Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony / Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,...

Jasnější vyjádření pravomocí a vzájemných vztahů jednotlivých ústavních institutů. Kladen důraz na jednoznačné vyjádření ústavního postavení a role politických stran.

ÚSTAVNÍ ZÁKON

Ústavní zákon

ze dne ..........................,

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., se mění takto:

Čl. 17 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí: "(3) Usnese-li se Poslanecká sněmovna třípětinovou většinou všech poslanců na předčasném ukončení svého volebního období, konají se volby do šedesáti dnů.

Poslanecká sněmovna se může usnést o předčasném ukončení svého volebního období nejpozději tři měsíce před jeho skončením.". V čl. 25 se v ustanovení písmene f) tečka nahrazuje čárkou a článek se doplňuje ustanovením písmene g), které zní: g) byl-li poslanec nebo senátor pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin.".

Čl. 27 odst. 4 zní:

"(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat po dobu výkonu jejich mandátu bez souhlasu komory, jejímž je členem.".

Čl. 35 zní:

"Čl. 35

Poslaneckou sněmovnu prezident republiky rozpustí z důvodu uvedeného v čl. 68 odst. 4 nebo v čl. 75a odst. 4.

Poslaneckou sněmovnu prezident republiky může rozpustit, jestliže

zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné,

Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolávána ke schůzi.

Poslaneckou sněmovnu lze rozpustit nejpozději tři měsíce před skončením jejího volebního období.".

 5. Čl. 44 odst. 3 zní:"(3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.".

V čl. 62 v písm. e) se za slova "Ústavního soudu" místo čárky vkládají slova "a z nich".

V čl. 62 v písm. f) se za slovo "jmenuje" vkládají slova "na návrh Senátu".

V čl. 62 písm. g) zní: "g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,".

V čl. 62 v písm. j) se za slovo "jmenuje" vkládají slova "na návrh Poslanecké sněmovny".

V čl. 62 v písm. k) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "z jedné třetiny na návrh Poslanecké sněmovny a z jedné třetiny na návrh Senátu,".

V čl. 62 se za písm. k) doplňují nová písmena l) a m), která znějí:"l) jmenuje z členů Bankovní rady České národní banky guvernéra a viceguvernéry České národní banky,

vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu a volby do zastupitelstev územních samosprávných celků; nevyhlásí-li tyto volby nejpozději tři měsíce před uplynutím volebního období, vyhlásí volby do Poslanecké sněmovny její předseda a do Senátu a do zastupitelstev územních samosprávných celků předseda Senátu.".

V čl. 63 odst. 1 se zrušuje ustanovení písmene f).

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

V čl. 65 odst. 1 se na konci za slovo "delikt" doplňují slova "po dobu výkonu funkce".

V čl. 65 se odstavec 3 zrušuje.

Čl. 66 zní:

"Čl. 66

 Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 předsedovi vlády. Předsedovi Senátu přísluší v téže době výkon funkcí podle čl. 62.

Nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy se na tom podle odstavce 1 usnesla Poslanecká sněmovna a Senát, má se za to, že se úřad prezidenta republiky uvolnil.".

Čl. 67 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu vlády a ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.".

Čl. 68 zní:

"Čl. 68

Prezident republiky po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny požádá představitele politické strany, která získala nejvíce mandátů, aby mu do třiceti dnů navrhl složení vlády.

Není-li přijata žádost prezidenta republiky nebo není-li podán návrh podle odstavce 1 nebo nezíská-li vláda navržená podle odstavce 1 v Poslanecké sněmovně důvěru, požádá prezident republiky představitele politické strany, která získala druhý největší počet mandátů, aby mu do třiceti dnů navrhl složení vlády.

Není-li přijata žádost prezidenta republiky nebo není-li podán návrh podle odstavce 2 nebo nezíská-li vláda navržená podle odstavce 2 v Poslanecké sněmovně důvěru, může předseda Poslanecké sněmovny do sedmi dnů prezidentu republiky označit občana, kterého pak prezident republiky požádá, aby mu do deseti dnů navrhl složení vlády.

Není-li podán návrh podle odstavce 3 nebo nezíská-li vláda navržená podle odstavce 3 v Poslanecké sněmovně důvěru, rozpustí prezident republiky Poslaneckou sněmovnu a vyhlásí volby do Poslanecké sněmovny tak, aby se konaly nejpozději do šedesáti dnů.

Je-li podán návrh na složení vlády podle odstavců 1, 2 nebo 3, prezident republiky požádá Poslaneckou sněmovnu, aby se usnesla o důvěře vládě takto navržené. Je-li vyslovena důvěra, prezident republiky vládu neprodleně jmenuje.".

V čl. 69 odst. 1 se za slovo "skládá" vkládají slova "po svém jmenování".

Čl. 69 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:"(3) Odmítne-li člen vlády složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.

Člen vlády se ujímá své funkce složením slibu.".

V čl. 73 odst. 1 se na konci doplňuje tato věta: "Demise předsedy vlády je demisí vlády.".

V čl. 73 odst. 2 v první větě se za slovo "nedůvěru" vkládají slova "anebo nevyslovila souhlas s vládním návrhem zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tímto návrhem vláda spojila žádost o vyslovení důvěry".

Čl. 73 odst. 3 zní:

"(3) Podá-li vláda nebo jednotlivý člen vlády demisi, prezident republiky demisi přijme.".

Čl. 73 se doplňuje odstavci 4 a 5, které znějí:

"(4) Prezident republiky neprodleně odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoli ji byla povinna podat.

Prezident republiky pověří vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování vlády nové.".

Čl. 74 zní:

"Čl. 74

Prezident republiky odvolává členy vlády, navrhne-li to předseda vlády, a podle jeho návrhu jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.".

Čl. 75 zní:

"Čl. 75

Vláda, která je pověřena vykonáváním svých funkcí prozatímně až do jmenování vlády nové, činí pouze opatření, která nesnesou odkladu. To platí i pro jednotlivé členy této vlády pověřené řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Vláda uvedená v odstavci 1 nemůže Poslanecké sněmovně předkládat návrh státního závěrečného účtu, nemůže spojovat předkládaný vládní návrh zákona s žádostí o vyslovení důvěry. Rovněž nemůže předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Pověření vlády podle čl. 73 odst. 5 zaniká složením slibu nové vlády.".

Za čl. 75 se vkládá nový čl. 75a, který zní:

"Čl. 75a

Podá-li vláda demisi nebo je-li odvolána během volebního období Poslanecké sněmovny, požádá prezident republiky neprodleně představitele politické strany, ke které přísluší nejvíce poslanců, aby mu do deseti dnů navrhl složení vlády.

Není-li podán návrh podle odstavce 1 nebo nezíská-li vláda navržená podle odstavce 1 v Poslanecké sněmovně důvěru, požádá prezident republiky představitele politické strany, ke které přísluší druhý největší počet poslanců, aby mu do deseti dnů navrhl složení vlády.

Není-li podán návrh podle odstavce 2 nebo nezíská-li vláda navržená podle odstavce 2 důvěru v Poslanecké sněmovně, postupuje se podle čl. 68 odst. 3 a 4.

Ustanovení čl. 68 odst.5 platí obdobně.".

V čl. 86 odst. 1 se za slovo "nelze" vkládají slova "po dobu výkonu jeho funkce" a zrušuje se druhá věta.

 

V čl. 87 odst. 1 písm. f) se za slovo "volitelnosti" vkládá čárka a slova "o zániku mandátu".

Čl. II

 

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jak vyplývá z ústavních zákonů jej měnících.

Čl. III

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.