Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / CZ PRESS NEWS MINISTERSTVA VNITRA 8

[27.04.2009]

Informace o předsednictví ČR v Radě EU z pohledu Ministerstva vnitra

CZ PRESS NEWS MINISTERSTVA VNITRA 8

Stavíme na pevných základech www.eu2009.cz

Stalo se:


20.4.2009 Praha
V Kongresovém centru Praha proběhla ministerská konference Bezpečnější internet pro děti – společný boj proti nelegálnímu obsahu a chování on-line. Výsledkem bylo schválení Pražské deklarace, která zakládá nový přístup k boji proti nelegálnímu obsahu na internetu a usiluje o úzkou spolupráci všech zúčastněných.

Newsletter 8

_____


Program akcí


27.4.-11.5.200927.4.2009 Praha
Cílem konference K evropskému základu managementu spokojenosti občana/zákazníka pořádané v Praze je přiblížit evropské odborné veřejnosti nový projekt sítě EUPAN (Evropské sítě veřejné správy) Management spokojenosti občana (Costumer satisfaction management – CSM), jenž byl představen na 5. konferenci kvality ve veřejné správě v Paříži v minulém roce. Projekt CSM kombinuje již standardní metody měření kvality (CAF) s příklady dobré praxe._____

27.–28.4.2009 Praha
Program druhého jednání pracovní skupiny EUPANu pro lidské zdroje (HRWG) zahrnuje prezentaci studií (Stres na pracovišti, Lidské zdroje na Stálém zastoupení v Bruselu během českého předsednictví nebo srovnávací studie veřejných správ sedmadvacítky) i diskuse o budoucnosti celé skupiny. České předsednictví chce předložit k diskusi aktualizaci Handbooku, tj. stanov celé sítě EUPAN. Důležitým bodem bude také vytváření nových internetových stránek nebo budoucí spolupráce EUPANu s OECD a Evropskou skupinou veřejné správy (EGPA/IIAS).

_____

27.–28.4.2009 Praha
MV ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá v Praze ministerskou konferenci Budování migračních partnerství. Kromě představitelů EU se jí zúčastní i zástupci schengenského prostoru, Lichtenštejnska, jihovýchodní Evropy, východní Evropy, střední Asie a Turecka. Hlavním cílem konference bude posílení vzájemné spolupráce založené na principu partnerství mezi zúčastněnými zeměmi pří řízení migrace.


_____

27.–28.4.2009 Tallin
V hlavním městě Estonska se pod záštitou českého předsednictví uskuteční konference o ochraně kritické informační infrastruktury. Tématem diskusí bude jednak důležitost kritické informační infrastruktury, jednak způsoby její ochrany a zároveň možnosti spolupráce v tomto směru.

_____

28.4.2009 Praha

Uskuteční se zasedání Troiky ministrů vnitra a spravedlnosti Evropské unie a Spojených států. Tématy jednání budou mj. problematika boje proti terorismu, záležitosti spojené s vízovou politikou a ochranou hranic a v neposlední řadě i jedna z priorit českého předsednictví – ochrana dětí. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o první podobné setkání po nástupu nové administrativy v USA, dá se očekávat, že se stane i příležitostí pro zahájení nové etapy v transatlantických vztazích mezi EU a USA v oblasti justice a vnitra.

_____

29.–30.4.2009 Praha
onference TUNED/EUPAN „Zlepšování důvěry v centrální správní administrativu prostřednictvím efektivního sociálního dialogu“ je součástí Projektu důvěry financovaného Evropskou komisí, který byl zahájen v červenci minulého roku a poběží do září roku letošního. Hlavním cílem konference je prodiskutovat výsledky výzkumu o úloze sociálního dialogu v předjímání a řízení změn. Sociální dialog je faktor, který zlepšuje důvěru mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Závěry z konference poskytnou základnu pro společná ustanovení, která budou předložena generálním ředitelům veřejných správ členských států EU a evropské odborové ústředně TUNED na jejich společném setkání 18. června 2009.


_____

30.4.2009 Praha
Metamfetamin – sdílení zkušeností – sympozium národních koordinátorů a odborníků Evropského monitorovacího střediska o drogách (EMCDDA) i členských států z oblasti represe, prevence, léčby a epidemiologie. Tématem bude problematika výroby a užívání pervitinu (metamfetaminu), její celoevropské dopady a možná opatření.

_____

4.–5.5.2009 Praha
Konference k problematice spolupráce se zeměmi západního Balkánu v boji proti terorismu proběhne ve spolupráci Eurojustu, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. V rámci úvodního bloku vystoupí se svým příspěvkem ministr vnitra Ivan Langer.

_____

5.–6.5.2009 Zbiroh
V rámci českého předsednictví v EU se na zámku Zbiroh uskuteční neformální zasedání Strategického výboru pro imigraci, hranice a azyl Rady EU (SCIFA). Hlavními tématy tohoto zasedání budou azyl, nelegální migrace a vízová facilitace a readmise.

_____


Na konferenci „Bezpečnější internet pro děti“
byla přijata Pražská deklarace


20. dubna 2009 se v Praze uskutečnila ministerská konference Bezpečnější internet pro děti – společný boj proti nelegálnímu obsahu a chování on-line. Konferenci pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Evropskou komisí. Českou republiku zde reprezentovali ministr vnitra Ivan Langer a policejní prezident Oldřich Martinů. Cílem této významné akce bylo zlepšit spolupráci všech aktérů při bezpečnosti internetu a mobilních technologií se zvláštním ohledem na děti. Vrcholem akce bylo přijetí tzv. Pražské deklarace.

„Mezinárodní ochrana dětí je jednou z klíčových priorit Ministerstva vnitra během předsednictví. Věnujeme jí maximální pozornost. Důkazem, že to myslíme skutečně vážně, je i Pražská deklarace, kterou jsme vytvořili a dnes přijali. Pražská deklarace přináší spolupráci institucí v rámci celé Evropy. Měla by vést k vytvoření podmínek pro bezpečnější internet pro děti,“ uvedl ministr vnitra Ivan Langer. Dále představil ideu květiny, která Pražskou deklaraci symbolizuje. „Inspiroval jsem se jarní přírodou a smysl deklarace vám názorně vysvětlím na květině. Střed květiny představuje dítě. Ze středu vykvétají lístky, které symbolizují spolupráci na ochraně dětí. Prvním lístkem jsou členské státy, na jejichž bedrech vedle politických opatření leží i opatření legislativní. Při této příležitosti s potěšením vítám zástupce Švýcarska a Norska, kteří se rozhodli k Pražské deklaraci přidat. V duchu motta českého předsednictví, kterým je „Evropa bez bariér“, tak naše květina pomohla odstranit nejen bariéry mezi členskými státy, ale i mezi dvěma zeměmi, které do evropské sedmadvacítky nevstoupily. Dalším lístkem je mezinárodní spolupráce. Zde hrají klíčovou roli jak Evropská komise, tak organizace jako je EUROPOL či INTERPOL. Ty díky koordinaci činností jednotlivých členských států mohou pomoci odhalit a usvědčit např. rozsáhlé mezinárodní sítě zaměřené na dětskou pornografii. Zbylé lístky tvoří neméně důležité organizace a instituce, jako např. zástupci průmyslu, ať už se jedná o Internet Service Providers (ISP), mobilní operátory či sociální sítě, nebo neziskové organizace či školy, které mají ideální příležitost seznámit děti s hrozbami internetu,“ vysvětlil ministr Langer. Na konferenci byl také blíže představen program Safer Internet (Bezpečnější internet).


.
V rámci tohoto programu je pro léta 2009–2013 přiděleno celkem 55 mil. €. Tato významná částka má podle Richarda Swetenhama z Evropské komise podpořit nejen osvětové aktivity, ale i boj proti nelegálnímu obsahu a škodlivému chování on-line, včetně zefektivnění činnosti práce policie.
Během konference proběhlo několik workshopů, na kterých vystoupila řada zajímavých řečníků:

* Počítačová šikana – Profesor Georges Steffgen z univerzity v Lucemburku seznámil účastníky konference s výsledky výzkumu, který se zaměřuje např. na to, jak odhalit počítačovou šikanu a jak na ni reagovat. Evropská komise představila video, které se snaží na problém počítačové šikany upozornit zejména v souvislosti se sociálními sítěmi.
* Samoregulace ze strany mobilních operátorů – prezentovaly se výsledky dohody předních evropských operátorů s EK, která má pomoci chránit děti používající mobilní telefony. Součástí dohody je především zajištění rodičovské kontroly přístupu k obsahu určenému pouze dospělým či realizace osvětových kampaní pro děti i rodiče.
* Sociální sítě – Evropská komise zveřejnila údaje, podle kterých používá sociální sítě jen v Evropě 41,7 milionu uživatelů. Za loňský rok vzrostl jejich počet o 35 %. V roce 2012 by měl podle odhadů počet příznivců sociálních sítí přesáhnout 100 milionů.


Odpolední blok se zaměřil především na policejní spolupráci. Pierre Reuland z INTERPOLU v rámci svého vystoupení představil např. databázi ICAID (INTERPOL Child Abuse Image Database), která od roku 2001 pomohla zachránit před dalším sexuálním vykořisťování již přes 750 dětí z 35 zemí. Paul Durrant z Evropské asociace Internet Service Providers (EuroISPA) se pak zaměřil na roli telekomunikačních společností při filtrování obsahu. Ministr vnitra Ivan Langer dodává: „K odhalení pachatele je často nutné poskládat jednotlivé kousky informací podobně, jako archeolog skládá střípky staré vázy. K tomu je nutná nejen efektivní spolupráce mezi všemi zúčastněnými subjekty, ale samozřejmě i využívání moderních technologií, které tyto informace umějí složit dohromady.“_____


Integrační fórum
Komise představila dva nové nástroje pro integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří žijí v Evropské unii. Prvním z nich je Evropské fórum pro integraci, pořádané ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociál-ním výborem, v němž si budou evropské orgány, zainteresované subjekty a organizace občanské společnosti vyměňovat názory na otázky integrace. Druhým nástrojem je evropská internetová stránka věnovaná integraci, která se brzy stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude za pomoci internetu sdružovat odborníky v oblasti integrace.

Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot zodpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti řekl: „Věřím, že výměna poznatků je pro úspěch integračních politik klíčová. Jsem proto velmi potěšen, že se zde dnes u příležitosti úvodního setkání Evropského fóra pro integraci a spuštění evropské internetové stránky věnované integraci setkávají všichni aktéři a organizace působící v oblasti integrace. Zatímco fórum představuje „fyzickou“ platformu pro dialog o aktuálních výzvách a budoucích prioritách integračních politik, je internetová stránka platformou „virtuální“ koncipovanou jako internetový nástroj pro všechny, kdo pracují s migranty. Jedná se o nástroj vpravdě interaktivní, který bude sloužit sdílení osvědčených postupů, zjišťování možností financování a hledání partnerů pro projekty. Tato stránka pomůže vytvořit novou internetovou platformu všech, kteří v oblasti integrace pracují.“

Evropské fórum pro integraci: platforma pro dialog


Evropské fórum pro integraci nabídne zástupcům organizací občanské společnosti příležitost vyjadřovat se k otázkám integrace, zejména k těm, jež se vztahují k programu EU pro integraci.

Evropským orgánům současně umožní hrát v této oblasti aktivní úlohu.Jakožto nová platforma pro dialog o integraci, na jejímž vytvoření se podílel Evropský hospodářský a sociální výbor, je fórum významnou příležitostí ke společné diskusi se zástupci evropských orgánů o aktuálních výzvách a budoucích prioritách.
Na prvním setkání Integračního fóra, které se uskutečnilo ve dnech 20.–21. dubna 2009 v Bruselu, se hovořilo o úloze a metodách fóra, pokud jde o jeho přínos k rozvoji programu EU pro integraci v budoucnu, a dále o důležitých aktuálních otázkách, např. dopadu současné hospodářské krize na integraci přistěhovalců. Fóra se zúčastnily organizace občanské společnosti, které se zabývají integrací na evropské úrovni, včetně sociálních partnerů a zástupců evropských orgánů. Přítomni byli i zástupci vnitrostátních platforem pro integraci a sítě vnitrostátních kontaktních míst.
U příležitosti konání fóra byla dále oficiálně spuštěna evropská internetová stránka věnovaná integraci (www.integration.eu). Jejím cílem je posílit integrační politiky a postupy prostřednictvím sdílení úspěšných strategií a podpory spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a organizacemi občanské společnosti v celé EU. Tato volně přístupná stránka svým návštěvníkům umožní vyměňovat si zkušenosti s osvědčenými postupy, zjišťovat možnosti financování, vyhledávat partnery pro své projekty, získávat aktuální informace o nejnovějším vývoji na úrovni EU, členských států a místních společenství a být v kontaktu s členy integračního společenství EU. Bude rovněž posilovat kontakty mezi politiky a odborníky v oblasti integrace. Brzy se tak stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude rozšiřovat společenství odborníků, kteří se integrací zabývají.

_____


Priority Ministerstva vnitra pro české předsednictví v EU
Priorita č. 8: Civilní ochrana
V oblasti civilní ochrany ČR podporuje iniciativy, které povedou ke zlepšení koordinace členských států, včetně systému včasného varování a posilování schopností Monitorovacího a informačního centra.
Jednou z hlavních priorit v této oblasti je informovanost obyvatel EU v oblasti civilní ochrany s cílem zvýšit jejich povědomí o možných nebezpečích, možnostech prevence, varování před mimořádnými událostmi a vhodném chování během takových situací. Na toto téma uspořádala ČR 18.–20. února 2009 expertní seminář v Brně. Cílem českého předsednictví je přijetí závěrů Rady v červnu 2009 na základě výstupů z tohoto semináře.
ČR také dále rozvíjí projekty, které jsou součástí společného programu tří předsednictví a pokračuje v jednáních o zřízení Evropské vzdělávací sítě pro civilní ochranu. Tato iniciativa je spojena i s dalším důležitým tématem, kterým je práce na schválení a operačním nasazení modulů civilní ochrany (lidské a materiální zdroje, které mohou dát jednotlivé státy k dispozici při mimořádných událostech)._____


Rozhovor s JUDr. Radimem Vypušťákem,
ředitelem odboru mezinárodních vztahů


Jakou akci MV v rámci předsednictví ČR v Radě EU považujete za nejzajímavější a proč?
Nejzajímavější akcí je z mého pohledu příprava ministerské konference Budování migračních partnerství, současně je to nejrozsáhlejší a nejnáročnější akce, kterou v rámci odboru mezinárodních vztahů logisticky zajišťujeme. To platí i při srovnání s neformálním zasedáním Rady ministrů spravedlnosti a vnitra, které Praha hostila v lednu 2009. Na migrační konferenci navazuje bezprostředně v tentýž den zasedání Troiky EU – USA pro oblast justice a vnitra.
Během tří dnů, kdy se tato zasedání konají, se v Praze budeme starat celkem o nějakých 700 osob, ať už samotných delegátů obou konferencí, nebo o organizační týmy. Přivítáme okolo dvaceti ministrů, vicepremiérů či vrcholných představitelů EU nebo jiných mezinárodních organizací a poskytneme plný konferenční servis více než šedesáti delegacím.
Doufám, že průběh akce bude hladký a že předvedeme profesionální práci. Z mého osobního pohledu půjde o jakýsi „zlatý hřeb“ organizace a logistiky všech akcí, které Ministerstvo vnitra během předsednictví ČR v Radě EU zajišťuje.
Zajímavost těchto zasedání je pro mne dána nejen úrovní delegátů, kteří do Prahy zavítají, ale také organizační a logistickou rozmanitostí, jež je s tím spojena, a vysokou reprezentativností, kterou chceme zajistit. Zasedat se bude v Konferenčním centru Praha, na Žofíně a v Lichtenštejském paláci, kulturní program je zajištěn formou galavečeří v Rudolfinu a v Lichtenštejnském paláci.
Jak jsem již uvedl, jde o akce velmi náročné, ovšem pokud se povedou – a já jsem přesvědčen že ano –, budu na práci odboru mezinárodních vztahů a všech svých kolegů velmi hrdý.
Které významné události vás/nás během zbývajících měsíců českého předsednictví ještě čekají?
Koncem dubna 2009, kdy se uskuteční již zmíněná konference k migraci a zasedání Troiky EU – USA pro oblast justice a vnitra, se nápor organizační práce mírně zklidní, jelikož takto náročné a rozsáhlé akce nás pravděpodobně již nečekají. Nicméně vzhledem k tomu, že náš odbor je přímo zapojen do realizace zahraničních styků ministra vnitra a jeho náměstků, do konce českého předsednictví je v plánu ještě více než deset akcí, na kterých se budeme podílet. Zmínit je možno zasedání Rady stálého partnerství EU – Rusko v sestavě ministrů vnitra a spravedlnosti, ministerskou Troiku EU – Ukrajina či zasedání zemí Salzburského fóra v sestavě ministrů vnitra. Všechny tyto akce se uskuteční mimo území České republiky a z hlediska priorit ministerstva jde o velmi důležitá jednání pokrývající bezpečnostní oblast jak v rámci EU samotné, tak v jejím sousedství.
Jak vypadá běžný pracovní den na odboru mezinárodních vztahů v rámci našeho předsednictví?
Zcela odlišně od období, které předsednictví předcházelo. Vzhledem k počtu akcí, jež organizačně či logisticky zajišťujeme, se na odboru mezinárodních vztahů celkem přirozeně vytvořily jakési dvě pracovní směny.
Ta první je „v akci“ až do půlnoci i déle, ta druhá pak začíná pracovat už od páté či šesté hodiny ráno. Tento režim je nezbytný, jelikož v normální pracovní době se nedá nápor práce zvládat.
Mám velkou radost z toho, že tým kolegů, kteří zde pracují, se na novou situaci rychle adaptoval, a všichni odvádí neskutečné množství práce. Platí to nejen pro ty, kteří se přímo podílejí na přípravě akcí, ale také pro ty, kdo zajišťují další agendy odboru mezinárodních vztahů, jež pochopitelně ani během předsednictví není možno zastavit.
Při přípravě mezinárodních akcí v rámci předsednictví musíme organizovat desítky jednání ke každé z nich, a to jak s kolegy z Ministerstva vnitra a Policie ČR (ochranná služba, odbor tisku a public relations, odbor koordinace předsednictví a EU a věcné útvary), tak s Úřadem vlády či soukromými dodavateli služeb, které k realizaci akce potřebujeme (dodavatelé jednacích a uby-tovacích prostor, dodavatelé cateringu, tlumočníci, autodopravci a styční pracovníci). Příprava v zákulisí před samotnou akcí je klíčová pro hladký chod každé akce, dá se proto říct, že 90 % všech úkolů musíme zvládnout předtím, než delegáti z jednotlivých zemí zavítají do České republiky. Během akce je možno reagovat už jen na omezenou část problémů.
Pracovní den se při přípravě akce skládá z několika paralelních činností, které má na starosti vždy konkrétní pracovník – současně tak probíhá akreditace zahraničních účastníků, sestavování seznamů hlav delegací, řešení neustálých změn v zajišťování jejich ubytování a transferu během průběhu celé akce, příprava jednacích prostor a veškeré potřebné techniky v nich, závozy konferenčních či prezentačních materiálů na místa, kde akce bude probíhat, příprava kulturního programu, zajištění cateringu, vytváření týmu styčných pracovníků, jejich školení a koordinace, řešení otázek souvisejících s tlumočnickým režimem akcí apod.
Celý náš tým je samozřejmě přítomen i na vlastním průběhu akce, kde koordinujeme veškerý její chod.
Pochopitelně musíme o všech svých krocích či důležitých změnách informovat náměstkyni ministra vnitra pro evropské záležitosti a ministra vnitra samotného. Kromě dlouhé řady informací, které jim předáváme, vytváříme také podrobné organizační minutovníky, které jim pomáhají v orientaci během průběhu samotné akce.
Na odboru mezinárodních vztahů odpovídáme nejen za vlastní organizaci předsednických akcí, ale také pomáháme jiným útvarům Ministerstva vnitra nebo Policie ČR při akcích, které organizují ony samy. Jsme schopni asistovat při výběru vhodných konferenčních nebo ubytovacích prostor, v případě potřeby zajišťujeme tlumočnické a překladatelské služby, dáváme jim k využití naše osvědčené kontaktní sítě k tomu, aby jich mohli využívat k usnadnění vlastní práce.
Bez nadsázky řečeno, výkon všech kolegů na odboru mezinárodních vztahů je jako sladěný orchestr. Každý v něm má vlastní nástroj a profesionálně jej užívá nejen pro potřeby odboru, ale také pro potřeby všech partnerů jak v rámci resortu, tak mimo něj.


_____


S předstihem...14.–15.5.2009 se v Kaliningradu uskuteční ministerské setkání Stálé rady partnerství EU – Ruská federace (PPC) v oblasti justice a vnitra. Tématem jednání bude celkové hodnocení dosavadní vzájemné spolupráce, problematika víz, migrace, ochrany hranic, spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, pašování drog a počítačové kriminality a možnosti spolupráce v civilním, trestním a obchodním právu.

Květen 2009 Brusel: Evropská komise by měla zveřejnit svůj návrh nového víceletého programu pro oblast justice a vnitřních věcí na období 2010–2014 (tzv. Stockholmského programu). Tento dokument se stane základem pro debatu členských států a unijních institucí o dalším vývoji oblasti svobody, bezpečnosti a práva v EU. Příprava nového víceletého programu patří mezi hlavní priority českého a následujícího švédského předsednictví.

_____

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
tel.: 974 832 973, fax: 974 833 552, e-mail: public@mvcr.cz, www.mvcr.cz