Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Tiskové zprávy / Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2007 - 2009

[11.02.2008]

Terorismus

Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2007 - 2009

Vláda schválila koncepční dokument snížení zranitelnosti území a zájmů České republiky ze strany terorismu

Dnes vláda schválila dokument ”Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2007 - 2009”. Jedná se o dokument, který sumarizuje existující a připravovaná opatření, jejichž cílem je snížení zranitelnosti území a zájmů České republiky ze strany terorismu. Základní myšlenkou Národního akčního plánu boje proti terorismu je pečlivé vyvažování bezpečnosti a svobody jedince. Bezpečnostní složky České republiky vnímají jak odpovědnost za ochranu veřejnosti před terorismem, tak nepouštějí ze zřetele otázku ochrany soukromí obyvatel státu. Veškerá protiteroristická opatření, ke kterým je v České republice přistupováno, jsou koncipována s respektem  k ochraně základních lidských práv a svobod.

Ačkoli se území České republiky zatím nestalo dějištěm žádné akce, označitelné za teroristický útok klasického charakteru, tedy politicky motivovaného násilí, jehož cílem je (vedle přímých obětí a škod) vyvolání atmosféry strachu ve společnosti, riziko uskutečnění takového útoku se trvale zvyšuje. To je zřejmé i v kontextu teroristických útoků, respektive odhalených pokusů o útok, jejichž dějištěm je se stále se zkracující frekvencí řada jiných evropských zemí.

Opatření pro boj s terorismem musí být pojata jako vzájemně propojený soubor kroků, věnovaných klíčovým aspektům dané problematiky. Z tohoto důvodu je Národní akční plán boje proti terorismu zaměřen na následující oblasti:
• Zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty, zapojenými do boje proti terorismu
a zkvalitňování podmínek pro výkon jejich činnosti.
• Ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury a životního prostředí.
• Prevence vzniku uzavřených přistěhovaleckých komunit a radikalizace jejich členů.
• Zahraničně-politické směřování České republiky v oblasti boje proti terorismu.

Česká republika zároveň trvale posiluje svou bezpečnostní spolupráci se státy, které terorismu úspěšně vzdorují, ve snaze poučit se z jejich postupů. Důležitým aspektem takto chápané mezinárodní spolupráce a výměny informací je zapojení se do aktivit probíhajících po linii Evropské unie. Mezi klíčové aspekty boje proti terorismu a další závažné trestné činnosti, které Unie aktuálně řeší, respektive považuje za nutné v blízké budoucnosti řešit, patří témata, promítající se v určité míře i do obsahu Národního akčního plánu boje proti terorismu.

Důraz je přitom kladen na vyváženost mezi jednotlivými oblastmi, kterými se Národní akční plán boje proti terorismu zabývá (zejména co se týče poměru mezi ”preventivními” a ”represivními” aspekty problematiky). Bezpečnostní složky České republiky vnímají jak odpovědnost za ochranu veřejnosti před terorismem, tak nepouštějí ze zřetele otázku ochrany soukromí obyvatel státu. Každé jednotlivé opatření, uvedené v tomto dokumentu, klade důraz na vyváženost dvou stěžejních hodnot, kterými je bezpečí a svoboda jednotlivce.

I z tohoto důvodu byl Národní akční plán boje proti terorismu v rámci připomínkového řízení předmětem veřejné diskuse, během níž se k jeho obsahu mohl vyjádřit každý, kdo o to projevil zájem.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

 

Každý z nás má právo na svůj názor