Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony / Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost k vládnímu návrhu...

Výbor pro obranu a bezpečnost projednal vládní návrh zákona a přijal k tomu usnesení.

Parlament České republiky

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2003

4. volební období

64

USNESENÍ

výboru pro obranu a bezpečnost

ze 17. schůze 11. června 2003

k vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 256/

 

Po odůvodnění ministra vnitra ČR Mgr. Stanislava Grosse, náměstka ministra vnitra ČR a gen. ředitele HZS ČR gen. Ing. Miroslava Štěpána, policejního prezidenta gen. JUDr. Jiřího Koláře, zpravodajské zprávě místopředsedy výboru poslance Tomáše Kladívka
a po rozpravě

 

výboru pro obranu a bezpečnost

 

I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s vládním návrhem zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/
vyslovila souhlas s následujícími připomínkami:

V §2, odstavec 1) se na konec doplňuje věta :

"Ve věcech služebního poměru příslušníků Policie České republiky, kteří jsou povoláni k plnění úkolů Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") nebo ředitelů policejních škol a škol požární ochrany jedná a rozhoduje ministr vnitra."

Pozn 1) pod čarou doplnit o "§ 54 odst. 1 a §55 odst. 1 zákona č. 29/1994 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č.171/1990 Sb. a zákona č.138/1995 Sb.

V §3 větě první nahradit slova "Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo)" slovem "ministerstvo".

V §4 se odstavec 6 zrušuje včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7.

V §7 odstavec 1 zní:

"(1) Pro příslušníky se stanovují tyto služební hodnosti, minimální stupně vzdělání, minimální doby trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třídy

Služební hodnost

Minimální stupeň vzdělání

Doba trvání služebního poměru

Tarifní třída

a) referent

střední odborné

-

1.,

b) vrchní referent

úplné střední, úplné střední odborné

-

2.,

c) asistent

úplné střední, úplné střední odborné

-

3.,

d) vrchní asistent

úplné střední, úplné střední odborné

2 roky

4.,

e) inspektor

úplné střední, úplné střední odborné

3 roky

5.,

f) vrchní inspektor

úplné střední, úplné střední odborné/ vyšší odborné

5 let

6.,

g) komisař

vysokoškolské v bakalářském studijním programu

6 let

7.,

h) vrchní komisař

vysokoškolské v magisterském studijním programu

7 let

8.,

i) rada

vysokoškolské v magisterském studijním programu

9 let

9.,

j) vrchní rada

vysokoškolské v magisterském studijním programu

10 let

10.,

k) vrchní státní rada

vysokoškolské v magisterském studijním programu

12 let

11.

V §7 se odstavec 2) vypouští, ostatní odstavce se přečíslují.

§ 8 zní:

"§ 8

Hodnostní označení

"(1) Příslušníkovi ve služební hodnosti náleží hodnostní označení:

Služební hodnost Hodnostní označení

a) referent rotný

b) vrchní referent strážmistr

c) asistent nadstrážmistr

d) vrchní asistent podpraporčík

e) inspektor praporčík nebo nadpraporčík

f) vrchní inspektor nadpraporčík nebo podporučík

g) komisař poručík nebo nadporučík

h) vrchní komisař kapitán nebo major

i) rada podplukovník nebo plukovník

j) vrchní rada plukovník

k) vrchní státní rada plukovník

(2) Jsou-li pro služební hodnost stanovena dvě hodnostní označení, náleží vyšší hodnostní označení vedoucímu příslušníkovi.

(3) Prezident republiky jmenuje ředitele bezpečnostního sboru, jeho náměstka nebo vedoucího organizační části bezpečnostního sboru na návrh vlády do hodnosti brigádní generál, generálmajor nebo generálporučík."

(4) Vláda stanoví nařízením vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů."

V §12 , odst. 3, poslední věta, před slovo "osvědčení" doplnit slovo "písemné".

§ 13 odstavec 1 písmeno b) zní:

"b) je starší 18 let,"

V § 13 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Předpoklady uvedené v odstavci 1 pod písmeny i) a j) prokazuje občan čestným prohlášením."

V §14, odst. (2) , písm.c) za slovo "letech" doplnit slovo "opakovaně"

V §15 odstavci 2 se slova "služebnímu funkcionáři" nahrazují slovy "vedoucímu psychologického pracoviště bezpečnostního sboru".

V §16 odstavec 1 zní:

"(1) Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru bezpečnostnímu sboru. V případě, že v bezpečnostním sboru není volné služební místo, přijímací řízení se nezahájí."

V §16 odstavci 6 se slova "50 let" nahrazují slovy "3 roky".

V §20 odstavci 1 se za slova "služební hodnost" vkládá čárka a slova "splňuje stupeň vzdělání a obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou stanoveny pro služební místo,".

V §20 odstavci 2 se za slova "služební hodnosti" vkládá čárka a slova "splňuje stupeň vzdělání a obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou stanoveny pro služební místo,".

V §22 odstavec 1 zní:

"(1) Nelze-li obsadit volné služební místo způsobem uvedeným v § 20, vyhlásí ředitel bezpečnostního sboru nebo jím pověřený služební funkcionář výběrové řízení. Výběrové řízení nemusí být vyhlášeno v případě obsazování volných služebních míst, pro které je stanovena služební hodnost referent, vrchní referent, asistent a vrchní asistent, jestliže bude na takové služební místo ustanoven příslušník, který má služební hodnost o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost požadovaná pro volné služební místo."

V § 22 odstavci 2) se za slova "dosahovat alespoň" vkládá slovo "velmi".

V § 22 odstavci 3) se za slova "dosahuje alespoň" vkládá slovo "velmi".

V §26 odstavci 3) se vypouštějí slova "Hasičského záchranného sboru České republiky"

V §26 odstavci 4) se vypouštějí slova "zpravodajské služby".

V §32 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

" (2) Do zálohy pro přechodně nezařazené se zařadí též příslušník ve služebním poměru na dobu neurčitou, který podle závěru služebního hodnocení dosahuje neuspokojivých výsledků ve výkonu služby a jehož nelze ustanovit na jiné služební místo, pro které je stanovena nižší služební hodnost. V této záloze může být nejdéle po dobu třech měsíců."

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

V §42 odstavec 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

"l) uplynula doba uvedená v § 32 odst. 2 a důvod pro zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené nepominul, nebo".

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m). Odkazy na písmeno l) v textu návrhu zákona se změní v odkazy na písmeno m).

V §45 , odst. (1), bod d) za slovo "odbornost" doplnit slova ", zvyšovat si vzdělání"

V §48 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 29 a č. 30 zní:

"(2) Příslušník nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona; toto omezení se nevztahuje na případy uvedené v § 29 a § 31, na činnost znalce a tlumočníka vykonávanou podle zvláštního právního předpisu 29) pro soud nebo správní úřad, na činnost v poradních orgánech vlády, na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost zastupitele, přísedícího u soudu, vedoucího a jiného pracovníka táborů pro děti a mládež, na správu vlastního majetku a na výdělečnou činnost při výkonu vazby. 30)"

____________

29) § 12 odst. 1 a § 16 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

30) § 67 a násl. trestního řádu

§ 19 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

V §48 se odstavec 3 zrušuje.

§54 zní:

" §54

Služba přesčas

(1) Příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 300 hodin ročně, pokud se služební funkcionář s příslušníkem nedohodnou na rozsahu vyšším. Za službu přesčas se považuje služba vykonávaná nad základní dobu služby v týdnu mimo rámec rozvrhu směn. U příslušníka s kratší dobou služby v týdnu se za službu přesčas nepovažuje služba, která nepřesahuje základní dobu služby v týdnu.

(2) Jestliže bude vyhlášen krizový stav podle zvláštního zákona30a), je možné příslušníkovi po dobu krizového stavu nařídit výkon služby přesčas nad rozsah stanovený v odst. 1)."

____________________

30a) z.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších změn a doplňků

 

V §79 odstavci 2) se slova "služebnímu funkcionáři" nahrazují slovy "vedoucímu psychologického pracoviště bezpečnostního sboru".

V §79, odst.3) se slova na konci věty "v bezpečnostním sboru" nahrazují slovy " na místě, na které má být příslušník ustanoven".

 

§113 zní:

"§ 113

Služební příjem příslušníka tvoří:

základní tarif zvýšený způsobem uvedeným v § 115 odst. 4,příplatek za vedení,příplatek za službu v zahraničí,zvláštní příplatek,další služební příjem,osobní příplatek aodměna."

V §114 se za slova "do kterého byl zařazen" vkládá čárka a slova "zvýšený způsobem uvedeným v § 115 odst. 4."

V §115 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Základní tarif vypočtený způsobem, jaký je uveden v odstavci 1 a 2, se dále zvyšuje:

u příslušníků zpravodajských služeb a příslušníků zařazených v organizační jednotce, která řídí bezpečnostní sbor, nebo v organizační jednotce bezpečnostního sboru s působností na celém území České republiky o částku rovnající se 50 % jejich základního tarifu, nebo o částku rovnající se 60 % jejich základního tarifu, jedná-li se o příslušníky ve dvousměnném, třísměnném či nepřetržitém režimu služby

u příslušníků zařazených v ostatních organizačních jednotkách bezpečnostního sboru o částku rovnající se 40 % jejich základního tarifu, nebo o částku rovnající se 50 % jejich základního tarifu, jedná-li se o příslušníky ve dvousměnném, třísměnném či nepřetržitém režimu služby."

V §117 odstavci 4) se slova "následujícího po dosažení stanovené doby praxe" nahrazují slovy " ,ve kterém dosáhl stanovené doby praxe"

§118 se zrušuje.

V §119 odstavec 3 zní:

"(3) Rozpětí příplatku za vedení činí pro

a) ředitele bezpečnostního sboru 10 000 až 14 000 Kč,

b) vedoucího příslušníka l.řídící úrovně 4 000 až 10 000 Kč,

c) vedoucího příslušníka 2. řídící úrovně 2 500 až 7 000 Kč,

d) vedoucího příslušníka 3. řídící úrovně l 500 až 4 000 Kč,

e) vedoucího příslušníka 4. řídící úrovně 1 000 až 2 000 Kč."

§121 se zrušuje.

§122 se zrušuje.

§123 se zrušuje.

V §124 odstavci 3 se vypouštějí slova "bezpečnostních a zvláš významných ekonomických".

V §125 odstavci 3 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) až e) se označují písmeny c) až d).

V §125 odstavci 6 se vypouští čárka za slovy "základního tarifu" a slova "příplatku za službu" se nahrazují slovy "zvýšeného způsobem uvedeným v § 115 odst. 4".

V §126 odstavec 1 zní:

"(1) Osobní příplatek je nenárokovou složkou služebního příjmu, kterou lze ocenit výkon služby v mimořádné kvalitě nebo v rozsahu nad základní dobu služby, pokud tento zvýšený rozsah není zohledněn v základním tarifu. Osobní příplatek lze příslušníkovi přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout na základě závěru jeho služebního hodnocení."

V §126 odstavci 2 se nahrazuje slova "do výše 20%" slovy "do výše 40 %".

V §126 odstavec 3 zní:

"(3) Příslušníka, který je uveden v § 117 odst. 5 a příslušníka ve služební hodnosti vrchní komisař až vrchní státní rada, lze za výkon služby v mimořádné kvalitě nebo v rozsahu nad základní dobu služby, pokud tento zvýšený rozsah není zohledněn v základním tarifu, ocenit přiznáním osobního příplatku až do výše 80 % jeho základního tarifu."

§128 se zrušuje

V §129 se doplňuje nový odstavec 10, který zní:

"(10) Příslušníkovi, který je zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené podle § 32 odst. 2), náleží po tuto dobu služební příjem podle § 114."

V §130 odstavec 1 zní:

"(1) Za hodinu služební pohotovosti ve služebně mimo služební dobu má příslušník nárok na odměnu ve výši 35 %, a jde-li o den pracovního klidu, ve výši 70 % poměrné části základního tarifu zvýšeného způsobem uvedeným v § 115 odst. 4, osobního a zvláštního příplatku, který připadá na 1 hodinu služby v kalendářním měsíci, na který připadla služební pohotovost."

V §130 odstavec 2 zní:

"(2) Za hodinu služební pohotovosti vykonávané mimo služebnu mimo služební dobu příslušníka má příslušník nárok na odměnu ve výši 10 %, a jde-li o den pracovního klidu, ve výši 15 % poměrné části základního tarifu zvýšeného způsobem uvedeným v § 115 odst. 4, osobního a zvláštního příplatku připadajícího na 1 hodinu služby v měsíci, na který připadla služební pohotovost; to neplatí, jde-li o příslušníka, který má nárok na zvláštní požitky podle § 139."

 

 

 

V §130 odstavec 4 zní:

"(4) Ustanovení § 112 odst. 3 se vztahuje na odměnu za služební pohotovost obdobně."

V §131 se ve výčtu vypouští slovo "§ 118".

V §133 odstavec jedna zní:

(1) Služební příjem popřípadě jiné peněžní plnění v příslušníkův prospěch je bezpečnostní sbor povinen na svůj náklad poukázat na jeden jeho účet u banky ve výplatním termínu, nestanoví-li na základě písemné žádosti příslušníka jiný termín.

Odstavce 2), 4) a 5) se vypouštějí a odstavec 3), 6) a 7) se přečíslují

 

§136 zní:

"§136

Postup při poskytování odměny za služební pohotovost

Při poskytování odměny za služební pohotovost sčítá bezpečnostní sbor celkovou dobu výkonu pohotovosti v kalendářním měsíci a po sečtení poskytne odměnu pouze za celé hodiny."

 

 

Za § 146 se doplňuje nový § 146a, který zní:

"§ 146a

Příspěvek při přestěhování

Při trvalém přestěhování v důležitém zájmu služby má příslušník nárok na příspěvek při přestěhování, který náleží do maximální výše šestinásobku minimální mzdy. Podmínky pro přiznání příspěvku při přestěhování a jeho výši stanoví vláda svým nařízením."

§158 se zrušuje

V §159 doplnit odstavec (2), který zní:

(2) Příslušník, který se v zájmu služby přestěhuje do jiné obce má nárok na náhradu stěhovacích výdajů podle odstavce (1). Služební funkcionář může příslušníkovi podle závažnosti důvodů pro přestěhování přiznat další příspěvek , až do výše trojnásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

 

Dosavadní text označit jako odstavec (1)

V §171 se za odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Průměrný hrubý služební příjem příslušníka, který byl déle než 1 rok zařazen v neplacené záloze z důvodu dlouhodobého uvolnění pro výkon veřejné nebo odborové funkce se stanovuje jako pravděpodobný hrubý služební příjem. Pravděpodobný hrubý služební příjem se zjišuje z hrubého služebního příjmu, který by příslušník zřejmě dosahoval po dobu uvolnění do neplacené zálohy podle služebního zařazení před uvolněním do neplacené zálohy."

§191 odstavec 9) zní:

(9) Kázeňský trest lze však uložit nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky kázeňského přestupku a nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy došlo ke spáchání kázeňského přestupku nebo přestupku.

V §203 odstavci 1 písm. d) se vypouštějí slova "změn a".

Do části čtrnácté Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Hlavy I Společná ustanovení se doplňuje nový §205a, který zní:

"§ 205a

Použití ustanovení zákoníku práce

Na služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů se nepoužijí ustanovení zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších změn a doplňků."

V §208 odstavec 5 zní:

"(5) Služební hodnocení příslušníka ve služebním poměru na dobu určitou se provádí jednou ročně; provádí se vždy před konáním služební zkoušky. Služební hodnocení příslušníka ve služebním poměru na dobu neurčitou se provádí podle potřeby, nejméně jednou za 3 roky. Služební hodnocení se provádí též na základě žádosti příslušníka, nejdříve však po uplynutí 6 měsíců od posledního služebního hodnocení. Služební hodnocení vychází z průběžného každoročního hodnocení, které provádí přímý nadřízený příslušníka v průběhu kalendářního roku a schvaluje jej hodnotitel."

V §220 odstavci 2 se nahrazují slova "ke dni 28. února 2005" slovy "uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona".

V §220 odstavec 4 zní:

"(4) Příslušníka je možno dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ustanovit na služební místo, pro které nesplňuje stanovený stupeň vzdělání, a jmenovat do služební hodnosti stanovené pro toto služební místo, nejdéle však na dobu 6 let, jestliže nesplňuje vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nebo nejdéle na 4 roky, jestliže nesplňuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo nejdéle na 5 let, jestliže nesplňuje úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání."

V §220 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6) až 9) se přečíslují na odstavce 5) až 8).

V §220 odstavec 8 zní:

"(8) Příslušník uvedený v odstavci 4 se stává příslušníkem ve služebním poměru na dobu určitou v době trvání 6 let, jestliže nesplňuje vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nebo 4 let, jestliže nesplňuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo 5 let, jestliže nesplňuje úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí, jestliže splní stupeň vzdělání a obor nebo zaměření vzdělání stanovený pro služební hodnost, do níž je jmenován, a jeho služební poměr trval déle než 3 roky; vykonání služební zkoušky se v tomto případě nepožaduje. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí též příslušník, který byl v uvedené době ustanoven na služební místo, pro které splňuje stupeň vzdělání a obor nebo zaměření vzdělání, a jeho služební poměr trval déle než 3 roky."

 

V příloze k zákonu u specifikace 2. tarifní třídy (služební hodnost vrchní referent) se slova "střední odborné" nahrazují slovy "úplné střední, úplné střední odborné".

V příloze k zákonu u specifikace 6. tarifní třídy (služební hodnost vrchní inspektor) se slova "úplné střední, úplné střední odborné" nahrazují slovy "úplné střední, úplné střední odborné / vyšší odborné"

V příloze k zákonu u specifikace 7. tarifní třídy (služební hodnost komisař) se slova "úplné střední, úplné střední odborné / vyšší odborné" nahradit slovy "vysokoškolské v bakalářském studijním programu".

V příloze k zákonu u specifikace 8. tarifní třídy (služební hodnost vrchní komisař) se slova "vysokoškolské v bakalářském studijním programu" nahrazují slovy "vysokoškolské v magisterském studijním programu".

V příloze k zákonu u specifikace 9. tarifní třídy (služební hodnost rada) se slova "vysokoškolské v bakalářském studijním programu" nahrazuje slovy "vysokoškolské v magisterském studijním programu".

V příloze k zákonu specifikace 10. tarifní třídy zní:

"10. tarifní třída

Služební hodnost vrchní rada

Předepsané vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Koncepce dlouhodobého vývoje bezpečnostních sborů s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory a s širokými vazbami na jiné celospolečenské systémy předurčující konání nejširších skupin dalších osob v zásadních oblastech nebo specializovaných služeb při zajišování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Koordinace výkonu služeb při zajišování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku s rozsáhlou územní působností včetně řízení a koordinace uzavírání dohod s příslušnými územními celky sousedních států.

S výkonem služby je spojena vysoká psychická námaha."

 

 

 

 

II. p o v ě ř u j e zpravodaje, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl potřebné legislativně technické úpravy;

 

 

 

 

III. p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

 

 

 

 

Vlastimil D l a b Tomáš K l a d í v k o

ověřovatel zpravodaj

výboru pro obranu a bezpečnost výboru pro obranu a bezpečnost

 

 

Jan V i d í m

předseda

výboru pro obranu a bezpečnost