Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  26.08.2009 01:06 trochu teorie
 
Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)

Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus.
Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Odhalil příčiny vzniku náboženství.Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.
Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.
David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.
Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.
Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.
Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal budoucí komunistickou společnost z pozic protifeudální buržoazie. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století.
Claude Henri Saint-Simon de Rouvroy, 1760 - 1825, francouzský hrabě, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy. Poprvé použil termín "třídy". Předvídal vznik nové společnosti, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude plánována.
Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.
Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.
Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.
Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.
Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)
Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila a stává se silou reakční. Dnes je vládnoucí třídou planety.
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.
Žádná společenská věda ve společnosti, která je rozdělena do protikladných tříd, nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.
Proletariát, z lat. proletarius - patřící k nemajetné vrstvě ve starém Římě, tento název se již před vznikem komunistického hnutí užíval pro označení třídy těch nemajetných, kteří v materiální výrobě pracují za mzdu, živících se prací. S rozvojem kapitalismu, který rozložil drobnou řemeslnou výrobu, se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti.
Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.
Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.
sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.
William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.
Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.

Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.

Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán
Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.
Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.
Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.
Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.
Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.
Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.

Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.
Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.


Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.
Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.
T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.
Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.
Willi Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...
Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.
Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.
Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)

Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.
Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.
Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.
Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval. Jeho teorii věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.
Tomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.
Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...

Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.
Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.
Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.
Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina
  07.10.2009 21:45 ...
 
tak prej na plzeňský univerzitě pár papalášů udělalo švindl kurz za pár měsíců,hmmmmmm a prej tam jsou i z pol.prezídia,ono už se není čemu divit...
  09.10.2009 12:37 Kolaps policie
 
Modrá svoloč
  06.10.2009 22:19 Hips <hips14@seznam.cz>
 
Chcete začít podnikat a vydělat si na bohatý život? Napiště na hips14@seznam.cz nebo přejděte na http://hips14.ws
  06.10.2009 02:48 XXX
 
Jo jo pánové, každá sranda něco stojí, vůbec když to stojí, ža ano.
  05.10.2009 16:56 bez peněz
 
Zrušit policejní prezídium, absolutně k ničemu, ostatně prezentovalo to několik policistů ze zahraničí, že vůbec netuší, nač nám jsou.(22ceti letý blondýny v hodnosti plukovnic s příjmem vysoce nadstandardním, nikdy v životě nebyly na ulici,ale vědí, na který klín se posadit, hlava mi to nebere)howgh
  05.10.2009 19:51 recht
 
Ještě, aby ve 22 letech nevěděla k čemu to mezi nožkama má. A to nemusí být ani blondýna. Kdybys to měl taky, tak bys taky věděl, komu sednout na klín. Můžeš být blbej, ale musíš vědět jak s tím zacházet a to ty holky, a né jenom na prezídiu, moc dobře vědí. Podle toho taky ty místečka a hodnosti. Ono všechno to ale něco " stojí".
  06.10.2009 19:29 jsem ok
 
Zdravím, mám otázku. Již nějaký ten rok jsem zařazen na policejním prezidiu a mám pocit, že máte informace o nějakém jiném prezidiu. Prosím alespoň jedno jediné jméno blonďaté plukovnice ve věku 22 let. Žádnou takovou bohužel neznám :-(. Je jen jediný útvar, kde je možná více mladších žen, než by bylo na první pohled zdrávo, ale ten je výrazně administrativního charakteru, určen pro zahraniční spolupráci a tak je na místě kumulace vzdělaných mladých lidí, ovládajících i více cizích jazyků najednou. Naopak jsem moc rád, že policejní prezidium se za posledních pár let, alespoň částečně omladilo, jinak by to byl za chvíli domov důchodců....
  06.10.2009 19:47 krize PČR
 
O tom, že PP se nadbytečný aparát policejních funkcionářů ví naprosto všichni v této zemi. Tento institut nemá ve světě obdoby.
  07.10.2009 14:29 xxx
 
Taky mám otázku, co policejní prezídium policii přináší vyjma x různých nařízení, který už ani nikdo nemá sílu číst a tím, že díky jejich platu průměruje ostatním řadovým policistům na plat, který nikdo z nich nemá a neměl.V posledním časopise policista, prostřední stránky, kromě pár vyjímek samé pplk.(-nice), kpt.(-ánky), asi o tomhle útvaru byla řeč, že?!.Nakonec alespoň je na co koukat :-)) www.mvcr.cz/clanek/casopisy-policista.aspx - foto uprostřed (zatím ještě řadové :-p)
  08.10.2009 07:30 xxs
 
Zrušit nebo nezrušit PP. Nechválím je ale je to jediný institut, který je v PČR respektován, přes kupu skvělých nápadu. Nedovedu si představit, že by to vzal na krajích a územ. odborech, místy nový - kindermanagent- to by jsme teprve čuměli. Po novém roku to vezmou do vlastních rukou. To můžete veselé psát.
  08.10.2009 07:41 XXX
 
for xxs
Kolego, jestli zrušit nebo nezrušit PP? Z mého pohledu je to jasný - zrušit. Pamatuju doby kdy jsme byli zaměstnanci MV, kde měl ministr náměstka pro policii (tehdy SNB) pro hasiče a další. A ono div se všechno fungovalo a dobře. Nebylo tolik zbytečných lejster, který už stejně nikdo nečte, a vztahy mezi lidmi byly daleko lepší. Heslo pomáhat a chránit platilo taky i když nebylo nikde napsaný. Z toho mi vychází jednoznačně PP zrušit, protože je to úložiště neschopných plukovníků za hříšné peníze.
  04.10.2009 20:13 Franta
 
naše republika není v dobré kondici a proto by bylo záhodno se zamyslet
# nad zbytečnými výdaji. Jsem z pohraničí a nechápu, že stále existuje cizinecká a
# pohraniční policie v takovém počtu policistů, jako v současnosti. Jsou skutečně
# potřeba, když je Schengenský systém? Myslím, že jsou moc dobře zaplaceni a to nemluvě o
# výhodách, které vyplývají ze sl. poměru. Proč ministr Pecina a nejen on neudělá audit,
# který odhalí nepotřebné funkce a složky. Mimojiné na některých úřadech je pracovní
# morálka k pláči a takovéto horentní nasazení by neustál žádný podnikatel.
Začněte konečně zeštíhlovat státní správu a samosprávu. Je potřeba si uvědomit,
že stát není zaopatřovací ústav, ať se konečně začnou smekat. Jedině tam je vidina
velkého ušetření peněz ze st. rozpočtu. Mimoto je třeba podporovat český průmysl a
další obory, nejen automobilní, kteří budou zaměstnávat a tím přispívat do
rozpočtu.
  05.10.2009 00:23 pro Frantu
 
Cizina se stáhla vice do vnitrozemí a že zrovna ty nechápeš k čemu je , tak to neznamená že je k ničemu. Už není pohraniční, ale to jen detail. A výhody? Bejvávalo. Pojď si to zkusit. Já oddělal v C vice než u PČR...
  05.10.2009 09:06 .
 
neboj frantíku, už se začíná u celníků. ti co ted neodejdou s výsluhou, příští rok je jednoduše vyhází. a že jich nebude málo.
  05.10.2009 12:09 xxs
 
pro frantu- když neznáš činnost cizinecké policie, tak nerozhoduj. Pokud si ale v ní pracoval, tak jsi to asi také nezjistil. Nic si z toho nedělej, nejsi sám.
  05.10.2009 18:28 for xxs
 
Myslím, že mě stačí z vyprávění pracovníků, co ta dělaj a jestli nechápu 1xKo,1xKV a 1xBP tak už nevím. Co takhle GPS a možná by jsme se divili.
  05.10.2009 19:10 For Franta
 
jasně...to umíme...mlátit do vlastních řad. Třeba je začít u sebe a né žalovat. Hlavně závist... to je to co Čechům jde nejlépe, stejně jako rozumět všemu. Pamatuji kdy stál policajt za policajtem ! Každá věc má obě stránky mince a dnes nerozhodují praktici, ale telata !
  06.10.2009 18:06 Franta
 
Tady nejde o závist, ale o to, aby bylo rovnovážně vytíženo každé oddělení. Někde se z toho můžou po.... a jinde no vždyť to každý zná.
  06.10.2009 19:01 For Franta
 
bohužel skreslený pohled a subjektivní názor je jedna věc :-(. K cizině rovněž mohl každý. Pokud se nepletu je to naprosto stejný pohled jako pohled civila na darmožrouty policajty. Takže mírnit slova a nežalovat. To nám jde že ? Na CP jsem začínal a zatímco se policajt v městě zašil na "Aralku" tak na hranici tak sotva do krmelce. Trošku soudnosti a nejdřív si to zkusit. Koleg. je v pr... a ono se to jednou každému vrátí, Takž začít u sebe !
  06.10.2009 21:59 Franta
 
Takže je správné, že se policajti zajebávaj. Jestli jsem měl toto pochopit tak to beru. Jinak GPS je to pravé.
  08.10.2009 17:00 kavak
 
Jsou to dříči ... narozdíl od některých, žalovníčků .....
http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie-zpravodajstvi.asp x?q=Y3BpPTE%3d
  08.10.2009 17:03 kavak
 
tenhle odkaz funguje líp ...
http://www.policie.cz/clanek/sluzba-cizinecke-policie-galerie-so ubory-zpravodajstvi.aspx
  08.10.2009 18:11 No
 
Kavaku to jsou fakt dříči!!!!
  04.10.2009 18:57 Přerozdělit
 
pracovníky u PČR a bude po problému a ještě bych propustil 20%. Bohatě to bude stačit!!!!!!! Někde se mají jako v ráji co pánové???????
  05.10.2009 16:06 xxx
 
Zrušit policejní prezídium, absolutně k ničemu, ostatně prezentovalo to několik policistů ze zahraničí, že vůbec netuší, nač nám jsou.(22ceti letý blondýny v hodnosti plukovnic s příjmem vysoce nadstandardním, nikdy v životě nebyly na ulici,ale vědí, na který klín se posadit, hlava mi to nebere)howgh
  05.10.2009 16:13 xy
 
A co takhle zrušit policii úplně a občané si mohou založit domobranu.
Potom budou v "ráji" všichni, ale obávám se, že spíše někde úplně jinde.
  05.10.2009 18:27 Redukovat
 
Redukce to je to slovo. Musíš lépe chápat.
  04.10.2009 18:48 4%mínus
 
PROPADY MEZD
U policie to vře. V souvislosti s očekávaným dalším propadem příjmů stále více policistů mluví o odchodu do civilu. Do konce roku by tak mohlo svléknout uniformu až několik tisíc lidí, za které by kvůli škrtům v rozpočtu nepřišla náhrada.
  04.10.2009 18:58 V
 
civilu rychle vystřízlivý, tam se totiž musí makat a spousta jich vzpomíná na PČR a pravidelný příjem. Pravda bratře!
  05.10.2009 00:25 V civilu se musí makat .....
 
a že všicni vystřízlivý? Co to proboha meleš? Kde to žiješ, ukaž mi to. Strašit můžeš svoji babičku..........
  05.10.2009 09:32 Bohužel
 
jsou hodně překvapený.
  05.10.2009 12:07 xxs
 
Když si myslíš, že jen v tzv. civilu se musí makat, tak vysvětlí proč se nehlásí uchazeči k Policii. Proč musí být drahé náborové kampaně.
  05.10.2009 13:09 pro xxs
 
Žádné náborové kampaně se již nekonají a k policii se hlásí mnohem více lidí než lze přijmout. A v tzv. přechodném období neodchází žádné velké množství policistů.
Zeptej se personalistů, na každém bývalém okrese je, a ti určitě vše potvrdí!
  05.10.2009 16:54 pro V
 
To máš pravdu, vystřízliví, ale jen ti co jsou líní jako vši. Kdo umí makat, tak si práci vždycky najde, ale to co teď nabrali k P ČR to děs. Ti se tam budou držet jako klíšťata, poněvadž takoví by se asi opravdu v civilu neuplatnili a opravdu by vzpomínali na práci u Policie ČR. A ještě jednu věc. Než takovej nábor co byl za pana Langera, tak to raději nic a je dobře, že je zastavený. Ať si to každý přebere jak chce, ale s takovým náborem to by nebyla Policie, ale dětský pionýrský tábor placený ze státních peněz. Ono tohle už stačilo.
  03.10.2009 16:02 ivana
 
Pane Langr,vaše hysterie mě opět pobavila při duelu s panem Pecinou.Jste jako malé dítě,kterému vzali jeho hračku.Taky kolem sebe kopete a chováte se jako fracek.Budete se divit,ale lidé jsou s touto vládou spokojeni více než s předešlou,protože ta narozdíl od té vaší pracuje a nevede žabomyší války.Když se sejdou rozumní lidé,kteří své práci rozumí,přijdeme na to,že to jde i bez vás politiků.
  04.10.2009 07:53 modrý tunel
 
Íčkovi šlo pouze o lázně a netransparentní výběrová řízení.
  04.10.2009 15:54 XXX
 
Ičkovi nešlo jen o lázně a netransparentní převody majetku, ale především mu šlo o vládu nad MV. Kdo vládne na MV, ten vládne celé republice. To on a jeho kamarádi potřebovali, proto teď tak vyvádí nejen Ičko, ale celá ODS a brojí proti Pecinovi.
  04.10.2009 18:56 !!!
 
Už aby byly nové volby a doufejme, že vyhraje ČSSD. Jakmile vyhraje ta zkorumpovaná strana ODS ( nebo Kalouskova Top 09 ), tak to je konec a nejen pro státní zaměstnance, ale pro všechny nebohaté zaměstnance. Ale zase ty co si na úkor nás nahrabali, si za ODS nahrabou ještě víc.
  06.10.2009 10:23 jj.bluestar
 
Ivano, absolutbě nebíš o čem mluvíš.
  06.10.2009 19:06 jsem ok
 
Milá Ivano, projevem hysterie jsou urážky, neboť k nim se uchyluje člověk, pokud nemá argumenty. Slova pana Peciny, který jedním dechem tvrdí, že je výrazně apolitický a druhým dechem projevuje přání, že by tím ministrem vnitra byl rád i po volbách. Za kterou asi stranu? Opravdu výrazně apolitický projev. Konkrétně Pecina si nepokrytě připravuje křeslo, pokud SOCANI vyhrajou. Takže bez politiků to nejde, protože ministr vnitra politický totiž je.................i bez voleb
  06.10.2009 19:07 jsem ok
 
Milá Ivano, projevem hysterie jsou urážky, neboť k nim se uchyluje člověk, pokud nemá argumenty. Slova pana Peciny, který jedním dechem tvrdí, že je výrazně apolitický a druhým dechem projevuje přání, že by tím ministrem vnitra byl rád i po volbách. Za kterou asi stranu? Opravdu výrazně apolitický projev. Konkrétně Pecina si nepokrytě připravuje křeslo, pokud SOCANI vyhrajou. Takže bez politiků to nejde, protože ministr vnitra politický totiž je.................i bez voleb
  06.10.2009 19:07 jsem ok
 
Milá Ivano, projevem hysterie jsou urážky, neboť k nim se uchyluje člověk, pokud nemá argumenty. Slova pana Peciny, který jedním dechem tvrdí, že je výrazně apolitický a druhým dechem projevuje přání, že by tím ministrem vnitra byl rád i po volbách. Za kterou asi stranu? Opravdu výrazně apolitický projev. Konkrétně Pecina si nepokrytě připravuje křeslo, pokud SOCANI vyhrajou. Takže bez politiků to nejde, protože ministr vnitra politický totiž je.................i bez voleb
  06.10.2009 20:04 pro jsem ok
 
vol teda krakkatici Langera vole
  03.10.2009 15:51 najdi svého parťáka
 
Policista se účastnil lynče na údajného zloděje
Sedm rozhněvaných mužů mezi kterými byl i policista vzalo před týdnem spravedlnost velmi svérázně do rukou. Tragickým vyvrcholením jejich trestné výpravy byl ubitý člověk.
  03.10.2009 19:55 for
 
Neměl šmejd krást. Kdo by si nechránil svůj majetek. Policie někdy najde pachatele, ale odcizenou věc málokdy. A o co jde občanovi? O pachatele nebo o majetek? Policii o pachatele ( kvůli čárce ), občanovi o majetek, ten se může na pachatele vykašlat. A když to nejde po dobrém, tak to musí jít po zlém. Neříkám, že ho měli zabít, to v žádném případě, ale dostat do čumáku si takovej šmejd zaslouží.
  03.10.2009 10:34 ?
 
Ti, kdo dostali nasypáno, sem určitě nechodí...
  03.10.2009 17:58 .
 
Proto sem chodím :-))
  04.10.2009 13:04 qqq
 
Příší rok dostane nasypáno každý řadový policista, nikoliv však na výplatní pásce, ale k "krmítku" se spisy. Policistů méně a ještě za míň peněz. I v době krize by za těchto podmínek sloužil jen blázen. U policie jsou teď výborné vyhlídky do budoucna, ale lepší se nerozhlížet a plnit absurdní pokyny vedení. Věřím tomu, že ten kdo má teď šanci na rentu tak ji vezme a za včas odejde, snížení platů totiž nebude jen na rok 2010, jak se všude mediálně zveřejňuje. Peníze nejsou a naše země nemůže utáhnout takovou masu státních zaměstnanců a k tomu jim ještě zvyšovat plat když to jde s námi z kopce. Dojde na má slova.