Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  29.07.2009 07:58 Franta
 
No tak opět v Událostech komentářích na ČT zaznělo, že je v ČR nejvíce policistů v EU. K zamyšlení. Pecina by měl udělat vnitřní audit všech složek u PČR a konečně udělat pořádek, to je cesta, kdy policajti budou vytíženy dle potřeb.
  29.07.2009 08:13 fekete
 
jenom doufám, že zase vyštípou ty nejschopnější, a že že audit budou dělat zase ti, kteří P ČR přivedli tam, kde je nyní
  29.07.2009 12:27 Asi tak!
 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000370728-udalosti-k omentare/
  29.07.2009 18:02 (.)(.)
 
Jaký stát si dovolí zaměstnávat důchodce u policie, který ráno přijde do práce, v jeho případě ( zaměstnání ) pustí si pičítač , zahraje si solitaire, přečte svodku a potom už jen celý den čte noviny. Na Okresním ředitelstí v P.........ch takové pijavice byly přisáté do konce roku 2008 dvě. To nemluvím o obrovských odměnách, které si v průběhu roku nechaly vyplatit. Jejich královské důchody činí 25.000,- Kč.Ví to širiká veřejnost? Potom má mít Policie nějaké peníze , fuj!!!!!!!!!
  02.08.2009 14:42 Alča
 
Pro závorkáře - podle stávajícího zákona je možné působit u policie do 65 let. Jestli někomu padne důchod dříve, s tím se nedá nic dělat. Jakpak by jsi ho chtěl propustit. Podle čeho ?
  05.08.2009 22:50 alčo
 
polib mi prdel a dvakrát jo
  28.07.2009 18:44 rentiér <Ilona.markova@volny.cz>
 
Zdravím všechny poctivé lidi. Shlédl jsem před chvíli media CT24 o situaci v policii ČR. Nic dobrého pro řadové policisty a rentiéry. Bylo sděleno, že policii chybí 900 000 milonů korun na její chod, peníze stačí snad do konce října 2009. Je to ostuda státu. Republika se legálně, nelegálně rozkradla, moc se velkozlodějů nepotrestalo. Dále z reportáže vyplynulo, že se bude příští rok u policie ČR propouštět, policisty, civilní zaměstnance.Ke konci roku 2009 končí přechodné období, někteří budou chtít nadále sloužit, ale mohou být pak třeba propuštěni. Můžou se někomu znelíbit, onemocnět, nějaký úraz a na výslužku/ sociální dávku /by nedosáhli. Stát zase ušetří. Vše je možné v tomto našem bordelu.Dokud bude pořád na 7 pěšáků jeden velitel, nic se nezmění. Tam jsou též peníze. Mám velké obavy, že též zdaní sociální dávku nám rentiérům, nebo její vyplácení zkrátí na určitou dobu. Pro ty, co sloužili , nebo slouží leta, pro blaho této země , by to byla též katastrofa a další lumpárna. Stát není schopen / justice/ zabránit rozkrádání republiky/ pan Krejčír se směje/. Jestli zákonodárci změní paskvil z.č. 361/2003 Sb, tak to bude na úkor výslužky. Státu vyhovuje paskvil z.č. 361/2003 Sb, proč platit policistům, hasičům, bachařům za přesčasy, příplatky za soboty, neděle, noční, nadělávání svátků, neplatit odsloužené svátky, 150 hodin na úkor jeho zdraví a rodiny. Mám velké obavy, zda bude za nějaký čas i na důchody. Ale páni poslanci, senátoři mají malinké peníze , tzv jízdné, nábytkové, a další výhody , malý plat. Jsem pořád optimista, možná za deset, 15 let se bude mít policista, hasič, rentiér, daší poctiví občané, dělník, inteligence v tomto státě lépe. Pak shlédnu, jak si velkopodnikatel / ODS/ bez povolení na Ústecku postaví palác. Prostě k zblití. Nikomu nic nezávidím, ale do demokracie máme ještě daleko. Je to můj názor do diskuse. Pro bývalé kolegy hodně zdraví, dejte na sebe pozor ve službě, nikdo Vám nic nedá. S pozdravem bývalý kolega por Marek Ladislav z České Lípy.
  29.07.2009 13:01 pro rentiéra
 
Kdyby jsi byl rentiér, tak ji budeš v klidu užívat a nebudeš neustále provokovat....
  27.07.2009 10:35 .
 
Co tady pořád bulíte. Ten blbec Langr už není ministrem, tak to tady už neřeště ne??
  27.07.2009 17:32 běž
 
rejpat někam jinam bafuňáři.
  26.07.2009 21:56 May day
 
Renta po 20 letech, to nikdo nevydrží v tom dnešním presu!
  27.07.2009 06:00 Petr
 
Třeba si vláda myslí, že jsme citrony. Vyždímat a odhodit.
  27.07.2009 07:58 za kolik
 
by jste chtěli rentu, již po roce ?
  27.07.2009 08:38 May day
 
Tak panáček je v presu jo?
  31.07.2009 17:33 KOLAPS
 
POLICIE ZAŽÍVÁ KRUŠNÉ OBDOBÍ, kdy už tak zdecimovaným bezpečnostním složkám teď došly peníze. Existenční problémy maji mimo dalších složek i specializované útvary, které vyšetřují nejzávažnější trestnou činnost. Detektivové musí šetřit schůzky s informátory jim musí schvalovat a peníze předávat jen za dohledu nadřízených. Až 20% podstavy vypovídají o katastrofální situaci u České policie.
  24.07.2009 20:06 šetřit
 
??????????????????????????????
Jelikož se všude šetří, bude se šetřit i u policajtů a to tak, že jeden plat půjde na podporu vědy a výzkumu. To by byl jedinej kladnej počin!

???????????????????????????????????????
  26.07.2009 10:26 Ronin
 
A co kdyby začal stát pořádně vymáhat nevybrané pokuty od dlužníků. To by pak bylo peněz ve státním prasátku co ?
  22.07.2009 21:36 SOS
 
Zdravím všechny poctivé lidi. Jak to tu čtu, nic dobrého policisty, hasiče a další nečeká. Blíží se konec přechodného období, jak je zde uváděno, budou další odchody. Jestli by se zdanily/ renty/, je to jenom sociální dávka,tak by to byla prasárna pro určitou skupinu lidí. Může se stát, že / renty / posunou až po dvaceti letech služby.Pro ty, co by neodešli v přechodném období ,by to byla rána pod pás. Pak je též otázka, kdo by vydržel za současných podmínek odsloužit 20 let. Stát by zase ušetřil. Potkávám další kolegy, co odešli do civilního života, nikdo si nestěžuje. K otázce rušení sociální dávky, to si žádný stát nedovolí, protože by se rozložil policejní, hasičský, bachařský sbor, vojsko jako takové.
  22.07.2009 22:00 pro SOS
 
A to jsi zdaleka nenapsal všechno! Protože jestli bude renta až po 20 letech,tak bude začínat na 20% !!! A to je to,co mě na tom nejvíc štve.
  23.07.2009 13:01 pro
 
nevím jak jsi došel na to, že by renta začínala na 20 %, třeba to nude 30, 40 ...
  23.07.2009 13:02 pro
 
ne nude, ale bude ...
  24.07.2009 07:39 4 pro
 
Jo,hlavně v době krize bych počítal s procenty nad 50% :-))) Už to neber,ani ředěné! :-)
  24.07.2009 21:23 CDStrojvedouci
 
Pro zzz:
Komu řikáš chudáku ty kretene?To si řikej své mamince
  21.07.2009 13:49 150
 
hodin zdarma,soboty neděle bez příplatků,svátky bez příplatků,dojíždění do prahy,bez náhrady,placená ubytovna,noční bez příplatků,tento rok odměna za předsednictví a půl roku nepřetržitého makání 2000.-tak co k tomu dodat
  21.07.2009 21:17 Nebreč
 
a běž do fabriky tohle dělat za hovno bulánku!!!! Máš prachy tak mlč a makej!!!
  22.07.2009 07:53 XXX
 
for 150
K tomu opravdu není co dodat. Přestaň brečet a začni makat jako všichni na které se z.č.361 vztahuje. Uvědom si, že nejsi sám, ale je nás přez 40 tisíc. Nebo jestli se ti nelíbí, tak jdi jinam.
  22.07.2009 19:32 pro XXX
 
Slovo přez se píše se "s" jako přes.Český jazyk je ti tabu, co?
  22.07.2009 20:26 XXX
 
Beru, chybička se vloudila. Mám ale za to, že je to celkem jedno, protože význam věty jsi asi pochopil. Pokud ne, tak se omlouvám.
  22.07.2009 21:46 martin
 
Konte, Sparto, ..., ..., ..., Tebe to ještě baví? :-))
  23.07.2009 18:01 For Nebreč
 
nazdar Hulváte
  24.07.2009 18:54 CDStrojvedouci
 
Pro XXX:
To není jedno,jedno je kolečko u trakaře.Slovo přes a přez!!Slovo přez čeština nezná!!
  24.07.2009 19:30 zzz
 
Jsi fakt dobrej , mám to správně, chudáku
  24.07.2009 22:17 CDStrojvedouci
 
Pro zzz:
Komu řikáš chudáku ty kretene?To si řikej své mamince
  25.07.2009 17:05 zzz
 
Ty jsi kretén chudáku
  27.07.2009 21:31 XXX
 
pro CDStrojvedouci
Nezlob se na mě, ale ty jseš fakt nějakej moc chytrej. Když jsi tak dobrej, proč už něděláš nějakou větší funkci u PČR. Každej normální pochopil, jenom ty musíš pořád rejpat. Přeji pěkný večer.
PS. Pravopis je důležitý, ale obsah sdělení je důležitější.
  28.07.2009 20:30 zzz
 
pro xxx , přesně tak , jak uvádíš , když chce někdo poučovat , co se jak píše , tak by měl být stopro , ale jak tak koukám , tak ten nějaký strojvedoucí neví , ani kam napsat odpověď , jak řikám , je to chudák , ale s tím se netrap , tak to v životě chodí a ještě uráží , že to mám říkat mé mamince , kretén , jak uvádí , je on sám , jeho maminka s otcem dohromady , chudák malej , jo prostě CZ povaha , neboj , teď bude hodnocení , jak jsem to správně napsal , měj se čus
  21.07.2009 10:59 rentiér <ladislav.marek@volny.cz>
 
Zdravím všechny poctivé lidi. Jak to tu čtu, nic dobrého policisty, hasiče a další nečeká. Blíží se konec přechodného období, jak je zde uváděno, budou další odchody. Jestli by se zdanily/ renty/, je to jenom sociální dávka,tak by to byla prasárna pro určitou skupinu lidí. Může se stát, že / renty / posunou až po dvaceti letech služby.Pro ty, co by neodešli v přechodném období ,by to byla rána pod pás. Pak je též otázka, kdo by vydržel za současných podmínek odsloužit 20 let. Stát by zase ušetřil. Závidět / renty/ není dobré. Každý si to může zkusit, / nasazení života, zdraví, přísaha, služba na úkor rodiny, koničků/. Dělník to v tomto bordelu také nemá jednoduché, ale jednotlivá povolání se nemohou porovnávat,Lékaři, učitelé a další skupiny občanů křičí, jejich práce není dostatečně finančně ohodnocena. CC 20 let se stát okrádá, džugle ve společnosti, tam je problém. Potkávám další kolegy, co odešli do civilního života, nikdo si nestěžuje. K otázce rušení sociální dávky / renty /, to si žádný stát nedovolí, protože by se rozložil policejní, hasičský, bachařský sbor, vojsko jako takové. Přál bych si, aby se shodil paskvil z.č. 361/2003 Sb, přepracoval, byl poplatný současnému stavu. Přeji hezký den, též bývalým kolegům, dejte na sebe pozor, nikdo Vám nic nedá. Bývalý kolega por Marek Ladislav z České Lípy, 25 let v přímém výkonu. Mám se dobře.
  21.07.2009 12:11 for rentier
 
naprosto souhlasím,jen bych chtěl dodat,že co slýchám od kolegů,tak se jich chystá do civilu dost,bohužel samí mladí,bohužel.A když se zeptáte někoho z civilu,tak se k pčr nikomu nechce,i přes krizi.
  21.07.2009 12:54 pánové
 
je pěkné se takhle chlácholit, ale to že se nikdo k PČR nežene je zcestné. Nikdo se tam nežene z důvodu naplněného stavu, snad kromě Prahy a středních čech (ověřeno). A to že si bejvalý četníci nestěžujou? Kde jste na to přišel, já vím, že z deseti by se jich 6 vrátilo tutově. A proč? Protože když nejsou propuštěny z práce, tak jim sebrali ze dne na den odměny např. 30% a ještě vzpomínají na krásné časy u PČR.Na úřad se jen tak nikdo nedostane a u MP je plno a když není známej, můžete umět co chcete, ale je to k ničemu. Je tady ovšem možnost jezdit za prací i 200km! Samozřejmě souhlasím s tím, že někdo jede na 150% a někdo se veze a z.č. 361 dopustil zvěrstva i to, že renta nemá strop! Je to můj názor a v mém okolí takováto skutečnost prostě je. Jinak neberu Váš názor, je to diskuze a nejen Vám přeji hodně zdraví, protože od toho se vše odvíjí.
  21.07.2009 13:39 fekete
 
pro pánové - ano, myslím, že tak to skutečně je, já dělám na Úřadu městské části a na rovinu - bez známosti se sem skutečně člověk nedostane (tedy na slušné místo), ale k P ČR bych se za současného stavu opravdu nevrátil (i když na úrovni, kde jsem byl, to byla práce zajímavá a slušně honorovaná), ale přesto - slušná renta, klid (žádné večné řešení blbostí, totální neschopnost na dřízených, kteří myslí jen na vlastní pohodlí nebo kšefty, popř. protežují chovné), někdy mě přepadne nostalgie po starých časech (a ta práce mě bavila), ale pak si vzpomenu na pár výjebů (a nemožnost cokoli změnit) a zase mě to přejde ( a to samé mají i tři bývalí kolegové z mého okolí)
  21.07.2009 21:15 feekete
 
na dřízených - to z tebe budou mít na tom úřadě fakt radost!!!
  21.07.2009 21:16 fekete
 
je tláča!!!!
  22.07.2009 07:50 fekete
 
na dřízených - tuším, že v mojí nynější branži se tomu říká písařská (písařova) chyba (mea culpa), ale máte pravdu, s vámi je to opravdu ztráta času i energie (ale to bylo u P ČR se spoustou lidí to samé)
  22.07.2009 08:42 fekete
 
dávejte si na ně pozor, je to Váš chleba nebo ne?
  22.07.2009 11:42 xyz pro fekete
 
Jak tady čtu, služba 10 let .Myslím, že za tak krátkou dobu renta neměla být nikdy. 15 let možná, ale dle mne alespoň 20 let . Kolik se toho naslouží za 10 let
odečtu-li ZOP, zácvik atd. A pak na různých fórech jsou takoví nejchytřejší.
Na jedné straně nadáváš na poměry u policie, nekompetentní šéfy, ale když jsi sloužil tak málo, tak ani nevíš, co mají vedoucí za krkem, včetně mladých policistů ...
  22.07.2009 14:20 fekete
 
pro xyz - a sakra, že jsem tak blbej a ozívám se (po tom, co jsem tam viděl a zažil)
  22.07.2009 17:15 pro fekete
 
no jestli jsi "blbej" to nevím, ale zívat nemusíš, ale pokud jsi se chtěl OZVAT, tak oz-ý-vat sse píše s "y", nevím jak je to dnes, ale kdysi "ozývati se" bylo ve vyjmenovaných slovech po "z".
  22.07.2009 17:31 fekete
 
pro pro fekete - to víš, všichni nemůžou bejt chytrý, no, kdyby byli všichni chytrý, tak je z toho každej druhej úplně blbej, tak já se snažím, aby té chytrosti nebylo moc - jinak vyjmenovaná slova po z jsou tuším brzy, jazyk nazívati se, lytomišl (nebo nějaké jiné město, ale to už si nepamatuji) - jsem rád, že si někdo všiml, nicméně k tématu - fakt by mě zajímalo, jestli budou lidé o P ČR odcházet nebo ne, já sám jsem s tím měl problém, protože krize se projevuje (a to i zde v Praze - na slušný flek je obtížné se dostat), ale na druhou stranu si neumím představit, že bych tam byl ještě další čtyři roky, abych na tom byl stejně jako nyní ( a nemohu popřít, e do mně ke konci minulého roku sypali peníze, abych neodešel, a zvýšili mi osobní) - mě ta práce bavila, i přes ty věci, které jsem zkousával dost těžko, ale fakt nebylo co řešit (já ty čtyři roky čekat nebudu - narazím na blbce a odejdu bez poct?) - děkuji, ale na to o té práci (a lidech) vím opravdu moc, sorry, že jsem sloužil je tu oblikátní 10-ku, ale dovolím se nechat svůj vlastní názor
  22.07.2009 17:31 fekete
 
pro pro fekete - to víš, všichni nemůžou bejt chytrý, no, kdyby byli všichni chytrý, tak je z toho každej druhej úplně blbej, tak já se snažím, aby té chytrosti nebylo moc - jinak vyjmenovaná slova po z jsou tuším brzy, jazyk nazívati se, lytomišl (nebo nějaké jiné město, ale to už si nepamatuji) - jsem rád, že si někdo všiml, nicméně k tématu - fakt by mě zajímalo, jestli budou lidé o P ČR odcházet nebo ne, já sám jsem s tím měl problém, protože krize se projevuje (a to i zde v Praze - na slušný flek je obtížné se dostat), ale na druhou stranu si neumím představit, že bych tam byl ještě další čtyři roky, abych na tom byl stejně jako nyní ( a nemohu popřít, e do mně ke konci minulého roku sypali peníze, abych neodešel, a zvýšili mi osobní) - mě ta práce bavila, i přes ty věci, které jsem zkousával dost těžko, ale fakt nebylo co řešit (já ty čtyři roky čekat nebudu - narazím na blbce a odejdu bez poct?) - děkuji, ale na to o té práci (a lidech) vím opravdu moc, sorry, že jsem sloužil je tu oblikátní 10-ku, ale dovolím se nechat svůj vlastní názor
  22.07.2009 18:15 Ronin
 
Nechci si hrát na chytráčka, ale realitu jak to chodí u PČR zjistí i ten největší blbec za dva roky. A těch 10 let si myslím je dostatečná doba u PČR na rentu, protože u nás není ani takové zázemí pro poldy co maj na Slovensku.
Jinak ruku na srdce, kdo by měl možnost se přes známé dostat na solidní post v civilu, kdo by z Vás tuto možnost nevyužil ? Já osobně ihned, ale tu možnost nemám, ale na druhé straně kolegům co tu možnost měli nezávidím a přeji jim to, protože to u PČR stojí za ho... a dlouho bude stát.
  22.07.2009 18:55 pro Robin
 
Když to stojí u policie za h.., jak píšeš, tak proč jsou u náborářů fronty ?
A nesváděj to na krizi ...., opak je pravdou a kdo by chtěl brát peníze uplně za nic, tak se mu nebude líbit u policie ani v civilu !
  22.07.2009 21:05 "pro Robin"
 
.. pravda "u náborářů" stojí fronty těch naivních pubelescentů, kteří o životě, natož o práci u policie, nic nevědí, nebo hodně málo vědí. Ti co jsou v reálu tam nejspíše ve frontě nestojí. Ale pravda, pokud je někdo "ve fyzičce i psychičce" a o slušnou práci nezavadí,protože v jeho rajonu, bohužel, práce není a rodina se odmítá stěhovat "na lepší", tak stojí "frontu u náboráře". Otázkou je, jak dlouho se ještě budou stát fronty u náboráře, tedy jak dlouho v té frontě budou stát zejména zdatní muži, protože pro ženy u policie není v civilu finanční konkurence,......
  23.07.2009 06:54 for fekete
 
Z tebe musej mít na tom úřadě radost, protože co předvádíš tady s pravopisem je děs a hrůza a to bych nechtěl vidět ty spisy.
  23.07.2009 14:24 fekete
 
for for fekete - ano, psal jsem to v rychlosti a nečetl jsem to po sobě, za pravopisné chyby se omlouvám (i když, proč vlastně, že ?) - nicméně, za tím, co jsem napsal, si stojím, a ztotožňuji se i s tím, co napsal kolega přede mnou (na prokouknutí systému, který běží už jen setrvačností, a hromada nadřízených na jeho běh, resp. doklopýtávání, nemá žádný vliv nebo dokonce nějak funguje spíše navzdory nim, skutečně stačí dva roky - no snad ten polosocialismus jednou skončí a k P ČR nebudou lidé chodit jen ze zoufalství nebo holky, které mají skutečně u P ČR slušný příjem, ale ruku na srdce - ve většině jsou nepoužitelné - omlouvám se vyjímkám, znal jsem i holky, které byly skvělé)
  24.07.2009 17:13 Ronin
 
For pro Robin
A víš proč jsou u náborářů takové fronty, protože se rapidně snížila kritéria pro přijetí a k PČR se hlásí kde kdo ? On je radipní rozdíl mezi starými fyzickými testy a těmi novými.
  21.07.2009 09:21 ccc
 
Mám výborný nápad jak ušetřit peníze státu. 2000 služebních míst převést na služební místa PČR a je vyřešeno ne???Jak prosté a je ušetřeno několik miliónů korunek.-)
  20.07.2009 21:00 for fekete
 
Tak ty jsi vzácný případ, jak šlápnout do hovna, protože se připravuje to, co dlouho bylo plánováno, všem co dělají tzv. pro stát (st. spr. samospráva a tudíž i MP se renta bude rušit!!!!!!!!
  20.07.2009 21:17 Aleš
 
taky jsem něco slyšel!
  21.07.2009 07:55 XXX
 
Pánové, jděte se bodnout s hloupými kecy. Renty se rušit nebudou,nebudou a nebudou. To by byl definitivní konec policie takové jakou ji známe dnes. Možná je to ale cíl I.L., tedy Ička.
  21.07.2009 08:00 fekete
 
tak, že se bude renta zdaňovat nebo bude strop rent, tak s tím počítám (nakonec výše některých rent byla nenormální a nemorální) a o zrušení daňových vyjímek se mluví už dost dlouho (člověk, který na tomto zrušení vyjímek na MF ČR pracoval, je nyní ministrem financí a shodly se na něm obě nejsilnější strany, takže na to člověk nemusí být ani moc chytrý, aby si to dokázal dát dohromady), ale zrušení rent ( i když třeba jen pro lidi kteří dělají pro stát) ... lidi, co blbnete (sám jsem u P ČR dělal 10 let, tak vím, jaké fámy se tam dokážou ujmout - asi tu paranoiu s sebou ta práce nese, a ne, že by papaláši nedokázali opravdu vymýšlet kraviny a výjeby - někteří jenom to), ale přece jen - je to blbost
  21.07.2009 09:04 for fekete
 
Říkej si co chceš, ale holt jdeš ze státního do státního a ono to má i logiku. Připrav se na to.
  21.07.2009 10:22 fekete
 
no máš recht, tak prostě zvednu zadek a půjdu o dům dál, hlavně když cestou nepotkám takový experty jako jsi Ty (zkus si nastudovat nález Ústavního soudu č. 107/1996 Sb.) - ale že se s rentou bude hýbat je víc něž jisté (a veřejnost tomu zatleská)
  22.07.2009 19:46 pro for fekete
 
Ty se už vykašli na to tvé zcestné psaní, plácáš neustále jej a jen hovadiny nic jiného. O MP a dalších plánech nevíš vůbec nic a celkově jseš trapný. Renty nikdo rušit nebude, peníze si musí PČR najít ve svých rezervách a že se jich tam válí ještě dost. Zakopaný pes je v tom, že se nikdy nedostanou tam kam mají jít a kde by byly užitečné.
  23.07.2009 19:23 pro zakladatele vlákna
 
Kde jsi, prosím tě, přišel na to, že státní správa, samospráva a MP (asi tedy městská policie, nebo co?) má renty? A pokud MP je městská policie, tak tam máš další blbost - ta nedělá pro stát, nýbrž pro svého zřizovatele, čili obec.