Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládní návrh...

[01.01.1970]

Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovit

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně odůvodnil předložený návrh zákona. Už jsem to zde zmínil minulý pátek. Poslanecká sněmovna udělala velmi zásadní krok pro elektronizaci české veřejné správy, a to schválením zákona o základních registrech. Chci z tohoto místa ještě jednou všem, kteří se na tomto rozhodnutí podíleli, poděkovat.

Návrh, který teď odůvodňuji, je návrhem změny zákonů, který bezprostředně souvisí s přijetím mnou zmíněného zákona. V návaznosti na základní registr obyvatel je třeba stanovit, že údaje, které se povedou jako referenční v základním registru, nebudou nadále poskytovány z evidence obyvatel. Z evidence obyvatel budou nadále poskytovány pouze tzv. historické údaje a údaje, které nebudou jako referenční vedeny v základním registru. Do předložených novel je nutno promítnout i změnu týkající se cizinců. Údaje o nich nebudou nadále vedeny v evidenci obyvatel, ale budou oprávněným subjektům poskytovány přímo z cizineckého informačního systému, vedeného policií, což celý systém evidence zpřehlední a také urychlí.

V návaznosti na navrhovaný základní registr osob je rovněž třeba do stávající právní úpravy promítnout změnu v označení identifikačního čísla a změnu ve způsobu jeho přidělování. Ve vazbě na navrhovaný základní registr územní identifikace adres a nemovitostí se novelizují pouze čtyři zákony, a to zákon o obcích, zákon o krajích, stavební zákon a zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech. V rámci těchto zákonů se např. sjednocuje právní úprava číslování domů podle zákona o obcích a zákona o hl. m. Praze na principu, podle kterého již jednou přidělené číslo popisné nebo číslo evidenční nesmí být přiděleno znovu. ***

Myslím si, že i v souvislosti s tímto změnovým zákonem si uvědomujeme, že pokud se nám tento projekt podaří, konečně v tomto státě budeme vědět, kdo kde co dělá, co komu patří, jakým způsobem je kdo oprávněn k výkonu té či oné agendy, jinými slovy, konečně budeme moci do státu a jeho fungování vnést průhlednost, přehlednost a také pořádek.
V souvislosti s navrhovaným základním registrem práv a povinností se nenavrhuje žádná novela. Změnový zákon zahrnuje i novelu zákona o občanských průkazech, která s problematikou základních registrů úzce souvisí. Tato novela umožní použít občanské průkazy, ovšem pouze se souhlasem jejich držitele pro snadnou elektronickou komunikaci se základními registry i s informačními systémy veřejné správy. V důsledku této změny bude možné snížit rozsah údajů povinně zapisovaných do občanského průkazu, a tím i dosud častou potřebu jeho výměny v případě změny některého údaje, která mnohdy zbytečně zatěžovala jak občany samotné, tak i státní rozpočet, tak i celou řadu obecních rozpočtů. Jinými slovy, i tato změna má za cíl zjednodušit život, práci, fungování nejen státní administrativy, ale zejména praktický život občanů.
V rámci novely zákona o evidenci obyvatel se dále navrhuje, aby většina údajů byla zapisována přímo matričními úřady namísto obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Přijetím této novely se podstatně tedy zrychlí zápis údajů a současně i možnost prověření jejich správnosti.
Rovněž v rámci novely zákona o evidenci obyvatel se zavádí, a to na základě celé řady dotazů, stížností, žádostí ze strany občanů a v souladu s podnětem veřejného ochránce práv nová veřejná služba, kterou je zprostředkování kontaktu s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel a v evidenci obyvatel. Kontakt bude umožněn jen ovšem se souhlasem kontaktované osoby a služba bude zpoplatněna správním poplatkem ve výši 500 korun. Myslím, že jsme všichni zaregistrovali informace, které se této problematiky týkají, tedy možnost vyhledání osoby, kterou bychom chtěli znovu vidět, která se ztratila z našeho života a máme nutkání či potřebu, touhu se znovu dozvědět o tom, zda žije, kde žije. Toto je tímto výrazným způsobem zjednodušeno, resp. umožněno, nicméně zde platí, že takovýto kontakt, resp. taková informace může být předána pouze a výhradně se souhlasem dotyčné osoby.

Předložený návrh je z našeho pohledu technickou normou, nicméně nesmírně důležitou normou, která znamená prolnutí zákona o základních registrech do desítek v tuto chvíli existujících právních norem a právních předpisů. Bez této technické normy by celý projekt, o kterém zde hovoříme poměrně často, na kterém společně pracujeme již více než dva roky, nebylo možné úspěšně zvládnout.
I v případě této novely bych si dovolil požádat Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 20 dnů. Děkuji za pozornost.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omluva. Místo číslovky 20 číslovku 30 bych chtěl uvést.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna, 19. února 2009