Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony / Novela zákona o cestovních dokladech

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

 

Sněmovní tisk 157
Novela z. o cestovních dokladech

Stav projednávání ke dni: 13. březen 2007

 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2007.
  Zástupce navrhovatele: min. vnitra a informatiky.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 1. 3. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007. Určil zpravodaje: Ing. Petr Sunkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj


Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 13. 3. 2007).
Vládní návrh

ZÁKON

ze dne .................. 2007,

kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. I

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 559/2004 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 1, § 7 písm. b), § 10 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 2 písm. a) a v § 29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“. 1. V § 3 odst. 1, § 7 písm. b) a v § 29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se slovo „průkazu“ nahrazuje slovem „dokladu“. 1. V § 5 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a technický způsob zápisu občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče“. 1. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:


„(2) Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části cestovního dokladu zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší.“. 1. V § 9 odst. 1 se středník nahrazuje čárkou a slova „do cestovního průkazu zapíše
  na žádost občana rovněž počet dětí cestujících v doprovodu rodiče, jsou-li v jeho cestovním průkazu zapsány“ se nahrazují slovy „a záznam o počtu dětí cestujících v doprovodu rodiče, pokud jsou zapsány v jeho cestovním dokladu“. 1. V § 10 odst. 1 písm. a) a v § 10 odst. 2 písm. a) se slova „do cestovního průkazu jeho rodiče“ nahrazují slovy „do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz“. 1. V § 29a odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 10, který zní:


„10. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 10

let zapsaného v diplomatickém nebo služebním pasu rodiče,“.Čl. II

Přechodné ustanovení


Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, smí tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.ČÁST druhá

Změna zákona o správních poplatcích


Čl. III


Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., se mění takto: 1. V části IX v položce 115 písmeno e) zní:


„e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného

cestovního dokladu rodiče Kč 50

za každý zápis“. 1. V části XII v položce 157 písmeno c) zní:


„c) Zápis občana mladšího 10 let do cestovního

dokladu rodiče Kč 200

za každý zápis“.


ČÁST třetí

ÚČINNOST


Čl. IV


Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem desátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVAA. Obecná část


Cílem navrhovaného zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je umožnit zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů tak, aby tyto děti mohly překračovat hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.


Ode dne 1. září 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, není možné zapisovat občany mladší 15 let
do cestovních dokladů rodičů, s výjimkou cestovních průkazů, které jsou jedním z typů cestovních dokladů. Na základě přechodného ustanovení může hranice překračovat
bez vlastního cestovního dokladu občan mladší 15 let, pokud byl zapsán do cestovního dokladu rodiče přede dnem 1. září 2006. Předmětem navrhované právní úpravy je opětovně umožnit zapisování dětí i do ostatních typů cestovních dokladů, především do cestovních pasů. Důvodem je především odstranit nadměrnou byrokratickou zátěž v podobě každoročního podávání žádostí o cestovní pas dětí mladších 5 let (občanům mladším pěti let se vydávají cestovní pasy na jeden rok, neboť cestovní doklady bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji nemohou mít s ohledem na právní předpisy Evropských společenství delší dobu platnosti než jeden rok; cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji nelze dětem mladším 5 let s ohledem
na jejich další fyziologický vývoj vydávat).


Důvodem nově zavedeného principu, že každý občan (i dítě) musí být držitelem vlastního cestovního dokladu, a tedy že občan mladší 15 let již nemůže být zapisován
do cestovního dokladu svého rodiče (vyjma cestovního průkazu), bylo zamezení možnosti nekontrolovaného mezistátního pohybu dětí. Tomuto jevu se dá ovšem s ohledem na existenci zelené hranice zabránit jen stěží, a nová právní úprava tak zbytečně zatěžuje občany i orgány vydávající cestovní doklady.


Návrh zákona je podle názoru předkladatele v souladu s ústavním pořádkem České republiky.


Návrh zákona je v souladu se závazky přijatými mezinárodními smlouvami. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Mezinárodní organizace pro civilní letectví, je nutno posoudit soulad návrhu zákona s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví, konkrétně s její Přílohou 9, která ve svém bodě 3.15 stanoví, že „smluvní státy vydávají samostatný pas každé osobě bez ohledu na věk.“. Citované ustanovení Přílohy 9 je mezinárodní normou, o jejíž naprostý soulad s vlastními předpisy budou státy usilovat, je zde však ponechána možnost státu odlišit svou právní úpravu s podmínkou oznámení těchto rozdílů Organizaci
pro mezinárodní civilní letectví v souladu s čl. 38 Úmluvy. S ohledem na uvedené tedy
ani Úmluva o mezinárodním civilním letectví nevylučuje postup obsažený v navrhované právní úpravě. Česká republika však v případě přijetí právní úpravy odchylné od standardu stanoveném přílohou č. 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví musí tuto skutečnost notifikovat.


Akty práva ES/EU se tuto oblast nevztahují a ponechávají ji v kompetenci členských států. Nařízení Rady č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní
a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy je omezeno toliko na harmonizaci bezpečnostních prvků včetně biometrických identifikátorů v cestovních dokladech členských států. Obdobně též usnesení zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 17. října 2000, které upravuje bezpečnostní prvky v cestovních dokladech, stanoví pouze výčet bezpečnostních prvků, jež musí cestovní doklady obsahovat, aby tak bylo předcházeno zejména jejich padělání a ilegální migraci.


Návrh zákona klade nároky na státní rozpočet. Finanční náklady budou souviset se zvoleným způsobem zápisů dětí do cestovních dokladů rodičů. Tento zápis bude proveden
na samolepící štítek, který bude následně vlepen do cestovního dokladu. Tento způsob zápisu dětí si nevyžádá změnu provedení cestovního dokladu, neboť položka pro zápis dítěte spolu
s částí obsahující překlady názvů položek do úředních jazyků Evropské unie by byla vytištěna přímo na samolepícím štítku. Štítek by měl být opatřen prvky, které jej chrání proti padělání
a pozměňování (opticky variabilní prvek, tisk speciálními barvami, hlubotisk, ceninový design, číslování atd.).


Finanční náklady jsou odvislé zejména od skutečného počtu žádostí o zápisy dětí
do cestovních dokladů. Nezbytné budou dále náklady na vývoj a instalaci programového vybavení pro vypisování těchto štítků (byl by však možný i ruční zápis speciálním fixem).


Celkové finanční náklady lze odhadnout ve výši cca 4 mil. Kč, které budou hrazeny z všeobecné pokladní správy, a to z částky určené na výrobu cestovních dokladů s biometrickými údaji (e-pasy).


Návrh zákona neklade nároky na rozpočty krajů a obcí, nemá dopady na životní prostředí. Návrh zákona bude mít nepříznivý finanční dopad v oblasti malého a středního podnikání, neboť je nutné upozornit na snížení tržeb profesionálních fotografů sdružených v Komoře fotografických živností, kteří pořizují dokladové fotografie.


Z hlediska sociálních dopadů bude mít navrhovaný zákon na jedné straně pozitivní finanční dopad na rodiny s dětmi, které nyní musejí pořizovat pro děti samostatné cestovní doklady (u dětí mladších 5 let třeba i každoročně), k nimž se váží nejen správní poplatky, ale
i další související náklady (např. na pořízení fotografií), na straně druhé bude navrhovaná změna představovat úhradu správního poplatku za provedení zápisu dítěte do cestovního dokladu rodiče.


Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska rovnosti mužů a žen.


S ohledem na aktuální potřebu umožnit zapisování dětí mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů se navrhuje, aby návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.


B. Zvláštní část


K ČÁSTI PRVNÍ

K čl. I

K bodu 1 až 7


Navrhované změny upravují příslušná ustanovení zákona o cestovních dokladech v tom smyslu, aby se zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů a možnost takto zapsaných dětí překračovat státní hranice spolu s rodiči neomezovala pouze na cestovní průkazy.


K čl. II


Přechodné ustanovení zajišťuje, aby dítě již zapsané do cestovního dokladu svého rodiče mohlo nadále překračovat hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno.


K ČÁSTI DRUHÉ

K čl. III

K bodu 1 a 2


Navrhované změny zákona o cestovních dokladech je nutno promítnout do přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně do položky 115 a 157.


K ČÁSTI TŘETÍ

K čl. IV


S ohledem na technické zajištění zápisů dětí do cestovních dokladů rodičů formou samolepících štítků se navrhuje nabytí účinnosti zákona prvním dnem desátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Doba mezi nabytím platnosti a účinnosti novely zákona bude využita zejména
ke zpracování přesné technické specifikace, k vyhlášení obchodní veřejné soutěže,
k vypracování grafického a textového provedení štítků. V této době bude nutno též zajistit výrobu a dodání samolepících štítků a příslušný notifikační proces. Novela zákona
o cestovních dokladech si zároveň vyžádá novelu vyhlášky č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, která musí nabýt své účinnosti současně s nabytím účinnosti předkládané novely zákona.V Praze dne 2007Ing. Mirek Topolánek v. r.

předseda vládyMUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.

ministr vnitra a ministr informatiky