Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Publikace / Racionální protidrogová politika

Odborný racionální pohled na drogovou problematiku, jaké negativní jevy s sebou přináší,jaké možnosti řešení se nabízejí, represe nesmí zůstat jedinou cestou
Drogy se - naneštěstí - staly v civilizovaném světě důležitým a zhusta zneužívaným politikem.

Za klasický důkaz tohoto tvrzení považuji novelizaci tzv. "protidrogových zákonů" z března 1998, které byly Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR přijaty přes veto prezidenta Václava Havla a přes odpor můj i některých mých kolegů. Vzhledem ke svému medicínskému a právnickému vzdělání jsem se cítil a cítím povinnen do této oblasti podle svých schopností a možností maximálně zasahovat. Základní slabinu zmíněné novelizace vidím v naprosto nestandardní proceduře jejího přijetí.

Pominu-li, že předkladatelem novelizace bylo Ministerstvo vnitra a nikoliv Ministerstvo spravedlnosti, které je garantem legislativního procesu, musím znepokojeně konstatovat, že důvodová zpráva k natolik závažné změně celého směřování naší protidrogové politiky byla zcela prosta analýz, vědeckého vyhodnocení a anticipace žádoucího vývoje, stejně jako ekonomických rozborů a možných důsledků prosazování navrhované (a nyní již přijaté a od 1.1. 1999 platné) legislativy.

Podobnou analýzu vypracovalo a k připomínkování ostatním ministerstvům předalo Ministerstvo spravedlnosti až po přijetí novelizace; podle mých kusých informací je její vyznění značně tristní. Věřím a tvrdím, že racionální protidrogová politika musí být ve shodě s aktuálním stavem vědeckých poznatků a tedy musí vyváženě spočívat na čtyřech pilířích: prevenci, represi, léčbě a minimalizaci škod (či "pomoci přežít).

S potěšením jsem proto přijal zprávu o probíhajícím vládním výzkumu "Projekt analýzy dopadů (PAD) nové protidrogové legislativy," probíhající v garanci Meziresortní protidrogové komise vlády ČR za účasti předních odborníků z naší země a pod přímou supervizí Fakulty trestního práva Floridské státní univerzity (USA). Předpokládám, že nám její výsledky pomohou ve skutečně racionálním boji se závislostí, novověkou metlou lidstva. Abych své kolegy seznámil se stavem současného výzkumu drogových závislostí, jejich dopadů a vlivů jednotlivých typů politik, uspořádal jsem 8. října 1997 pro členy obou komor seminář "Racionální protidrogová politika".

Ten byl navštíven velmi hojně profesionály z oboru, zástupci tisku a právní sféry, účast poslanců a senátorů však byla poněkud chabá. Spolu s kolektivem svých spolupracovníků (dr. Gronský, dr. Mravčík, dr. Zábranský) jsem sestavil stejnojmenný informačně-analytický materiál, který jsem nechal vytisknout a rozdat všem svým kolegům. Na podzim 1997 jeho znění vydalo v knižní formě nakladatelství Votobia, u nějž si ji můžete objednat.Protidrogové politice se věnuji i nadále.

Snažím se seznamovat s nejnovějšími poznatky z oboru a udržovat kontakt s našimi i zahraničními odborníky z medicínské, právní, policejní i sociální oblasti. Jsem rozhodnut se zasadit o prosazování co nejúčelnější, nejhumánnější a nejhospodárnější formy takové politiky. Je to v zájmu nejen těch našich spoluobčanů, kteří této zákeřné nemoci -- závislosti na omamných a psychotropních látkách podlehli a podléhají, ale v zájmu nás všech. Přivítám Vaše podněty na toto téma. Své případné otázky, které mají vztah k praktické politice, vyjádřete prosím v diskusním fóru nebo na mé adrese. Otázky odbornějšího charakteru prosím směřujte na mého poradce, MUDr. Tomáše Zábranského.

Pevně věřím, že možnost diskutovat a obhajovat své názory pro Vás bude nejméně stejným přínosem, jakým je pro mne. Přeji Vám i sobě, abyste se řídili HLAVOU I SRDCEM.
Racionální protidrogová politika.pdf (842.50kB)
 

 

Každý z nás má právo na svůj názor