Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / MV: Návrhy novel zákonů v oblasti digitalizace

[18.05.2007]

Digitalizace

MV: Návrhy novel zákonů v oblasti digitalizace

Digitalizace

Ministr vnitra a ministr informatiky ve spolupráci s ministrem kultury předloží příští týden na jednání vlády návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikací), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem novely je odblokovat situaci v oblasti digitalizace a umožnit rychlejší přechod na digitální televizní vysílání v České republice.

Přechod na digitální vysílání je nevyhnutelný proces daný světovým trendem digitalizace a konvergence přenosových platforem a služeb i zvyšující se potřebou efektivnějšího využívání kmitočtového spektra. Komplexní problematika tohoto procesu je velice rozsáhlá a úzce svázána se státní politikou zejména v oblasti elektronických komunikací, informatiky kultury a v oblasti sociální. Přechod na digitální vysílání je z celospolečenského hlediska významným krokem, který nejširší veřejnosti nabídne nejen novou kvalitu a širší nabídku televizních programů, ale umožní jí vstup do zcela nového informačního prostředí v oblasti rozvíjejících se interaktivních služeb.

Návrh novely řeší problémy především ve dvou hlavních oblastech, a to v získání volných kmitočtů pro sestavení a vybudování digitálních sítí určených pro televizní vysílání, a zajištění obsahu vysílání pro digitální sítě. Návrh obsahuje konkrétní řešení pro naplnění tohoto veřejného zájmu, která zajistí vstup nových televizních programů na televizní trh a prolomení nemožnosti zahájit digitální televizní vysílání v plném rozsahu. Výsledkem bude rozšíření nabídky současných televizních programů vysílaných prostřednictvím zemského televizního vysílání o nové programy a související služby. Návrh zákona zahrnuje kromě formy televizního vysílání provozovatelů s licencí i zopakovaný princip udělení tzv. kompenzačních licencí a pro další fázi zavádí tzv. institut programového multiplexu s registrovanými programy.

Podstata navrhovaných změn spočívá:
a) ve změně zákona o elektronických komunikacích, které upravují poplatky za využívání rádiových kmitočtů v případě šíření a přenosu televizního vysílání
S ohledem na postupné ukončování analogového televizního vysílání a jeho nahrazování vysíláním digitálním je potřeba tento vývoj zakomponovat i do poplatků za vysílání, včetně rozlišení a diverzifikace pro analogové a digitální vysílání. Jde o úpravu poplatků  držitelů oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, v rámci které se významně rozšiřuje možné cenové rozpětí, resp. se zvyšuje jeho horní hranice. Jde o významný motivační prvek pro zkrácení doby přechodu na digitální vysílání a omezení nutnosti dlouhého souběhu obou způsobů vysílání. Konečná pravomoc stanovení skutečné výše poplatků je podle zákona v kompetenci vlády, která stanoví rozdílnou výši poplatků pro analogové a digitální televizní vysílání i s možností prominutí části poplatků u těch provozovatelů digitálních sítí, ve kterých budou šířeny programy provozovatelů vysílání s licencí, kteří se zavázali k vracení souboru technických parametrů v souladu s Technickým plánem přechodu.

b) ve změně zákona o elektronických komunikacích, která zpřesňuje řešení sporů mezi provozovateli digitálních sítí a provozovateli vysílání
Návrh obsahuje zpřesnění procedury pro řešení případných sporů, které se již v současné době díky neúplnostem či nejasnostem platných právních předpisů nedaří zdárně dokončit. Jde zejména o spory mezi provozovateli sítí elektronických komunikací a provozovateli vysílání při uzavírání smluv na šíření rozhlasového a televizního vysílání. V návrhu jsou specifikovány podmínky, za kterých je možné dohody ze strany jednotlivých účastníků odmítnout. Současně je navrženo doplnění postupu regulačního úřadu při konkrétním řešení sporů, a kdy lze prohlášení vůle stran dohody nahradit rozhodnutím úřadu.

c) v řešení situace v případě subjektů, kterým po 1. 1. 2006 vydala Rada rozhodnutí o udělení licence k digitálnímu televiznímu vysílání, ale toto rozhodnutí  nenabylo právní moci nebo proti němu byla podána žaloba
Podstatou navrhovaných úprav je uplatnění institutu tzv. přechodné licence na omezenou dobu, která by umožnila provozovatelům vysílání, kteří získali od RRTV licenci k televiznímu vysílání  v době po 1.1.2006, včasné zahájení vysílání. Tento princip se bude vztahovat i na všechny další držitele licencí, kteří získají licence od RRTV na základě licenčního řízení, a u kterých hrozí případné zablokováni možnosti zahájit vysílání. Přechodná licence  bude  udělována ve zvláštním řízení RRTV a bude obsahovat licenční podmínky shodné s rozhodnutím RRTV o udělení licencí. Přechodná licence se uděluje na dobu určitou na 5 let a nedojde-li k uzavření dohody s držitelem licence podle § 12 zákona č.231/2001 Sb., bude platnost této přechodné licence prodloužena na dalších 5 let.
Předmětem oboustranné dohody je vyrovnání povinností a závazků držitele přechodné licence souvisejících s provozováním televizního vysílání, včetně  neodvolatelného prohlášení, že strany dohody nebudou uplatňovat žádné nároky vůči státu z důvodů souvisejících s udělením licencí. Platnost přechodných licencí končí uplynutím lhůty nebo přidělením licence shodným provozovatelům podle § 12 až § 18 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

d) v udělení kompenzačních licencí pro stávající provozovatele zemského analogového televizního vysílání v případě, že se zaváží navracet analogové kmitočty v souladu s Technickým plánem přechodu
Zákonem č. 235/2006 Sb. byla přijata úprava, která ustanovila možnost pro provozovatele celoplošného televizního vysílání s licencí získat tzv. „kompenzační“ licenci, pokud se do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona doručí Radě souhlas s prováděním změn v souboru technických parametrů vysílání stanoveném v jejich licenci v souladu s Technickým plánem přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „Technický plán přechodu“). Jelikož Technický plán přechodu byl uveřejněn až po uplynutí 90 denní lhůty, stalo se dané ustanovení obsoletní.
Z důvodu omezené kapacity kmitočtového spektra nelze provést v plném rozsahu přechod na digitální vysílání bez „analogových“ kmitočtů provozovatelů celoplošného televizního vysílání, které jsou součástí jejich licence v podobě souboru technických parametrů vysílání. Navrhuje se tudíž využít již dříve Parlamentem přijatého institutu „kompenzačních“ licencí, který nemohl být z výše uvedeného důvodu aplikován.V případě rychlejšího postupu při vracení kmitočtů využívaných pro zemské analogové televizní vysílání ze strany provozovatelů tohoto vysílání v souladu s Technickým plánem do 9.9.2009 vznikne těmto provozovatelům s licencí právo na další, v pořadí druhou kompenzační licenci, kterou bude možné využít po dokončení realizace Technického plánu přechodu. To napomůže zrychlení celého přechodu a rychlejší výstavbě digitálních sítí.

e) v odstranění přísné regulace pro digitální převzaté vysílání a umožnění jeho dočasného vysílání prostřednictvím sítí zemských rádiových zařízení
Návrh umožňuje dočasné vysílání převzatého televizního vysílání podnikatelů zajišťujících sítě elektronických komunikací. Navržená změna  současně neomezuje přístup nových televizních programů k vysílání ve volných digitálních sítích na základě udělené licence, přechodné licence nebo registrace v rámci nového institutu tzv. programového multiplexu. Tito provozovatelé mají přednost při umístění do volných pozic v digitálních sítích před převzatým vysíláním, což mj. znamená i podporu vlastních domácích  televizních programů, určených pro domácí trh.
Stávající právní úprava umožňuje Radě registrovat provozovatele převzatého vysílání pouze v případě, bude-li převzaté vysílání provozováno prostřednictvím kabelového systému nebo družice. Od 1. 1. 2012 by Rada měla mít možnost registrovat provozovatele převzatého vysílání pro všechny sítě elektronických komunikací, avšak s výjimkou zemských vysílacích rádiových zařízení (dále jen „vysílač“). Tato výjimka zohledňuje skutečnost, že většina obyvatel České republiky přijímá televizní vysílání šířené prostřednictvím zemské přenosové platformy, na kterou by měly mít přednostní přístup původní programy, neboť její kapacita zůstává limitována omezenou dostupností vhodného kmitočtového spektra i v digitálním prostředí. V souvislosti s rozvojem nových technologií se nicméně ukazuje, že bez umožnění převzatého vysílání prostřednictvím vysílačů nebudou v České republice vytvořeny podmínky pro včasné zahájení digitálního vysílání do mobilních telefonů (DVB-H).

f) v možnosti vytvoření programového multiplexu provozovatelem nebo provozovateli vysílání s licencí, který v rámci tohoto multiplexu může za stanovených podmínek vysílat další programy, které nevyžadují udělení licence
V případě postupu příslušných provozovatelů televizního vysílání s licencí v souladu s Technickým plánem přechodu upravuje návrh zákona možnost získání dalších programových pozic v jednotlivých digitálních sítích dle jejich dalšího vývoje, zejména v souvislosti s možností využití vyšších kompresních standardů pro vysílání , jejímž využitím může být navýšena kapacita digitálních sítí pro další televizní programy. Možnost vysílat další televizní programy již ve zjednodušeném režimu budou mít pouze držitelé licencí pro televizní vysílání. Provozování nových televizních programů v rámci programového multiplexu  bude podléhat pouze registraci. Podmínkou pro nárok na další televizní programy v příslušné digitální síti jedné nebo více právnických osob je vlastnictví licencí  pro celoplošné televizní vysílání minimálně 5 televizních programů.

g) ve změnách zákona o České televizi, které na dobu přechodu na digitální vysílání zpřesňují její povinnost provozovat současně analogové a digitální vysílání tak, aby příjem jejích programů byl zajištěn alespoň pro 95% obyvatel České republiky
Zákon o České televizi již České televizi přechod na digitální vysílání umožňuje. Nicméně se ukazuje, že je potřebné provést určité novelizační zásahy, aby i v období postupného ukončování analogového vysílání měla Česká televize reálnou možnost naplňovat povinnost zajišťovat příjem vysílání programů ČT 1 a ČT 2 alespoň pro 95 % obyvatel České republiky a zároveň se její vlastní přechod na digitální vysílání uskutečňoval v koordinaci s ostatními zúčastněnými subjekty podle Technického plánu přechodu. Zpřesňuje se text ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) tak, aby pro naplňování povinnosti umožnit příjem určitých programů České televize pro alespoň 95% obyvatel České republiky byl určující součet území pokrytých zemským analogovým nebo zemským digitálním vysíláním a území pokrytých souběžným zemským analogovým a zemským digitálním vysíláním

h) ve změně zákona o veřejných zakázkách, které upravují podmínky pro realizaci veřejných zakázek pro výstavbu digitálních sítí  pro potřeby provozovatele televizního vysílání ze zákona
Pokud mají být termíny uvedené v Technickém plánu přechodu reálně plněny provozovatelem vysílání ze zákona, je zapotřebí upravit výjimku z postupu podle zákona o veřejných zakázkách v případě distribuce a šíření souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby, a to pouze na dočasné období přechodu na digitální vysílání. V opačném případě se vzhledem k potřebě dodržet zákonné i přípravné lhůty v rámci procesu zadávání veřejných zakázek, jeví být splnění termínů obsažených v Technickém plánu přechodu jako nereálné. A mohl by ohrozit další navazující postupy při výstavbě dalších sítí a zahájení vysílání dalších nových televizních programů.
Existuje řada zcela evidentních omezení vycházejících z technických parametrů, současného umístění vysílačů, vlastnických vztahů k vysílacím zařízením, přidělení individuálních oprávnění telekomunikačním operátorům, z potřeb realizace přechodu na digitální vysílání a z potřeb diváků. Česká televize však nemá žádné zákonné zmocnění tyto parametry závazně definovat a použít je v rámci zadání výběrového řízení. Tím by se  vystavila při realizaci veřejné soutěže soudním sporům a zároveň by došlo k časově nedefinovatelnému průběhu procesu digitalizace.
 Cílem je zajistit jednoznačné legislativní zpřesnění již existující výjimky obsažené v § 18 odst. 1 písm. i) platného zákona o veřejných zakázkách ve vztahu k poskytování nebo provozování veřejné telekomunikační sítě veřejným zadavatelem. Současně  návrh zachovává povinnost provozovatele televizního vysílání ze zákona postupovat při realizaci veřejných zakázek v souladu s Obchodním zákoníkem

Zvukové příspěvky Rádia Vnitro

Ministerstvo vnitra, 18. května 2007

 

Každý z nás má právo na svůj názor