Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci práce policie

[01.01.1970]

Interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci práce policie

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil pana ministra interpelovat především v souvislosti se včerejším prohlášením náměstka policejního prezidenta pana Houby, kdy konstatoval, že se snížila o 3, 8 procenta kriminalita, nicméně zvýšila se tzv. neobjasněnosttrestných činů. Ta zdánlivě pozitivní zpráva o snížení kriminality je podle mne skutečně pozitivní jen zdánlivě, a to zejména z toho důvodu, že to, že bylo nahlášeno nebo zjištěno méně trestných činů, ještě neznamená, že klesla v České republice kriminalita. Ale může to mít také jiné vysvětlení, a to je, že policejní útvary nedostatečně vyhledávaly trestné činy. Že se snažily méně vyhledávat a spoléhaly se spíše na oznámení občanů těchto trestných činů.

Tím, že možná méně vyhledávaly, tak samozřejmě logicky klesá jejich objasněnost, protože pokud trestný čin policie vyhledává, tak aspoň z těch statistik, které jsou, většinou je větší pravděpodobnost, že pachatel bude nalezen a tedy objasněnost se zvýší.

Já bych se ztotožnil s panem náměstkem Houbou v tom, že ta objasněnost možná klesá i z jednoho důvodu, na který jsme my poukazovali, a to je to, že za poslední dva roky odešlo od policie 9 tisíc policistů. A tady se myslím ukazuje, že sociální demokraciemá pravdu, když říká, že není tak jednoduché ty policisty, kteří odcházejí, nahradit a že je důležité a levnější, udržet policisty ve službě, než získávat nové, protože platíme pak náklady nejen reklamních kampaní na jejich přilákání, platíme jejich výcvik, ale ti policisté nejsou tak zkušení. Myslím, že ten druhý důvod, resp. třetí, kromě toho malého vyhledávání a odchodu policistů, je, že probíhají neustálé personální změny a za dva roky došlo k absolutní obměně … (Přerušen předsedajícím.)


Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, poslední věta.


Poslanec Jeroným Tejc: … a všech policejních útvarů a většiny pražských ředitelství. Děkuji.


Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za pochopení. Prosím pana ministra Ivana Langra, aby se ujal slova.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi opět nejprve obecný úvod. Já myslím, že se shodneme na tom, že statistika a onen čárkový princip by měly být pouze jedním z kritérií hodnocení práce policie. Zejména pokud hovoříme o statistice, neměli bychom její význam absolutizovat a na straně druhé také v žádném případě relativizovat. Neboť já bych dokázal uvést ještě jiný důvod, čímby mohl být pokles trestné činnosti zapříčiněn. Mohli bychom také uvažovat nad tím, zda to nemohlo být zapříčiněno třeba vyšší ochotou občanů oznamovat spáchanou trestnou činnost. Myslím, že těch důvodů při vyhodnocování nebo argumentů při hodnocení relevantnosti jakýchkoli statistik je celá řada. Myslím, že by bylo dobré na jedné straně neabsolutizovat, na straně druhé také nerelativizovat význam statistiky.
Skutečně platí, že ve srovnání s minulým rokem došlo k poklesu o zhruba 4 procenta u nápadu trestné činnosti. Na straně druhé proti loňskému roku došlo k poklesu objasněnosti o 1, 6 procenta. To jsou čísla, to jsou fakta s těmi dodatky, o kterých jsme hovořili. Myslím si, žeje určitě zcela namístě úvaha pana poslance Tejce o tom, zda jednou z příčin poklesu nápadu trestné činnosti není také slabá role policie při vyhledávání spáchané trestné činnosti. Věřte, že toto patří mezi jednu z priorit, která je uložena Službě kriminální policie a vyšetřování, a to jak útvarům s celorepublikovou působností, tak i v jednotlivých teritoriích, a to posílení právě té operativně pátrací činnosti. Jinými slovy ne jak v minulosti, jen v kanceláři a čekat na podání, čekání, co se přinese, ale působit více v terénu. A v tomto parametru, v tomto stylu práce policie dlouhodobě nesplňuje nepochybně to, co bychom od ní očekávali.
Druhá věc. Pokles objasněnosti jako důsledek odchodu policistů. Ano, zde se zcela ztotožňuji s konstatováním pana náměstka policejního prezidenta Houby, s tím dodatkem, že já osobně - a on mi řekl totéž - oba dva jsme tento pokles očekávali právě z důvodu tak výrazné personální obměny, generační obměny. Je vskutku nutné říci, že za poslední dva roky odešlo téměř 9 tisíc policistů a nepochybně platí, že policista se policistou nestane složením služební přísahy a získáním služebního průkazu. Nicméně na straně druhé si řekněme, nakolik bylo vůbec možné odchodu těchto policistů, kteří v drtivé většině sloužili 25 i více let u policie, zabránit a co by mohlo být tím, co by je bylo schopno udržet dále ve výkonu služby.
Pan kolega hovořil o stabilizaci, respektive destabilizaci služebního sboru, respektive policejního sboru. Já věřím, že budeme mít příležitost hovořit o tom, co je stabilizačním prvkem či destabilizačním prkem, nad návrhem novely služebního zákona předloženého právě panem poslancem Tejcem. Neboť z mého pohledu - a budeme o tom hovořit posléze - ta novela je výhradně a pouze destabilizujícím prvkem do situace v policii.
Poslední poznámka, abych byl konkrétní - neustálé personální změny. Nevím, co konkrétního má pan kolega na mysli, i s faktem, že podíváte-li se po krajských ředitelstvích, podíváte-li se po náměstcích budoucích krajských ředitelství, podíváte-li se na vedení policie a na vedení celorepublikových útvarů, ano, tam všude, nebo téměř skoro všude jsou noví lidé. Nicméně o tom, zda se jedná o neustálé personální změny, bych si dovolil pochybovat, neboť to jsou změny, které byly vyvolány právě oním odchodem. Já osobně považuji v tomto smyslu personální situaci v policii za relativně stabilizovanou. Je to sbor, který má více než 40 tisíc lidí a proces, kterým prochází po nástupu služebního zákona v rámci reformy, je dlouhodobý a já očekávám personální stabilizaci - a o tom jsem také hovořil - v průběhu dvou a tří let. Výsledky minulého roku mě naplňují optimismem, že ten trend, kdy odcházelo více než přicházelo, se nám podařilo zvrátit a věřím, že letošní rok bude potvrzením tohoto trendu.


Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Tejce, zdali chce vystoupit. Je tomu tak, takže má jednu minutu.


Poslanec Jeroným Tejc: Já souhlasím s tím, že statistiku není možno jednoznačně interpretovat, nicméně kromě toho, že vzrostl počet vražd, tak především, jak jsem se dočetl, nejen že ubylo majetkových a hospodářských trestných činů, ale především klesla právě u těchto majetkových trestných činů objasněnost. A to myslím ukazuje podle mého názoru jednoznačně na to, že v této oblasti je vyhledávací činnost podle mého názoru horší než v letech minulých a možná to souvisí, pane ministře, i s tím, že byla zrušena finanční policie a že se doposud nepodařilo to, co vy jste sliboval, že bude tato její činnost nahrazenalepším fungováním ÚOKFK. Já myslím, že je tam ještě jedna otázka, to je celorepublikový útvar ÚOOZ - pro odhalování organizovaného zločinu, kdy musímříci, že výsledky, které jsem alespoň z veřejně dostupných zdrojů měl možnost zaznamenat, nejsou za dva roky skvělé … (Přerušen předsedající.)


Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, dokončete větu. (Řečník s díky opouští řečnický pult.) Děkuji. Odpoví pan ministr Langr.Ministr vnitra ČR Ivan Langer Budu stručný. Se srovnáním efektivity práce finanční policiea nového modelu v rámci Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality se budete moci seznámit příští týden, kdy toto zhodnocení bude dáno na stůl a velmi jasně zjistíte, zda instituce a existence instituce je garancí také lepšího výkonu. To za prvé.
Za druhé. Musím říci, pane poslanče, že ve svém úterním vystoupení zde při projednávání programu Sněmovny jste urazil příslušníky Útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Vaše urážka vychází buď z vaší nekvalifikovanosti nebo špatných informací, které máte k dispozici. Věřím, že platí spíš to druhé. A velmi bych vás chtěl požádat, abyste si příště dal větší pozor, než si dáte vlastní branku, a kdybyste příště více vážil svá slova. Protože to, čeho jste se dopustil ve svém vystoupení, já považuji skutečně za urážku těch lidí a projev toho, že příště možná bude lepší, když využijete nabídky, kterou dáváme opakovaně prostřednictvím pana předsedy výboru pro bezpečnost a seznámíte se s prací tohoto útvaru, se změnami, ke kterým tam došlo a nebudete dělat takové chyby. Myslím si, že ti, kteří vám radí, by měli lépe vážit to, co vám píší, protože potom vás dostávají do velmi obtížné situace.