Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení Ivana Langera před hlasováním o důvěře vládě...

[01.01.1970]

Vystoupení Ivana Langera před hlasováním o důvěře vládě premiéra Jana Fischera

Poslanec Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, opakovaně zde zaznělo, že základním úkolem této vlády je být vládou nepolitických, chcete-li nestranických odborníků, jejichž jediným hlavním cílem je zodpovědně spravovat naši zemi do konání předčasných parlamentních voleb na podzim tohoto roku.

Jsem dalek tomu, abych hodnotil jednotlivé členy vlády z pohledu toho, nakolik dosud se úspěšně či méně úspěšně zhostili úkolu býti nestranickým, nepolitickým odborníkem. Dovolím si vyjádřit svůj soud pouze vůči jednomu z členů této vlády, člověku, který byl jmenován a vykonává post ministra vnitra, panu Martinu Pecinovi, a to ze dvou oblastí. Za prvé je to oblast programového prohlášení vlády a za druhé z pohledu prvních konkrétních kroků, které ve své funkci ministra vnitra učinil.

Nejprve tedy programové prohlášení vlády. Považuji za chybné a řekl bych nešťastné, že v programovém prohlášení vlády absentuje, a vnímám to jako rezignaci na dosažení tohoto cíle, zřízení a zajištění nezávislé kontroly a nezávislého vyšetřování trestné činnosti páchané příslušníky bezpečnostních sborů. V Poslanecké sněmovně jest legislativní základ tzv. generální inspekce bezpečnostních sborů. Na konceptu nezávislého vyšetřování trestné činnosti bezpečnostních sborů se Poslanecká sněmovna víceméně shodla a v tomto smyslu je to projekt, který je připraven a který je hoden realizace právě prostřednictvím vlády nestranických odborníků.

Považuji současně také za chybné, že v programovém prohlášení vlády zcela absentuje zmínka o pokračování reformy Policie České republiky. Jedná se o nejrozsáhlejší změnu tohoto bezpečnostního sboru za posledních padesát či šedesát let, změnu, která získala politickou podporu jak v Poslanecké sněmovně, tak také v Senátu, a tato vláda nemá, má-li být vládou nestranických odborníků, mandát k tomu, aby v této oblasti dělala cokoli jiného, než jen udržela ten chod takovéto zásadní změny.

V programovém prohlášení vlády také postrádám zmínku o dokončení jednoho z klíčových transformačních projektů, jímž je transformace státního podniku Pošta na akciovou společnost. Chci zde zdůraznit slovo transformace, tedy změna právní formy, nikoli tedy privatizace tohoto podniku, a dodávám, že jsem byl, jsem, zůstávám a také zůstanu přesvědčeným zastáncem toho, že Česká pošta jako strategický podnik českého státu by měla i v budoucnu zůstat pod plnou kontrolou českého státu. Nicméně nová doba, nové výzvy, velmi tvrdá konkurence na trhu poštovních služeb si s sebou nese i nové výzvy a těm tak velký podnik a tak důležitý podnik může podle mého hlubokého přesvědčení čelit právě změnou právní formy v akciovou společnost stoprocentně vlastněnou českým státem.

V programovém prohlášení nicméně oceňuji poměrně rozsáhlou pasáž, která se věnuje problematice veřejné správy a eGovernmentu. Nicméně byl bych velmi rád, aby na jedné straně se vláda nehlásila v programovém prohlášení k tomuto cíli, který až na poslední dobu, kdy byl ze strany jednoho poslaneckého klubu brán jako beranidlo a možnost vymezit se vůči někomu, získával a procházel díky naprosto průřezové podpoře, a to jak v Poslanecké sněmovně, tak i v Senátu, aby na straně druhé jednotlivými kroky a prohlášeními členů vlády včetně pana ministra vnitra byl tento záměr zpochybňován.

Pokud jde o konkrétní kroky. Z mého pohledu považuji za velmi těžko akceptovatelnou změnu, ke které došlo na Ministerstvu vnitra a která měla vlastně charakter prvního personálního opatření pana ministra Peciny, a to jest, že se prvním náměstkem ministra vnitra stal policista. Považuji to za velký krok zpět. Považuji to za krok zpátky k ministerstvu policie a připomínám, že to je první policista od listopadu 1989, který působí na Ministerstvu vnitra v pozici náměstka ministra vnitra, a dokonce prvního náměstka ministra vnitra. Jen pro osvěžení paměti připomínám, že posledním policistou na Ministerstvu vnitra byl nechvalně známý šéf státní bezpečnosti generál Lorenc.

Nechci dále rozvádět toto rozhodnutí, nicméně přinese s sebou nepochybně velmi paradoxní situace. Kdo je komu nadřízeným, zda první náměstek ministra vnitra, plukovník Jiří Komorous, je nadřízen policejnímu prezidentovi, brigádnímu generálovi Oldřichu Martinů, nebo zda policejní prezident, brigádní generál Oldřich Martinů, je nadřízen prvnímu náměstku ministra vnitra, plukovníku Jiřímu Komorousovi.

Nepochybně to s sebou nese otázky v tom smyslu, kdo by se zabýval případným protiprávním jednáním policisty, prvního náměstka ministra vnitra, zda inspekce policie, která jest součástí Ministerstva vnitra, a mohlo by tady dojít k absurdní situaci, kdy podřízení vlastně mají vyšetřovat nadřízeného.

Obecně ale konstatuji, že tento krok považuji za špatný, že to je krok zpět, že to je krok zpět k ministerstvu policie, nikoliv k ministerstvu vnitřních věcí. Považuji současně za velmi nešťastná některá prohlášení, která zazněla z úst pana ministra vnitra již v úvodních prvních dnech, ne-li týdnech jeho působení ve funkci ministra vnitra. Připomenu například jeho sdělení o potřebě zrušení tzv. 150 neplacených přesčasových hodin u policistů a příslušníků bezpečnostních sborů s tím, že toto je součást reformy policie, která musí být přehodnocena. Připomínám, že toto ustanovení český právní řád zná již od roku 1994, že není součástí reformy Policie ČR, a že současně pokud někdo řekne, že něco takového chce udělat, potom musí současně dodat, že s tím oznamuje policistům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů, že jim sníží jejich platy, poníží jejich příjmy, protože není možné na jedné straně zachovat desetiprocentní příplatek k platu právě pro tuto skupinu příslušníků a současně přesčasové hodiny zrušit. To rozpočet neumožní. A v okamžiku, kdy by opak měl být pravdou, zrušení onoho desetiprocentního příplatku a proplácení všech přesčasových hodin, povede to zcela dozajista ke snížení služebního příjmu těmto lidem.

Současně tak vyvolává mé pochybnosti sdělení ministra vnitra o tom, že musí být pozastaveny prodeje zbytného majetku Ministerstva vnitra. To nepochybně je možné učinit, nicméně poté je potřeba také dodat, že tam, kde nejsou příjmy, budou kráceny i výdaje. A je tedy nutné dodat, které výdaje, které dosud měly charakter ryze investičních výdajů do zlepšení technického vybavení, a to jak policie, tak také hasičů, budou kráceny. Zrušení tohoto rozhodnutí znamená nejen krácení příjmů, a tudíž výdajů, ale současně také zatížení mandatorní stránky rozpočtu Ministerstva vnitra o provozní výdaje. Stejně tak považuji za velmi pochybné sdělení o tom, že prodeje zbytného majetku Ministerstva vnitra a policie nesouvisí s reformou policie. Vedli jsme velký souboj s bývalým ministrem financí a koneckonců i s bývalým náměstkem ministra financí, současným ministrem financí, o to, jakým způsobem zajistit profinancování této rozsáhlé reformy tak, aby dopady na státní rozpočet byly co nejnižší. A řešení se ukázalo naprosto jasné: policie disponuje spoustou zbytného majetku, který právě v rámci změny organizační struktury je optimální prodat tak, aby z výnosů z takovýchto projektů mohly být realizovány investiční projekty související s reformou policie.

Za projev myšlenkového zkratu nebo nekompetentnosti považuji vyjádření pana ministra Peciny právě k oněm lidem, kteří na mítincích České strany sociálně demokratické namísto argumentů použili vajíčka. Říkám zcela jasně, že pro mě vajíčko není, nebylo a nebude argument, ale označit tyto lidi za fašisty, ne-li nacisty, je vskutku vyjádření, které považuji za myšlenkový zkrat nebo důkaz nekompetentnosti a neorientování se v oblasti extremismu.

Kdybychom za krátkou chvíli hlasovali o důvěře v jednotlivé členy vlády, v případě hlasování o ministru vnitra bych byl nucen konstatovat, že nesplňuje ani jednu ze dvou podmínek, které by měli splňovat jednotliví členové vlády a vláda jako celek - být vládou nestranických odborníků. Pan kolega Pecina za dosavadního působení podle mne zatím prokázal, že není nestranický a že není ani odborník. Říkám zatím. Vzhledem k tomu ale, že hlasujeme o vládě jako o celku, a zaznělo zde, že naše země potřebuje vládu, která bude spravovat tuto zemi do konání předčasných voleb, podle toho také mé hlasování vypadat bude a se všemi výhradami, které jsem zde sdělil, které bych mohl při pokusu o bonmot, zda je Martin Pecina ministrem vnitra Jana Fischera, anebo zda je spíše ministrem vnitra Jiřího Paroubka, já této vládě důvěru dám. Děkuji za pozornost.

Dovolte mi jen faktickou poznámku k vystoupení pana kolegy Šlajse. Můj kolega se opravdu mýlí, pokud hovoří o propadu příjmů policistů za uplynulý rok. Je potřeba odlišit skutečné příjmy od toho, co je rozpočtováno. V loňském roce růst platů o více než 5 % a v letošním roce o 3,5 %. To znamená platy těchto příslušníků tohoto bezpečnostního sboru rostly a rostou.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna, 7. června 2009