Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Návrh poslance Ivana Langera na zařazení sněmovního tisku...

[01.01.1970]

Návrh poslance Ivana Langera na zařazení sněmovního tisku 794, vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to je sněmovní tisk 794, což je zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů. K tomuto návrhu mne vede skutečnost, že tento návrh zákona je v této Poslanecké sněmovně k dispozici již prakticky devět měsíců a přestože zde strávil celou tuto dobu, dosud nebyl zařazen na program našeho jednání.

Nemyslím si, že je to výsledek jen neznalosti významu této právní normy, ale vzhledem k aktivní blokaci, která přichází a přicházela a doprovází a doprovázela projednání tohoto návrhu zákona ze strany poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, ke kterému se pro mne v této věci z nepochopitelných důvodů přidal i poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, chci vznést tento návrh zákona pokusit se vás ještě jednou přesvědčit o nezbytnosti projednání této normy.

Jedním z důvodů mého vystoupení je také fakt, že v této Sněmovně se znovu a znovu skloňuje v různých pádech slovo korupce. Je to právě tento návrh zákona, který byl koncipován proto, aby institucionálně ukotvil nový bezpečnostní sbor, který se zabývá a má se zabývat vyšetřováním trestné činnosti páchané příslušníky bezpečnostních sborů, a to jak Policie České republiky, tak Vězeňské služby, Celní správy a podobně.

Předložení návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů je také pokračováním probíhající reformy Policie České republiky, jejímž nejvýznamnějším legislativním počinem je zákon o Policii ČR, který je účinný od začátku letošního roku.

Ještě předcházející vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zajistí nezávislou kontrolu Policie ČR vyjmutím policejní inspekce z gesce Ministerstva vnitra. V souladu s tímto programovým prohlášením pak vláda přijala 25. února 2008 usnesení vlády č. 149 k návrhu zákona o Policii České republiky, ve kterém uložila ministru vnitra, ministru financí a ministru spravedlnosti zpracovat a vládě do 31. prosince 2008 předložit návrh zákona, který upraví status Generální inspekce bezpečnostních sborů. Předložení právní úpravy umožňující vytvoření nového bezpečnostního sboru s názvem Generální inspekce bezpečnostních sborů jsem vám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, slíbil také zde na plénu Poslanecké sněmovny právě při projednávání vládního návrhu zákona o policii a tak zvaného změnového zákona, kterými byla jako mezikrok na cestě ke generální inspekci od 1. ledna letošního roku namísto inspekce ministra vnitra zřízena inspekce policie. Současná inspekce policie zůstala stejně jako dřívější inspekce ministra vnitra útvarem Ministerstva vnitra, jeho organizační součástí. Řada jejích činností je stejně jako u inspekce ministra vnitra zajišťována ekonomicky či organizačně ze strany resortu Ministerstva vnitra a jeho složek, nicméně ředitel inspekce policie již oproti řediteli inspekce ministra vnitra není jmenován ministrem vnitra, nýbrž vládou po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Taktéž působnost inspekce policie se oproti inspekci ministra vnitra rozšířila kromě policistů i na zaměstnance Policie České republiky. Inspekce policie má však stejné úkoly jako inspekce ministra vnitra, to znamená odhalovat, prověřovat trestnou činnosti. Má také postavení policejního orgánu podle trestního řádu a má obdobné pravomoci, jako Policie České republiky. Navíc má pouze oprávnění provádět tak zvanou zkoušku spolehlivosti.

Přípravě tohoto návrhu zákona předcházelo zpracování analýzy kontrolních mechanismů v bezpečnostních sborech z poloviny roku 2008, která obsahovala také návrh tezí k řešení této problematiky. Tato analýza byla tvořena skutečně na základě širokého meziresortního přístupu a spolupráce pracovní skupinou tvořenou ze zástupců Ministerstva vnitra, Policie ČR, Ministerstva financí, Celní správy ČR, Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství. Předkládaný návrh zákona z této analýzy vychází.

Návrh zákona jsem ještě před předložením vládě zaslal nejen do meziresortního připomínkového řízení, ale na základě mé gentlemanské dohody s členy výboru pro bezpečnost také všem poslancům výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, a to 30. září 2008, se žádostí o formulaci případných připomínek k návrhu. Obdržel jsem pouze jednu připomínku coby ministr vnitra, a to od pana kolegy Zdeňka Maršíčka, za niž děkuji, která vylepšovala původní vládní návrh.

Myslím si, že je důležité říci si, v čem je tento návrh zákona klíčový a proč je potřeba jej projednat a proč je nepochopitelný postoj poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, který brání zřízení instituce - nezávislé instituce - s posláním a působností vyšetřovat trestné činy příslušníků bezpečnostních sborů. Pokud totiž hovoříme o boji proti korupci, musíme být důslední a musíme zahrnout veškeré složky jednotlivých forem boje proti tomuto fenoménu. A právě nezávislý vyšetřovací orgán v podobě Generální inspekce bezpečnostních sborů je jedním z důležitých předpokladů efektivního boje proti korupci, a v tomto smyslu je mi obstrukce ze strany jednoho poslaneckého klubu, poslanců a poslankyň jedné politické strany, liknavost současného ministra vnitra v této věci nepochopitelná.

Cílem návrhu zákona je vytvořit systém - na bezpečnostních sborech personálně a institucionálně nezávislého - účinného stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR a rovněž i samotné generální inspekce - schopného orgánu.

Vzhledem k charakteru činnosti zpravodajských služeb, jejichž podstatou je přísná konspirace, se nemění v návrhu zákona stávající systém stíhání jejich příslušníků. Stejně tak v případě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR vzhledem zejména k záchrannému charakteru jejich práce nebyl shledán důvod jejich trestnou činnost stíhat jiným způsobem než u běžných občanů.

Návrh zákona vychází rovněž z předpokladu, že činnost generální inspekce včetně svěřených oprávnění by v zásadě měla být analogická činnost jakéhokoli celostátního útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování, nicméně zaměřená pouze na příslušníky a zaměstnance zmíněných bezpečnostních sborů. Proto je generální inspekci svěřena jako předprocesní operativní vyhledávací činnost, včetně prověřování trestných činů uvedených příslušníků a zaměstnanců, tak i jejich vyšetřování. Vyšetřování o trestných činech spáchaných samotnými příslušníky generální inspekce nebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v generální inspekci však bude konat státní zástupce. (Doslovná formulace.)

Návrhem zákona není samozřejmě dotčena již existující možnost, aby státní zástupce v souladu s trestním řádem svěřil prověření či vyšetření určité trestní kauzy jinému vhodnému policejnímu orgánu.

Generální inspekce by podle tohoto návrhu zákona měla mít stejné pravomoci, jako měla inspekce policie, tedy zejména pravomoci policejního orgánu podle trestního řádu. Význam vzniku generální inspekce ovšem není ve zvýšení pravomocí, ty jsou již nyní dostatečné, nýbrž v rozšíření její působnosti z příslušníků a zaměstnanců Policie ČR i na příslušníky a zaměstnance Celní správy ČR a Vězeňské služby ČR a také na samotné příslušníky a zaměstnance generální inspekce, především v jejím úplném osamotnění (osamostatnění?). A to chci zdůraznit. Jediný, kdo bude moci dávat generální inspekci pokyny, bude příslušný státní zástupce dozorující dané trestní řízení. Odpadne tedy ono lákadlo pro ministra vnitra, zasahovat do konkrétních trestních kauz, pozývat si ředitele inspekce policie k sobě do kanceláře, pozývat si další osoby k sobě do kanceláře, vstupovat, zasahovat a instruovat je, jak mají být vyšetřovány jednotlivé trestní kauzy. Myslím, že v tom je ta největší síla celé koncepce, o které zde hovořím. Nezávislý orgán, nezávislá instituce zabývající se vyšetřováním trestných činů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Je otázkou, proč je postoj některých poslankyň a poslanců takto liknavý. Je otázkou, proč je postoj současného ministra vnitra k této zásadní změně, velmi prospěšné a potřebné změně, tak liknavý. Generální inspekce totiž bude všechna svá oprávnění moci užívat výhradně pro odhalování, prověřování a vyšetřování trestné činnosti uvedených příslušníků a zaměstnanců.

V souvislosti ze zmíněnými pravomocemi považuji za vhodné také uvést, že pravomoci generální inspekce je nutné ve vládním návrhu zákona výslovně stanovit, neboť jde o nový, samostatný bezpečnostní sbor, jehož právním základem je právě vládou předkládaný speciální zákon.

Považuji za důležité zdůraznit význam tohoto návrhu zákona, mimo jiné také proto, že na jedné straně současná vláda přichází s rozšířením pravomocí oprávnění Policie České republiky zasahovat do soukromí občanů v rámci takzvaného protikorupčního balíčku. Na jedné straně tedy chceme opět posilovat moc represivního aparátu státu a na straně druhé se úzkostlivě bráníme tomu, aby tento represivní aparát byl podřízen riziku kontroly nebo reálné hrozby kontroly ze strany nezávislého bezpečnostního sboru, nezávislého kontrolního orgánu.

Generální inspekce bude totiž samostatná i ekonomicky. Bude mít postavení organizační složky státu a účetní jednotky s vlastní rozpočtovou kapitolou. V čele Generální inspekce bude ředitel jmenovaný vládou po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Tady jde o velký posun oproti Inspekci ministra vnitra, jejíhož ředitele jmenoval sám ministr vnitra, i oproti současné Inspekci Policie ČR, neboť ředitel Generální inspekce bude moci být jmenován pouze na omezené funkční období. A i toto považuji za důležité zmínit, protože i tímto mechanismem se posiluje nezávislost postavení této osoby, která ví, že je-li jmenována do této funkce, je jmenována na dobu určitou, tudíž ji to činí více odolnou proti možným politickým či jiným tlakům.

Generální inspekce bude podléhat systému vnější kontroly prováděné kontrolním orgánem vytvořeným Poslaneckou sněmovnou i vnitřní kontroly prováděné vnitřním kontrolním orgánem. Kromě toho bude trestná činnost příslušníků i zaměstnanců Generální inspekce vyšetřována nezávislým státním zástupcem. I tuto část tohoto návrhu zákona považuji za důležité zdůraznit.

Dosud zcela absentuje jakákoliv parlamentní kontrola působnosti inspekce policie. Tento návrh zákona tedy nejen že zřizuje nový nezávislý vyšetřovací orgán, ale na straně druhé také dává do rukou Poslanecké sněmovny kontrolní mechanismy, které zajišťují ten systém checks and balances jako skutečně vyvážený a v kombinaci jmenování vládou, odříznutí od Ministerstva vnitra a parlamentní kontroly činí tento orgán vysoce efektivním nebo potencionálně velmi efektivním při vyšetřování a odhalování trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů.

Je tudíž i naším zájmem, pokud chceme takovéto instituce v našem právním řádu v naší zemi mít, abychom tento návrh zákona projednali vzhledem k tomu, jak rozsáhlé bylo připomínkové řízení, jak dlouhou dobu měli jednotliví poslanci možnost se s ním seznámit ještě v průběhu funkčního období této Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona koncepčně vychází z účinného zákona o Policii České republiky. A to je další důvod, proč by tento návrh zákona měl být projednán, proč by tato vláda a současný ministr vnitra měli mít zájem na tom, aby tento návrh zákona byl nejenom projednán, ale schválen, aby Generální inspekce bezpečnostních sborů mohla vzniknout.

Je to dáno podobností činnosti Generální inspekce s činností útvarů služby Kriminální policie a vyšetřování. Činnost policie je samozřejmě podstatně širší, proto nebylo možné úpravu ze zákona o Policii České republiky mechanicky zcela převzít. Návrh zákona tak tuto úpravu přebírá pouze v zúženém rozsahu s ohledem na užší působnost Generální inspekce.

Současně návrh zákona vtahuje formou přímého odkazu na úpravu podle zákona o Policii České republiky v případech, kdy je v podmínkách Generální inspekce možné tuto úpravu aplikovat v plném rozsahu. Pro úplnost uvádím, že se vždy jedná o komplexní úpravu, kterou lze převzít jako ucelenou část. Součástí návrhu zákona jsou i novely dotčených zákonů. V jejich rámci se zejména vytváří předpoklad pro zřízení a efektivní fungování Generální inspekce jako bezpečnostního sboru a policejního orgánu.

Návrh zákona má dopady na státní rozpočet, které jsou podrobně popsány v obecné části důvodové zprávy, nicméně finanční prostředky na vytvoření Generální inspekce jsou čerpány ze čtyř zdrojů, a to snížením objemu rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti a převedením určených finančních prostředků do rozpočtu Generální inspekce a doplněním ze státního rozpočtu.

Vznik nového bezpečnostního sboru předpokládá vytvoření 28 nových tabulek příslušníků ve služebním poměru a 47 tabulek pro občanské zaměstnance. Celkem by tak v Generální inspekci mělo podle vládního zadání působit na 270 příslušníků a zaměstnanců.

Toto není podmínkou. A myslím, že pro svůj start - vzhledem k současné situaci - by bylo a je naprosto postačující jen ty kapitoly v jednotlivých rozpočtech jednotlivých ministerstev, které mají souvislost s působností Generální inspekce, sdružit v jednu a vyčlenit majetek, který inspekce má v tuto chvíli jako součást Ministerstva vnitra pro to, aby tato nová instituce mohla vzniknout.

Proto tedy dopředu avizuji, že argumenty typu, že v rozpočtu nejsou peníze, považuji za liché. Peníze v jednotlivých rozpočtech jednotlivých resortů jsou a kouzlo Generální inspekce mimo jiné spočívá v tom, že rozpočty a lidi, kteří jsou v jednotlivých resortech, budou sdruženy v jedno.

Domnívám se, že by Poslanecká sněmovna, která se prostřednictvím svých poslanců již v průběhu projednávání zákonů k reformě Policie České republiky přiklonila k řešení kontroly Policie České republiky právě cestou nezávislé Generální inspekce, měla návrh tohoto zákona podpořit.

Jde totiž poprvé v historii České republiky i Československa o to, že kontrola bezpečnostních sborů je řešena zcela nezávislým subjektem, nezávislým organizačně, ekonomicky, právně i procesně. To je totiž největší záruka zcela nestranného šetření trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, po kterých je již dlouhodobě voláno. Základní rozdíly Generální inspekce oproti Inspekci ministra vnitra i Inspekci Policie jsou tak následující:

Generální inspekce nebude organizační součástí, útvarem Ministerstva vnitra ani žádné jiné instituce. Odpadne tak lákadlo, možné lákadlo, pro ministra vnitra, aby zasahoval do jednotlivých trestních případů. A já si velmi rád vyslechnu jasné stanovisko ministra vnitra, že v tomto smyslu sdílí tento koncepční záměr a že v tomto smyslu ani - a zdůrazňuji ani on - takovémuto lákadlu nikdy nepodlehl. A podporou tohoto návrhu zákona vlastně dává jasně najevo i svoji podporu takovémuto způsobu odříznutí Inspekce Policie ČR od útvarů Ministerstva vnitra a od ministra vnitra.

Generální inspekce bude ekonomicky a právně zcela samostatná, nezávislá jak na Ministerstvu vnitra i jeho rozpočtové kapitole, tak na bezpečnostních sborech, jejichž příslušníky bude stíhat. Generální inspekce bude mít vlastní rozpočtovou kapitolu, bude to samostatná organizační složka a účetní jednotka státu.

Ředitel Generální inspekce bude jmenován vládou po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny na zákonem omezené funkční období. Další důležitý institut posilující nezávislost ředitele Generální inspekce.

Generální inspekce bude podléhat systému vnější kontroly prováděné kontrolním orgánem vytvořeným Poslaneckou sněmovnou i vnitřní kontroly prováděné vnitřním kontrolním orgánem.

Kromě toho bude trestná činnost příslušníků i zaměstnanců generální inspekce vyšetřována nezávislým státním zástupcem. Pevně věřím, že se v Poslanecké sněmovně najde dostatek hlasů pro podporu tohoto myslím velmi potřebného a samotnou Poslaneckou sněmovnou očekávaného návrhu zákona.

Opakovaně totiž zde při projednávání reformy policie zazněla poptávka po vytvoření skutečně nezávislého vyšetřovacího orgánu. Opakovaně v této Sněmovně je skloňováno slovo korupce a boj proti korupci, zejména s koncepcí, která jest předložena v takzvaném vládním protikorupčním balíčku, který předznamenává rozšíření pravomocí policie, represivního orgánu státu, a tím i rozšíření lákadla pro policii pro to, aby mohla podléhat možným korupčním vlivům, je zřízení skutečně nezávislého vyšetřovacího orgánu a instituce jako navýsost potřebné.

Těm z vás, kteří kroutí zamítavě hlavou, mohu jen vzkázat. Je škoda, že jste tady nebyli při projednávání reformy policie. Je škoda, že se této problematice nevěnujete a máte-li negativní názor k tomuto návrhu zákona, potom ho projevte v rámci prvního čtení při jeho projednávání.

Proto vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím o podporu mého procedurálního návrhu zařadit jako nový bod jednání Poslanecké sněmovny tisk 794, vládní návrh zákona o generální inspekci bezpečnostních sborů. Děkuji za pozornost.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, Poslanecká sněmovna PČR, 5. února 2010