Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  04.09.2009 05:56 sniper
 
Dobré ráno, tak jsem přišel z noční, dneska jsem spal jen pár hodin. Vzbudil nás nějakej kreten umouněnej, co jel okolo našeho auta na kole s konvičkou na řidítkách do Kolbenky, na šichtu. Se mu divím. Tak jsem mu to dal za litr, neměl odrazky na šlapkách, hajzl. Sloužíme vyššímu smyslu, když zrovna při noční nespíme.
  04.09.2009 07:40 Ha ha
 
ty jseš jetej. U tebe léčba nezabere, na to léky neexistují, ke zdi!!!
  04.09.2009 08:26 for Sniper
 
mezi policajtama je spousta blbců, ale takovej provokatér z C jako jsi ty, tak ten tam opravdu neexistuje...foukej si bebino
  04.09.2009 05:36 Morava
 
Na UBS opět cenzura - to je úroveň. Kdo nesouhlasí s UBS, nemá nárok na příspěvky. NOS je daleko před Vámi.
  05.09.2009 10:39 Jó Moravo,
 
až si vy založíte soukromý klub kominíků financovaný z vlastní kapsy, také se vám nebude líbit, že vám kdokoliv neomaleně kecá do problematiky, o níž "kulové" ví. Až to přesáhne meze únosnosti, také začnete mazat a vykašlete se na "úroveň".
  04.09.2009 05:29 Snipere
 
Běž si raději lehnout, ať jsi odpočatý.
  03.09.2009 18:17 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro pani L E N K U . Policistům, hasičům, bachařům, justičce, BIS se přidalo až po 4 letech. Takže reálné platy šly dolů.Přidalo se policistům pár stovek korum. Co se přidalo ,dle nového zákona č. 361/2003 Sb, neplatí se žádné příplatky, soboty, neděle, noční, přesčasy,cc 10 svátků se musí nasloužit, je to jako každý den . Když se slouží, též za dara. To nepočítám nařízených 150 hodin dle zákona, když je nějaká kalamita, nápad trestné činnosti. Těch hodin je samořejmě více. Byl jsem s kolegy několik měsíců mimo domov, na třech povodních. Viděl jsem mnoho neštěstí.Bral jsem to jako práci policisty. Doma jsem měl rodinu, ale nedalo se nic dělat. Dále jsem několikrát nasazoval život a zdraví ve službě, byla to moje práce, nebyl jsem sám. Nejednou jsem byl u sebevražd, pracovních úrazů, úrazů jako takových, dokumentoval je, a musel dle trestního řádu rozhodnout. Po 25 letech a nějakých drobných jsem odešel do civilu. Ničeho nelituji. Každá práce má svoje, máte možnost si to též 25 let zkusit. S pozdravem rentiér.
  03.09.2009 20:42 No
 
ale nepřišel jsi ze dne na den o práci a nebo třeba jen o 50% mzdy a to je pak tragédie. Kam jsi dojížděl za prací? Dnes je normální jezdit z pohraničí i stovky km na tři směny, protože holt není práce. Pak když vidím na povolování pobytů policisti "v bačkůrkách", je mi zle, protože by tam mohla sedět úřednice za poloviční plat. Takhle se u nás rozhazuje.
  03.09.2009 21:50 sniper
 
Chlape, to není žádná paní Lenka, ale náš starej známej provokatér, co si mění nicky jak ponožky. Nemá cenu mu odpovídat. Koukni na stránky UBS a dozvíš se víc.
  04.09.2009 05:30 Lenka
 
No a hlavně se podívej na slinty od Snipera.
  04.09.2009 23:21 vaszek
 
Takže Lenko, vím moc dobře, proč to snaiper píše, ale nechci ani nebudu ti to vysvětlovat...a s těma nadprůměrnýma platama jdi taky už někam...zasmějeme se tomu jako ten nad touhle diskuzí,cože?!práci čest :-)
  05.09.2009 10:28 No,
 
a vy si myslíte, že policista nemůže ze dne na den přijít o práci, nebo že mnoho z nich nedojíždí stovky kilometrů za prací? O tom, kde kdo "sedí v bačkůrkách" ale nerozhodují řadoví policisté a měl byste proto své názory ventilovat jinde.
  03.09.2009 15:01 Lenka
 
for Gogo: ano přesně tak nekdy od června či co, spočítej si, kolik je 3,5% z průměru u PČR a takový Sniper jako déle sloužící má dnes nejméně 28000Kč hrubého a to pozor, je placen i za spaní ve službě!!! To by si opravdu nikde nevydělal (možná v PS) Ach ta spravedlnost, na kterou se neustále odvolává!!!
  03.09.2009 17:38 "stará" účetní
 
Milá Lenko, napřed se nechte poučit, z čeho se skládá plat policisty a která jeho část se procentně zvyšuje. Dokud si toto nezjistíte "šoupejte nohama a nedělejte ze sebe husu".
  03.09.2009 17:45 x
 
Přesně jak píše "stará účetní" základní plat policisty a hrubý plat je veliký rozdíl. O průměrném platu u P ČR se vůbec nehodlám bavit(viz. jeden sní husu, druhý nic a oba jsou syti,že?!) :-p Mně osobně a celému kraji poprvě za X-let služby peníze sebrali z důvodu krize.A ten vpravo nahoře se tlemí...
  03.09.2009 20:44 Lenka
 
přečti si reakci nod No a pochopíš. Plat máte dosti nadprůměrný, takže opatrně!
  05.09.2009 10:20 Lenko, Lenko
 
i chytrý člověk se může "seknout", ale rychle si to přizná a chybu už neopakuje. Pak jsou ještě ti "druzí". Jsou to prostě "husy a husami zůstanou".
  03.09.2009 09:30 gogo
 
tak vám zase potichu přidali co? O tom se nezmíníte, jen štěkáte....
  03.09.2009 17:27 ???
 
A komu co kde přidali?
  03.09.2009 17:41 ***
 
Potichu? Kdybyste četl denní tisk, věděl byste o tomto zvýšení minimálně od května. A nezvyšovalo se jen policistům.
  01.09.2009 22:45 karel <m.benda@email.cz>
 
www.svobodni.cz
  01.09.2009 22:32 drn
 
Pane Langer, ta hra na motivy Paroubek a marťani ve flashi je vrchol programátorského amaterismu ODS. Ta sračka se načítá skoro 10 minut a to nemluvím o samotné hře, která se nedá díky ovládání ani hrát. Je tohle opravdu vrchol intelektu ODS programátorů, nebo jen laciný žert vašeho pokleslého ducha?
  31.08.2009 15:12 Zrušit
 
for Sniper

Snipere, pěkně se nám klubeš! Tak co ještě na ty noční děláš? Moc toho nebude. Raději zůstaň kde jsi, jinak je z tebou amen. Jenom se dokazuje, co je v řadách PČR za lemply a to nejsi žádný nováček. Potřebuješ poznat pořádnou práci. Snad to zachrání generační špunt.
  31.08.2009 17:34 Naprostý souhlas
 
Občan pro snipera

No nevím, co je to za psychickou (píše se s "i" šikulo) poruchu, když mne rozčiluje skutečnost, že policajti v noci ve službě chrápou, ale vím, že tvoje porucha, kdy za každým oponentem a kritikem vidíš jednoho velkého nepřítele se jmenuje PARANOIA. A ta může mít a často mívá tragické následky.
  01.09.2009 14:08 for naprostý souhlas
 
sniper dělá hrubky,protože se v "práci" dostatečně nevychrápal.Je vidět,že u policie už zůstali samé netáhla a ti co něco uměli,tak jsou už dávno v civilu
  01.09.2009 21:48 Next
 
A ty ses asi nevychrápal ani doma, viď: zůstalA samÁ netáhla. Tak pozor na hrubky.
  31.08.2009 15:11 To snad ne!!!
 
sniper

4 Z jedné fary: nevím jestli sloužíš noční, ale bez nějaké té hodinky odpočinku jsi totálně nepoužitelnej! (samozřejmě se to nesmí přehánět) Představ si, že Ti v šest ráno písknou zákrok, nedejbože se tam bude střílet, honička v autě atd... jinak ho provede odpočatej polda, a jinak ten, kdo se celou noc honil za čárkami a nad ránem je totálně v prdeli a ohrožuje tímto (třeba pří řízení auta) nejen své kolegy, ale (následným nekvalitním zákrokem) i občany, kterým má pomoci! Mě jako občanovi by bylo milejší, kdyby mi přijel na pomoc do růžova vyspanej polda, ale pomohl mi! Než mátoha, které se nevyspáním zavírají oči, třesou ruce, a nefunguje mozek! Lidské tělo je holt v noci naprogramováno na spánek, to nikdo nezmění, to je příroda!!! Hasiči a záchranáři rovněž vyjíždí na noční zákroky odpočatí, proč asi???
  31.08.2009 15:12 Bože!!!
 
Občan pro snipera

Ty jseš asi padlej na hlavu. Jak si to představuješ několik hodin v práci spát. Když máš noční, máš na ni přijít vyspalej. Myslíš, že dělník ve fabrice si taky zdřímne, aby mu lis neutrhnul ruku? To je neskutečný co si policajti dovoleji, obhajovat spánek ve službě.
  31.08.2009 18:48 xyz
 
Když jsi po noční tak unavený mám za to, že máte asi dvanáctky, tedy požádejte o osmičky a je-li to po osmičkách, tak nezapomeň, že před nástupem služby je třeba si řádně odpočinout, včetně šlofika...