Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  07.09.2009 21:36 for rentiér
 
je to pořád dokola, jen se jich tolik nezastávejte, protože jak může 40 ti letý policajt splnit testy to nechápu, když má sto kilo. Policie je k breku a spousta se jich veze a těch nemakačenků v menších městech, co vyšetří možná tak jenom průjem paní Blažkové!!!
  08.09.2009 12:06 x
 
A o co jde?Když policie vyšetří a pošle to někam, státní zastupitelství tradičně rozdává max. podmínky, penežité tresty eventuleně obecně prospěšné práce.Pokud se na státním zastupitelství někdo už opravdu namíchne nebo podezřelý nesouhlasí s výší trestu, pošle se to k soudu, kde obžalovaný dostane "20kliků a pár dřepů" za trest, nebo to skončí se stejnými tresty popsanými shora :-/ Takže jaká je motivace? Navíc např. hlídka policie sepíše záznam (3členové, každý za sebe), že se stal přestupek, který se postoupí na Magistrát, jelikož přestupce nesouhlasil.Úředník magistrátu rozhodne, že se skutek stal, tak, jak jej popsali policisté a přestupce potrestá.Přestupce se odvolá na kraj, že všichni tři(policisté)lžou.Odvolací orgán kraje nařídí věc znovu prošetřit, vyslechnout a prozkoumat důvěryhodnost svědků(policistů)!To je ze života, tak kde to jsme?!A pokud jde o těch sto kilo, takže jste spíš zastáncem toho, aby ze služebního auta vystoupila kolegyně v lodičkách, ve věku 19ti let(máme jich nyní přebytek), která není schopná natáhnout pistoli, protože to prostě nedokáže, ale podstatou věci je, že nemá 100kilo :-) Pokud budete volat na tísňovou linku, přejte si u operátora, že chcete, aby přijela ta 19ctiletá-pomáhat...:-)
  10.09.2009 00:19 haha
 
nechápu tu poznámku o policajtovi kterému je 40 let a váží sto kilo. Trochu se mě to dotklo, protože to jsem přesně já!Dnešní fyzické testy jsou k smíchu musí je udělat každý kdo chce, oproti tomu co bylo kdysi. Nevím, ale myslím ,že jsou situace a není jich málo, kdy občan uvidí při řešení agresivních konfliktních situcích raději mne, než moje některé kolegyně měřící 160 cm a o váze raději nemluvě. Ony mají zase jiné přednosti a jinde než na ulici, třeba v noci. A jinak, citím , že jsem podle tebe už asi starý (40), ale věř ,že 50 kliků dám jako nic, na lavici už jen těch 120 kg a ramena v sedě 70 kg. Takže takového jako jsi TY podělám pořád,já dědek. Až Ti bude 40, tak uvidíš, že do šrotu ještě patřit nebudeš, pokud se budeš o sebe starat a to jako polda musíš! Hezký den...
  10.09.2009 12:35 sniper
 
... přesně tak, znám spoustu padesátníků, kteří po fyzické stránce hravě strčí do kapsy tu dnešní mládež, odchovanou vysedáváním u PC, v multikinech a v MC Donaldech. A jestli je někomu 40? Např. letos boxoval 47 letý Evander Hollyfield o profi titul mistra světa s Nikolaem Valuevem (214 cm, 154 kg) a prohrál jen těsně (a sporně) na body. A podotýkám, že to bylo na 12 kol. Jo a včera jste někteří jistě ve zprávách viděli 99 letýho japonskýho dědulu, jak běhá stovku :-)
  07.09.2009 21:32 No
 
Tak nevím, jestli je ještě 3000 volných míst, co jsi tu chytračil. Mimojiné Liberec a policejní story s KM Prona (viz. TN Nova) stojí za vše. Názor většiny občanů této země je zeštíhlit policii, protože když už mají zakročit, tak nechají tajný závod v klidu projet a až páni v sousední zemi si s tím vědí rady. Bohužel některá úroveň policejních far je k breku, neboli zadarmo drahý.

bere jen stredocesky kraj

tak dneska jsem byl na prezentacce a bylo nam receno,ze uz ani Praha nenabira,pouze stredoceskej kraj,ve kterym vam nezaruci ubytovani.po ctyrech letech vam nebudou branit v prestupu do jinyho kraje.a silne pochybuju,ze nekoho pusti driv.takze panove,ja koncim,pac vychytat nakou diru na konci sveta....vsem ostatnim preju stesti
  07.09.2009 22:02 for no
 
souhlasím se slovy je to v prdeli a do prdele to spěje a manegement tě kárá,podvádí a do huby se ti směje!!!
  08.09.2009 09:58 jura
 
a to se úplně zapomnělo, že měl grázl Dvořák bezplatně zapůjčené vozidlo od tehdejší firmy Autostar Velimex a že neoprávněně obýval nebytové prostory tuším v Arbesově ulici v České Lípě.
  08.09.2009 12:13 .
 
a tak mi teda řekněte, když to všechno víte, proč jste pro to něco neudělali? Existují přece anonymní linky inspekce ministra vnitra, podání podnětu prostřednictvím e-mailu, na stránkách policie jsou rovněž schránky pro sběr takových podnětů etc.Já nesmím ze zákona podnikat a zjistit někdo, že tak činím, letím na hodinu a bez renty.Takže má máslo na hlavě i ten, který věděl, že se tak děje a neoznámil to a proto to může dojít vždy až tak daleko!
  07.09.2009 21:19 for Sniper
 
nám asi usnul???? Zase!!!
  06.09.2009 21:43 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro pana Pavla. Máte pravdu, když odcházíte po 25 letech do civilu, tak to není nic příjemného. Stát nezajímá policista na ulici. Mne nevadilo, hafo hodin za dáčo, služba, soboty, neděle. Dělal jsem to leta. Mám těžce nemocné rodiče, postiženého syna.Nikdy jsem to neměl lehké a nejsem sám. Dneska vím, že sociální dávka je stejná, možná že bych si pohoršil, kdybych dneska odešel. Nešlo mne ani o výslužky, když jsem nastupoval, renta mne nezajímala. Vůbec kolegům nezávidím dnešní pres, nejistotu. Zákon č. 361/2003 Sb byl výhodný pro pohlaváře. Stát mne dle paskvilu č. 361/2003 Sb direktivně nařídil pracovat nejméně 150 hodin za dáčo, nadělávat svátky, když jsem jej sloužíl též zadarmo, bez příplatků a další zvěrstva. Před paskvilem jsem byl na třech povodních několik měsíců, mnoha lidem jsme jako policisté pomohli.Brali jsme to jako samozřejmost. Nikdo z Vás, kdo se navážíte do policistů,tak bez příplatků byste nemakali. Vím, jak to v civilu funguje, záleží u jaké firmy pracujete. Je ale dosti velký rozdíl v civilní práci, nenasazuje život a zdraví. Je pravdou, že za to je rizikový příplatek. Znám mnoho kolegů, co sloužili cc 35 - 38 let, rok, dva v důchodu a pak konečná,. Jedná se o psychiku. Každé povolání, má pozitiva, negativa. Jak je možné , že odešlo zbytečně cc 18 000 zkušených policistů během 5 let dod civilu. Mohli leta dále sloužit, ušetřily by se miliardy korun za výcvik, ujm, zkušenosti,školy a podobně.Je vidět, že stát nezajímáme. Asi jsme velmi bohatý stát. Co se týče sociální dávky, je to kompenzace za ztížené pracovní uplatnění. Několikrát jsem to zde podrobně popsal, každý si tuto práci může zkusit.Pro provokatéry, pro pana " Ale " zas tak to není dřina." Nevím, kdo jste, ale kritizovat umí každý. Pojďte rozšířit řady policistů a já se Vám po 25 letech služby v přímém výkonu zeptám, jak se Vám sloužilo. V republice je bordel, ale to policista nezavinil. Nikdo mne v civilním životě , nebo v práci nenaznačil, vyžírka. Lidé Vás hodnotí , co znáte, co umíte. Pro provokazéry." Ve světě jsou výsluhy samozřejmostí, nikdo se nad tímto nepozastavuje " S pozdravem jenom občan Ladislav Marek. Přeji příjemnou noc, pro bývalé kolegy, dejte na sebe pozor.
  07.09.2009 18:21 Klokan
 
Pane Ladislave, je vidět, že Vám popsaná situace skutečně leží v žaludku, neboť jak zde čtu, jste pravidelným přispěvatelem na tomto diskuzním fóru. V mnohém s Vámi musím souhlasit, zéjmena v tom, že by jakýsi horní strop výsluh měl být, protože je asi skutečně dost těžké obhajovat výsluhu ve výši cca 40000 Kč. Samozřejmě by měla být odvislá od výše platu, ale co je moc, to je příliš. Také asi není zrovna nevhodnější, aby se do výsluhy počítal plat i s příspěvkem za službu v zahraničí, protože pak výše výsluhy roste do opravdu neskutečných čísel. Rovněž si myslím, že by výsluhy měly být posunuty po více letech, minimum tak 20 let. Co takhle po 20 letech 25 %, 20 až 25 let nárůst každý rok o 4 % a 25 až 30 let nárůst o 3 %. Policisté by měli motivaci mít toto povolání jako celoživotní, sice by jejich maximální výše výsluhy byla 60 %, ale stát by ušetřil neskutečné peníze na to, že by policisté sloužili mnohem delší dobu. Asi nebudou mladší kolegové souhlasit, ale nevadí. Jen pro upřesnění, patřím do střední generace tj. sloužící 19 rok. I já jsme šel k policii v době, kdy jsem neměl o nějaké výsluze vůbec tuchy.
  07.09.2009 20:18 For Klokan
 
...pane kolego, pokud sloužíte více než 19 let, tak výsluhový příspěvek (dnes lidově renta) byl rovněž v sl. zákoně uznán i před rokem 89. Dovětkem mohu dodat, že mne mrzí, že jako policista jste uvedené nevěděl...
  08.09.2009 11:47 .
 
Musím se zastat Klokana, protože při nástupu před 18ti lety ani mně o žádné rentě nikdo nic neříkal a popravdě mě to v tu chvíli ani nezajímalo!Až populista Kalousek otevřel tohle téma v době předvolebního boje a sbíral za ně body a sbírá do dnes! Právě až v tuto chvíli jsem o nějaké rentě vůbec začal přemýšlet.Pokud se renty upraví tak, aby se jednalo o celoživotní povolání, bude to lepší pro obě strany.Policie bude mít zkušené policisty, kteří nebudou mít tendence odejít, ale stát by se o ně měl na konci kariéry za stížení společenského uplatnění postarat.Takže by mi nevadilo ani zvýšení doby pro výplatu renty, i když dnešních 15let stejně jako AČR už je vcelku dobře nastaveno a ani to, že bude nějaký strop, aby kdejaký "manager" nebral 6ti i více násobek renty řadového policisty z ulice, což mě osobně teda vážně irituje!!!
A na závěr odbočím, proč vám více nevadí např. každoroční porcování medvěda? Tradičním vítězem boje o dotace se stala tělovýchovná jednota Orel Brno. Jejím starostou je místopředseda výboru Ladislav Šustr (KDU-ČSL). Letošních 23 milionů je ovšem pouze polovina oproti loňské dotaci, i když se dělil stejně velký medvěd. To dokumentuje, že poslanci raději dávali málo, ovšem více žadatelům.
Langerova pevnost
Mezi krajskými městy dominují Karlovy Vary, kterým člen výboru Miloš Patera (ODS) poslal 20 milionů na dům seniorů a ještě přidal poloviční částku na opravu lázeňské promenády.
Hůře na tom nejsou v Olomouci. Pro tamní Muzeum olomoucké pevnosti zajistil ministr vnitra Ivan Langer (ODS) 18 milionů. Langer je vedle Doktora jedním z politiků, kteří se svými schopnostmi získat dotace chlubí v regionálním tisku.
Stát nemá peníze a opět lidovci a odeesáci rozhazují, kde se dá!!!
  06.09.2009 13:38 for civil
 
záááávidíš co????
  06.09.2009 10:09 for Sniper
 
Kdy jdeš na noční, aby jsi se konečně vychrápal za naše prachy???
  06.09.2009 11:37 civil
 
sniper je vychrápaný do důchodu.Už,aby vám ty renty někdo sebral
  07.09.2009 07:34 pro civil
 
Žádné sbírání rent ty hňupe nebude, budou se totiž ještě letos valorizovat o 5 procent. A můžeš závidět.
  07.09.2009 12:59 David
 
Když tak 2,5% a to ještě možná.....??? Ty jsi u policie dobře
  04.09.2009 18:41 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Pro xyz. Pane, kdyby nebyl paskvil z.č. 361/2003 Sb pro řadodvé policisty, málo kdo by odešel do civilu. Státu je asi jedno vyhazovat obrovské peníze za výcvik, studie, hlavně pak za letitou praxi zkušených policistů. Když jsem šel do civilu, v roce 2005 odešlo přes 2000 zkušených policistů, v roce 2006 4000 policistů, za úřadování pana Langera, ccc 9500,-Kč. Nebudou to jenom tak výhodné renty, ale stav u policie a uvedený paskvil. Všichni platíme za tuto státní složku. Několikrát jsem během roku napsal na toto téma. Co je platné, že se naberou mladíky, policistky, když nemají vojenský výcvik. Dále je nemá kdo učit, bez zkušeností. Tedy NVS, nebo základní vojenskou službu měla něco do sebe. Vše je to jenom o penězích, jako daňový poplatníci vše zbytečně zaplatíme. Jsem sice v civilu, ale lhostejné mně to není. 3O ti letí mladíci se vždy/ kdo bude chtít pracovat / v civilu chytne./ Znám jich několik. Nikoho neposílejte do civilu, je to na každém svobodné rozhodnutí. Pro všechny provokatéry mám jenom jednu radu, rozšiřte řady policistů ČR a za 25 let si popovídáme, jak se slouží. Každá práce má svoje, urážet anonymně na veřejném webu není hrdinství. Dole pistatel to píše jasně. Všichni státní zaměstnaci křičí, ale bordel ve státě nezavinili obyčejní lidé. Ale vše se obrací ve zlosti na řadové policisty. Bez poctivé práce policistů, hasičů, bachařů, lékařů, učitelů a všech občanů tohoto malého státu by zde byla anarchie, to nikdo nechce. Provokatéři by spíše měli nadávat na nefunkční senát, poslaneckou sněmovnu, na miliardové zloděje,podvodníky a podobně. S pozdravem jenom občan z České Lípy.
  06.09.2009 10:10 Ale
 
Ono to zase není taková dřina!!!!
  06.09.2009 11:10 xyz
 
Proč jste tedy odcházel za účinnosti zákona 186/1992 Sb., když byl tak výborný a současný je špatný, četl jste někdy oba a myslíte, že jste jim rozumněl ? Vše je o lidech a stejně jako u všech zaměstnání lidé přicházejí a odcházejí a nemůžete nikoho nutit, aby pracoval v jedné profesi třeba třicet let ....
  06.09.2009 18:51 pavel
 
4 yxz: víš, kdo má všech pět po hromadě, dokázal si už před účinnosí novýho zákona spočítat, co mu tento přinese (sebere příplatky za noční a víkendy, 150 hodin zdarma, svátky zdarma, prodloužení nároku na rentu na 15 let a nezapočtení vojny atd.) , a prostě odešel podle starýho, takových bylo mnoho. Novej paskvil je výhodnej pouze pro "managery" nebo pro toho, kdo nemaká na směny!
  07.09.2009 07:04 xyz pro pavel
 
V něčem máte možná pravdu, ale při odsloužení 25 let by bylo určitě výhodnější odcházet podle 361 .
  04.09.2009 08:05 feket
 
jsem klasický případ příslušníka, který odešel do C po odlosloužených 10 - ti letech, odešel jsem do C přesto, že je krize ( a je to znát i zde v Praze), měl jsem na úrovni, kde jsem sloužil vysoce nadprůměrný plat (39.000,-Kč hrubého, a to nechci provokovat, pouze konstatuji fakta) a mám velkou rodinu ( 4 děti, i přes můj nick raději hned upozorňuji, že nejsem Rom), problematika, kterou jsem děla, mě celkem bavila, ale ... ale strach, který jsem měl z přechodného období (tzn. ze čtyř plonkových let) byl přece jen silnější, a lidé, kteří slouží nebo sloužili, vědí, jak jednoduché je u P ČR uvrtat do maléru, popř. člověka vyštípat, takže jsem to raději zabalil - nevím, v jaké společnosti se pohybují ostatní pisatelé, ale ve společnosti, kde jsem se pohyboval já (třeba když jsem se setkal se spolužáky s vysoké), bylo normální, že mají nějaký přívydělek bokem (např. shánění klientů pro obchodování na burze, pro pojištovny), pokud bych to udělal já, tak mě vyrazí (a jistě by se nějaký dobrák, který na to příjde a splní svou povinnost a oznámí to, najde), takže mi příjde logické, že mi stát, kterému jsem něco odvedl a obětoval a teď nemám nutně na mysli jen věčné výjeby s přesčasy, chováním ve ztahu nadřízený a podřízený, nebo protežování tzv. chovných, také něco dluží, takže s braním renty (8.283,-Kč po deseti letech služby + rok vojny v 38 letech) nemám problém a divím se, že se nad tím vůbec někdo může pozastavovat
  04.09.2009 07:51 Morava
 
Dlouho tady nikdo nepsal, že by chtěl do civilu? Že by strach nebo neschopnost se prosadit. Loni to tu bylo neustále -civil.
  04.09.2009 09:26 Ronin
 
Jestli to nebude změnou osoby na postu ministra vnitra ?
  04.09.2009 12:23 xyz
 
určitě ne, důvod je jasný krize - najít v civilu místo obrovský problém...
  04.09.2009 16:00 .
 
a ty by jsi to v dnešní době řekl, že chceš jít do civilu? Zvlášť, když se dělá x-tý audit tabulkových míst, který je stejně k ničemu.Od nás právě odešel 1 kolega, další skončí do konce roku, další dva si hledají místo v civilu v místě svého bydliště a další 1 kolega na 100%končí příští rok.Jako výčet by to prozatím stačilo, ne?!A to si nevymýšlím!Spokojen?Tajně doufám,že všechny nabrané mladé policistky hromadně otěhotní(upozorňuji,že nic proti nim nemám-naopak, ale určitý poměr se měl zachovat!)a konečně začne být sranda :-)
  05.09.2009 09:42
 
jdu do civilu,ale nepotřebuji to ventilovat do éteru provokatérum,jako jsi ty,mimochodem,kdyby na těchto stránkách,které již skoro nikdo nečte se loučili policisté co odešli a odejdou letos,tak by to bylo několik stovek příspěvků,tak laskavě drž hubu a neser se do policajtů!!!!
  06.09.2009 09:22 Pavel
 
K nám přišlo loni 5 mladých policistek a 3 už jsou na mateřské :-).A poslední se podle jejich slov o to pokouší skoro každý den.
Ať žije Langrův nábor.
  06.09.2009 10:08 Franta
 
Jestli jste měli spolu noční, tak se ani nedivím! Kdyby jsi spal jako Sniper, bylo by vše v klidu!!!
  04.09.2009 07:42 Bez
 
bločků doufám,protože už Vám dlouho nepřidali a k těm třiceti papírkům se musíš prodrat stůj co stůj.
  04.09.2009 16:06 xxx
 
Moc nevěřím tomu,že se ještě v dnešní době setkáte s nepoctivými kolegy, kteří ukládají pokuty bez bloku.Pokud ano jsou to sebevrazi, kteří si neváží práce a uvnitř policie jsou dalšími kolegy odsuzováni, to mi věřte.
  05.09.2009 03:54 jarda
 
Pokud jste někdy dostal pokutu bez bločů, doufám, že jste to oznámil Inspekci MV. Jinak jste stejný hajzl, jako ten, kdo vám takovou pokutu dal. A pokud se to nestalo vám, ale jen "jedna paní povídala", práskněte t jednu paní. Jinak jsou to od vás jenom kecy.