Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  02.10.2009 13:58 martin sanchez <martinsanchez@seznam.cz>
 
Snem každého zloděje je velet všem policistům v zemi, ale jen tomu nejlepšímu se to občas podaří. Gratuluji Langere. P.S. Snad to bylo naposledy
  02.10.2009 14:57 Pavel L.
 
Íčko to je extraliga v tunelech........
  02.10.2009 11:50 xxx
 
Tak si Ičko oddechl alespoň v jedné kauze, někde to proběhlo novinama snad v lidovkách, bohužěl to nemůžu dohledat, že se nebudou přezkoumávat sporné pronájmy lázeňských domů. Podle ministerstva stát jejich nevýhodným pronájmem přijde na nájemném nejméně o sto milionů. Potom mají být ve společně kase peníze!!! Možná Íčko vyhraje bitvu, ale těch kauz je tolik, že se budou snažit sestřelit Pecinu a všechny protivníky, aby byli zpět u moci :-( http://nevolte.cz/nevolte-ods.html
  02.10.2009 11:26 ČSSD stojí za Pecinou,ODS je hysterická <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Na www.ct24.cz je další počtění k tomu pánovi p. Langra.Panu Pecinovi držím palce, ať udělá podrobný audit, kdo se prohřešil zákonům této země, ať rozhodne spravedlivě soud,s pozdravem občan.
  02.10.2009 11:01 p.Pecino : nedej se <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Doporučuji čtení www.tn.cz - Paroubek podpořil Pecinu - Langer se bojí, co na něj praskne. Ten p. Langer byl neštěstí pro PČR, s pozdravem pěkného dne občan.
  02.10.2009 10:57 počtění <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Od: Jež [Odpovědět] z 1. 10. 23:21
Skutečnost je taková, že Pecina nechává prověřit veškeré tzv. privatizace policejního majetku, kde se napakovala rodina pna Langera neuvěřitelným způsobem a bez většího zájmu médií i složek státního dozoru. PČR tak přišla o veškerá střediska služeb (autoopravny, rekreační objekty, lázeňské domy, školící střediska apod.) za podmínek minimálně nevýhodných je prodala paní Langerové, její matce či přímo společnostem ve kterých figuruje \"Íčko\". Navíc si současný ministr vnitra posvítil na tzv. policejní recepce (místnosti pro veřejnost), jejichž realizace jsou až 8x předražené a byl při nich obcházen či porušován zákon o veřejných zakázkách. Je toho ještě více, co má Langer na svědomí, ale to není důležité. Pecina prostě přišlápl kuří oko prominentovi z ODS a tak je z něho okamžitě v médiích \"lump\", který politizuje ministerstvo a dělá personální čistky (které mimochodem dělají i další ministři včetně těch jmenovaných ODS). Jen tak dál pane ministře, kdyby Vás chválil, bylo by to špatné.

---------------------------------------------------------------- ----------------
Od
  02.10.2009 09:01 sleponi
 
Je mi líto tebe, že tak špatně vidíš, kde je značka a kde stojí auto. Takhle jsme se vymlouvali na základní škole, ale jen do třetí třídy, pak už nám to bylo hanba.
  02.10.2009 07:12 pěkné
 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/123704/reklamace-kopace k-po-policajtsku.html
  02.10.2009 08:46 no a co,
 
kopačky potřeboval na služební tělesnou přípravu, takže si o přestávce zařizoval služební záležitost a zastavil před zákazovou značkou, ne za ní. A ten chudák co to natáčel??? je mi ho líto, k tomu nemám co jiného dodat,jen třeba to, aby "si zametl před vlastním prahem" a že se mu to jednou vrátí.
  02.10.2009 11:56 xxx
 
To je zase aféra.Občan reportérem,že?!:-( A že vás ten usměvavej týpek připravil o stamiliony z kapsy nás všech, to s váma ani nehne!!!
  01.10.2009 18:29 včera
 
jsem to podal,odcházím hlavně kvůli tobě ty křivá hubo,zákonem 361 si už můžu vytřít prdel.
  02.10.2009 07:02 xy
 
a nejsi sám.
  02.10.2009 07:12 i já odešel
 
Myslíš, že se máš na co těšit ? Realita v C je úplně jiná, něž si myslíš, na to však přijdeš, ale bude pozdě...
A v žádném případě to není o penězích...
  02.10.2009 07:55 fekete
 
odešel jsem letos v dubnu a první měsíc na novém pracovišti byl opravdu těžký (práce poldy je návyková a hlavně byla to již pro mne rutina), nicméně po měsíci (možná dvou)jsem si rychle zvykl a nyní po zvýšení platu (dostal jsem po zkušební době zvýšené osobní ohodnocení) jsem na tom finančně stejně jako u P ČR (myšleno plat + renta), takže hlavu vzhůru a udělal si dobře, poznáš to a oceníš tak za dva měsíce
  02.10.2009 19:28 Jenže
 
tu rentu ti zdaní a budeš v riti.
  01.10.2009 16:49 rentiér <Ladislav.marek@volny.cz>
 
Jak tady čtu , Janota chce zdanit uvedenou sociální dávku. Nevěřím tomu, protože by vláda dostala co proto od hasičských odborů, týká se to též všech ozbrojených složek, policistů, bachařů, vojáků. Toto udělat, tak policisté po 20 ti letech v přímém výkonu služby ,většina jim dá pápá, policisté v přechodné době též pápá. Pak se vše rozpadne. Byl návrh danit sociální dávku od 23000,-Kč, výše,to je logické. Pořád nechápu, jak mohl projít paskvil z.č.361/ 2003 Sb.Původní návrh nebyl špatný, ale byl 3 x okousán Kalouskem, Nečasem, Langrem a dalšími darebáky. Na paskvilu se podílela levice a pravice od komunistů až po nějakou ODS. Lidé cinkali na Václavském náměstí ccca před 20 ti lety, řvali mafie. Tak tu mafii , jak si přáli, mají. Nechtěl bych být 20 ti letý mladík,za minulého režimu byla novomanželská půjčka, dostupnost bydlení, jistota práce, sociální jistoty, kdo pracoval, jak dělník, rolník, intelektuál, měl se slušně. Je pravdou, že se mluvilo do soukromí, ale to je další otázka. Sám mám do důchodu daleko, snad se jej dožiji, a užiji. Mladší bratr mně před týdnem ve věku 43 let zemřel, od 15 ti let dřel ,až padl. Nebyl sám.Nevím na koho, na tu šlechtu. Nemá cenu to rozepisovat, každý , kdo to tu čte, ví jaká bije. V republice je nevýslovný bordel, do demokracie máme hodně daleko. S pozdravem uplakaného dne rentiér. Bývalí kolegové, dejte na sebe pozor ve službě, nikdo Vám nic nedá.
  02.10.2009 07:34 Ladislave
 
Když z renty zůstane tak málo, proč by odcházeli???
  01.10.2009 10:46 Yvan
 
Tak údajně pan Židek z PP /stíhán IMV/ neměl vzdělání na funkci. údajně byvalý automechanik. a přitom dělal P1000 a skvělé nakupy. njn nastoupil v roce 2006. Ivanek si ho tam nominoval. to mluví za vše. kdo ví víc??? :-))
  02.10.2009 11:58 .
 
Já myslím, že to ani polda nebyl, pokud jsem četl dobře, pouze občanský zaměstnanec.Íčko má teda kámoše :-))