Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony / Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

 

Sněmovní tisk 158
Novela z. o informačních systémech veřejné správy

Stav projednávání ke dni: 13. březen 2007

 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2007.
  Zástupce navrhovatele: min. vnitra a informatiky.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 158/0 dne 1. 3. 2007.

 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj


Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 13. 3. 2007).

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2007

V. volební období

___________________________________________________________158Vládní návrhna vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyZÁKON

ze dne ... 2007,

kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST první

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. I

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

V § 9 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, výpis podle odstavce 1 (dále jen „výpis“) nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním systému veřejné správy není, v elektronické podobě, označené elektronickou značkou11b) správce (dále jen „výstup z informačního systému veřejné správy“), ověřují a ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají

notáři,

krajské úřady,

matriční úřady,

d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,

e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,

f) držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky.“.

 1. V § 9 odst. 3 se slova „a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena“ zrušují.

 2. V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Výpis v listinné podobě a ověřený výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.“.

 1. V § 9a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „se listina, která“ nahrazují slovem „listina“ a slova „ , doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy“ se zrušují.

 2. V § 9a odst. 1 písm. f) se část textu za středníkem včetně středníku zrušuje.

 3. V § 9b odst. 2 se slova „podepsán zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce nebo“ zrušují a slova „tento zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka jsou platné a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny“ nahrazují slovy „tato elektronická značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn“.

 4. V § 9b odst. 4 písmeno d) zní:

„d) číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je založena elektronická značka, kterou je výstup z informačního systému veřejné správy označen, unikátní u daného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který tento kvalifikovaný systémový certifikát vydal.“.

 1. V § 9b se odstavec 5 zrušuje.

 2. V § 9c odst. 1 se slova „ , a to podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označený elektronickou značkou11b) a“ zrušují.

 3. V § 9c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a označený elektronickou značkou11b)“.

 4. V § 9c odst. 3 se slova „dat pro vytváření zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby správce nebo“ zrušují.

 5. V § 9d odst. 1 se slova „jeden list“ nahrazují slovy „jednu stránku“.

 6. V § 9d se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li to pro něj ekonomicky nevýhodné, správce úhradu podle věty první nepožaduje.“.

 7. V § 9d se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 1. V § 9d odstavec 2 zní:

„(2) Správní poplatek za vydávání ověřených výstupů stanoví zvláštní právní předpis16). Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu vydaného držitelem poštovní licence15) a Hospodářskou komorou České republiky je jejich příjmem.“.

 1. V § 12 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy podle § 9 odst. 2 písm. d).“.

 1. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 2 písm. e).“.

 1. V části první se za § 12 vkládá nový § 12a, který zní:

㤠12a

Působnosti stanovené tímto zákonem krajskému úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy jsou výkonem přenesené působnosti.“.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

Vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Vyhláška č. 441/2006 Sb., o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka).

ČÁST druhá

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., , zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:

 1. V položce 3 části I přílohy Sazebník se za ustanovení Osvobození vkládá nové ustanovení, které včetně nadpisu zní:

„Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až do 10% z částky podle písmene d) této položky.“.

 1. V položce 3 části I přílohy Sazebník se na konci textu Poznámky doplňuje bod 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

„3. Poplatek podle písmene d) této položky za vydání ověřeného výstupu držitelem poštovní licence7a) nebo Hospodářskou komorou České republiky nelze platit kolkovou známkou.

______________________________

7a) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST třetí

Změna obchodního zákoníku

Čl. IV

V zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.. zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 308/2006 Sb., se za § 28 vkládá nový § 28a, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠28a

Z obchodního rejstříku se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu1).

______________________________

1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.


Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST čtvrtá

Změna katastrálního zákona

Čl. V

V zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. , zákona č. 103/2000 Sb. , zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se za § 22 vkládá nový § 22a, který včetně poznámky pod čarou č. 14b zní:

㤠22a

Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu.14b)

______________________________

14b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.


ČÁST pátá

Změna živnostenského zákona

Čl. VI

V § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 214/2006 Sb., se na konci odstavce 7 doplňuje věta včetně poznámky pod čarou č. 38d „V rozsahu podle věty první se z rejstříku vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu38d).“.

Poznámka pod čarou č. 38d zní:

„38d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.


Dosavadní poznámka pod čarou č. 38d) se označuje jako poznámka pod čarou č. 38e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


ČÁST šestá

Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. VII

Zákon č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

 1. Poznámka pod čarou č. 1a zní:

1a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 1. V § 10 odst. 4 se za slovo „umožní“ vkládají slova „v sídle Rejstříku trestů“.

 2. V § 10 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 3. V § 11 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 1. V § 11 odst. 3 se slova „a), b) a c)“ nahrazují slovy „a) a b)“.


 1. Za § 11 se vkládají nové § 11a a § 11b, které včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 znějí:


㤠11a


Je-li písemná žádost o výpis podle § 11 odst. 1 podána u notáře, krajského úřadu, obecního úřadu, matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu, které jsou oprávněny podle zvláštního zákona4a) k vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (dále jen „pověřený orgán“), ten, kdo žádost podal, obdrží výpis na počkání, pokud výslovně nepožádá o vyřízení žádosti postupem podle § 11 nebo není-li dále stanoveno jinak.

Pověřený orgán po přijetí žádosti o výpis ověří kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby, a skutečnost, že byl zaplacen poplatek za přijetí žádosti o výpis uvedený v § 14.

Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle pověřený orgán Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem nebo označenou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis opatřený elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v evidenci obyvatel. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí pověřený orgán, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.

Pověřený orgán vydá výpis v listinné podobě tomu, kdo podal žádost o výpis, neprodleně po jeho obdržení od Rejstříku trestů. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 3, pověřený orgán tuto skutečnost sdělí tomu, kdo podal žádost o výpis, a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy si lze u něj výpis vyzvednout.

Podrobnosti postupu při vydávání výpisu pověřeným orgánem stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

§ 11b


(1) Rejstřík trestů uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy6) žádosti o výpis podané podle § 11, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.


(2) Pověřený orgán uchovává v souladu se zvláštními právními předpisy6) písemné žádosti o výpis podané podle § 11a, včetně úředně ověřených plných mocí připojených k žádostem, po dobu šesti let od podání žádosti, a to v listinné nebo elektronické podobě.


(3) Pověřený orgán vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11a, a to v listinné nebo elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis a pokud žádost podává zmocněnec nebo advokát, rovněž se zaznamená, že je k žádosti připojena úředně ověřená plná moc. Dále se uvede, kdo o výpis žádá a kdo výpis přijal.

______________________________

4a) § 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.


Dosavadní text poznámky pod čarou č. 5 se zrušuje.

 1. V § 14 se za slova „§ 11 odst. 1“ vkládají slova „a § 11a odst. 1“.

 2. V § 15 odst. 3 se za slova „podle § 10, 11“ vkládá slovo „ , 11a“.

 3. V § 16 se za slovo „výpis“ vkládají slova „, k vydávání výpisu a opisu“.


ČÁST sedmá

Účinnost

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícím po dni jeho vyhlášení.


Důvodová zpráva


I. Obecná část


1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Podle § 9 odst. 2 zákona o informačních systémech veřejné správy vydávají ověřené výstupy (výpisy) z informačních systémů veřejné správy, které jsou veřejnými registry, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a dále obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Ověřením výstupu se ve smyslu § 9a odst. 1 zákona rozumí ověření té skutečnosti, že se listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

Stávající právní úprava v zákoně o informačních systémech veřejné správy se vztahuje pouze na vydávání výpisů z veřejných registrů a nezahrnuje neveřejné registry jako evidence Rejstříku trestů, který však patří k základním a v praxi nejvyužívanějším evidencím veřejné správy.

Okruh obecních úřadů, které mohou vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, je v současnosti omezen pouze na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na základě vyhlášky vydané Ministerstvem vnitra též na pověřené obecní úřady, celkem cca 400 obecních úřadů, což je velmi nízký počet vzhledem k tomu, že smyslem vydávání ověřených výstupů prostřednictvím sítě obecních úřadů (a dalších subjektů) je umožnit žadatelům snadný přístup k výpisům z informačních systémů veřejné správy.

Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády č. 1085 ze dne 20. září 2006, kterým vláda schválila soubor opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice. Podle tohoto usnesení by měla být vytvořena síť CZECH POINTů - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy základních kontaktních míst, kde občan bude moci získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci. Navrženými opatřeními se tak významným způsobem zjednoduší komunikace právnických a fyzických osob s orgány veřejné správy.

V první fázi projektu CZECH POINT by měla být podle cit. usnesení vlády předložena legislativní úprava, která umožní na jednom místě získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku.


2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

V návrhu se redefinuje okruh subjektů příslušných k ověřování výpisů z informačních systémů veřejné správy, a to tak, že nadále by tuto agendu měli vykonávat notáři, krajské úřady, matriční úřady, zastupitelské úřady a další obecní úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. V souladu se smyslem vydávání ověřených výpisů z informačních systémů prostřednictvím obecních úřadů a dalších subjektů a s cíli sledovanými cit. usnesením vlády, rozvojem eGovernmentu v České republice a vytvořením základních komunikačních míst veřejné správy, se tak významným způsobem rozšiřuje počet úřadů, u nichž bude možné vyžádat si ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

Návrh předpokládá, že výpisy z informačních systémů se nebudou, jako je tomu dosud, vydávat pouze v případě veřejných registrů, ale tehdy, stanoví-li tak zvláštní právní předpis upravující ten který konkrétní registr veřejné správy. Toto řešení zajistí, že úprava vydávání ověřených výpisů bude více provázána s fungováním jednotlivých registrů veřejné správy (mj. budou moci být zohledněny skutečné požadavky na vydávání ověřených výpisů z toho kterého registru), a současně bude dopadat i na neveřejné registry. V první fázi se v souladu s definováním projektu CZECH POINT navrhuje vydávat ověřené výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a z evidence Rejstříku trestů, které patří mezi základní a v praxi nejvyužívanější registry veřejné správy.


3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropských společenství

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a akty Evropské unie se na danou oblast nevztahují.


4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy

Připravované technické řešení vydávání ověřených výstupů zahrnuje servisní centrum, spravované ministerstvem, a navazuje tak na pilotní projekt CZECH POINT realizovaný v roce 2007. Ověřující subjekty budou vybaveny kompletními hardwarovými terminály CZECH POINT nebo softwarovými klienty CZECH POINT, které bude možné implementovat v rámci stávajícího hardwarového vybavení úřadů.

Počítá se se zapojením 1448 ověřujících úřadů a s jejich tříletým provozem. Náklady na pořízení potřebné techniky na ověřujících úřadech a v centru dosáhnou celkem 61 mil. Kč. Zajištění bezpečného připojení a provozu celého systému dosáhne 20 mil. Kč ročně. Celkové náklady dosáhnou během tří let částky 121 mil. Kč.

Náklady na technické zařízení a jeho provoz významně neovlivní rozpočet ověřujících subjektů. Celkové náklady na technické zařízení a provoz u ověřujících subjektů se odhadují, opět v rozmezí prvních tří let, u jednoho ověřujícího subjektu na cca 76 000 Kč.

Náklady tedy významně neovlivní rozpočet ověřujících subjektů, přičemž je třeba vzít v úvahu též příjmy ze správních poplatků za vydávání ověřených výstupů, které budou příjmem ověřujících subjektů.

Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí České republiky lze označit za příznivý, neboť se významně rozšiřuje okruh subjektů, u nichž bude možné podávat žádosti o vydání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Z obdobných důvodů má navrhovaná právní úprava rovněž příznivé sociální dopady.

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na životní prostředí.
II. Zvláštní část


K části první

K článku I:

K bodu 1:

Z legislativně technických důvodů se navrhuje vypustit ustanovení § 8 odst. 1, neboť není nezbytné, aby zvláštní zákon odkazoval co do postupu na správní řád, který se obecně použije ve všech případech tam, kde není výslovně vyloučen.

K bodu 2 a 5:

Z legislativně technických důvodů se dosavadní ustanovení § 9 odst. 2 a § 9 odst. 5 spojují s ohledem na obdobný předmět úpravy do společného odstavce.

K bodu 3:

Rozšiřuje se okruh subjektů, které vydávají ověřené výpisy z informačních systémů, a to tak, že nadále by tuto agendu měly vykonávat i krajské úřady, všechny matriční úřady (cca 1200 obecních úřadů) a zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, čímž se významným způsobem zvýší dostupnost pro žadatele. V případě zastupitelských úřadů by se mělo jednat o zastupitelské úřady v členských státech Evropské unie a v některých zámořských zemích (USA, Kanada), kde lze předpokládat zájem o poskytování této služby.

Oproti dosavadní právní úpravě by se měly ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy vydávat v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis. Úprava v zákoně o informačních systémech tak přejímá charakter obecné procesní úpravy, zatímco možnost vydávání ověřených výpisů bude stanovena v jednotlivých zákonech upravujících ten který registr veřejné správy s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům a podmínkám.

Oproti dosavadní právní úpravě se navrhuje výslovně stanovit, že nebude-li registr obsahovat požadované údaje, vydá ověřující subjekt o této skutečnosti potvrzení.

Oproti dosavadní právní úpravě se rovněž navrhuje stanovit, že elektronická komunikace nebude mezi ověřujícím subjektem a správcem informačního systému probíhat za využití elektronického podpisu jednotlivého úředníka, ale zjednodušeně, s využitím elektronické značky správce.

K bodu 4 a 6:

V případě vydání ověřeného výstupu se nejedná o ověření shody opisu originální písemnosti s její kopií, ale o ověření té skutečnosti, že se jedná o výpis vydaný správcem informačního systému veřejné správy. Navrhuje se proto v tomto smyslu text příslušných ustanovení zákona upřesnit.

K bodu 7:

Navržená změna vychází z charakteru vydávání ověřených výstupů; jedná se o výkon státní správy, na který plně dopadají ustanovení § 5 a 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tj. i držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR by měli nadále užívat úředního razítka ve smyslu výše cit. ustanovení zákona č. 352/2001 Sb.

K bodu 8, 11, 12 a 13:

Jedná se o změny, které navazují na novelizační bod 3: zjednodušení elektronické komunikace tak, že výpisy z informačního systému veřejné správy by měly být nadále označovány pouze elektronickou značkou správce.

K bodu 9:

Ustanovení o identifikaci informačního systému veřejné správy se upřesňuje o údaje vztahující se k elektronické značce správce, neboť právě elektronickou značkou se prokazuje skutečnost, že výstup byl vydán správcem tohoto informačního systému.

K bodu 10:

Navrhuje se zrušit povinnost ověřujících subjektů uchovávat výstupy z informačních systémů veřejné správy, nebo jejich reprezentace po dobu nejméně 15 let od vydání ověřeného výstupy. Jedná se o povinnost, která ověřující subjekty značně zatěžuje, aniž by současně bylo nezbytné ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy uchovávat.

K bodu 14:

Jedná se o legislativnětechnickou úpravu, jíž se zajišťuje terminologický soulad zákona č. 365/2000 Sb. se zákonem o správních poplatcích.

K bodu 15:

Navrhuje se výslovně stanovit, že je-li to pro správce informačního systému ekonomicky nevýhodné, nemusí vyžadovat úhradu od ověřujícího subjektu.

K bodu 16 a 17:

Navržená změna vychází z charakteru vydávání ověřených výstupů jako výkonu státní správy, který by měl být jednotně zpoplatněn správním poplatkem.

K bodu 18 a 19:

V souladu s výše navrženými změnami se mění zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů.

K bodu 20:

Jedná se o standardní ustanovení, které určuje výslovně povahu působnosti stanovené orgánům územních samospráv jako působnost přenesenou, neboť se jedná o výkon státní správy.

K článku II:

V návaznosti na výše uvedené změny zákona č. 365/2000 Sb. se navrhují zrušit i dotčené právní předpisy.

K části druhé

Navrhuje se doplnit zákonné zmocnění ověřujících ke snížení správního poplatku za vydání ověřeného výstupu. Současně se vylučuje placení poplatku kolkovými známkami, jde-li o vydání ověřeného výstupu držitelem poštovní licence nebo Hospodářskou komorou ČR.

K části třetí, čtvrté a páté

V souladu s cit. usnesením vlády se navrhuje doplnění obchodního zákoníku (obchodní rejstřík), katastrálního zákona (katastr nemovitostí), živnostenského zákona (živnostenský rejstřík) jako základních registrů veřejné správy, z nichž budou ověřené výpisy poskytovány.

K části šesté

K bodu 1:

I když se podle článku 55 odst. 6 Legislativních pravidel vlády poznámky pod čarou samostatně zpravidla nenovelizují, je zapotřebí v tomto případě připustit výjimku a aktualizovat odkaz na platný zákon o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., který nahradil předchozí zákon č. 97/1974 Sb.), a to právě s ohledem na navrhovanou úpravu, která v nové poznámce pod čarou č. 6) odkazuje také na zákon o archivnictví a spisové službě. S ohledem na uvedené je vhodné, aby v rámci jednoho předpisu byly odkazy na zákon upravující totožnou problematiku sladěny.

K bodům 2 a 3:

Napravuje se legislativní pochybení, podle něhož není v tomto ustanovení oproti praxi uvedeno, že o nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů je možné žádat pouze v sídle Rejstříku trestů, a nikoli rovněž u ostatních subjektů uvedených v § 11 odst. 2. Zároveň se navrhuje zrušit zavádějící a nepotřebný odkaz na § 11 odst. 2 a 3.

K bodům 4 a 5:

V návaznosti na nově navrhovanou úpravu obsaženou v § 11a se navrhuje, aby okresní státní zastupitelství nadále nebyla příslušná k dosavadní činnosti podle § 11 zákona o Rejstříku trestů, tj. aby již neověřovala žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem přeposlání takové žádosti Rejstříku trestů k přímému vyřízení. Důvodem jsou zejména námitky státních zastupitelství o nesystémovosti výkonu této agendy, kdy poukazují na skutečnost, že primárně by státní zastupitelství mělo působit jako orgán veřejné žaloby v trestním řízení. Dále se tato změna navrhuje s ohledem na skutečnost, že počet případů, kdy žadatel podá žádost u okresního státního zastupitelství za účelem jejího přeposlání Rejstříku trestů rapidně poklesne vzhledem k novým možnostem získat výpis u řady subjektů přímo na místě na počkání. Zapotřebí je rovněž zohlednit „Záměr snižování administrativní zátěže fyzických osob při řízeních nebo činnostech, při nichž je vyžadován výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem doložení bezúhonnosti“, který byl schválen usnesením vlády č. 855 ze dne 12. července 2006. Podle tohoto záměru si mají výpisy z evidence Rejstříku trestů v převážné většině případů vyžadovat namísto fyzické osoby přímo správní úřady, tj. počet žadatelů-fyzických osob - o výpis z evidence Rejstříku trestů rapidně poklesne.

K bodu 6:

Do zákona o Rejstříku trestů se vkládá ustanovení, na jehož základě bude umožněno předávání výpisů z Rejstříku trestů též ověřujícím subjektům podle § 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., s výjimkou držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky.

K bodu 7:

V souvislosti s navrhovanou úpravou je zapotřebí doplnit poplatek za přijetí žádosti podané podle § 11a.

K bodu 8:

Jedná se o legislativnětechnickou úpravu související s vložením nového ustanovení § 11a.

K bodu 9:

Za účelem sjednocení tiskopisů pro všechny subjekty oprávněné vydávat výpis z evidence Rejstříku trestů se navrhuje, aby vydávání těchto tiskopisů stejně jako u tiskopisů žádostí o výpis zajišťovalo Ministerstvo spravedlnosti. Finanční náklady spojené s pořízením těchto tiskopisů (cca 5 Kč za kus) budou hrazeny z rozpočtů subjektů příslušných k vydávání výpisu (příp. z rozpočtové kapitoly příslušného resortu).

K části sedmé

Účinnost se navrhuje k prvnímu dni sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tak, aby byl dostatečný prostor pro přípravu nově stanovených ověřujících subjektů na vydávání ověřených výstupů.V Praze dne 2007


předseda vládyministr vnitra a informatiky