Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Média o IL / CZ PRESS NEWS MVČR 7 - Informace o českém předsednictví v Radě EU

[15.04.2009]

Informace o předsednictví ČR v Radě EU z pohledu Ministerstva vnitra

CZ PRESS NEWS MVČR 7 - Informace o českém předsednictví v Radě EU

Informace o českém předsednictví v Radě EU

Stalo se:

7.4.2009 Hradec Králové

V rámci dvanáctého ročníku konference ISSS se uskutečnila mezinárodní konference "eID a veřejné registry". Jejím cílem bylo především podpořit interoperabilitu jednotlivých národních systémů tak, aby služby eGovernmentu bylo možné využívat odkudkoliv v Evropě bez ohledu na státní hranice. České předsednictví tak učinilo další krok k "Evropě bez bariér". Pomohlo s odstraněním překážek, které brání ve využívání elektronických služeb veřejné správy, tzv. eGovernmentu, napříč jednotlivými členskými státy.

31.3.2009 Brusel

V Bruselu se uskutečnilo zasedání Rady EU ve složení ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku - oblast telekomunikace. Tomuto jednání předsedal ministr vnitra Ivan Langer. "Máme za sebou velice úspěšnou Radu. Přijali jsme Závěry k přístupné informační společnosti a shodli jsme se, že moderní informační a telekomunikační technologie mohou být jedním z prostředků, které vyvedou EU z hospodářského útlumu. Ekonomická krize je totiž pro Evropu i šancí, a to právě v oblasti moderních technologií," uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Související akce:

Během českého předsednictví se zatím v oblasti boje proti terorismu a organizovanému zločinu uskutečnily tyto akce:

30. - 31.3. Praha

expertní konference "Společná analýza, společná akce - Konference národních zpravodajů EU pro obchod s lidmi". Konference se zúčastnili přední experti, kteří plní úlohy tzv. národních zpravodajů či obdobných mechanismů v členských státech EU. Jednalo se o první akci uspořádanou na toto téma v rámci EU (viz článek v tomto čísle newsletteru).

5. - 6.2. Praha

příprava ministerské Troiky EU-US, která proběhne 28. dubna v Praze. Tématem jednání bylo např. zneužití internetu pro propagaci terorismu a extremismu.

11. - 12.2. Záhřeb

setkání styčných důstojníků EU situovaných v zemích západního Balkánu. Toto jednání bylo tematicky zaměřeno na hodnocení posilování spolupráce zemí regionu s členskými státy EU v protiteroristickém úsilí a hodnocení aktuální bezpečnostní situace v dotyčných zemích.

29. - 30.1. Praha

konference "Enhancing the Security of CBRN materials". Akce byla pořádána Evropskou komisí pod záštitou českého předsednictví.

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku

Dne 6. dubna 2009 v Lucemburku proběhla další Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, kde jednání pro vnitřní věci předsedal ministr vnitra ČR Ivan Langer.

Největším úspěchem tohoto zasedání bylo zvolení nového ředitele Europolu - Rada se shodla na britském kandidátovi Robu Wainwrightovi. Toto zvolení ministr vnitra Ivan Langer označil za velký úspěch českého předsednictví - díky nalezenému kompromisu se tak nebude opakovat situace z roku 2004, kdy byl Europol nucen devět měsíců pracovat bez ředitele.

V oblasti vnitřních věcí se projednávala především tato témata: plnění plánu českého předsednictví pro projekt SIS II , aktuální stav projektu VIS (vízový informační systém), návrh směrnice o jednotném povolení k práci a pobytu pro příslušníky třetích zemí (tzv. single permit) a otázka Guantanáma. Ministr vnitra Ivan Langer k tomuto tématu dodal: "Spojené státy na včerejším summitu EU - USA oficiálně požádaly Unii o pomoc a spolupráci. Shodli jsme se dnes na postupu dalších diskusí. Nicméně stále platí, že hlavní odpovědnost leží na Spojených státech a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vězňů je záležitostí každého členského státu."

Konference národních zpravodajů EU pro obchod s lidmi

V Praze se ve dnech 30. a 31. března uskutečnila Konference národních zpravodajů členských zemí EU, které se zúčastnili přední odborníci zabývající se bojem proti obchodování s lidmi.

Nedostatek vzájemně srovnatelných dat, jejichž následná analýza by napomohla pojmenovat problémy jednotlivých členských států EU a nalézt společná efektivní řešení, byl identifikován jako jeden ze základních problémů pro vytvoření klíčových opatření proti obchodování s lidmi. To bylo také důvodem, proč české předsednictví přistoupilo k zorganizování této konference, která byla mimochodem také první akcí na toto téma uspořádanou v rámci EU.

Ministerstvo vnitra vytvořilo, jako pomůcku a nástroj pro užší spolupráci, speciální webovou stánku www.national-rapporteurs.eu. Na této stránce jsou k dispozici základní informace o podobě národních zpravodajů v jednotlivých členských státech EU, včetně kontaktů, relevantních národních webových stránek a základních národních dokumentů.

Cílem konference bylo zahájení diskuse o možnostech vytvoření funkční sítě národních zpravodajů zemí EU. Díky spolupráci s Evropskou komisí, ale zejména se zvláštní představitelkou a koordinátorkou OBSE se zajistí provázanost i mimo region EU, z něhož řada obětí trestné činnosti obchodování s lidmi pochází.

Česká republika, stejně jako některé jiné země postkomunistického bloku, prodělala v rámci obchodování s lidmi určitý specifický vývoj. Na počátku 90. let byla Česká republika významnou zdrojovou zemí pro některé země západní Evropy; díky ekonomickému růstu se postupně změnila na zemi cílovou a tranzitní. V posledních letech se však znovu objevují určité indicie, že počet žen i mužů z České republiky, kteří jsou sexuálně či pracovně vykořisťováni v zahraničí, mírně narůstá. Zároveň lze očekávat, že mírně stoupající trend bude pokračovat, což nepochybně souvisí se současnou celosvětovou hospodářskou krizí. Česká republika vnímá obchodování s lidmi jako zásadní téma; z tohoto důvodu si ho také zvolila jako dílčí prioritu svého předsednictví.

Priority Ministerstva vnitra pro české předsednictví v EU

Priorita č. 7: Boj proti terorismu a organizovanému zločinu

Důležitou prioritou českého předsednictví bude dosažení pokroku v boji proti terorismu, v němž ČR převzala řadu již zahájených nebo připravovaných aktivit.
Významným problémem v této oblasti zůstává radikalizace teroristických skupin a nábor nových členů, české předsednictví koordinuje realizaci Strategie boje proti radikalizaci a náboru a jejího Akčního plánu.
České předsednictví dále koordinuje pokračování implementace Akčního plánu k zajištění bezpečnosti výbušnin. Pozornost zaměřujeme také na podporu dalšího výzkumu pro nalezení technických řešení, která s touto problematikou souvisejí, české předsednictví se soustředí na podporu vytváření systémů a databázi uvedených v Akčním plánu.
ČR se orientuje na prohlubování spolupráce s partnery na západním Balkánu, mimo jiné na posílení spolupráce se zeměmi západního Balkánu v oblasti boje proti terorismu.
Během českého předsednictví také pokračuje druhé kolo hodnocení členských států, co se týče připravenosti reagovat na teroristické útoky.
V oblasti organizovaného zločinu je pro nás zásadní výzvou obchodování s lidmi. Naše předsednictví navázalo na dosavadní aktivity členských států a Komise při přípravě mechanismů pro sběr dat a analýzu stávající situace v oblasti obchodu s lidmi, jakož i trendů v prevenci obchodování s lidmi a programech péče o oběti tohoto trestného činu.

Rozhovor s Mgr. Kateřinou Flaigovou,
ředitelkou odboru pro koordinaci předsednictví a EU

Váš odbor se během českého předsednic-tví v Radě EU dostává do centra všeho dění. Jak vypadá běžný "předsednický" den na vašem odboru?
V porovnání s ostatními pracovními dny, na které jsme byli zvyklí před předsednictvím, je každý "předsednický" den plný překvapení a změn. Náš odbor sleduje každý den politickou situaci v členských státech EU současně s naší politickou situací, každodenně pracujeme s výsledky jednání pracovních orgánů Rady EU, které mají dopad na agendu Ministerstva vnitra a předsednictví ČR v Radě EU. Musíme okamžitě odhadnout, jaký dopad bude mít výsledek jednání na politickou úroveň v rámci EU, hlavně jednání Rady EU pro spravedlnosti a vnitřní věci. Ohledně agendy předsednictví jsme každodenně ve spojení samozřejmě se všemi útvary MV, ale také s Úřadem vlády, Stálým zastoupením v Bruselu, Evropskou komisí a Generálním sekretariátem Rady. Změny v programu pana ministra, programu vrcholných jednání, které pan ministr musí absolvovat, se dějí v řádu minut a my na ně musíme být připraveni. Nejsou výjimkou dny, které strávíme celé na telefonu, zároveň píšeme e-maily a ještě připravujeme podklady pro pana ministra. Jako v jiných oborech, i v naší práci záleží na detailu, a tak i malá chyba ve formulaci, která by se ocitla v podkladech pro pana ministra, může způsobit mezinárodní problém. Každý den se snažíme, aby všechny akce a všechna jednání našeho předsednictví, za která jsme zodpovědní, klapla do nejmenšího detailu.
V závěru měsíce dubna bude Praha, jako hlavní město předsednické země, hostit jednání ministerské Troiky EU-USA. Jaká jsou vaše očekávání ohledně tohoto zasedání?
Toto jednání je jedno z těch, která potvrzují, že agenda vnitřních věcí již dávno není "vnitřní" záležitostí členských států, popřípadě pouze České republiky. Od událostí 11. září 2001 a následného vývoje vnímáme velmi silně, jak mají tzv. "vnitřní věci" velmi silnou vnější dimenzi. Evropská unie má několik strategických partnerů v oblasti těchto vnějších vztahů a nejvýznamnějším jsou bezpochyby Spojené státy americké. Spolupráce EU a USA má za sebou léta vývoje a my jako předsednická země můžeme přispět svými dobrými vztahy s USA k jejímu dalšímu pokroku. Obohatili jsme oblasti spolupráce s USA o spolupráci v mezinárodní ochraně dětí. Na troice budeme hovořit o výsledcích konference o bezpečnějším internetu pro děti, které se budou USA v průběhu dubna v Praze také účastnit. Dalším tématem, o které jsme se nezasloužili, ale je třeba jej řešit, je otázka koordinovaného postoje EU k uzavření detenčního centra na Guantánamu. Samozřejmě i toto aktuální téma bude v průběhu Troiky diskutováno. Celkově si myslím, že už v tuto chvíli můžeme říct, že české předsednictví přispělo k navázání velmi dobrých vztahů s novou americkou administrativou.
Česká republika má za sebou více než polovinu předsednictví v Radě EU. Když se ohlédnete zpět, jak byste zhodnotila předchozí měsíce?
Předchozí měsíce předsednictví mohu zhodnotit výrokem: zvládli jsme je dobře. Na sto procent se potvrdilo, co jsme se léta před předsednictvím dovídali od kolegů z jiných členských států EU, že štěstí přeje připraveným. Mohu zodpovědně říct, že Ministerstvo vnitra se zhostilo předsednictví připravené. Smekám před všemi kolegy, nejen z našeho odboru, ale všech útvarů ministerstva. Jsou znalí, obratní, zkušení a výborně připravení. Nic nenechali náhodě a nic je nepřekvapí. Jsou ochotní obětovat vlastní volný čas a soukromý život pro těchto šest mimořádných měsíců v životě našeho státu. Doufám, že se takto chovají všichni, kdo rozhodují o osudu této země.
Jaké významné akce pod hlavičkou českého předsednictví MV ještě připravuje?
Čeká nás velmi náročný závěr předsednictví, kterému bude předcházet několik jednání se třetími státy. Troika s USA již byla zmíněna. Dále je třeba uvést Troiku s Ruskem v polovině května. Pak nás také čeká neformální jednání Výboru pro hranice, imigraci a azyl, které se uskuteční na začátku května v Čechách, a několik konferencí, z nichž za všechny uveďme konferenci o budování migračních partnerství a konferenci o bezpečnějším internetu pro děti. Na začátku června budeme uzavírat hlavní aktivity českého předsednictví jednáním Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci a poté se budeme také podílet na výsledcích summitu hlav států a vlád EU v druhé polovině června. Ještě toho máme mnoho před sebou.

Ministerská konference "Budování migračních partnerství"
Praha 27. - 28. dubna 2009

České předsednictví Radě Evropské unie připravuje ve dnech 27. - 28. dubna 2009 v Praze ministerskou konferenci "Budování migračních partnerství".
Obecným cílem ministerské konference "Budování migračních partnerství", na kterém se pracovalo již během přípravných jednání, je vytvořit společnou deklaraci, která by umožnila zúčastněným států kvalitativně lepší spolupráci směřující k vybudování migračních partnerství. Tento záměr má podpořit aplikaci Globálního přístupu k migraci v jeho východní a jihovýchodní dimenzi a principy zakotvené v nedávno přijatém Evropském paktu o imigraci a azylu, přijatém za francouzského předsednictví.
České předsednictví bude ve svém záměru podpořeno Polskem, Maďarskem, Rumun-skem a Slovenskem. První přípravná schůzka se uskutečnila v Praze 30. - 31. října 2008 a sešli se na ní delegáti z 39 zemí (EU a schengenského prostoru, jihovýchodní Evropy, východní Evropy, střední Asie a Turecka), Evropské komise, agentur EU (Frontex a Europol) a 4 mezinárodních organizací (ICMPD, UNHCR, IOM, Výkonný výbor SNS).
Zúčastněné státy spolu s Evropskou komisí podpořily záměr České republiky uspořádat ministerskou konferenci. Setkání bylo provázenou živou diskusí nad pěti tematickými okruhy (boj s nelegální migrací, návraty, readmise a reintegrace, pracovní migrace, integrace a migrace a rozvoj), jejíž závěry poslouží jako základ pro přípravu deklarace, která bude schválena ministerskou konferencí.

Program akcí 15.-28.4.2009

20.4. Praha: Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá konferenci Safer internet. Tématem konference, které se zúčastní více než 50 ministrů nejen z členských států EU, bude zejména policejní spolupráce, díky níž by mělo být možno omezit množství nelegálního obsahu na internetu či vypátrat tvůrce a distributory dětské pornografie. Novináři se mohou akreditovat na tiskovou konferenci na e-mailové adrese predsednictvi.pr@mvcr.cz .

20. - 21.4. Brusel: Na konferenci k zahájení činnosti Evropského integračního fóra budou mimo jiné představeny evropské webové stránky o integraci cizinců, které patří mezi priority českého předsednictví v oblasti integrace cizinců. Evropské integrační fórum má být nástrojem spolupráce a výměny zkušeností mezi členskými státy EU a diskusním a konzultačním fórem pro zástupce občanské společnosti. Umožní zapojit do politického procesu integrace cizinců všechny aktéry včetně dosud opomíjených představitelů organizací imigrantů.

22.4. Bramshill (UK): V sídle Sekretariátu agentury CEPOL se uskuteční zasedání "rozšířené Troiky". Hlavními body jednání bude připravovaná nová struktura CEPOL a aktuální otázky managementu CEPOL. Jednání bude z titulu českého předsednictví předsedat ředitelka OVSPŠ JUDr. Helena Tomková.

22. - 23.4. Bratislava: Zasedání Komise pro vzdělávání a výzkum CEPOL, která předkládá Řídícímu výboru doporučení a návrhy týkající se vývoje a strategie agentury v oblasti výcviku, školení a výzkumu.

27. - 28.4. Praha: MV ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá v Praze ministerskou konferenci "Budování migračních partnerství". Kromě představitelů EU se jí zúčastní i zástupci schengenského prostoru, jihovýchodní Evropy, východní Evropy, střední Asie a Turecka. Hlavním cílem konference bude posílení vzájemné spolupráce založené na principu partnerství mezi zúčastněnými zeměmi pří řízení migrace. Novináři se mohou akreditovat na tiskovou konferenci na e-mailové adrese predsednictvi.pr@mvcr.cz

28.4.2009 Praha: Dne 28. dubna 2009 se uskuteční zasedání Troiky ministrů vnitra a spravedlnosti EU a USA. Tématy jednání budou mj. problematika boje proti terorismu, záležitosti spojené s vízovou politikou a ochranou hranic a v neposlední řadě i jedna z priorit českého předsednictví - ochrana dětí. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o první podobné setkání po nástupu nové administrativy v USA, dá se očekávat, že bude i příležitostí pro zahájení nové etapy v transatlantických vztazích v oblasti justice a vnitra. Novináři se mohou akreditovat na tiskovou konferenci na e-mailové adrese predsednictvi.pr@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
tel.: 974 832 973, fax: 974 833 552, e-mail: public@mvcr.cz, www.mvcr.cz