Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Rozhovory / Moderní obec: Legislativní změny nutné pro eGovernment se už chystají

[07.03.2007]

eGovernment

Moderní obec: Legislativní změny nutné pro eGovernment se už chystají

Rozhovorem s ministrem vnitra i informatiky Ivanem Langerem na téma elektronizace a zefektivnění veřejné správy

Univerzální místa Czech Point pro kontakt s orgány veřejné správy označuje ministr vnitra a informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer za »své dítě«. Podle jeho slov bude s rozvojem digitálního vysílání možné tato kontaktní místa prostřednictvím televize v určité formě časem rozšířit občanům až do obývacích pokojů.

* V programovém prohlášení vlády se mj. praví, že »Česká republika musí učinit zásadní krok ke zvýšení své konkurenceschopnosti mimo jiné zvýšením efektivity výkonu veřejné správy«. K uskutečnění tohoto předsevzetí může napomoci i eGovernment. Čím a jak se chcete zasadit o to, aby u nás přestal být prázdným pojmem?

Máte naprostou pravdu, že nasazení eGovernmentu má přímý pozitivní dopad na posilování konkurenceschopnosti. Bohužel také platí, že za posledních několik let se v této oblasti Česká republika ocitla na konci evropské sedmadvacítky. Abychom tento stav napravili a eGovernment v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nebyl jen prázdným pojmem, přijala vláda 20. září loňského roku několik opatření na podporu urychlení rozvoje eGovernmentu. Mezi ně patří budování kontaktní sítě Czech Point, centrálních registrů, větší participace občanů na rozhodovacích procesech prostřednictvím elektronických nástrojů, ale i takové opatření, které se nazývá elektronizace procesů a které bude implementováno zákonem o eGovernmentu, jehož koncept zpracoval eStat.cz.

* Projekt jste ve vládě díky iniciativě eStat.cz dostali takříkajíc na stříbrném tácu. Berete jej jako ministr informatiky - ale také jako ministr vnitra »se vším všudy«, či obsahuje i některé pro vás nepřijatelné návrhy?

Dovolil bych si podotknout, že vláda sice dostala projekt Czech Point takříkajíc na stříbrném tácu, nicméně na ten tác jsem tento projekt položil a do vlády přinesl já. Na projektu jsem se společně s eStat.cz podílel ještě jako stínový ministr vnitra. Již v červnu 2005 jsem tento projekt přivedl na svět a od té doby jsem na něm se svým týmem velmi intenzívně pracoval. Je to tedy takové mé dítě a jako takové je beru.

* Jaké konkrétní kroky k vytvoření univerzálního místa už činíte a které další a kdy budou následovat?

V současnosti startuje pilotní fáze celého projektu ve vybraných 30 obcích. Po odzkoušení technického řešení bude bezprostředně rozšířen na další obce s tím, že po schválení novely zákona č. 365/2000 Sb., by se Czech Pointy měly postupně rozšířit na všechny matriční úřady. Další kroky, které budou následovat, velmi úzce souvisejí s již zmíněným zákonem o eGovernmentu, zjednodušením procesních předpisů - vytvořením takzvaného univerzálního správního řízení či pravidel pro fungování základních registrů. Je na místě zdůraznit, že Czech Pointy nebudou jen na úředních místech, ale do budoucna počítáme s tím, že občané budou mít takový svůj vlastní Czech Point doma ve svém počítači. S rozvojem digitálního vysílání, ať již ve formě DVB-T nebo IPTV, bude možné síť Czech Point prostřednictvím televize v určité formě rozšířit občanům až do jejich obývacích pokojů.

* Jak je Ministerstvo informatiky daleko s přípravou dotačního programu pro obce, které se do systému Czech Point zapojí v rámci pilotního projektu? V čem tyto dotace budou spočívat? Můžete tento pilotní projekt krátce charakterizovat a sdělit, kdy začne, koho se bude týkat, resp. kdo dostane možnost do něho vstoupit, kdy bude pilotní projekt ukončen a vyhodnocen?

Vše souvisí s pilotní fází projektu a se schválením novely zákona č. 365/2000 Sb., která má rozšířit Czech Pointy na všechny matriční úřady. Jakmile legislativa umožní toto rozšíření, bezprostředně poté vyhlásíme dotační titul zúčastněným obcím na vybudování tohoto kontaktního místa.

* Zeptám se tedy jinak: Jak pokročily práce na návrzích nutných změn zákonů, zejména zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, aby bylo možné myšlenku univerzálních míst v plném rozsahu uskutečnit?

Novelu zákona č. 365/2000 Sb. právě v minulých dnech, konkrétně 21. února, již projednala vláda a nyní vše záleží na parlamentu. Ministerstvo informatiky zároveň zpracovalo návrh zákona o eGovernmentu, který je v současnosti intenzívně diskutován s jednotlivými resorty. Dále probíhají práce na obecném zákonu o centrálních registrech.

* Ministerstvu informatiky se vytýkalo hlavně to, že nemá žádné možnosti dotlačit ostatní resorty, ale i municipální sféru k elektronizaci státní a veřejné správy, že nemělo žádný vliv na nutnou integraci a provázanost aktivit jednotlivých resortů v oblasti informačních systémů. Kdo a na základě čeho bude mít nyní tyto odpovídající kompetence, aby v tomto smyslu mohl účinněji konat? Ale nejen kompetence, nýbrž také aby disponoval dostatečným objemem peněz na podporu elektronizace veřejné správy (mám na mysli to, aby obce, města, kraje na tyto kroky nedoplácely ze svého).

Dnes je 90 procent všech správních agend vykonáváno na nižších stupních veřejné správy a nikoliv v centru. Tím, že koordinace eGovernmentu přejde pod Ministerstvo vnitra ČR, které již dnes koordinuje výkon veřejné správy na všech úrovních, bude umožněna výrazně efektivnější a účinnější koordinace nasazování ICT. Náš přístup spočívá v tom, že nehodláme ukládat obcím další povinnosti zatěžující jejich rozpočty. Chceme jim nabídnout kvalitní eGovernment služby včetně technického řešení a podpory tak, aby nasazovaní nových služeb neohrožovalo jejich ekonomickou stabilitu. Budou to právě obce, které tímto přístupem získají. Tím, že nasadí eGovernment služby, dojde k zefektivnění výkonu veřejné správy a v konečném důsledku k ekonomickým úsporám na straně obcí. Nasazování nových eGovernment služeb však nesmí probíhat nekoordinovaně a bez podpory z centra a vzájemné komunikace. Také nemůže být nasazeno na staré a neefektivní procesy, protože pak se může stát, že místo zefektivnění dojde k pravému opaku a v konečném důsledku k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků, což povede k odporu vůči moderním službám.

* Co byste však už dnes vzkázal starostovi města, obce, či tajemníkovi městského úřadu, jehož podřízení leckdy mají na stole i dva tři počítače jen kvůli tomu, že »každý« zákon zavádí nový informační systém, u něhož je požadováno, aby byl striktně oddělený od ostatních?

Vláda vloni na podzim schválila novou koncepci Komunikační infrastruktury veřejné správy, do které se musí zapojit všechny resorty. To v konečném důsledku bude znamenat, že jednotlivé resorty si nebudou budovat svou vlastní infrastrukturu, ale během následujících dvou let se spojí v jednotný systém komunikační infrastruktury veřejné správy. Právě ta umožní, že na obce či kraje povede jen jedna linka, bude existovat jedna univerzální zásuvka a veškeré agendy budou moci být vykonávány z jednoho počítače. Ostatně je to i nezbytnou podmínkou pro vybudování efektivně fungující sítě Czech Point.

* Nicméně i zkušenosti z poslední doby, jako třeba problémy se zaváděním informačních systémů vztažených k novému silničnímu zákonu nebo k novému zákonu o sociálních službách, obce příliš nepřesvědčují o schopnosti centra využít moderní komunikační infrastruktury pro kvalitní výkon veřejné správy...

Bylo chybou, že úředníci v centru si něco vymysleli, aniž by naslouchali »volání« z obcí a z krajů. Naším mottem je, že nové věci nelze zavádět bez komunikace s místy, kde je veřejná správa vykonávána.

Moderní obec, 7. března 2007