Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony / Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění...

Návrh se pokouší řešit problém rostoucích útoků na osoby, které zasahují v krizových situacích (záchranáře, zdravotníky, hasiče). Chce pomoci postiženým lepší právní ochranou - zejména tvrdším postihem pachatelů.

Parlament České republiky

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2004

4. volební období

 

564

 

Návrh

poslance Ivana Langera

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,

trestní zákon, ve znění pozdější předpisů

 

ZÁKON

ze dne ............ 2004,

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

Čl. I.

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

V § 34 se za dosavadní písmeno j) doplňuje nové písmeno k), které zní:

"k) spáchal trestný čin proti osobám, podílejícím se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku."

 

 

 

Čl. II.

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část:

Stále rostoucí počet útoků vůči osobám, které zasahují v krizových situacích, při nichž je v přímém ohrožení život, zdraví a majetek občanů není dosud možno adekvátním způsobem postihnout. Je proto nezbytné navrhnout a přijmout takové řešení, které by na straně jedné přineslo přiměřený stupeň právní ochrany všem osobám, které v těchto situacích pomáhají postiženým občanům a současně znamenalo tvrdší postih pachatelů zavrženíhodného jednání proti nim.

Jako nejvhodnější řešení se jeví legislativní úprava stávajícího znění § 34 trestního zákona, v platném znění, upravujícího tzv. přitěžující okolnosti, tj. okolnosti spáchání trestného činu, ke kterým soud přihlédne při výměře trestu, a to směrem ke zpřísnění trestu ukládaného pachateli. Institut přitěžujících okolností je jedním z prostředků individualizace trestu a jako takový tedy umožňuje soudci přihlédnout ke konkrétním okolnostem provázejícím spáchání trestného činu. Rozšíření tzv. přitěžujících okolností o trestné činy proti osobám, podílejícím se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku s sebou přináší vedle výše uvedených skutečností (vyšší ochrana, resp. tvrdší trest) rovněž významné ajasné sdělení do společnosti, že práce těchto osob při ochraně hodnot, které navíc patří k hodnotám chráněným Listinou základních práv a svobod, je natolik záslušná a prospěšná, že si zasluhuje vyšší stupeň ochrany veřejnou mocí. Takové řešení se zdá být přiměřenější než problematické rozšiřování okruhu subjektů spadajících pod zákonné vymezení veřejného činitele tak jak jej činí ustan. § 89 odst. 9 trestního zákona v platném znění, které by nepochybně vyvolalo značné interpretační a aplikační problémy v praxi orgánů činných v trestním řízení.

Navrhované znění novely má současně dostatečně obecnou formulaci, aby nezužovala okruh osob podílejících se na záchraně života, zdraví a majetku jen na profesionální záchranáře, zdravotníky a hasiče, nýbrž aby umožnila vyšší stupeň právní ochrany každé osobě (v případě útoku proti ní), každému občanovi, který - ač neprofesionál - prokáže vysokou míru svých morálně volních vlastností a rozhodne se pomoci svým spoluobčanům v nouzi.

Navrhovaná úprava nemá nároky na státní rozpočet. Návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky ani s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky.

Zvláštní část:

K Čl. I:

Výčet přitěžujících okolností uvedených v ustanovení § 34 trestního zákona se rozšiřuje o spáchání trestného činu proti osobám, podílejícím se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku.

K Čl.II:

Povaha návrhu nevyžaduje odložení účinnosti, a proto se navrhuje účinnost zákona dnem vyhlášení.

Ivan Langer, v. r.

 

Příloha

Text zákona s vyznačením navrhované změny

Současné znění § 34 zákona č. 140/1961 Sb.

§ 34

Při výměře trestu se jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

spáchal trestný čin ze zvláš zavrženíhodné pohnutky,

spáchal trestný čin surovým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,

spáchal trestný čin využívaje něčí bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,

spáchal trestný čin za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek,

trestným činem porušil zvláštní povinnost,

trestným činem způsobil vyšší škodu,

spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení,

svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých,

ch) trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,

spáchal více trestných činů, nebo

byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a odst. 1, také tím, že se tohoto činu znovu dopustil proto, že se oddává zneužívání omamných nebo psychotropních látek a jedů.

 

§ 34 zákona č. 140/1961 ve znění novely:

§ 34

Při výměře trestu se jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

spáchal trestný čin ze zvláš zavrženíhodné pohnutky,

spáchal trestný čin surovým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,

spáchal trestný čin využívaje něčí bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,

spáchal trestný čin za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek,

trestným činem porušil zvláštní povinnost,

trestným činem způsobil vyšší škodu,

spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení,

svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých,

ch) trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,

spáchal více trestných činů, nebo

byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a odst. 1, také tím, že se tohoto činu znovu dopustil proto, že se oddává zneužívání omamných nebo psychotropních látek a jedů.

spáchal trestný čin proti osobám, podílejícím se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku.