Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Ministerstvo vnitra: Tisková konference ministra vnitra k projektu "Otevřená minulost"

[14.02.2007]

Archivy bezpečnostních složek

Ministerstvo vnitra: Tisková konference ministra vnitra k projektu "Otevřená minulost"

Zveřejnění archivů StB a lepší přístup do nich

Motto: Poznat, pochopit, vyrovnat se

Zvukové příspěvky Radia Vnitro

Prezentace

Již sedmnáct let intenzivně trvající snahy o poznávání vlastní minulosti, praktik komunistického režimu z let 1948 až 1989, osudů jednotlivých občanů, kteří se dostali do soukolí totalitní moci, až dosud limitovala omezená možnost přístupu k originálním dokladům zachovaným v archivech ministerstva vnitra a zpravodajských služeb. Vítězila spíše představa, že demokratický stát z nějakých záhadných důvodů skrývá stará tajemství v nových “třináctých” komnatách. Právě společenská potřeba podrobné znalosti nedávných dějů, jako součást vyrovnávání se s komunistickou minulostí, vedla Ministerstvo vnitra ČR k zahájení projektu “Otevřená minulost”.

Sedmnáct let od pádu komunistického režimu v Československu, sedmnáct let od ukončení činnosti Státní bezpečnosti, musíme veřejně proklamovat, že není nutné utajovat či jinak chránit dokumenty z provenience totalitní moci, které zcela jednoznačně osvětlují praktiky orgánů státní moci, naplňujících zločinnou a zavrženíhodnou politiku Komunistické strany Československa.

Co neúplnější otevření a přiblížení archivních fondů občanům není jen požadavkem početně omezené historické či archivní obce, ale zájmem celospolečenským. V rámci systematické antitotalitní prevence, podpory rozvoje demokratických institucí, ale také z nutnosti oslovovat v této oblasti zejména mladou generaci, jde - v souladu s trendy v okolních postkomunistických státech - o to zajistit, aby se všichni zájemci za stejných podmínek mohli seznámit s informacemi, na něž mají ze zákona nárok. Jde přímo o povinnost demokratického státu, zajistit přístup k údajům, které o vlastních občanech i cizích státních příslušnících extra legem či dokonce contra legem čtyři dlouhá desetiletí shromažďovaly bezpečnostní složky komunistického totalitního státu z důvodu politické kontroly, represe a subverze.

CÍLEM PROJEKTU JE

 1. postupné vybudování moderního archivu bezpečnostních složek MV, v jehož rámci by byly opět soustředěny veškeré archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek, zejména Státní bezpečnosti, z rozmezí let 1945 až 1990,

 2. jejich plošné odtajnění (až na jasně definovanou malou množinu dokumentů),

 3. standardizace jejich zpřístupňování podle platných zákonů,

 4. po sloučení s dokumentačním úsekem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vytvoření předpokladů pro vlastní vědeckou a publikační činnost,

 5. za pomocí digitalizace svazkové agendy archivované na mikrofiších (v rozsahu okolo 200 000 fiší) a tzv. blokačních karet (850 000 ks), personálních spisů a dalších archiválií, vytvořit digitální archiv on-line dálkově přístupný občanům.

PRVNÍCH STO DNÍ PROJEKTU
(REORGANIZACE – DEBYROKRATIZACE – KOMUNIKACE – PREZENTACE - DŮVĚRYHODNOST)

 • reorganizace archivního úseku MV ČR, vyčlenění spisové služby a správního archivu

 • k 1. listopadu 2006 vznik odboru archiv bezpečnostních složek MV, specializovaného na správu, zpracování, zpřístupňování a zveřejňování archiválií bezpečnostních složek – zejména pak Státní bezpečnosti

 • kompletní obměna středních článků řízení, výrazné posílení pravomocí archivního úseku odboru

 • přehodnocení procesu zpřístupňování, včetně personálních spisů, rozšíření činnosti badatelen v Praze, Pardubicích a Brně-Kanicích

 • prověrka stavu svazkové agendy Státní bezpečnosti, zpracování návrhu scelení fondů operativních součástí bývalé politické policie

 • zjednodušení přijímání žádostí od občanů a jejich vyřizování, zkrácení lhůty jejich vyřizování

 • zvýšení kvality výstupů jak podle archivního zákona, tak dle speciálního zákona o zpřístupňování

 • výrazná změna v komunikaci s občany, dostupnost vybraných inventářů archivních fondů na webu

 • kvalifikovaná prezentace činnosti odboru v médiích

 • fyzické seznámení cca 20 skupin politiků, historiků, archivářů, novinářů, představitelů církve, bývalých politických vězňů i disidentů s evidenčním systémem Státní bezpečnosti, registračními protokoly i jednotlivými druhy svazků

 • vytvoření poradního orgánu ředitele odboru - Poradního sboru, složeného z význačných představitelé politických vězňů padesátých až osmdesátých let minulého století, disidentů a akademiků (Jan Beneš, Kamila Bendová, Jiří Gruntorád, Michael Kraus, Milan Paumer, Miloš Rejchrt, Zdeněk Vašíček, Jiří Stránský, Eduard Stehlík, Alena Šimánková, František Vojtásek).

NEJBLIŽŠÍ ÚKOLY PROJEKTU
(DEKLASIFIKACE – INVENTARIZACE – REKONSTRUKCE – DIGITALIZACE – PUBLIKACE)

 • zajištění pracovních podmínek pro oddělení výzkumu a ediční činnosti, převedených od policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

 • příprava vydání první číslo čtvrtletníku a jeden veřejný seminář (červen 2007)

 • převzetí archivních fondů hlavní správy rozvědky SNB (I. správa), případně i Vojenské kontrarozvědky, příprava jejich archivního zpracování

 • odtajnění archiválií a dokumentů vzniklých do 31. 12. 1992, jejichž původcem bylo federální ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra ČSR (až na malé jasně kvantifikované výjimky)

 • personální obměna a posílení archivního úseku pro zabezpečení inventarizace fondů, včetně svazkové agendy

 • navázání spolupráce a příprava dohod s partnerskými institucemi na Slovensku (Ústav paměti národa), v Polsku (IPN) a Spolkové republice Německo (BStU)

 • dokončení výhledu rozvoje informačních technologií na 3-5 let dopředu, přehodnocení zaostalé výpočetní techniky v souladu s moderními technologickými trendy

 • centralizace poznatkových fondů pro zajištění rychlé a bezchybné lustrace

 • vytvoření podmínek pro digitalizace ucelených segmentů archiválií

 • zpracování teoretického modelu rekonstrukce svazkové agendy

 • vyřešení dislokačních problémů na pracovištích odboru v Praze i Brně-Kanicích

 • příprava na zřízení samostatného Archivu bezpečnostních složek MV anebo případně Ústavu paměti národa

CO JE “ABS”

Archiv bezpečnostních složek

Ústřední archivní fondy tvoří:

 • Federální MV a útvary StB (810 běžných metrů - bm)

 • Sběrné, internační, pracovní tábory a TNP (62 bm)

 • Studijní ústav MV (1 000 bm)

 • Pohraniční a Vnitřní stráž (145 bm)

 • Vyšetřovací spisy StB (2 495 bm)

 • Svazková agenda StB (859 bm)

 • MV ČR a útvary VB (1 500 bm)

 • Personální spisy příslušníků SNB (2 890 bm)

 • Časový rozsah: 1948 – 1990

 • Celkový rozsah: cca 17 km archiválií

class="P0"Archiv bezpečnostních složek

 • Není soudem, ale servisem pro občany a státní orgány

 • Umožňuje poznání, jak fungoval totalitní režim

 • Spravuje dokumentaci o činnosti represivního aparátu

 • Zpřístupňuje doklady o občanské a lidské statečnosti

 • Spolupracuje se zahraničními partnery

Ministerstvo vnitra, 14. února 2007

 

Každý z nás má právo na svůj názor