Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  25.09.2009 20:27 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
K níže uvedenému tématu uvedu. Dneska byl na TV NOVA mluvčí soudcovské unie velmi rozčilen, rozezlen, že si stát dovolil šáhnout na elitu , šáhnout jim na platy. Soudy, justice ,je nevýrobní sféra, na jejich nekřesťanské platy musel někdo vydělat. Stačilo by zveřejnit, jak se jim od té divné revoluce každý rok zvedaly neúměrně platy, jaké mají dneska měsíční platy od úrovni okresu až do oblak. Porovnal bych jejich platy s lékaři, kteří dělají transplantace orgánů, těžké operace, s vědci, bylo by to zajímavé. Tato skupina musí celý život intenzivně studovat, aby stíhali ve své profesi. Janotův balíček je výsměch všem poctivým občanům, mladým lidem s rodinami, obyčejným lidem. Snížit si platy o 4 procenta, zákonodárci a spol, hnus. Ale šahat na bezbranné, důchodce, invalidy, postižené občany, to by jim šlo. Když jsem slyšel p. Nečase, že mu toto leze krkem,vyplácet nadále stejné dávky výše jmenovaným .Dal bych jej na rok k pásu do fabriky. Plat 10000,-Kč hrubého a pak , když by nestíhal ,jej vyhodit na dlažbu. Hodně rychle by se probral. Opravdu nová modrá šlechta. Víc to nemá cenu rozepisovat, nejsem sám s tímto názorem. S pozdravem rentiér.
  26.09.2009 21:17 Souhlasím,
 
avšak co si někteří (zejména dělníci, kteří jsou díky sametové revoluci v roce 1989 dnes bez zaměstnání) vyzvonili klíči na Václavském náměstí v Praze, to dnes mají. Bohužel to mají i ti, kteří na tom "Václaváku klíči nezvonili". Klíči zvonili i ti dělníci od pásu ve fabrice, dnes s platem 10000,-Kč hrubého a pak , když nestíhají,je zaměstnavatel vyhodí na dlažbu, no a proč ne, vždyť nejsme v socialismu, ale v kapitalismu, takže buď děláš na zaměstnavatele, nebo neděláš a potom se seber a běž. A co jimího ti dělníci, klíči zvonící čekali???? Dnes mají to co chtěli,.... vyzvonili však i pro ty co to nechtěli...
  25.09.2009 18:21 Klokan
 
Tak soudcovská unie nesouhlasí se snížením platu ústavních činitelů, neboť by toto snížení mohlo ohrozit nezávislost soudců, také proto, že soudci si nesmí vydělávat jiným způsobem. A co policisté, Ti mají také zákázanou jinou výdělečnou činnost přímo zákonem a zatímco nástupní plat policisty je cca 20.000,- Kč u soudců je to 50.000,- Kč. Podle mého mínění, pokud ubrání peněz na platě může ohrozit nezávislost soudce, tak ten soudce tam nemá co dělat, neboť tím vlastně říkají, že míra závislosti či nezávislosti soudce je závislá na jeho příjmu. Dost smutné. Jsem polda, klidně kousnu, když mi vezmou 10% platu, ale musí to být někde vidět, stát má hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, plat politika se má odvíjet od průměrné mzdy ve státě, přísné podmínky pro vyplácení sociálních dávek, průhlédné státní zakázky apod. To mi v balíčku současné vlády zcela chybí. Chce to dalekou hlubší změny.
  25.09.2009 18:31 Degradovaný
 
Klokane neber to osobně,ale takové ovčany,kteří si nechájí vzít 10% z platu náš stát potřebuje co nejvíc a to je moc smutné.Trochu hrdosti by nám neškodilo.
  25.09.2009 12:35 P1000
 
Projekt P1000
Bývalý šéf kanceláře projektů a evropských fondů policejního prezidia Petr Židek, kterého v pondělí zadržela inspekce policie kvůli podezření z rozsáhlé majetkové trestné činnosti, dostal výpověď.
  25.09.2009 09:47 Martin Přidal <pridal-m@seznam.cz>
 
Dobrý den
chci se Vás zeptat jak mám postupovat v dané situaci.
Dne 24.9.09 jsme byl na servisních pracích v Německu a hned za hranicemi se na mě připojil německý policejní vůz audi A6. Na prvním odstavném parkovišti mě zastavil a vyzval ke kontrole dokladů, to bych pochopil ,ale co následovalo už tak příjemné nebylo.
Kontrola celého auta,osobních věcí, stále dotazy, zda nevezeme drogy a pak osobní prohlídky kapes kdy mi policista vytahoval postupně peníze ze zadních kapes, což bylo velmi nepříjemné a urážející.
A aby toho nebylo dost tak při zpáteční cestě přes to samé místo mě zastavili opět.
Můžu si někde stěžovat na postup a (sexuální) obtěžování německé policie?
děkuji za Vaši odpověď
  25.09.2009 12:30 Martine,
 
na postup si určitě stěžovat můžeš, otázkou je co Ti to bude platné, ovšem sexuální obtěžování? o tom pochybuji, že bys to nějak dokázal. Hodně úspěchů a výsledek stížnosti tady můžeš pro pobavení všech dát "do placu".
  25.09.2009 09:27 ODS
 
at uz tahne. nakradli si dost. a hlupak kdo je voli. a statni zamestnanec - volic je hnup na n-tou
  25.09.2009 08:20 tajemník SSM <m.benda@email.cz>
 
Ivane, Ivane, co jsi to udělal...Převzít pamětní medaily od Konfederace politických vězňů!!!IVANE TY, PŘEDSEDA SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE a PIONÝR????
To snad nemyslíš vážně.
  24.09.2009 18:06 týká se to i nás
 
http://www.novinky.cz/kariera/179669-ucitelum-muze-klesnout-plat -az-o-dva-tisice-korun.html
  23.09.2009 23:26 Fráňa
 
Je to skutečně velmi zajímavá informace ale pokud si vzpomínám tak bývalý ministr Ivan Langr v Otázkách Václava Moravce se několikrát vyjadřoval o zásadních změnách v resortu Ministerstva vnitra a několikrát zdůrazňoval mimo jiné i něco o modernizaci policejních služeben. Takže asi celá modernizace probíhala bez vědomí ministra a nebo ministr vnitra o tom nevěděl ?? Myslím si, že to zase všechno půjde do ztracena, jak vyšetřování, tak odhalení skutečných viníků a spoluviníků. Něco podobného jako ten policejní spis Krakatice.
  23.09.2009 21:14 Dan
 
Policejní inspekce v pondělí zatkla bývalého šéfa kanceláře projektů a evropských fondů policejního prezidia Petra Židka.
Podle neoficiálních zjištění je ale Židek, který měl prý mimo jiné na starosti projekt modernizace policejních služeben P 1000, podezřelý z majetkové trestné činnosti a ve hře je i vazba.
  25.09.2009 09:25 :-))
 
sakra ivane dalsi kamos z PP je pryc. Houba, Zidek, i ten tvuj Kuzel /ale toho jsi schoval sam - copak ti udelal??/
  23.09.2009 09:07 Proč?
 
Nejhůře na tom budou rodiny s malými dětmi, kde jsou živitelé státními zaměstnanci, například učitelé. Těm by totiž v roce 2010 měly klesnout jen platy až o dva tisíce korun.
Policajtům jen o 4%, kde je spravedlnost???
Proboha ať už někdo udělá audit u PČR, protože takových far co je po republice je k nevíře!!!!!!!!!
  23.09.2009 09:15 jsem policista
 
ale souhlasím,učitelům mají přidávat,ne ubírat,ale ono je to všude dneska stejný,krom policejního prezídia a jiných flákáren,kde se berou desetitisícové odměny,tfuj.policajt na ulici to odsírá stejně.udělat audit papalášům a těm manažerům co jsou k hovnu za 50.000hrubého!!!!
  23.09.2009 09:36 MiroTR
 
U těch učitelů je to na piováženou. Nějakých 10 let před důchodem se dohrabou na průměrný plat. Před časem se mluvilo o tom, jak jim přidají. V reálu to vypadalo tak, že přidali tisícovku na tarifu a osmset ubrali na osobním ohodnocení.
  23.09.2009 12:39 Nechápu
 
4% by se měly brát ve státní správě všude, tedy i u učitelů, tak nevím, kde přišli na 2 tisíce, a nebo mají tak velký platy ?
  23.09.2009 17:22 for proč?
 
pane nebo paní já jen doufám, že nejste učitel!!!!!!!!! přečtěte si laskavě ten návrh snížení 4% pozorně. Já doufám, že ho na podruhé pochopíte ho a přestanete se navážet do policistů.Že učitelům mají klesnout platy až o dva litry znamená, že některí z nich mají plat až 50 000 kč. To žádný polda na ulici mít nikdy nebude ani po 50 letech u PČR
  23.09.2009 18:12 Proč?
 
Tak to jsi dosti naivní!!!
  23.09.2009 19:27 Asi tak..........
 
Když začala platit 361,tak nám vedení řeklo,že nikdo nepůjde s platem dolů a opak byl pravdou i o několik tisíc.
Teď nám řekli,že půjdem o 4% dolů,tak to vidím v reálu na 10% a to se vsaďte :-))))
  24.09.2009 18:07 Nikdo
 
se s tebou vsázet nebude,protože budeš mít asi pravdu
  25.09.2009 13:08 mazák
 
Spravedlnost, odkud to slovo máš. Obrať se na NOS, co dělá pro členy a nečleny.Máš potíže ?.Může ti poradit zástupce Nosu na cizině v Krnově.Je to fajn chlapík.