Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / CZ PRESS NEWS MVČR 5 - Informace o českém předsednictví v Radě EU

[16.03.2009]

Informace o předsednictví ČR v Radě EU z pohledu Ministerstva vnitra

CZ PRESS NEWS MVČR 5 - Informace o českém předsednictví v Radě EU

Stalo se:
12.3.2009 Praha
Švýcarský velvyslanec Jean-François Kammer ministrovi vnitra Ivanu Langerovi během své návštěvy předal oficiální pozvání švýcarské vlády na slavnostní akt u příležitosti vstupu Švýcarské konfederace do Schengenského prostoru.


_____

11.3.2009 Vídeň

Až do 20. března probíhá 52. zasedání Komise o narkotických drogách, jehož hlavním tématem je úspěšnost kontroly nelegálních drog a problémů, jež plynou z jejich užívání a obchodu s nimi. První dva dny zasedání proběhly na ministerské úrovni a byl na nich zhodnocen pokrok, který byl učiněn v posledním desetiletí po 20. zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN (UNGASS), jež v roce 1998 stanovilo cíl do deseti let ?podstatně snížit globální nabídku a poptávku po ilegálních drogách.? Ministr vnitra Ivan Langer během zasedání přednesl prohlášení jménem Evropské unie.

Newsletter 5

_____

9. - 10.3.2009 Vídeň

Konalo se slavnostní zahájení tříměsíčního Hlavního kurzu MEPA (Středoevropská policejní akademie, mezinárodní projekt osmi evropských států). Účastníci tohoto kurzu se na své pouti po osmi evropských stanovištích seznamují s různými způsoby a metodami boje proti závažné a organizované kriminalitě a společně zpracovávají případovou studii, která je poté využívána na národní úrovni při výuce v policejních školách i pro potřeby příslušných útvarů policie. Zahájení i následného jednání Představenstva MEPA se za ČR zúčastnily ředitelka odboru vzdělávání a správy policejního školství JUDr. Helena Tomková a vedoucí oddělení mezinárodního policejního vzdělávání Mgr. Karin Jancyková.

Newsletter 5

_____

5.3.2009 Bělehrad

Ministr vnitra Ivan Langer se zúčastnil ministerské konference na téma dosahování cílů v zajišťování bezpečnosti hranic v oblasti jihovýchodní Evropy.

Newsletter 5

_____

4.3.2009 Bruggy

Delegace Ministerstva vnitra v čele s ministrem Ivanem Langerem se zúčastnila v Bruggách konference na téma ?Příprava Stockholmského programu: strategická agenda oblasti Rady pro spravedlnost a vnitro?, kterou zaštítilo trio předsednictví Francie, České republiky a Švédska.

_____


Ministr vnitra Ivan Langer navštíví s místopředsedou Evropské komise Jacquesem Barrotem Washington D.C.16. - 17. březen, 2009, USA - Ministr Ivan Langer se vydá společně s místopředsedou Evropské komise Jacquesem Barrotem na oficiální návštěvu do USA. Cílem cesty je setkat se s novou prezidentskou administrativou a upevnit vzájemné vztahy v oblasti justice a vnitřních věcí v nadcházejících letech. Hlavními diskutovanými tématy pak budou nejenom otázky bezpečnosti, vízových opatření, migrační politiky či ochrany dat, ale také problematika Guantánama.

_____


Příprava Stockholmského programu
V belgických Bruggách se 4. března uskutečnila konference na téma ?Příprava Stockholmského programu? s podtitulem ?Strategická agenda oblasti Rady pro spravedlnost a vnitro?, kterou zaštítilo trio předsednictví Francie, České republiky a Švédska. Za českou stranu se jí zúčastnila delegace Ministerstva vnitra v čele s ministrem Ivanem Langerem.

Ivan Langer svoji návštěvu otevřel přednesením projevu na akademické půdě College d?Europe: ?Je mi ctí, že jsme se sešli zde, na akademické půdě, abychom diskutovali o budoucím obsahu dokumentu, který se stane výchozím pro směřování oblasti justice a vnitřních věcí v následujících letech. Budoucí víceletý program připravujeme pro sebe, pro naše občany, pro naše děti, kterým bych přál, aby pojmy jako svoboda, bezpečí a spravedlnost byly v jejich životě naprostou samozřejmostí.?
Česká delegace při jednání v pracovních skupinách zdůraznila, že Stockholmský program musí být v porovnání s tím Haagským mnohem více konkrétní, měl by obsahovat méně politických prohlášení a více konkrétních, efektivních a důkladnějších cílů. Ministr vnitra zdůraznil potřebu hledání rovnováhy mezi ochranou soukromí, bezpečností a svobodou pohybu osob.
Stockholmský program, jehož příprava byla hlavní náplní jednání, stanovuje priority a cíle v oblasti vnitřní bezpečnosti EU na období let 2010-2014 a navazuje na Haagský program, schválený Evropskou radou v listopadu 2004. Po teroristických útocích ve Spojených

státech dne 11. září 2001 a v Madridu dne 11. března 2004 definoval tento Haagský program nové priority EU, aby tak zajistil účinnější společný přístup k přeshraničním problémům, jako jsou terorismus, organizovaná trestná činnost, ilegální migrace, nedovolený obchod s lidmi nebo převaděčství.
Za dobu, po kterou byl Haagský program v platnosti, se spousta věcí změnila, objevily se nové výzvy, nové skutečnosti. Evropská unie se rozšířila na 27 členů, velmi pravděpodobně se v dalších letech rozroste ještě o další členy (Chorvatsko), nové členské státy vstoupily do Schengenu, bere se na vědomí možný vstup Lisabonské smlouvy v platnost a také jsme získali zkušenosti z toho, jak Haagský program pracoval v praxi. Se všemi těmito náležitostmi se počítá při přípravě nového Stockholmského programu.
V rámci práce na jeho přípravě se diskutuje množství důležitých témat, jako například rozvoj integrované správy hranic, otázka dokončení společného evropského azylového systému a vytvoření společného přesídlovacího systému. Stockholmský program je také velkou příležitostí pro implementaci společné vízové politiky, zejména nového Vízového kodexu. V otázce policejní spolupráce by mělo dojít k rozšíření možností pro spolupráci národních policií v boji proti organizovanému zločinu, terorismu a drogám, zásadním úkolem bude též implementace nového právního základu EUROPOLu. EUROPOL by se mohl stát kontaktním bodem na evropské úrovni při řešení konkrétních případů a zastřešovat společné vyšetřovací týmy._____


Švýcarsko do Schengenu!
Švýcarsko se stane v pořadí 25. zemí společného schengenského prostoru. Po zrušení hraničních kontrol osob, ke kterému došlo na pozemních hranicích 12. prosince 2008, budou zrušeny kontroly osob také na mezinárodních letištích při letech v rámci Schengenu. Kontroly zůstanou zachovány jen při letech mimo schengenský prostor.
Přistoupení Švýcarska bylo podmíněno splněním řady schengenských standardů týkajících se procedur hraničních kontrol či infrastruktury letišť. Ověření provedl tým expertů včetně zástupce českého předsednictví v 2. únorovém týdnu a dospěl k závěru, že je Švýcarsko připraveno převzít odpovědnost za ochranu Schengenu. Oslavy této události proběhnou 27. března a zúčastní se jich i ministr vnitra ČR Ivan Langer. Oficiálně bude proces přistupování Švýcarska zakončen 29. března.


Zajímavosti

* Nutnost využívání pasu je relativně nová. Přestože státy před první světovou válkou pasy tiskly, žádné systematické kontroly na hranicích se většinou neprováděly a pasy nebyly pro cestování nezbytné. Válka a její následky přinesly ale větší citlivost k národnostním otázkám, a pasy se tak staly nezbytnými pro mezinárodní cestování.

* Předchůdcem Schengenské dohody je německo-francouzská, tzv. Saarbrückenská dohoda. Ta vznikla v roce 1984 jako výsledek nátlaku evropských autodopravců, kteří stávkovali na protest proti nekonečným frontám na hraničních přechodech mezi oběma státy. Schengenská dohoda byla podepsána v roce 1985, hraniční zábrany byly mezi jejími zakládajícími státy nakonec odstraněny ale až v roce 1995.

* Mezi Irskem a Velkou Británií funguje zóna volného cestování již od roku 1922. Její existence, společně s nechutí Velké Británie vstoupit do Schengenu, byla důvodem irského odmítnutí Schengenu.

_____


Priority Ministerstva vnitra pro české předsednictví v EU
Priorita č. 5: Schengenská spolupráce, ochrana hranic a vízová politika


Schengenská spolupráce označuje spolupráci států v rámci schengenského prostoru - území států, na jejichž společných vnitřních hranicích nedochází k hraničním kontrolám. Ty se soustředí na vnější schengenské hranice. Pro zachování vysoké úrovně bezpečnosti občanů je třeba jako kompenzaci přijmout opatření v oblasti policejní spolupráce, vízové a konzulární praxe, ochrany dat či přístupu k Schengenskému informačnímu systému. Tato opatření nahradí chybějící kontroly na vnitřních hranicích.
Prioritami českého předsednictví v této oblasti jsou příprava na spuštění Schengenského informačního systému nové generace a dokončení realizace Vízového informačního systému. Prioritou v oblasti vízové politiky je přijetí Vízového kodexu, který nahrazuje stávající právní předpisy týkající se víz a dále harmonizuje jejich uplatňování členskými státy. Bude se provádět i hodnocení připravenosti nových států EU - Bulharska a Rumunska - na vstup do Schengenu a hodnocení dodržování schengenských pravidel u některých států do Schengenu již plně zapojených. Během českého předsednictví dojde také k dokončení integrace Švýcarska do schengenského prostoru odstraněním hraničních kontrol na letištích.
V oblasti ochrany vnějších hranic se zaměříme zejména na pokrok v oblasti integrovaného řízení vnějších hranic EU.

_____


Rozhovor s PhDr. Tomášem Haišmanem, ředitelem odboru azylové a migrační politiky
Máme za sebou první třetinu českého před-sednictví. Jak ji vy osobně hodnotíte?
Dosavadní průběh předsednictví musím hodnotit nesmírně pozitivně, a to ze všech možných aspektů. Pro mě osobně největší satisfakcí je výkon a také hodnocení mých převážně mladých spolupracovníků. Jejich individuální nasazení i postupně se upevňující osobní renomé v čele i v pozadí předsednických týmů má obrovský význam nejen v osobní rovině, ale nese se i povznesení jména Ministerstva vnitra i České republiky. Poctivá příprava i vysoká odbornost v jednotlivých specializacích přináší své ovoce a je dobrým základem pro budoucnost. Ve věcné rovině musím konstatovat, že první dva měsíce jasně ukázaly, jak důležité bylo minulé nasazení i společná ministerská strategie. Mí spolupracovníci, stejně jako ostatní kolegové z resortu vnitra, se zdárně vypořádali s překvapeními, které přineslo předcházející předsednictví, a zřetelně - v týmu - vykročili k úspěšnému splnění cílů i priorit českého předsednictví.
Na jaře proběhne ministerská konference, největší akce pod taktovkou MV, co se rozsahu týče. Přípravu celé akce vede tým OAMP. Jak postupují přípravy na tuto významnou akci?
Příprava konference Budování migračních partnerství probíhá plně podle plánu, který ministr vnitra schválil již před rokem v rámci příprav na naše předsednictví Evropské unie. Ministerská konference, které se zúčastní ministři zodpovědní za řízení migrace z celkem 49 států EU a schengenského prostoru, Společenství nezávislých států, západního Balkánu a Turecka a Evropské komise a mezinárodních organizací, proběhne na konci dubna tohoto roku v Praze. Jejím hlavním cílem je posílení vzájemných vztahů pří řízení migrace na úroveň skutečného partnerství zahrnující společná opatření v boji proti nelegální migraci a návratech, podpoře legální migrace a integrace a využití potenciálu migrace pro rozvoj třetích zemí.
Přípravy probíhají kontinuálně od roku 2007, kdy byla během německého předsednictví za velké podpory ČR rozšířena politika v oblasti vnějších vztahů EU označovaná jako Globální přístup k migraci ze Středozemí a Afriky i na regiony sousedící s EU na východě a jihovýchodě. V říjnu loňského roku pak byla zahájena závěrečná fáze příprav založená na třech přípravných jednáních, která definují obsah tohoto nového migračního partnerství.První zasedání v Praze vyjádřilo jednoznačnou podporu předsednické iniciativě, což umožnilo na druhém přípravném zasedání v turecké Antalyi v únoru tohoto roku diskuzi nad společnou deklarací. Třetí přípravné setkání v Bukurešti na konci října by mělo jednání o tomto dokumentu dokončit.
Ministerskou konferencí ani koncem předsednictví však naše práce nekončí, neboť je nezbytné její závěry přenést do praxe. Za tímto účelem podalo Ministerstvo vnitra žádost o grant, který na sklonku minulého roku Evropská komise vyhodnotila jako jeden z nejlepších předložených projektů a schválila jej.
V současné době se intenzivně pracuje na vývoji SIS II, Schengenského informačního systému druhé generace. V jaké fázi se nachází a jak vidíte jeho budoucnost?
V současné době se nachází vývoj SIS II na jakési křižovatce. Na jedné straně se zkoumá schopnost pokračovat v jeho vývoji za situace, kdy testy uskutečněné na konci minulého roku potvrdily řadu závažných potíží v jeho vývoji. Na druhé straně je spuštění nové generace SIS zásadní prioritou, proto se zkoumá možnost dokončení vývoje SIS II na základě systému používaného v současné době (tzv. SIS1+). V tuto chvíli nemohu říci, jak vidím budoucnost současného projektu SIS II. Ministři rozhodnou nejpozději začátkem června, zdali je možné pokračovat ve vývoji SIS II na základě současného projektu, či zda-li se bude aktivovat řešení považované v současné době za záložní. Bez ohledu na to, jaké rozhodnutí bude přijato, je jasný závazek celé EU zajistit dokončení SIS II, které plně využívá moderních technologií a jehož nové funkce dále přispějí k zajištění bezpečnosti společného prostoru bez hraničních kontrol. Švýcarsko se po dlouhém váhání, přestože není členem EU, odhodlalo vstoupit do Schengenského prostoru. Od března 2009 nově nečekají cestující ani kontroly na letištích. Jak tento krok hodnotíte?
Dokončení rozšíření Schengenu o Švýcarsko vnímám jako jednoznačný přínos pro volný pohyb osob v rámci Evropy. Na mapě Schengenu zmizí ostrov zvýrazňující jiný režim platný ve Švýcarsku a v okolních schengenských státech. Švýcarsko skutečně není členem EU, jeho zapojení do schengenského prostoru však jednoznačně reflektuje význam spolupráce v rámci Schengenu a jeho neoddiskutovatelný přínos pro volný pohyb na straně jedné a pro zajištění bezpečnosti na straně druhé. Vstup Švýcarska do Schengenu je zároveň oceněním přípravy švýcarských orgánů na splnění schengenských standardů, které muselo Švýcarsko prokázat.

_____


Program akcí 17.3. - 31.3. 200916. - 17.3. Praha: Jednání sítě expertů EK/EPSO (European Personal Selection Office) na výběrová řízení. Diskutována bude připravovaná změna ve výběrových řízeních do evropských institucí. Dánsko a Slovinsko se podělí o své zkušenosti (best practices).

27.3. Curych: Oslavy zakončení procesu přistupování Švýcarska do Schengenu, kterých se zúčastní i ministr vnitra.

30. - 31.3. Praha: Konference národních zpravodajů EU pro obchod s lidmi s účastí předních expertů a zástupců relevantních vládních institucí. Půjde o první akci na toto téma uspořádanou v rámci EU.

30. - 31.3. Bukurešť: 3. přípravné setkání k ministerské konferenci "Budování migračních partnerství". Necelá padesátka delegátů projedná společnou deklaraci, která bude přijata na ministerské konferenci v Praze 27. a 28. dubna 2009.

31.3. Brusel: Zasedání Rady ministrů pro telekomunikace zaměřené na problematiku informační společnosti. Na zasedání se plánuje přijmout závěry Rady k přístupné informační společnosti připravené CZ PRES.


...s předstihem7.4. Hradec Králové: Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádají konferenci s názvem ?eID a veřejné registry?, která se uskuteční v rámci 12. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Novináři se mohou akreditovat na emailové adrese predsednictvi.pr@mvcr.cz.