Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony / Pozměňovací návrh poslance Ivana Langera, kterým zavádí do...

Pozměňovací návrh poslance Ivana Langera k návrhu poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o

Pozměňovací návrh

k návrhu poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 640

Předkládá poslanec: MUDr. Mgr. Ivan Langer

Navrhuji rozšířit návrh poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 640, o další významné dny, a to o 21. červen jako “Den Policie České republiky” a 4. květen jako “Den hasičů”, a to takto:

  1. V Čl. I se doplňuje nový bod 2, který zní.: V § 4 odst. 1 se za slova “10. červen – Vyhlazení obce Lidice,” vkládají slova “21. červen – Den Policie České republiky,”.
  2. V Čl. I se doplňuje nový bod 3, který zní.: V § 4 odst. 1 se za slova “7. duben – Den vzdělanosti,” vkládají slova “4. květen – Den hasičů,”.

 

 

Odůvodnění

Důvodem návrhu je tímto způsobem alespoň morálně ocenit po psychické i fyzické stránce velmi namáhavou a odpovědnou práci desítek tisíc policistů a profesionálních i dobrovolných hasičů a s úctou také vzpomenout na všechny ty, kteří při ochraně života, zdraví a majetků druhých obětovali to nejcennější - své životy a zdraví.

Dne 21. června 1991 se Česká národní rada usnesla na zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Tímto zákonem byl nově konstituován ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, plnící úkoly zejména na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Užitím označení “policie” došlo k navázání na prvorepublikové tradice státní policie, ale i četnictva.

4. květen je pak nejen v naší zemi oslavován jako svátek sv. Floriána, patrona všech hasičů, tedy jak těch profesionálních, tak i dobrovolných. Hasiči tento den převzali jako svůj svátek a tak jej také po celé republice, včetně těch nejmenších obcí, každoročně slaví.

Požadavek na zavedení těchto dnů je také motivován snahou o posílení vědomosti občanů o těchto sborech, o jejich činnosti a konkrétních činech. U příležitosti významného dne budou např. pořádány dny s Policií České republiky mající za cíl seznámit širokou veřejnost s prací Policie České republiky, prezentovat preventivní opatření jak v oblasti boje proti trestné činnosti, tak i v oblasti bezpečnosti v dopravě, přilákat zájemce o službu u Policie České republiky. K podobným účelům bude významný den využit i k prezentaci Hasičského záchranného sboru České republiky i sborů dobrovolných hasičů jednotlivých obcí. Rovněž tak bude uvedeného významného dne využíváno k předávání služebních medailí, případně dalších rezortních medailí, plaket a odznaků.

Celorepubliková prezentace těchto sborů v zákonem vyhlášený významný den tedy přispěje nejen k jejich přiblížení se občanům a k posílení důvěry občanů v tyto sbory, ale zcela jistě posílí i vědomí samotných policistů a hasičů, že přísluší k významné složce státu, jejímž posláním je chránit životy, zdraví a majetky občanů a posílí pocit hrdosti na svou práci a sounáležitosti se svým sborem.

Na doplnění lze uvést, že řada evropských bezpečnostních sborů má obdobnou tradici. Například v sousedním Rakousku je dodnes 8. červen připomínán jako Den četnictva k připomenutí rozhodnutí o jeho zavedení v celé monarchii, ke kterému došlo dne 8. června 1849.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, materie navrhované úpravy není předmětem regulace právem ES/EU ani předmětem mezinárodně-smluvních závazků České republiky.

Vzhledem k tomu, že nově zaváděné významné dny jsou dny pracovními, nelze předpokládat v přímé souvislosti s těmito změnami ani podstatné zvýšení nároků na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí či dopady na podnikatelskou sféru.