Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  31.08.2009 11:54 fekete
 
pro for rentiér: jsem klasický případ příslušníka, který odešel do C po odlosloužených 10 - ti letech, odešel jsem do C přesto, že je krize ( a je to znát i zde v Praze), měl jsem na úrovni, kde jsem sloužil vysoce nadprůměrný plat (39.000,-Kč hrubého, a to nechci provokovat, pouze konstatuji fakta) a mám velkou rodinu ( 4 děti, i přes můj nick raději hned upozorňuji, že nejsem Rom), problematika, kterou jsem děla, mě celkem bavila, ale ... ale strach, který jsem měl z přechodného období (tzn. ze čtyř plonkových let) byl přece jen silnější, a lidé, kteří slouží nebo sloužili, vědí, jak jednoduché je u P ČR uvrtat do maléru, popř. člověka vyštípat, takže jsem to raději zabalil - nevím, v jaké společnosti se pohybují ostatní pisatelé, ale ve společnosti, kde jsem se pohyboval já (třeba když jsem se setkal se spolužáky s vysoké), bylo normální, že mají nějaký přívydělek bokem (např. shánění klientů pro obchodování na burze, pro pojištovny), pokud bych to udělal já, tak mě vyrazí (a jistě by se nějaký dobrák, který na to příjde a splní svou povinnost a oznámí to, najde), takže mi příjde logické, že mi stát, kterému jsem něco odvedl a obětoval a teď nemám nutně na mysli jen věčné výjeby s přesčasy, chováním ve ztahu nadřízený a podřízený, nebo protežování tzv. chovných, také něco dluží, takže s braním renty (8.283,-Kč po deseti letech služby + rok vojny v 38 letech) nemám problém a divím se, že se nad tím vůbec někdo může pozastavovat
  31.08.2009 12:49 For Fekete
 
bohužel každý měl tu šanci si to zkusit...
  31.08.2009 18:54 xyz pro fekete
 
I tak jsi měl vydržet a až budeš mít padesát, možná budeš říkat, škoda, že výsluha nebyla až nyní a o to větší...
  01.09.2009 12:34 fekete
 
xyz - samozřejmě jsem si tuto možnost připustil, ano, a znám i jednoho člověka, který se právě z tohoto důvodu k P ČR vrátil (dokonce jsem ho potkal v metru druhý den po dni, kdy jsem dal žádost do C), a také první měsíc v nové práci jsem si říkal, že jsem udělal chybu a pokorně se vrátím (nakonec první měsíc na novém místě je vždy nejhorší, než si člověk zvykne na na nové tváře), ale nyní bych to už neudělal, za ty věčné nervy by mi to už nestálo - já mám opravdu strach, že narazím na blbce a odejdu bez poct (jednou se mi to u P ČR stalo, a řeknu Ti, ten pocit bezmoci, když jsem nemohl prásknout dveřmi, protože jsem měl do výsluhy ještě tři roky, bych už nechtěl zažít) - ale musím říci, že máš v něčem pravdu
  31.08.2009 11:50 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro pana FOR .Já Vás poopravím. Po 10 letech služby je výslužka dle starého zákona 20 procent z hrubé mzdy, po 15 letech 25 procent z hrubé mzdy, dle starého zákona č. 186/1992 Sb. U řadového policisty ČR tedy po 10 letech 20 procent z hrubé mzdy, tedy sociální dávka ccc5000-5500,-Kč čistého , měsíční výslužka. Víc to není. Na l5.000,-Kč výslužky nedosáhne po 30 letech dle zákona č. 361/2003 Sb řadový policista, policista na Oddělení hlídkové služby ani náhodou. Na stránkách USB jsou platební tabulky policistů ČR, řadový policista od 3 - 6 platební skupině. Jiná cenová relace je u velitelů všech stupní. Uvádíte, výslužky až po 35 ti letech, znal jsem několik kolegů, co tak dlouho sloužili. Šli do důchodu v 55 letech dle zákona č. 100/1975 Sb, užili si jej jenom několik let života. V přímém výkonu málo kdo vydrží 35 let, musí nastoupit ccca v 20 ti letech. Kdyby se mu něco za ty leta něco stalo, úraz, nemoc a podobně, tak nemá sociální jistotu. Nikdo by jej též ve věku 50 - 55 let nezaměstnal. Praxe v oboru pryč, zdraví nic moc. Pak ještě pracovat do 65 let věku. PO 35 letech služby u PČR, pak musí na ÚP, protože by si musel zaplatit sociální pojištění. Když bude dále pro blaho společnosti pracovat, třeba déle než rok, pak přijde o práci, tak jenom tato sociální dávka. Na hmotné zabezpečení jako každý občan, když splní podmínky, tak nemá nárok. Pěkná diskriminace. Občané spiše reagují , výslužku až po 20 ti let služby,shvalují určité procento. Výslužka po 10 letech je nastavena dle zákona, to sice lidem vadí, ale je to tak. Stačilo by nerozkrádat republiku, bylo by na všechno. Jak zde bývalý kolega "aaa" , dodal ,je to určitá kompenzace za nasazování života, stres, na úkor svého zdraví, rodiny a další negativa v policejním řemesle. Je to jenom sociální dávka pro ztížení pracovní uplatnění, jak jsem již podrobně dole popsal. Je jasné, že v civilu to není též lehké, ale bordel ve státě nezavinil prostý občan, ani policista. S pozdravem rentiér.
  31.08.2009 09:56 xxx
 
No vidíte, tady řešíte, že nejsou peníze na nic a tady čtu, že peníze jdou mimo jiné z rozpočtu ministrestva vnitra, takže když se chce tak to jde :-)) Kocáb je fakt machr :-)
tn.nova.cz/zpravy/regionalni/chanovsti-romove-dostanou-nova-okna -obyvatele-mostu-se-bouri.html
Pět bloků na sídlišti Chanov se ještě letos dočká výměny oken. Jde o první z akcí, na kterou se ze slíbených tří set milionů uvolnily peníze. Peníze půjdou z ministerstva pro místní rozvoj, z ministerstva vnitra a z části se bude na obnově takzvaných deprivovaných zón podílet finančně také mostecký magistrát.A to se spoustě lidí nelíbí. Mostečané už se podepisují pod petici, která nesouhlasí se snižováním nájmu v Chanově.
  31.08.2009 11:22 Ronin
 
for xxx
Co k tomuto dodat už jen to, že se pak naše vláda, parlament, senát a politické strany nemohou divit, že narůstá nacionalismus. Ono totiž žádné jiné sídliště v ČR nebylo tolikrát opravované jak Chánov a když někomu neopraví v 30 let starém bytě nic a někomu, který si byt opakovaně zničil sám skoro všechno tak se nemůže nikdo divit, že se to lidem v Mostě nelíbí.
  31.08.2009 07:19 for rentiér
 
... to si nemůže dovolit platit ani britská vláda a policajtům platí výsluhy až po odpracovaných 30 letech u policie a nyní to chce zvýšit na 35 let. Tím tato gramotná vláda předchází fluktuaci policistů a u policistů jsou pouze lidé, kteří tam chtějí trvale pracovat a ne spekulanti, kteří ví , že po 15 letech můžou dostat výsluhy a s tím nastupují k policii. Tím se pak stávají - cetiletými důchodci a stát jim pak vyplatí do doby než budou v starobním důchodu horentní sumy ( v průměru např. 15000 Kč/měsíčně: za rok 180000 Kč, za 30 let 5,4 mil. Kč / osoba) A takových osob obdarovávaných výsluhami jsou desítky tisíc ! Máme skutečně na takové dary ? Největším producentem -cetiletých důchodců jsou vnitro a obrana, které přesto, že je již hluboký kapitalismus mají požitky, které zajišťovaly socialistické zákony. Ono to totiž nejde budovat kapitalismus dle socialistických zákonů . Teď to následně poznali na rozpočtu, když konečně přiznali, o kolik peněz je připravují výsluhy. A bude to pokračovat, dokud se nezmění zákon a bude po 20 letech skutečně gramotný. Když dají výsluhy po 35 letech , ubyde fluktuantů, a budou tam pouze lidé, kteří tam chtějí pracovat !!!! Když odejdou dříve , nedostanolu nic !!!! Tito lidé si musí uvědomit, že jejich peníze jsou vysoce nadprůměrné vzhledem k obyčejným platům občanům a dostávají je na rozdíl od obyčejných občanů pravidelně. To je hlavní výhoda, toho by si měli vážit, pokud se jim nelíbí, ať jdou do civilu a do nejistoty, pak se každý rychle
  31.08.2009 09:13 aaa
 
Vysoce nadprůměrné platy?:-)Říkal asi ten pán na fotce nahoře vpravo,že?!Nikdo se však nezeptá normálního řadového poldy z ulice kolik bere?!Všechno se dá schovat za průměrný plat, takže když si dám jedno kuře a druhý si nedá nic, průměrně jsme oba syti,že?!Spíš by se mělo přemýšlet proč sedí tolik zbytečných lidí na policejním prezídiu a nejlépe 22ti letá vysoce a profesionálně zkušená "žena" na postu nic pro nic v hodnosti plukovnice a dělá ten slavný průměr těm ostatním řadovým z ulice!Ta renta je především za ztížení společenského uplatnění v dalším životě...
  31.08.2009 09:56 xxx
 
No vidíte, tady řešíte, že nejsou peníze na nic a tady čtu, že peníze jdou mimo jiné z rozpočtu ministrestva vnitra, takže když se chce tak to jde :-)) Kocáb je fakt machr :-)
tn.nova.cz/zpravy/regionalni/chanovsti-romove-dostanou-nova-okna -obyvatele-mostu-se-bouri.html
Pět bloků na sídlišti Chanov se ještě letos dočká výměny oken. Jde o první z akcí, na kterou se ze slíbených tří set milionů uvolnily peníze. Peníze půjdou z ministerstva pro místní rozvoj, z ministerstva vnitra a z části se bude na obnově takzvaných deprivovaných zón podílet finančně také mostecký magistrát.A to se spoustě lidí nelíbí. Mostečané už se podepisují pod petici, která nesouhlasí se snižováním nájmu v Chanově.
  31.08.2009 11:13 Ronin
 
pro For rentiér
Když mluvíš o tom zahraničí tak jsi měl také uvést jaký systém tam u policie a armády panuje ? Systém je tam totiž založený na době službě a výsledcích a ne jak u nás na titulu a oblíbenosti u vedoucích. Ono totiž až u nás bude platit stejný systém tak už tolik lidí nebude odcházet, ale za stávající situace se nemůže nikdo divit, že tolik lidí utíká.
  31.08.2009 12:57 Dana
 
To co jsi tady popsal,že britská vláda připravuje se bohužel potají připravuje i u nás,ale po 20 letech 20% :-(((
  31.08.2009 14:40 rak
 
for Dana - nestraš :-P
  30.08.2009 10:55 rentiér <ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro pana FOR PČR. Pane, máte zkreslené představy o práci policistů, hasičů a dalších. Zákonodárci vymysleli paskvil zákon č. 361/ 2003 Sb, který byl výhodný pro pohlaváře. Pro tzv. dělníky policie, mladší kolegy zcela nevyhovující. Policista může třeba za rok nasloužit 500 hodin za dáčo, když to bude vyžadovat výkon služby. To je úděl povolání.Zažil jsem 3 povodně, bylo potřeba pomáhat, bylo to pro nás samozřejmé.Policistům spíše vadí, že se dle paskvilu neplatí přesčasy, příplatky za noční službu, soboty, neděle, nadělávat svátky, cc je jich 10, v případě, že se slouží ,též na oltář vlasti. Sám byste řičel, kdyby se Vám tyto příplatky neplatily. Bez rizikového příplatku se řadový policista, třeba i po 20 ti letech služby dostává ve finančním průměru na hodinu práce na dosti malé číslo. V normální státě se platí přesčasy, takto stát ušetří mnoho peněz na úkor zdraví policistů. Na jedné webovce byly zveřejněny průměrné platy v krajích u PČR, kdy jsem si udělal průměr, 27112,-Kč hrubého. Většina policistů v přímém výkonu na tento fixní plat zdaleka nedosáhne. Je zde u policie přechodné období, tak mohou policisté využít 8 let + vojnu na tzv. sociální dávku po 10 letech. Nemají jistotu dalších cc 5 let, mohou onemocnět, úraz, a podobně a jsou bez zabezpečení. Je pochopitelné, že ve cc30 letech bez problému najdou práci, krize za nějaký čas pomine. Mladým bývalým kolegům se též nelibí, že pohlaváři berou , naposledy případ 30000,-Kč výslužky měsíčně. Měl se určit strop výsluh. Bohužel, takový je zákon. Řadový policista třeba po 25 let, 30 let, nebo 35 let služby je se zdravím nic moc, ve 40 letech v tomto dnešním presu jste opotřebovaní. Praxe v oboru pryč,policista má dle věku zatím nástup do důchodu v 65 letech. Výsluhový příspěvek je jenom sociální dávka, kompenzace za ztížené pracovní uplatnění. V dalších státech jsou většinou vyšší výslužky, nikdo se nad tímto nepozastavuje. Provokatéři na tomto webu by si měli uvědomit, že bez poctivé práce policistů/ kriminalistů, vyšetřovatelů, též uniformovaných policistů/, by zde byla za chvíli anarchie.Učitelé se bouří, zdravotníci se bouří, státní kasa je prázdná, každá skupina si hají svoje.Každý z provokatérů si může zkusit práci jako policista PČR , hasič, bachař a další . Kritizovat není umění, každé povolání má své. Jinak pane, nikoho neposílejte do civilu, je to u každého svobodné rozhodnutí. Co se týče stravy, jak uvádíte, nejednou jsem celý den nejedl, byl v terénu na vykradené chatě . To byl úděl služby,ale nestěžoval jsem si. Sloužil jsem s dvěma bývalými strojvůdci.Odešli od policie do civilu a šli zpátky dělat svoji práci strojvedoucího vlaku. Takže poznali práci u policie, že to není žádný med. Já jsem po 25 letech též odešel do civilu se všemi poctami. Pro pana for PČR a pro další poctivé lidi pěkný hezký den, pro bývalé kolegy dejte na sebe pozor ve službě.
  30.08.2009 10:55 rentiér <ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro pana FOR PČR. Pane, máte zkreslené představy o práci policistů, hasičů a dalších. Zákonodárci vymysleli paskvil zákon č. 361/ 2003 Sb, který byl výhodný pro pohlaváře. Pro tzv. dělníky policie, mladší kolegy zcela nevyhovující. Policista může třeba za rok nasloužit 500 hodin za dáčo, když to bude vyžadovat výkon služby. To je úděl povolání.Zažil jsem 3 povodně, bylo potřeba pomáhat, bylo to pro nás samozřejmé.Policistům spíše vadí, že se dle paskvilu neplatí přesčasy, příplatky za noční službu, soboty, neděle, nadělávat svátky, cc je jich 10, v případě, že se slouží ,též na oltář vlasti. Sám byste řičel, kdyby se Vám tyto příplatky neplatily. Bez rizikového příplatku se řadový policista, třeba i po 20 ti letech služby dostává ve finančním průměru na hodinu práce na dosti malé číslo. V normální státě se platí přesčasy, takto stát ušetří mnoho peněz na úkor zdraví policistů. Na jedné webovce byly zveřejněny průměrné platy v krajích u PČR, kdy jsem si udělal průměr, 27112,-Kč hrubého. Většina policistů v přímém výkonu na tento fixní plat zdaleka nedosáhne. Je zde u policie přechodné období, tak mohou policisté využít 8 let + vojnu na tzv. sociální dávku po 10 letech. Nemají jistotu dalších cc 5 let, mohou onemocnět, úraz, a podobně a jsou bez zabezpečení. Je pochopitelné, že ve cc30 letech bez problému najdou práci, krize za nějaký čas pomine. Mladým bývalým kolegům se též nelibí, že pohlaváři berou , naposledy případ 30000,-Kč výslužky měsíčně. Měl se určit strop výsluh. Bohužel, takový je zákon. Řadový policista třeba po 25 let, 30 let, nebo 35 let služby je se zdravím nic moc, ve 40 letech v tomto dnešním presu jste opotřebovaní. Praxe v oboru pryč,policista má dle věku zatím nástup do důchodu v 65 letech. Výsluhový příspěvek je jenom sociální dávka, kompenzace za ztížené pracovní uplatnění. V dalších státech jsou většinou vyšší výslužky, nikdo se nad tímto nepozastavuje. Provokatéři na tomto webu by si měli uvědomit, že bez poctivé práce policistů/ kriminalistů, vyšetřovatelů, též uniformovaných policistů/, by zde byla za chvíli anarchie.Učitelé se bouří, zdravotníci se bouří, státní kasa je prázdná, každá skupina si hají svoje.Každý z provokatérů si může zkusit práci jako policista PČR , hasič, bachař a další . Kritizovat není umění, každé povolání má své. Jinak pane, nikoho neposílejte do civilu, je to u každého svobodné rozhodnutí. Co se týče stravy, jak uvádíte, nejednou jsem celý den nejedl, byl v terénu na vykradené chatě . To byl úděl služby,ale nestěžoval jsem si. Sloužil jsem s dvěma bývalými strojvůdci.Odešli od policie do civilu a šli zpátky dělat svoji práci strojvedoucího vlaku. Takže poznali práci u policie, že to není žádný med. Já jsem po 25 letech též odešel do civilu se všemi poctami. Pro pana for PČR a pro další poctivé lidi pěkný hezký den, pro bývalé kolegy dejte na sebe pozor ve službě.
  31.08.2009 09:25 aaa
 
Souhlasím s tímto názorem.Proč se stále více lidí naváží do tzv. renty?Protože si na tom staví politici svoje jméno především před volbami. Hlavním strůjcem, který bojoval proti rentám, je Kalousek.A co jeho padáky, které se nakoupily pro AČR na nichž se zabilo několik vojáků a které se dnes valí jako nepoužitelné někde ve skladech? Je veřejným tajemstvím jak to bylo i když se pro jistotu nechal očistit soudem.Ptejte se spíš Langerů,Topolánků,Kalousků proč je státní kasa prázdná, co jméno to jedna kauza za druhou!Volby stejně nic nevyřeší je to 50:50 :-( Jen doufám, že se Langer nevrátí, hodně lidí by ještě na konci roku od policie odešelo právě kvůli němu, jak se již stalo v době jeho NEministrování.Motto letošních voleb je jasně dané: Sejdeme se potom na poradě v Toskánsku jak dál vy...t s tímhle národem :o/
  29.08.2009 16:48 Jo
 
Proč není GPS u PČR? Možná, že by to dopadlo úplně stejně jako u MP.
  29.08.2009 19:05 máš
 
smůlu,ale je blbečku-zakomplexovanej
  29.08.2009 22:59 Jo,jo,
 
i PČR už GPS provozuje, zaspal jsi "čoveče"
  30.08.2009 02:02 pro JO
 
Je vidět, že jsi civilista (nebo neznalý, služebně mladý policista) a reaguješ jen na mediálně zveřejněná fakta. GPS jsou ve vozidlech policie dávno. Dnes už téměř ve všech, tedy alespoň v těch, co jsou takzvaně pomalovaná, tedy s nápisy Policie. U vozidel v civilním provedení není ještě GPS u všech, ale časem i to bude. A zajisté by určitě i některé policisty zajímalo, že v "zájmových" vozidlech je na něčí požádání instalován na určitou dobu i odposlech. To je prasárna, ale chápu, že to v některých případech je nutné.
  31.08.2009 09:28 rak
 
GPS je ve služebních autech už dávno.No a k čemu to, když se šetří kde může a limit benzínu je velmi omezen.Taky se může v budoucnu stát, že přijde doba, kdy na zavolání tísňové linky sdělí operátor volajícímu, že prostě nikdo nepřijede, páč není čím :-(
  29.08.2009 11:13 for PČR
 
Nechápu, proč si stěžujeme. Kdo nepoznal kapitalismus v pravém slova smyslu, tak jak se děje všude kolem nás, nepoznal nic. To by jste koukali co je všechno v našem právním státě možné. Vykonávali jste potřebu do kbelíku tal jako strojvůdci, sebrali vám ze dne na den 50% platu bez dovolání, řídíte autobus plný lidí za 17 t. hrubého, jednají s Vámi jako s otroky? Tak to je pořád slabá káva. Kdo má zájem, ať se odporoučí do civilu, kdo ne ať zůstane. Stavy u PČR jsou dle mého názoru přeplněny, jen je špatná organizovanost.
  31.08.2009 09:35 rak
 
Stavy nejsou přeplněny, ale je zde zcela zbytčená složka dle mého názoru - Policejní prezídium pod které se schovává spousta zbytečných služebních míst v nepřímém výkonu, jež pak zcela zbytečně zvyšují průměr policistů na občana ČR.Když vezmeme v úvahu, že někde jsou takto vedeni např. i policisté, kteří se starají "pouze" o počítačovou síť rázem je poměr policista na občana ČR úplně někde jinde.Takových míst je u P ČR spousta. Tak s tím průměrem asi tak....
  28.08.2009 19:58 ma4be <m.benda@email.cz>
 
www.svobodni.cz
  28.08.2009 13:22 František Knápek <Mell15@seznam.cz>
 
Dobrý den pane Langer, myslím si , že jste ublížil vaším vstupem do politiky, především jako ministr a představitel Policie ČR. Co chcete lidem vykládat o změnách , chování , šetření přeměny Policie, když sám osobně bydlíte v Olomouci, kde vlastníte mnoho budov, stavíte nedaleko Olomouce tenisové kurty, jako ministr s jste si létal vrtulníkem do Olomouce a z Prahy vyjelo auto s řidičem do Olomouce po prázdnu ...co jste to za člověka? Co chcete vykládat lidem o šetření , morálce , chování... nezneužíval jste tímto peníze danových poplatníků? Za obyčejno práci se člověk musí stydět.. kde jste nazbíral za tak krátkou dobu na pořízení tolki nemovitostí? Kdyz obyčejný člověk si není schopen pořídit byt na hypotéku.. ani ji zplácet a vy děláte takové grofy! Žijete v jiných dimenzích a říkáte lidem jak se mají chovat? Zamette si před svým prahem, a ODS je strana darebáků, příživníků a darmožroutů ! Má poklona! Jstre jedna banda i s Topolem!