Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  07.08.2009 21:20 x
 
Štěpán Janiss, Nejdek
Pátek, 7.srpna 2009, 09:10:21 | Souhlasím | Nesouhlasím | +8

Hromadný utěk policistů do civilu je jenom důsledek činnosti pana Langera. Díky jeho působení ve funkci ministra vnitra došlo k tomu, že policisté v ulicích berou menší platy než v minulosti, nejsou jim propláceny přesčasy a na vedoucí ( a lépe placená )místa jsou dosazováni mladíčci s vysokou školou ale bez praxe.
Kdo z vás řadových zaměstnanců dělá přesčasy zadarmo ?
  10.08.2009 12:50 Petr
 
Souhlasím s tímto názorem. Nejhorší a černou můrou pro mě je to, že se chce Langer v případě vyhraných voleb vrátit zpět do svého křesla. Jedná se opravdu o velmi VŠEHOschopného politika www.youtube.com/watch?v=O-8VCjGInwA
jakým je i taťka ODS www.youtube.com/watch?v=IQ8AqFYv_kU
:-)
  07.08.2009 21:18 ct 24
 
Jan Vojta, Bor
Pátek, 7.srpna 2009, 09:08:46 | Souhlasím | Nesouhlasím | +5

Zdravím, pročítám Vaše názory a musím se připojit. Sloužím u PČR a jsem jeden z těch, co si na rentu "sáhnou" po 15 letech. A řeknu Vám, ani jí nechci. Mě by stačilo, kdyby se stát postaral o mou rodinu, kdyby se mi něco stalo. A ne, abych si musel platit odbory a pojištění, aby po mé případné smrti měla rodina alespoň nějaké finanční zabezpečení. Stačilo by mi nepracovat pro tento nenapravitelný národ 150 hodin zdarma, netrávit osobní volno na soudech nebo přestupkových komisích. Nebát se, že když se "zákazníka" dotknu, že si odnesu písmenka na celý život (HIV, žloutenka typu C") - samozřejmě bez jakékoli kompenzace. Rentu nemám, pracovní podmínky mizerné a po 4,5 letech výkonu služby "pro lidi" na ulici beru 19.526,- Kč. Takže možná mi uniká realita, ale nějak jsem nepostřehl, že bych se měl jako prase v žitě. Mimochodem, "POMÁHAT A CHRÁNIT" - ať to zkusí ten b.l.b.e.c, co to logo vymyslel. S přátelským pozdravem David Vojta
  07.08.2009 21:15 rentiér
 
Monika Nováková, Praha
Pátek, 7.srpna 2009, 09:07:54 | Souhlasím | Nesouhlasím | +2

Nechci se jich zastávat - mám i pár negativních zkušeností, i když spíše skrze mé příbuzné a známé, kteří narazili na pár arogantních jedinců v řadách PČR

...na druhou stranu - když mě srazilo auto, ležela jsem na silnici a upadala do šoku - byl to policista kdo u mě byl, kdo mi první pomohl, držel za ruku a celou dobu na mě mluvil a uklidňoval...a i později, při vyšetřování (byla to má vina, chtěla jsem doběhnout tramvaj a přehlédla jsem auto), byli velmi vstřícní a ohleduplní,i když pokuta mě samozřejmě neminula. Taky to byla policistka, která mě kus cesty doprovodila, když jsem se zamotala večer v části města, kde jsem to moc neznala - taky mi mohla jen ukázat směr a nechat mě jít samotnou...Prostě si nemyslím, že by to byli jen budižkničemové, které by tu polovina lidí nejraději zrušila. Jsou to JEN lidi.
  07.08.2009 13:46 David
 
řekl bych,že renty v dnešní podobě do švestek nevydrží:

http://www.novinky.cz/domaci/175735-hromadny-uprk-policistu-stoj i-stat-rocne-tri-miliardy.html
  07.08.2009 15:36 xyz
 
Do švestek určitě vydrží, protože někde již začínají zrát. Současná podoba však končí dnem 31.12.2009, kdy končí tzv. přechodné období a nebude tedy stačit deset let vč ZVS. Největší chybou byla velmi dlouhá doba přechodného období.
A v novém možná začátek již po 15 letech...
  06.08.2009 20:58 Když je řeč
 
o tom náměstkovi. Mohl by se někdo podívat na jeho aktivitu v případě tr. stíhání jeho povedeného brášky, které záhadně skončilo zproštěním obžaloby.
  06.08.2009 21:00 JUDr.J.M.
 
věc řešil OS PT
  06.08.2009 20:01 prostý občan <ladislav.marek@volny.cz>
 
Podle Langera porušuje Houbovo odvolání služební zákon
5. 8. 2009 15:21, autor: ČT24

Praha - Místopředseda ODS a bývalý ministr vnitra Ivan Langer má za to, že policejní prezident Oldřich Martinů porušil služební zákon, když nechal nahradit svého náměstka Jiřího Houbu. Novinářům řekl, že jde o další politicky motivované rozhodnutí ministerstva vnitra pod vedením Martina Peciny. Podle Langra Pecina i jeho náměstek Jiří Komorous vyvíjeli od počátku svého působení v úřadu enormní nátlak na Houbovo odvolání.

Zpět na článek

Diskuse
V diskusi je 93 příspěvků

Zobrazit: ohodnocení 5 a více ohodnocení 0 a více ohodnocení -5 a více všechny8
Jeseter, 6. 8. 2009 00:36 .Langer je gauner
Tak to je hustý, ten LANGER je opravdu GAUNER.Policii dovedl ke kolapsu a ještě si bude otvírat "pusu".Ten člověk by měl jít sedět, za to co provedl.
5
honza, 6. 8. 2009 11:53 .RE: Langer je gauner
Máte pravdu, snaží.kryje Topolánka, Dalíka , Hřebíčka a ostatní členy.Jen vyjímečně člen ODS není gauner. Ale hlavně kryje sebe, aby nepraskly jeho podvody.Je příšerný gauner. .. 10
Jan, 6. 8. 2009 00:22 .Íčkovi zřejmě otrnulo
nedivím se, že má íčko obavy, protože policajti snad konečně začnou šetřit jeho aktivity a on skončí ne na vnitru jak touží, ale na Borech kam patří.
1
ach, 6. 8. 2009 14:22 .RE: Íčkovi zřejmě otrnulo
Také bych si to přál, ale myslíš, že bude potrestanej, já tomu moc nevěřím. Jeho hoši ho budou bránit, protože by na ně práskal. .. 9
Karel, 5. 8. 2009 23:21 .nevěrohodný bývalý ministr vnitra
Co si myslí pan Železný v komentářích, že nikoho ze zátupců ČSSD nenechá domluvit, pořád mu skáče do řeči a myslí si jako pan Langer, že má patent na rozum. Pan Langer dokáže pouze obhajovat problémy ve kterých se nachází pan Topolánek a pořád před lidmi mlží svojí za nic nestojící činnost na ministerstvu vnitra.To co u policie zavedl a tloukl se při tom do prsou tak nemají v souzčasné době ani vyspělé demokratické země. Stači se přesvědčit když oznámíte trestnou činnost , která byla na vás spáchána v těchto zemích. Proto co jsem viděl dne 5.8.2009 na událostech komentářích tak pokud lidé neprokouknou lži pana Langera tak opět ODS vyhrají volby.
6
Svatopluk Beran, 6. 8. 2009 01:18 .RE: nevěrohodný bývalý ministr vnitra
Řekl bych že tohle pan Železný nezvládl. Proč se přešlo ke Komorousovi, když řeč byla o Houbovi. Pan Bublan jasně řekl že umístění pana Houby na pozici mohl pouze policejní president a to byl pana Martinů. Jak je tedy možné, že ho do pozice prosadil Ivan Langer jakožto ministr. Proč se pan Železný nezeptal pana Langera jakto že ho do dané pozice dosadil on a to ještě bez výběru, když je to pouze provomoc policejního presidenta? Pan Langer je veliký vřed na naší demokracii. Viz. například americká víza a tajný dokument o zavedení protiteroristického střediska u nás za pomoci USA a tím i CIA. Po letech snažení se USA pod podmínkou zrušení vízové povinnosti pro Čechy podařilo přimět českou vládu k vytvoření speciálního protiteroristického centra. Má se nacházet v budově, kde sídlí Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a běžný daňový poplatník se o tom, jak je nakládáno s jeho penězi v této oblasti nic nedoví. Praha (INT) Utajena bude i konkrétní podoba, způsob a výsledky práce centra - nedovíme se tedy vůbec nic. Zůstává pouze možnost spekulovat a jelikož podmínky vyplývají z česko-amerických smluv, je nanejvýš pravděpodobné, že vzor činnosti této služby bude v USA. Analytické pracoviště tohoto centra začne pracovat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Mluvčí ÚOOZ Pavel Hanták uvedl, že hlavní náplní tohoto pracoviště bude „sběr, vyhodnocování, analýza a zpracování informací o teroristech a osobách důvodně podezřelých z napojení na teroristické organizace. Toto pracoviště bude zároveň za policii vyhodnocovat hrozby plynoucí z terorismu vůči zájmům České republiky." Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá ujišťuje, že s informováním o vznikajícím centru se nepočítá ani do budoucna a že „jediné, co lze obecně o mechanismu spolupráce zveřejnit, je skutečnost, že plně podléhá vnitrostátnímu právu České republiky včetně povinností policie a práv našich občanů zaručených zákonem." O mezinárodním právu zmínka nepadla a vzhledem k Akčnímu (protiteroristickému) plánu, se kterým vláda přišla, se nejeví, že by pravomoci bezpečnostních složek byly omezeny svobodami občanů. A jaká je praxe ve světě? Americká praxe Pokud by se české služby skutečně inspirovaly v USA - a i bez znalostí podmínek je evidentní, že spolupráce je nevyhnutelná - můžeme předpokládat důsledky. Americké bezpečnostní složky mohou například bez rozhodnutí soudu zadržovat kohokoli pro podezření z terorismu ve své věznici Guantánamo, odposlouchávat telefony a číst elektronickou korespondenci. Bez souhlasu cílových států mohou na jejich území podnikat tajné - i vojenské - operace. V Evropských státech si pak už dříve vymohli zavedení tzv.černých listin. Do těch jsou uváděny osoby, podezřelé z terorismu či jeho podpory, kterým jsou podle závažnosti domnělého zločinu blokována konta, zamezen přístup k lékaři atd. Samotné osoby o zařazení do listiny nemusí vědět a de facto není možnost se bránit ani - v případě prokázání neviny - zajistit vyškrtnutí. Britská praxe Nejsilnější omezení v souvislosti s terorismem má v Evropě Velká Británie. Policista zde může po libovolném člověku na ulici požadovat odpovědi na cíl a účel cesty, činnost před cestou. Zároveň může každému prohledat věci, stejně jako jakékoli auto i bez přítomnosti majitele. Ve vazbě může podezřelému bez souhlasu vzít otisky prstů, bot a vzorek slin (poté zanesený do genetické databáze). Podezřelá osoba může být držena ve vazbě (se souhlasem soudce) bez důkazů až 28 dní a i při zproštění obvinění jsou všechny údaje a vzorky uchovány. Ministerstvo vnitra pak na svých stránkách uvádí statistiky zatčení na základě podezření z terorismu v období 11. září 2001 až 31. březen 2007. Z těch vyplývá, že z terorismu a těžkých zločinů bylo obviněno 27 procent zadržených. 54 procent podezřelých nebylo obviněno z žádného zločinu a zbytek překročil zákon v méně závažných věcech. 73 procent osob tedy nebylo z terorismu či těžkých zločinů vůbec obviněno a z toho vyplývá že minimálně v 73 procentech případů jsou tyto pravomoci zneužity. Česká vize v EU Pro období českého předsednictví EU již experti vytvořili program bezpečnostních iniciativ. Hlavními body je blokování internetových stránek a mobilních sítí ve zvláštních případech. Dalším závažným bodem bude migrace. Česká cizinecká policie platí v Evropě i západních zemích mezi nejhorší a nejzkorumpovanější, je tedy s očekáváním, jak se jí podaří moderovat diskusi o padělaných dokladech. V plánu je také téma zavádění biometrických údajů - už i k povolení k pobytu - to je velmi kritizováno organizacemi, chránícími lidská práva a soukromí nejen v Evropě. Ať už se jedná o současnou vládu či opozici, zdá se, že jsou strany připraveny „z bezpečnostních důvodů" dohled pouze utužovat. Není však sjednocování světa proti islámskému terorismu po 11. září pouze obdobou sjednocování Německa proti terorismu „žido-komunistickému", „odhalenému" po vypálení Reichstagu roku 1933?
10
  06.08.2009 10:50 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Jak to tu čtu, mnoha lidem pan Langer nadzvedl žluč. Včera byla v televizi diskuse, pan Langer, pan Pecina, pan Bublan. Jednalo se , proč pan Komorous je tak na vysoké funkci u policie ČR. Pan Langer se navážel do pana Peciny, z jeho projevu byla nenávist proti levici, je jedno, zda komunisté, nebo socialisté. Nenávistně šel proti panu Komorousovi, leželo mu v žaludku, že byl tzv estébák. Pan Bublan jej hájil, že byl 3 měsíce na stáži jazykové školy patřící pod složku STB. Neznám pana Komorouse, ale dle mého názoru je to profesionál v policejní práci a to leta, pan Langer mu nesahá ani po kolena.Sloužil jsem jako policista PČR 25 let v přímém výkonu, tak že mně není jedno, kam spěje společnost, též policie ČR.Hlavně,že pan Langer nechal nakoupit velké množství policejních motorových vozidel, stačilo by jich polovina, dále nakoupené plazmové televize a další zbytečnosti. Jak mluvím s bývalými kolegy, není benzín do vozidel, tak že se všehna vozidla hospodárně nevyužijí. Utopily se zbytečně nemalé finanční prostředky na úkor výkonu služby. Mám dojem, že se pan Langer bojí, aby mu nesebrali jeho zajímavý majetek. ODS se stará jenom o zbohatlíky, republika se nadále vesele rozkrádá. Dole čtu, že i soukromník nadává na ODS, něco v tom bude. Všechny politické strany by měly začít řešit razantně krizi, na ni doplatili jenom mladí lidé, rodiče s malými dětmi, důchodci, nebo lidé cc 5-10 do důchodu. Kdo zaměstná občany ve věku 50 ti a výše let, a pracovali na tento bordel většinu života. Každou chvíli je u moci jiná strana, volby stojí zbytečně miliardy korun. Jsem levicově zaměřený volič, nerad bych, aby se výše uměvavý pán dostal znovu k moci. Z jeho projevů je vidět, jak se klepe znovu na uvedenou funkci ministra. Je v něj zloba, že byl sundán z koryta. Všem přeji spokojený den, hodně zdraví, jenom občan Ladislav Marek.Nechci zde jenom kritizovat, věřím v lepší zítřky.
  06.08.2009 19:43 B.M.
 
no a to si chce přečíst učebnice dějepisu pro základní a střední školy...co se tluče dětem do hlavy. Prý v roce 1989 studenti zvrátili totalitní režim ? Vždyť nedávno sám Landovský (signatář charty 77) prohlásil... když se Havlovi polámal Mercedes vezl jsem ho v Saabu po Václavském náměstí... a co Havlovi králikárny ? Hnus.... a nejvíce je mi líto mladých, kteří se snaží založit rodinu a jejich rodiče nejsou zrovna Ti, kteří něco po roce 89 .... Kožený, Mrázek aj.
  06.08.2009 22:49 kolektiv OOP česká lípa
 
Rentiére Marku ! Už se na to své hodnocení stavu v policii vykašli. Na rozdíl od těch dalších dopisovatelů, co občas reagují na tvé neustále stejné připomínky, tě my starší z oop čl známe. Když už chceš diskutovat, tak piš aspoň pravdu a nelži - jen si vzpomeň a po pravdě napiš kde všude po odchodu od policie jsi pracoval, jak dlouho a proč jsi tam ukončil své učinkování a taky napiš jak dlouho jsi v současné době bez PP a nelži tam že jsi manipulantem ve skladu, když nám je známo, že jsi opět bez pracovního zařazení cca. 6 měsíců, možná i déle a nikde se ti to na delší dobu nezamlouvá. My starší tě známe trochu víc a tak tě prosíme ty své "pravdy" resp. lži tam neuváděj - viz. třeba fráze dokud zdraví slouží dřiny se nebojím !!! Tos přece nemohl myslet vážně !!! Věříme že pro tebe je to změna, žádné stresy, nýbrž pravidelný příjem renty apod., takže kdo tě nezná, ten s tebou má soucit a přikyvuje ti, na rozdíl od nás. Buď soudný a sděl na tomto foru plnou pravdu o sobě anebo se na to opravdu vykašli ať zdejšímu oop zbytečně těmi svými moudry neubližuješ.
  08.08.2009 07:56 jarda <j.flinta@seznam.cz>
 
Pane Marku, na "kolektivu oop Česká Lípa" se mi líbí, že se za nikoho neschovává, že je ochoten se podepsat plným jménem. To je ale odvaha! Vážený kolektive oop Česká Lípa, nevím který trouba to z vás napsal, ale pokud zde sleduji příspěvky pana Marka, ta ve většině se musím s jejich obsahem ztotožnit. U PČR, předtím SNB, jsem sloužil 27 let, teď jsem v civilu a užívám si renty už druhý rok. Nemám žádnou potřebu se hrnout do nějakého pracovního poměru, když jsem to po svém odchodu od PČR zkoušel, tak jsem vždy narazil na pohled mezi prsty, když jsem řekl, že jsem byl policajt. Ono to totiž není tak jednoduché. V mnoha firmách se dějí nekalosti a nepravosti a vzít si tam někoho, kdo by jim mohl koukat pod ruce, to nechtějí. Osobně se jim ani nedivím, při své povaze bych při zjištění první lumpárny vzal někoho pod krkem (to myslím obrazně). Takže raději užívám svobody, cestování, zahradničení, odpočinku. A, pane Marku, i vám to doporučuji.
  05.08.2009 22:57 Kdo tě
 
porodil ty zrůdo
  05.08.2009 22:56 Boží mlýny melou
 
pomalu, ale ty sejdeš jak zmrd
  05.08.2009 22:53 Křivohubej
 
Langere zmiz z politiky
  06.08.2009 13:58 CDStrojvedouci
 
A ty zmiz ze světa mrdko