Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  23.09.2009 07:39 tak
 
chtějí šetřit na rodinách s dětmi až 700 kč měsíčně,máme nejdražší dálnice na světě,kde se strácí 1/3 peněz-to jest rovno desítek miliard a dál se vesele staví.papaláši si seberou symbolických 4 procent,to dělají 2000 kč a budou šetřit na dětech.vy svině zkurvený,tak rovnou popravte důchodce a nechte vychcípat budoucí generace,já doufám,že vás lidi vyhážou z oken!!!!!DEFENESTRACI!!!!!
  23.09.2009 09:19 Dalas
 
Současná vláda lepí skutky těch minulých a pokud máme několik zbytečných zdravotních pojišťoven,zpackaných arbitráží,neprůhledných státních zakázek(armádní letouny, auta, a pod.) nebo pestrý dotační program pro vyžírky všeho druhu není potřeba ubírat těm kdo se těžce mohou bránit - jsme jistě bohatý stát. Lidé politiky nepotřebují, je to přesně naopak. V současné době jsou domácnosti hlavními tahouny ekonomiky, tak proč by nešlo bojkotovat všechny ty darmožrouty omezením výdajů domácností či neúčastí voleb.Jsou věci důležité a důležitější, některé nákupy lze odsunout jiné omezit, tento stát Vás nedonutí vytáhnout z kapsy peníze pokud sami nechcete, tento stát Vám chce peníze sebrat. Dalším krokem může být bojkot konkrétní oblasti nákupu, určitý obchodní řetězec, Vánoc či prodejce pohonných hmot, tam všude se očekává vývar v podobě DPH či daně z pohonných hmot. Za podpory nespokojených občanů není nutno považovat takový postup za sci-fi. Díky netu lze ukázat,že místo planého naříkání lze organizovaně a efektivně projevit svůj nesouhlas a stále poslouchat o utahování opasků je po 20 letech ohraná písnička.
  22.09.2009 19:44 proč už
 
i celníci houfně odcházejí...... si se opravdu něco děje
  23.09.2009 07:30 David
 
To je docela možný,protože celníci byli vždy lépe informováni vedením než my u policie
  23.09.2009 09:51 aaa
 
Hmm a proč mají bývalí celníci z hranic v pohraničí nejluxusnější vily? Že odcházejí mi je úplně fuk.
  21.09.2009 21:58 hijack
 
http://www.ceskatelevize.cz/program/porady/1126672097/text/20741 1030501111_5.txt
  21.09.2009 19:45 Jenom kritika
 
a proč, když Vás posílají do lázní až na Slovensko. Takový bonus má málokdo. Ale stěžovat si je moderní.
  21.09.2009 21:23 ???
 
Neprovokuj zase, jo?
  22.09.2009 08:22 To
 
není provokace, ale holá pravda. Mimochodem až zase budete psát o tom, že máte nebezpečné povolání, tak jste určitě zaznamenali smrt řidiče autobusu v Praze.
  21.09.2009 08:21 Snipere
 
už je konec noční směny, vstávej!!!!!
  21.09.2009 08:20 Souhlas
 
goor00: re
Já si myslím, že kdyby se udělala pořádná hloubková kontrola v celém rezortu policie, ať už se týká nákupů, prodejů, výše odměn všech lidí ať už uniformovaných tak civilních. Tak si myslím. že by nám ještě přidali. U policie si takovou generální kontrolu hospodaření nepamatuju.
19:31:27 20. 09. 2009
  21.09.2009 17:47 selekce
 
Píšeš to pěkně. S těmi nahoře ale nikdo nehne ( taky kdo? ) a to je 20 let po revoluci. Tam jsou hluboká korýtka ať je nějaká krize nebo né, jim to může být jedno i bez odebnraných 4 procent. Oni si ten propad rozdají na odměnách zpětně. Vlk se nažere a koza zůstane stejná.
  21.09.2009 21:33 úspory
 
V rámci úsporných opatření mají rušit Policejní prezidium..
  21.09.2009 22:16 Vladimír
 
Souhlasím v loňském roce se rozdávalo z policejní kasy co hrdlo ráčilo. Jeden nepostradatelnej plukovníček C...r, kterej už u policie nepracuje dostal ůdajně bezmála 300.000,- Kč v loňském roce na odměnách. Je tohle normální ? Takovým rozkrádáním by se mělo zabývat příslušné SZ. A ten kterej takovou odměnu - lumpárnu podepsal by měl bejt stíhán a odsouzen. Musí ale přijít podnět - trestní oznámení , jinak si tady na tomhle foru můžeme hubu umlátit a nikoho to nezajímá. Na řadové a poctivé policajty, kteří makají už nemůžou zákonitě peníze zbývat. Ta co vy na to dem do toho ? A co ty služební auťáky, které naši nejvyšší používají na vožení prdele do svých hnízdeček. Tam tečou miliony, to také nikoho nezajímá.Koho zajímá jak jezdí řadoví policajti do práce ? Je to na b..tí.
  22.09.2009 08:01 fekete
 
to je mimo jiné také to, co mi na P ČR vadilo, takové to proklamované kamarádství (jsme na jedné lodi), a přitom to kolikrát byla taková rvačka o koryta a vliv, že se zvedal žaludek - a o rozdávání odměn kamarádíčkům (kteří někteří sotva uměli číst a psát) by se dala napsat kniha, a ti všichni se nám smáli do ksichtu jak s tím vyjebali (a kolikrát ještě mlaskali až zaléhalo v uších)
  21.09.2009 00:31 Odnaučený
 
Kurva, co furt brečíte? My u MP výsluhu nemáme a to se serem s tou největší špínou. U PČR to v poslední době stojí úplně za hovno, tak nevím, kde je na tom hůř. Jinak čau
  21.09.2009 07:29 TunelÍčko
 
Tento stát je plný podvodniků, tunelářů a gaunerů ale Íčko se na to dívá s úsměvem.
  21.09.2009 08:59 xxx
 
Zapomněl jsi říct, že nemusíte splňovat povinné vzdělání, i když se to možná od nového roku změnilo, můžete si přivydělávat jak je libo (přes den MP v noci taxi, jako u nás) a za svoje kovbojský kousky odpovídáte leda tak starostovi obce.Nejednou jsme vás tahali z horký kaše, tak si pro nic za nic nevyskakuj. NIcméně s tou předposlední větou souhlasím.Brečínek...(a to mi je výsluha u řiti :-p)
  21.09.2009 12:02 odcházející
 
Sběrače exkrementů neberu.......
  20.09.2009 21:26 rentiér <Ladislav. Marek@volny.cz>
 
Zdravím. Je zlá doba, lidi by si pro 10 tikorunu uřízli hlavu.Pak múže každého z nás potkat duševní rána, jsme všichni smrtelní. V pátek mně po operaci v nemocnici zemřel bratr 43 let. Umíral mne před očima, držel jsem jej za ruku. Celý život dřel na lince,ve fabrice, bál se přijít kvůli tomuto bordelu o práci, nic si neužil. Dívám se mu ze svého bytu z paneláku do okna. Rodiče mám těžce nemocné, 90 ti letá prababička přežila svého vnuka, mám též postižené dítě . Sám jsme jako policista cc 15 let vyšetřoval tragédie, náhlá úmrtí, sebevraždy, pracovní smrtelné úrazy, nehody. Také jsem 5 x jako policista oznamoval úmrtí matce, synovi, příbuzným. Toto je též policejní práce.Uvědomte si, peníze jsou potřeba, ale život a zdraví, rodina , to je to nejcennější, ostatní je druhořadé. Toto nese život. Také jsem jako policista byl na dvou pohřbech kolegů, mladí lidé. Tragicky zahynuli,hodní lidé, zabyti při autonehodě, nevinní. Byli to kolegové z práce. V této dimenzi žádná spravedlnost není. S smutečním pozdravem rentiér Ladislav Marek z České Lípy.
  21.09.2009 12:03 po modré
 
Tohle je modrý kapitalismus se vším všudy.
  25.09.2009 18:04 po červené
 
jo, to by se za socíku stát nemohlo - to byli lidé nesmrtelní:-(((
  20.09.2009 18:09 Fair play
 
Ministr financí Eduard Janota v pondělí na projednávání vlády při schvalování tzv. úsporného balíčku navrhne, aby platy ústavních činitelů klesly až o 20 procent, zároveň chce zrušit daňové osvobození poslaneckých náhrad.
  20.09.2009 14:36 .
 
www.youtube.com/watch?v=QNkEdZs-T_A
jen na vysvětlenou, proč policie funguje tak, jak funguje :-)
  20.09.2009 18:10 Kolaps
 
Ona nefunguje ona se pomalu rozpadá.......