Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony / poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na...

V novele poslanci navrhují novou skutkovou podstatu neoprávněného odposlechu.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2004

IV. volební období

_________________________________________________________

632

Návrh

poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

na vydání

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zákon

ze dne ...........2004,

kterým se mění zákon č. 140/1961, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Za stávající § 240 se vkládá nový § 240a, který zní:

Neoprávněný odposlech

§ 240a

Kdo neoprávněně provede odposlech nebo záznam odposlechu sítě telefonního, datového či jiného obdobného komunikačního provozu, či provozu se záznamem přepravovaných zpráv bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Stejně bude potrestán ten, kdo provede odposlech prostor.

Odnětím svobody až na tři léta bude potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavcích 1) a 2) v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.

Čl. II.

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část:

Navrhované doplnění trestního zákona o novou skutkovou podstatu neoprávněného odposlechu řeší závažný nedostatek stávající platné právní úpravy a vyplňuje tak významnou mezeru v právním řádu, když stávající skutkové podstaty neumožňují jako trestné jednání stíhat a sankcionovat jiné jednání než porušování tajemství dopravovaných zpráv. Novela reaguje nejen na mezeru v právním řádu, ale současně promítá do právního řádu rozvoj moderních komunikačních technologií a rizika vyplývající z jejich zneužití. Počet odposlechů trvale vzrůstá a je naléhavá potřeba jasně vymezit hranice protiprávního jednání, ke kterému v této souvislosti může dojít. Lze předpokládat, že návrh nové kodifikace trestního práva bude tuto problematiku rovněž řešit a tak je žádoucí, aby orgány činné v trestním řízení do doby přijetí zcela nového trestního zákona získali s vyšetřováním a stíháním tohoto typu trestné činnosti potřebné zkušenosti a novela tak nikterak nebrání budoucím kodifikačním záměrům.

Návrh poskytuje zákonnou ochranu hodnotám a právům, obsaženým a chráněným v ústavním pořádku zejména v čl. 10 odst. 2) a 3) a dále v čl. 12, 13 Listiny základních práv a svobod. Jednání zasahující a porušující ústavním pořádkem chráněná práva tak napříště budou postihována obecnými soudy v trestním řízení jako jednání trestná. Významným způsobem se tak zvýší ochrana proti zásahům do práv na ochranu soukromí a nedotknutelnosti obydlí či jiných užívaných prostor, které je dosud možno chránit jen cestou žalob na ochranu osobnosti a tedy cestou individuální soudní ochrany v občanském soudním řízení. Návrh posiluje ochranu předmětných hodnot tím, že napříště budou vymezená protiprávní jednání stíhána ve veřejném zájmu orgány činnými v trestním řízení. Návrh přitom vychází jedné ze základních zásad právního státu, že občanská a lidská práva musí garantovat, chránit a prosazovat veřejná moc. Z toho vyplývá odůvodněnost návrhu i naléhavost potřeby stávající trestní zákon o navrhovanou skutkovou podstatu doplnit.

Navrhované doplnění trestního zákona si nevyžádá zvláštní nároky na státní rozpočet ani na rozpočty krajů či obcí .

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Zvláštní část:

K Čl. I.

Zařazuje se nová skutková podstata trestného činu neoprávněného odposlechu a ve třetím odstavci přitom zavádí kvalifikovanou skutkovou podstatu pro případy, kde neoprávněný odposlech slouží jako činnost vedoucí k další trestné činnosti.

K Čl. II.:

Povaha návrhu nevyžaduje odložení účinnosti a proto se navrhuje účinnost zákona dnem vyhlášení.

Ivan Langer, v.r.

Jiří Bílý, v.r.

Tomáš Kladívko, v.r.

Text platného znění zákona s vyznačením změny:

Neoprávněný odposlech

§ 240a

Kdo neoprávněně provede odposlech nebo záznam odposlechu sítě telefonního, datového či jiného obdobného komunikačního provozu, či provozu se záznamem přepravovaných zpráv bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Stejně bude potrestán ten, kdo provede odposlech prostor.

Odnětím svobody až na tři léta bude potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavcích 1) a 2) v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.