Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládnímu návrhu...

[01.01.1970]

Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o archivnictví a spisové službě

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedl stručně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony.

Tato právní úprava a další návrh zákona, který budeme projednávat poté, bezprostředně souvisí s elektronizací výkonu veřejné správy a justice a současně také reaguje na zkušenosti z téměř čtyřleté praktické aplikace archivního zákona. Coby jeden z velmi důležitých legislativních pilířů elektronizace veřejné správy a justice novela přináší úpravu elektronické spisové služby, bez které se elektronické správní, ale ani soudní úkony v žádném případě neobejdou.

E-government a justice nemohou končit v podatelnách, či datových schránkách. Je nutné elektronizovat, a teď použiji ten medicínský příměr, i tepny, kterými v úřadech a soudech proudí dokumenty a předložený návrh této elektronizace tomuto způsobu dalšího šíření informací, respektive dokumentů dává právní základ.

Velmi důležité je zajistit provázanost spisové služby s již mnou zmíněnými datovými schránkami, a to je důvod, proč je navrhována účinnost tohoto zákona k 1. červenci roku 2009, neboť, jak vy zasvěcení víte, právě toto je termín, kdy by měla proběhnout v uvozovkách revoluce v české byrokracii a spuštění nového systému komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou a s občany, a to prostřednictvím datových schránek.

Základním principem právní úpravy spisové služby je preference elektronické spisové služby před listinnou spisovou službou. Státní orgány, státem zřízené právnické osoby a některé další subjekty veřejného práva budou vést obligatorně, a to chci zdůraznit, elektronickou spisovou službu, ledaže by pro specifickou povahu jejich působnosti, a to zejména z důvodů bezpečnostních to nebylo možné, či žádoucí.

V případě krajů a obcí a dalších subjektů, jímž zákon ukládá vést spisovou službu, bude na jejich výběru, zda využijí výhod, které nabízí elektronická spisová služba, či zda setrvají u klasické v uvozovkách papírové spisové služby. Elektronická spisová služba, a to myslím logicky vyplývá ze stavu, ve kterém se nacházíme, tedy kdy nebudujeme stát od prvopočátku na zelené louce, nebude elektronickou ze 100 %, neboť ne všechny listinné dokumenty lze nahradit dokumenty digitálními.

V praxi tedy půjde o smíšený model, který užívá elektronickou evidenci dokumentů a pracující jak s digitálními, tak i s klasickými listinnými dokumenty. (Ministr kašle.) Omlouvám se. Elektronická spisová služba by měla fungovat tak, že digitální dokumenty, které úřad či soud obdrží ve své datové schránce, či podatelně, budou dál distribuovány v elektronické podobě a stanou se součástí elektronických spisů. Ty, které nebudou v náležitém formátu, budou převedeny do listinné podoby a vytvoří onen smíšený spis tvořený jak digitálními, tak i listinnými dokumenty. (V sále je hluk.)

Dokumenty, které úřad, či soud obdrží v listinné podobě budou, pokud to jejich povaha umožní, převáděny do podoby digitální. Veškerá evidenci dokumentů ale bude vedena elektronicky, což zajistí snadnou dispozici a zabránění tvorby vícero spisů k téže věci, čemuž se při vedení klasické spisové služby z logických důvodů zejména u velkých úřadů nelze vyhnout.

Mohl bych zde dále detailně rozvádět obsah této právní normy, nicméně …


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byste mohl, ale mělo by to být při tom trochu v klidu. Já jenom prosím, kdyby se Sněmovna uklidnila, protože se mi zdá, že ruchu je příliš mnoho. Děkuji. Prosím, pokračujte.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Druhým z cílů navrhované novely je zohlednění dosavadních zkušeností s aplikací archivního zákona v praxi. Jsem přesvědčen, že novela respektuje poznatky široké skupiny subjektů archivy počínaje a původci dokumentů konče za téměř čtyři roky od jeho účinnosti, a to bylo 1. ledna 2005.

Poznatky, které jsme shromáždili, vedou k závěru, že koncepce, na níž byl archivní zákon postaven, je správná a k zásadním změnám v této koncepci touto novelou nedochází. Jde tedy o jakési seřízení, zpřesnění v podobě doplnění některých definic, zpřesnění formulací, drobnější modifikace v procesu výběru archiválií, evidenci archiválií, nahlížení do archiválií, akreditaci ústavu na úseku správních deliktů a dozoru nad výkonem archivnictví a výkonem spisové služby.

Kromě samotné novely zákona o archivnictví a spisové službě předložený vládní návrh dále obsahuje související novely zákona o elektronickém podpisu, zákona o matrikách, jménu a příjmení, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona o informačních systémech veřejné správy.

Vzhledem k tomu, co jsem zmínil, že by bylo žádoucí, tak abychom měli veškerý proces digitalizace, resp. elektronizace výkonu veřejné správy sladěn, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu aby vnímala můj apel a moji prosbu, aby se nám podařilo dosáhnout termínu účinnosti tohoto zákona k 1. červenci t. r., a proto chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zkrátila lhůtu pro projednání tohoto vládního návrhu zákona ve výborech, a to na dvacet dnů. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali mému úvodnímu slovu.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna, 19. února 2009