, působil v trenažéru, protože kdyby vzletěl do vzduchu, mohl by ohrozit nejen sebe, ale i ostatní pasažéry.

Děkuji vám za pozornost.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 11. července 2001