Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Písemná interpelace místopředsedy Poslanecké sněmovny Ivana...

[01.01.1970]

Písemná interpelace místopředsedy Poslanecké sněmovny Ivana Langera na ministra spravedlnosti České republiky Pavla Rychetského ve věci centrální evidence exekucí.

V Praze dne 22. května 2003

Vážený pane místopředsedo,

obracím se na Vás v souladu s ustanovením § 112 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, s následující písemnou interpelací.

Zákon o soudních exekutorech jsem přivítal jako zákon, který do našeho právního řádu přináší alternativu k exekucím prováděným soudy. Jako institut, který významně posílí postavení věřitelů u nás, bylo možno uvítat i tímto zákonem zaváděnou Centrální evidenci exekucí. Podle mých informací však dosud tento veřejný registr není zřízen a exekutorská profese tak nenaplňuje své zákonné povinnosti vůči veřejnosti.

Ministerstvo spravedlnosti, v jehož čele stojíte, má podle exekučního řádu vykonávat nad exekuční a další činností soudních exekutorů státní dohled. Se shora uvedeného však vyplývá, že dohled ministerstva není vykonáván důsledně, je-li vykonáván vůbec. Jinak si totiž lze těžko vysvětlit, že více než 1,5 roku od účinnosti zákona Exekutorská komora neplní jednu ze svých zákonných povinností.

Cestou této písemné interpelace Vás proto žádám o stanovisko k této záležitosti a o informaci jaká opatření přijmete k tomu, aby došlo neprodleně k nápravě.

S pozdravem

 

Vážený pan

JUDr. Pavel R y c h e t s k ý

Ministr spravedlnosti České republiky

P r a h a

 

 

Odpověď ministra spravedlnosti České republiky Pavla Rychetského na písemnou interpelaci místopředsedy Poslanecké sněmovny Ivana Langera ve věci centrální evidence exekucí

V Praze dne 25. června 2003

M-1157/2003

Vážený pane místopředsedo,

odpovídám na Vaši písemnou interpelaci podanou dne 22.3.2003 ve věci centrální evidence exekucí.

K dané problematice uvádím:

Dle ustanovení § 125 zákona 120/2001 Sb. vede, provozuje a spravuje centrální evidenci exekucí Exekutorská komora ČR. K upravení postupu pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu vydalo Ministerstvo spravedlnosti vyhlášku č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí. Dle ustanovení § 2 odst. 1 této vyhlášky náklady spojené s technickým zajištěním zápisů údajů do evidence a výmazu údajů z evidence, s vedením, provozem a správou evidence hradí Komora.

Ministerstvo spravedlnosti, které do zahájení činnosti Komory, tedy do 30.10.2001, vykonávalo její funkci, v té době nezřídilo centrální evidenci exekucí v elektronické podobě, ale pouze v písemné. Tento postup byl zvolen s ohledem na problémy v souvislosti s aplikací zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nebo i kdyby Ministerstvo spravedlnosti zřídilo a provozovalo centrální evidenci exekucí v elektronické podobě, nemohlo by dle tohoto zákona na Komoru jako na soukromoprávní instituci po jejím ustavení převést jakoukoli část této evidence (tj. ani počítačové ani programové vybavení). Kromě toho ani Ministerstvo spravedlnosti nedisponovalo pro přípravu nezbytného aplikačního programového vybavení pro vedení centrální evidence exekucí v elektronické formě potřebnými finančními prostředky, navíc by přípravou programového vybavení byly předem určeny podmínky činnosti aplikace, přičemž považujeme za vhodnější, aby Komora sama stanovila své vlastní podmínky pro provoz aplikace. Ministerstvo spravedlnosti mohlo tedy předat pouze údaje v evidenci shromážděné, což učinilo, když dne 5. 11.2001 předalo evidenci v písemné formě Exekutorské komoře ČR.

Důvodem, proč nebyla a dosud není centrální evidence exekucí vedena v podobě, jakou předpokládá vyhláška č. 331/2001 Sb., tedy ve veřejně přístupném informačním systému, je však výhradně skutečnost, že Exekutorská komora ČR nedisponuje potřebnými finančními prostředky (odhad v důvodové zprávě Ministerstva spravedlnosti byl přibližně 2.000.000 Kč), přičemž Ministerstvo spravedlnosti nemůže Exekutorské komoře ČR finanční prosředky na provoz centrální evidence exekucí poskytnout. Prostředky státního rozpočtu dle § 21 rozpočtových pravidel mohou totiž být použity pouze k účelům, na které byly určeny zákonem o státním rozpočtu. V rozpočtu na rok 2003 nemá kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti schválen příslušný závazný ukazatel pro poskytnutí finančních prostředků jiným nestátním subjektům.

Závěrem přijměte, prosím, vážený pane místopředsedo, ujištění, že Ministerstvem spravedlnosti bude tomuto problému nadále věnována pozornost. Exekutorská komora ČR již byla na nutnost plnit tuto svou zákonnou povinnost opakovaně upozorněna.

S pozdravem

 

Vážený pan

MUDr. Mgr. Ivan L a n g e r

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

P r a h a