Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  01.10.2009 10:43 :-)
 
janota je kalouskuv ritopich.
  01.10.2009 13:58 XXX
 
Ať je to jak chce, vůbec mu nezávidím. V takovém svrabu v jakém je republika v současné době ještě nikdy nebyla. Já bych na jeho místě rozpočet sestavovat nechtěl. Kde ubrat a kde přidat bych věděl, ale není politická vůle nic z toho prosadit.
PS.
Nesrovnávej prosím Janotu s Kalouskem. To je jako srovnávat vepřový řízek s kouskem flaksy. Janota nesestavuje první rozpočet.
  01.10.2009 19:47 drn
 
Kdo tam Janotu zvolil, že dělá taková rozhodnutí?
  02.10.2009 05:33 jarda
 
Kalousek, tak jako celá řada ministrů financí před ním, by nikdy bez Janoty státní rozpočet do kupy nedali. Kalousek navíc je všehoschopný hajzl. Není bez zajímavosti, že prvně se nechal ukecat do vlády až za ódésáků. Předchozí vlády věděly, že s Kalouskem jako ministrem vede jediná cesta. Do pekla. A také se tak stalo. Ale to je chyba ódésáckých hlupáků.
  30.09.2009 16:53 Libek
 
http://www.novinky.cz/diskuse?id=179285&articleId=/krimi/180319- loupezivy-policista-byl-okamzite-propusten.html§ionId=3

Jo Ivane, starý jsi nechal odejít kvůli tvé reformě a nabral jsi toto :-(( A bude hůř.....
Do pekla s tebou.
  30.09.2009 20:44 XXX
 
Je v pořádku, že ho vyhodili. Je to ostuda v policejní uniformě. Toto si vůbec nesmí policista dovolit a to ani v době krize. Je to neomluvitelný čin. Je dobře, že se na něj přišlo hned ze začátku, jinak té ostudy mohlo být možná ještě více.
Svůj díl na tom má i bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Většinu starých zkušených policistů více méně donutil odejít a to co k PČR přišlo při jeho náborových akcích je děs a hrůza.
  02.10.2009 12:01 .
 
Souhlas, výsledek Langerova sběru z draze zaplacené náborové kampaně! Něříkám, že všichni, ale někteří jsou fakt případi a ještě jim dát do ruky zbraň :-(
  30.09.2009 15:20 A je to tady
 
Ministr Janota chce zrušit daňové osvobození výsluh policistům a vojákům, v rámci rušení daňových vyjímek.Více v tomto článku : www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/janota-chysta-superdan-a-masak r-danovych-vyjimek_141026.html

Co na to odbory???????
Už aby byly volby!!!!
  30.09.2009 17:19 xxx
 
Tlučhubovi Kalouskovi s Janotou vážně už šiblo!!!:-/
  30.09.2009 19:54 spekulace
 
Ano, pan Janota o tom uvažuje, však to taky dal dohromady za minulé vlády společně s nenáviděným Kalouskem. Janota do této přechodné vlády byl navržen ODS, a jak všichni víme, tak ODS nikdy policistům, hasičům, vězeňské službě atd. nepřála, vždy co udělala, tak to vedlo k horšímu. On ten Janotův návrh nebude nikdy přijat, už byl 2x smeten ze stolu. Janota a takoví jako je Kalousek a spol. po řádných volbách v roce 2010 ve vládě nebudou, ODS nebo ta Kalouskova strana Top 09 vyhoří. A pak můžou vymýšlet různé kokotiny.
  30.09.2009 20:33 XXX
 
Nerad bych byl špatným prorokem, ale ten Janotův-Kalouskův návrh na zdanění výsluh, atd. by náhodou projít mohl. Myslíte si že se ČSSD bude bít za pár tisíc příslušníků ozbrojených sboru? Vždyť když na to přijde, tak nemůžeme nic dělat, protože demnostrace je málo a stávkovat nesmíme.
  30.09.2009 21:30 pro xxx
 
Neprojde, to jsem si jist. Janota je v přechodné vládě a ČSSD ( i KSČM ) nepůjde před volbami proti tomu za co, v době vlády ODS, bojovala. Každá strana bude potřebovat každý hlas a ono nás pár tisíc příslušníků ( hlasů ) je. Tohle je jen spekulativní výplod pana Janoty. Začátek krize ODS podcenila, tak Janota ( dosazen ODS ) se teď, když je pozdě, stébla chytá. Ono to totiž není jen o výsluhách policistů a vojáků od daní, ono v těch 40 návrzích, vypracovyných panem Kalouskem, jsou i položky týkajích se poslanců, senátorů a další věci a to by byli po skončení přechodné vlády tito zainteresovaní sami proti sobě. A proti sobě a proti svým zájmům nepůjdou. To jsem si jist na tuty. Vždyť si ty platy teď místo 20 procent snížili taky pouze o 4 procenta, chudáci. Já ten článek Janoty z HN dnes četl a už teď tam píše Bohuslav Sobotka (ČSSD), že nesouhlasí s tím, aby na těchto návrzích byli biti jen zaměstnanci. Nemá cenu dál o tom spekulovat, ale dnešní vláda a poslanecká sněmovna nemá na to něco schválit či zrušit, domluva je vyloučená. S pozdravem.
  01.10.2009 10:50 pro XXX
 
Jestli to začne platit,tak drtivá většina našeho oddělení se jim na zákaz stávkování vyse.e z vysoka.
  02.10.2009 12:06 xxx
 
Od ledna 2010 dělám jen to co musím ani o píď víc. Ze mě si nějakej černoprdelnickej kolaborant nebude dělat onuci.Za pracovní aktivitu si dám klidně do hodnocení nesmyslnýho cáru papíru "sebehodnocení" pro nějaký dvě blondýny z policejního prezídia, kterým je to stejně u pr...e, klidně nejhorší známku :-p
  29.09.2009 20:44 Stavy
 
jsou naplněny a může dojít ke generačnímu špuntu. Ještě bych udělal hloubkový audit a došlo by k poklesu stavu o 20%. (viz. některé složky, které po Schengenu měli být více redukovány a sami policisté tuto skutečnost přiznávají - jo přežít někdy službu je pořádná zabíračka. To by jsme se měli a žádná 4% by nemusela být.
  29.09.2009 20:55 Jo jo
 
pravda pane továrníku!
  30.09.2009 16:56 Libek
 
jo, jo....policisté z cizinecký by měli jít ukázat kolegům z hlídkové, jak se pozná padělaný nebo pozměněný doklad cizince. V této oblasti je u republikové policie nulová znalost. Bohužel....
  29.09.2009 20:26 Stavy
 
jsou naplněny a může dojít ke generačnímu špuntu. Ještě bych udělal hloubkový audit a došlo by k poklesu stavu o 20%. (viz. některé složky, které po Schengenu měli být více redukovány a sami policisté tuto skutečnost přiznávají - jo přežít někdy službu je pořádná zabíračka. To by jsme se měli a žádná 4% by nemusela být.
  28.09.2009 08:24 Íčko
 
Majitel rozestavěného domu v Hradišti na Teplicku v sobotu večer podle zjištění MF Dnes přichytil zloděje, kteří mu kradli stavební materiál. Vypravil se za nimi a zavolal policii. Šlo o romskou rodinu z nedalekého Lysce, jejíž členové na policisty, kteří přijeli případ vyšetřit, zaútočili s latěmi v rukou.
  28.09.2009 11:50 xxx
 
Zajímavé je, že na www.tn.cz je k tomuto článku zablokována diskuze, proč asi?! :-))
  28.09.2009 12:21 XXX
 
Ty opravdu nevíš proč je diskuze zablokovaná? Vždyť se v tom případě jedná o velmi utlačovanou menšinu v naší republice. Proto tak nebyl nikdo zatčen.
  28.09.2009 19:38 černý
 
Jelikož se jedná o tu "milovanou menšinu" tak se nic neděje, všechno je v pořádku. Kdyby se jednalo o bílého, tak to máš bleskově naděleno třeba ve zkráceném řízení. To je ten metr na všechny stejný. Bílí budou makat a barevný krást. Demokracie jako prdel.
  28.09.2009 22:03 XXX
 
Kolego tomu se neříká demokracie, ale dělba práce. Někdo pracuje a vytváří hodnoty a někdo krade. Tak to holt na tom našem kostrbatým světe funguje a to už od vzniku první lidské civilizace.
  28.09.2009 07:02 zpracovatel
 
odcházet včil, vlastně v roce 2011 jelikož průměr renty půjde do hajzlu....
  28.09.2009 08:15 pozdě
 
Ty už rentu nedostaneš. Renty byly správně podle starého zákona, to se ještě u policie makalo, podle nového už se žádné renty dávat nebudou. Není za co.
  28.09.2009 10:28 Degradovaný
 
Přesně tak.Rok 2011 je už pozdě.Až US vrátí paskvil 361 k přepracování do PS,tak se budeš divit o co všechno příjdeš.
  28.09.2009 22:09 XXX
 
for Degradovaný
Kolego o co myslíš že přijdeš? Vůbec o nic. Už aby byl paskvil konečně přepracován, ale ne poslaneckou tvořivostí, ale odborníky, kteří vědí o co vlastně jde.Naši opravdu DRAZÍ poslanci to už jednou posrali, tak doufám, že dvakrát neudělají stejnou chybu.
  29.09.2009 10:13 Karel
 
pro XXX
Tak naše odbory přepracují paskvil 361 a poslanci ho beze změny schválí,tak jsi to myslel?
Už to neber,ani ředěné!!!
  29.09.2009 18:56 XXX
 
for Karel.
Karle kdybych to bral, tak bych to co jsem napsal napsat nemohl. A protože to neberu, tak jsem pořád ještě alespoň trochu optimista a věřím, že i naši DRAZÍ poslanci mají občas světlé chvilky a odvedou pořádnou práci, za kterou si je velmi slušně všichni platíme.
  27.09.2009 15:39 Země tunelářů
 
Držme si klobouky jdeme s platy dolů.......
  27.09.2009 21:10
 
bylo načase!!!! za tu flákárnu.
  27.09.2009 05:46 zpracovatel
 
Zdravím, tak kolik zpracovatel půjde do mínusu? Na oddělení 1 typu tak počítám kolem 1.000 Kč čistého....?
  27.09.2009 08:25 prd
 
Jenom 1000 Kč,-? A pro ten litr takového zděšení?
  27.09.2009 09:18 Dušan
 
No uvidíme kolik to bude v reálu,ale počítám,že to bude víc než 1000,- Kč.Každopádně nebydlím u rodičů a starám se o ženu na mateřské,která se taky snižuje a ne jen o tisícovku.
Pro mě je i "pouhá" tisícovka takový ranec peněz,bez kterého se prostě neobejdu a začnu si asi přivydělávat na černo.
Jak se do lesa volá............
  27.09.2009 12:05 Dušane
 
jsi policista a určitě si ve službě poradíš,jak si vyrovnat plat a nemusíš makat nikde na černo :-)))

Jak se do lesa volá...
  27.09.2009 19:52 Dušanovi
 
Dáš pár pokut bez bločků a můžeš nechat manželku na mateřské třeba 4 roky. Však víš jak na to, néé?
  27.09.2009 21:11 Dušane
 
začni po sobě žrát eskrementy a vyjdeš!
  28.09.2009 11:52 .
 
http://aktualne.centrum.cz/finance/grafika/2009/09/25/kalkulacka -o-kolik-prijdete-kvuli-uspornemu-balick/?cid=648546 našel jsem nějakou orientační kalkulačku...
  26.09.2009 11:16 Íčko
 
V sobotu po půlnoci v Krnově policisté pronásledovali vozidlo BMW, které ohrožovalo bezpečnost silničního provozu a ujíždělo před policejní hlídkou. Na služebním vozidle měli policisté zapnutý modrý magnetický maják a při pronásledování používali akustickou signalizaci. Do prostoru mezi pronásledovaným a pronásledujícím vozem vstoupily na přechod pro chodce zpoza křoví dvě osoby," popsala incident policejní mluvčí Pavla Tušková.
  26.09.2009 21:49 xxx
 
Je to jednoznačně oboustranně veliká tragédie!
  27.09.2009 08:48 Nemyslíš? Zaplatíš!
 
"Bylo po půlnoci, odhadem tak čtvrt na jednu. Díval jsem se zrovna v televizi na Delona, když jsem pod okny uslyšel houkání, skřípění brzd a pak takovou zvláštní ránu, při které mi naskočila husí kůže. Běžel jsem se podívat z okna a už jsem cítil, že se stalo něco zlého,“ popisuje událost Bohumil Kralik, který bydlí kousek od nebezpečného přechodu.
Každý myslící člověk, pokud vstupuje na vozovku, se zastaví a zvláště tam, kde mu brání ve výhledu nějaké křoví. Policejní houkačku lze také stěží přeslechnout.
V každém případě, škoda mladého života.
  27.09.2009 19:57 pro Ičko
 
Já si myslím, že nějaké auto honit za cenu života je nesmysl. Zřejmě nějaký akční policista za volantem, s IQ houpacího koně. Kdyby ho nechal jet a nesmyslně za ním neletěl, mohla ta slečna žít a ten druhý nemusel ležet na ARO. Ať si to každej přebere jak chce, v tomto případě to byla nesmyslná nehoda.